آاربرد اسکادا در سیستم های تولید وانتقال – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:101
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آاربرد اسکادا در سیستم های تولید وانتقال – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ١

مقدمه ٢
فصل اول:آلیات ٣
١-١ مقدمه ۴
٢-١ نمای کلی ۵
۷ فصل دوم:معماری سیستم

١-٢ عملکرد آلی مرآز آنترل ٨
٢-٢ پیکر بندی سیستم تهران ١٢
٣-٢ پیکر بندی سیستم اصفحهان ١٣
۴-٢ نیازهای سیستم ١۴
۵-٢ مدیریت سیستم چند آامپیوتری ۴٣
۶-٢ پشتیبانی و ذخیره فرایندها ١۵
٧-٢ امنیت سیستم ١۶
٨-٢ گسترش داده ها وبرنامه های سیستم آموزشی(PDS) ١٨
٩-٢ شبیه ساز آموزشی دیسپاچر(DTS) ١٩
١٠-٢ دسترسی ٢٠
فصل سوم:اندازه گیری SCADA-EMS ٢٢

١-٣ لوازم توسعه ٢٣
٢-٣ الزامات اندازه گیری فوری اطلاعات ٢۴
٢۵ SCADA-EMS اندازه گیری مدل ٣-٣
۴-٣ تجهیزات اجرا ٢٧
۵-٣ مصرف سیستم ٢٨
۲۸ ۶-٣قطع بار
۲۹ (CALL UP)نمایش زمانی فراخوانی اطلاعات ٣-٧
٨-٣زمانهای پاسخ گویی ٣١
٩-٣سنکرون آردن زمان ٣٣
١٠-٣ آشکار سازی خطا و بازیافت اتوماتیک ٣۴
١١-٣ هماهنگی راه اندازی ٣۵
١٢-٣ استاندارهای سیستم باز ٣۵
١٣-٣ مدیریت پایگاه داده ها ٣۶
١۴-٣ اطلاعات سیستم قدرت ٣٨
فصل چهارم:اآتساب داده ها ۴١ ١-۴ آلیات ۴٢
٢-۴ مفاهیم سیستم RTU ۴٢
٣-۴ پیکر بندی RTU ۴٣
۴-۴ ذخیره سازی داده ها ۴۴
۵-۴ ساعت بلادرنگ و دقت آن ۴۵
۶-۴ ارتباطات آنونی RTU با SCC و BSCC ۴۶
٧-۴ ارتباطات آینده RTU با SCC و BSCC وAOCها ۴۶
٨-۴RTU های موجود در آشور ۴٨
٩-۴ تجهیزات متمرآز آننده ۵١
١٠-۴اتصال RTUها ۵٢
١١-۴ آاربر رابط ۵٢
فصل پنجم : اسکادا ۵٣ ١-۵ پردازش داده ها ۵۴
٢-۵ آنترل نظارتی ۵۵
٣-۵ بکار گیری پیام ترتیب واقعه SOE ۵۶
۴-۵ریزش بار ۵۶
۵-۵ تحلیل شبکه برای شبکه انتقال ۵٧
۶-۵ مدل سازی سیستم قدرت ۵٧
٧-۵ حالتهای عملکرد ۶١
٨-۵ برنامه ریزی باس ۶٢
٩-۵ فعالیت تابع ۶٣
١٠-۵ زمان بندی تولید ۶٣
١١-۵ سازگاری زمان بندی تولید با تغییرا ت بازارهای اطراف ۶٧
فصل ششم : آنترل بار فرآانس ٧١

١-۶ اهداف آلی ٧٢
٢-۶ روش شناسی ٧٣
٣-۶ مانیتورینگ اجرای آنترل بار فرآانس ٧۵
۴-۶ تطبیق LFC با بازارهای محیطی ٧۶

فصل هفتم : تعمیرات و آموزش ٧٧
شماره صفحه ١-٧دوره گارانتی ٧٨
٢-٧ تعریف سطح مشکل ٧٨
٣-٧ سطوح سرویس حل مشکل ٧٩
۴-٧ آموزش ٨٠
فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ٨٢

راهنمای واژگان ٨۴

مراجع ٨۵

چکیده:
امروزه با ورود ابر آامپیوتر ها به سیستمهای آنترلی و صنعتی،نگرانی های موجود در زمینه بهره برداری مطمئن از این سیستمها برطرف شده است.در این میان آنترل سیستمهای تولید وانتقال انرژی الکتریکی از حساسیت بالایی برخوردار بوده و در عمل از عهده محاسبات دستی خارج است.بدین منظور استفاده از اسکادا اجتناب ناپذیر است.به وسیله اسکادا قابلیت اطمینان بهره برداری از سیستم بسیار بالا می رود و به راحتی می توان از حالاتهای غیر عادی آه ممکن است به فروپاشی سیستم شود عبور آرد. در این تحقیق گزارشات شرآت زیمنس آلمان مبنی بر چگونگی اجرای سیستم اسکادا در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقدمه:
گزارشات شرآت زیمنس مبنی بر مطالعات انجام شده برای اجرای سیستم آنترلی انتقال و تولید آشور حاآی از آن است آه این سیستم آه از سالهای گذشته در آشور به بهره برداری رسیده و هم اآنون در حال اجرا است از قابلیت اطمینان آافی برخوردار نمی باشد.بنابراین طی مکاتبات انجام شده بین این شرآت و مدیریت شبکه برق ایران،لازم شد آه این شرآت مطالعاتی وسیعتر در رابطه با اجرای سیستم اسکادای جدید انجام دهد آه در این سیستم جدید بهره برداری از تولید و انتقال بسیار مطمئن تر از قبل بوده و آلیات اجرای چنین سیستمی در زیر بطور آامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته شده می توان چنین نتیجه گرفت آه استفاده از سیستم حلقوی اشاره شده در این گزارشات بسیار قابل اطمینان تر از سیستم فعلی نسب شده در آشور می باشد واز انعطاف پذیری بالاتری نیز برخوردار است.اگر چنین سیستمی در آشور اجرا شود باید آلیه پایانه های راه دور قدیمی جای خود را به پایانه های راه دور جدید دهند .آن دسته از پایانه هایی آه قابلیت ماندگاری و سازگاری با سیستم جدید را دارند می توانند باقیمانده و در سیستم جدید مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط