آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:166
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان “بررسی آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران با هدف بهبود و توسعه” در محدوده زمانی سال ۱۳۸۳ و در قلمرو مکانی حوزه ستادی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور و ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه می‌باشد تا در این راستا به حل مشکلات و ارتقای اثربخشی معاونت منابع انسانی یاری رسانده و از حادشدن مشکلات، کاهش بهره‌وری جلوگیری بعمل آورد.

آسیب‌ها بسیار متعدد و متنوع هستند و همه سطوح عملکردها، اهداف و رفتارها و ساختارهای سازمانی را درگیر اختلال می‌نمایند؛ از اینرو، مناسبترین تئوری و متدولوژی برای تجزیه و تحلیل و شناخت آسیب‌های سازمانی، مدل سه‌شاخگی است. این مدل از “عوامل رفتاری” (شامل: فرهنگ سازمانی، انگیزش و رضایت شغلی،‌رهبری، آموزش و بالندگی کارکنان، و امنیت شغلی)، “عوامل ساختاری” (شامل: ساختار سازمانی، بهبود روشها، سیستم مکانیزه اطلاعاتی، نظام پرداخت، گزینش و استخدام، انتصابات و ارتقای شغلی و ارزیابی عملکرد) و سرانجام “عوامل زمینه‌ای” (شامل: مشتری‌گرایی و پیمانکاران و مشاوران) تشکیل شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق           ۱

مقدمه       ۲

عنوان تحقیق           ۲

تعریف (موضوعی) عنوان تحقیق           ۲

قلمرو تحقیق            ۴

مساله تحقیق            ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق        ۶

اهداف تحقیق           ۸

مدل تحقیق               ۸

پرسش و فرضیه های تحقیق   ۹

متغیرهای تحقیق      ۱۱

تعاریف و اصطلاحات             ۱۲

تعریف عملیاتی متغیرها          ۱۴

نتیجه‌گیری              ۱۶

فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق               ۱۷

مقدمه       ۱۸

قسمت اول: آشنایی با بهبود سازمان        ۲۰

مقدمه       ۲۱

تعاریف بهبود سازمان              ۲۱

 • حمایت مدیریت عالی سازمان ۲۲
 • فرآیندهای حل مشکلات سازمانی ۲۲
 • برنامه‌ریزی شده در سراسر سازمان ۲۳

تحول سازمان به کمک علوم رفتاری        ۲۴

اهداف بهبود سازمان                ۲۵

نتیجه‌گیری              ۲۶

قسمت دوم: سیستم‌ها و تغییر در بهبود سازمان        ۲۷

مقدمه       ۲۸

نگرش سیستمی به بهبود سازمان             ۲۸

ماهیت تغییر سازمانی              ۳۲

مراحل تغییر برنامه‌ریزی شده ۳۴

سطوح تغییر            ۳۵

 • تغییر حمایتی ۳۶
 • تغییر هدایتی ۳۶

مقاومت در برابر تغییر           ۳۷

راهبردهای رفتار مناسب در برابر تغییر ۳۸

تأثیر فرهنگ بر تغییر و مقاومت در برابر آن         ۴۰

 • واژه فرهنگ ۴۰
 • فرهنگ سازمانی ۴۱
 • بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی ۴۲

استراتژی تغییر در بهبود سازمان           ۴۲

ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد رفتاری      ۴۴

ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد ساختاری   ۴۵

ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر روشها و فنون    ۴۶

تحلیل نیازهای ساختاری، رفتاری، خط‌مشی و تکنولوژی        ۴۸

نتیجه‌گیری              ۵۰

قسمت سوم: فرآیند بهبود سازمان             ۵۱

مقدمه       ۵۲

مراحل بهبود و بازسازی سازمان            ۵۲

طبیعت بهبود سازمان               ۵۵

فرآیند بهبود سازمان ۵۶

نتیجه‌گیری              ۵۹

قسمت چهارم: آسیب‌شناسی سازمانی       ۶۰

مقدمه       ۶۱

مفهوم و تعاریف آسیب‌شناسی  ۶۱

کانونهای آسیب‌زا     ۶۲

عوامل ایجادکننده آسیب‌ها        ۶۵

انواع آسیب‌ها           ۶۶

 • تحمیلی و ناخوشایند ۶۶
 • تسری و تشدید ۶۶
 • تخریب و آنتروپی ۶۸

مفاهیم کاربردی مرتبط با آسیب‌شناسی    ۶۹

معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی          ۷۱

نتیجه‌گیری              ۷۴

قسمت پنجم:  فنون بهبود سازمان، الگوها و مدلهای آسیب‌شناسی            ۷۵

مقدمه       ۷۶

فنون و مداخلات بهبود سازمان                ۷۶

 • تکنیک‌ها و فنون بهبود در سراسر سازمان ۷۷

o             جلسه‌های رویارویی ۷۷

o             بررسی – بازخورد  ۷۷

o             مدیریت بر مبنای هدف            ۷۸

o             مدیریت سیستم (۴) رنسیس لیکرت          ۷۹

o             بهبود سازمان با استفاده از شبکه             ۸۰

 • مداخله‌های ساختاری و رفتاری ۸۱

o             طراحی مجدد ساختاری           ۸۱

o             تیم‌سازی  ۸۱

o             انگیزش و پاداش‌ها  ۸۱

o             تئوری برابری         ۸۳

o             اقدام مثبت                ۸۴

الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی                ۸۵

 • مدل هفت بعدی ماروین و ایزبورد ۸۵
 • مدل توسعه منابع انسانی ….۸۹
 • مدل هاریسون ..۹۱
 • مدل تحلیلی سه‌شاخگی …۹۱

o             شاخه ساختار           .۹۳

o             شاخه محتوی یا رفتار              ۹۶

o             شاخه زمینه یا محیط                ۹۷

نتیجه‌گیری              ۹۹

قسمت ششم:  پیشینه پژوهش   ۱۰۰

مقدمه       ۱۰۱

آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای کرمان            ۱۰۱

آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای غرب             ۱۰۴

نتیجه‌گیری              ۱۰۷

 

قسمت هفتم:  آشنایی با شرکت برق منطقه‌ای تهران ………………………………………………………………   ۱۰۸

مقدمه        ۱۰۹

عوامل ساختاری      ۱۰۹

 • سیر تحولات ساختاری شرکت برق منطقه‌ای تهران ۱۰۹
 • ساختار حقوق و دستمزد ۱۱۰
 • روش‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای کاری ۱۱۲

عوامل رفتاری         ۱۱۳

 • ویژگی‌های فرهنگ موجود ۱۱۳
 • سبک مدیریت ۱۱۴
 • ساختار آموزش ۱۱۵
 • انگیزش و رضایت شغلی ۱۱۶

عوامل محیطی (زمینه‌ای)       ۱۱۷

 • الزامات و روندهای محیطی ۱۱۷
 • مأموریت شرکت برق منطقه‌ای تهران ۱۱۷
 • منشور عملیاتی معاونت منابع انسانی برق تهران ۱۲۰
 • چشم‌انداز برق تهران ۱۲۱

نتیجه‌گیری              ۱۲۴

فصل سوم: روش تحقیق          ۱۲۵

مقدمه       ۱۲۶

نوع تحقیق               ۱۲۶

روش تحقیق            ۱۲۶

جامعه آماری           ۱۲۸

نمونه آماری تحقیق  ۱۳۰

روش نمونه‌گیری    ۱۳۳

روش‌های جمع‌آوری اطلاعات ۱۳۴

 • اسناد و مدارک و کتابخانه ۱۳۵
 • مشاهده و مصاحبه ۱۳۵
 • پرسشنامه ۱۳۶

o             روایی تحقیق           ۱۳۷

o             اعتبار و پایایی تحقیق              ۱۴۰

o             آزمون‌های آماری تحقیق          ۱۴۱

نتیجه‌گیری              ۱۴۲

 

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق              ۱۴۳

مقدمه       ۱۴۴

روش های توصیفی ۱۴۵

ویژگی های جمعیت شناختی    ۱۴۵

 • جنسیت ۱۴۵
 • میزان تحصیلات ۱۴۶
 • سابقه خدمت ۱۴۷
 • سطح سازمانی ۱۴۹
 • سوالات پرسشنامه و متغیرها ۱۵۰

روشهای استنباطی   ۱۵۵

 • فرضیه اول ۱۵۵
 • فرضیه دوم ۱۵۸
 • فرضیه سوم ۱۶۲
 • فرضیه چهارم ۱۶۵

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………..۱۶۸

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها        ۱۶۹

مقدمه       ۱۷۰

نتیجه گیری تحقیق…………………………………………………………………………….۱۷۰

الف) یافته های توصیفی          ۱۷۰

ب)یافته‌های استنباطی             ۱۷۲

 • فرضیه اول ۱۷۲
 • فرضیه دوم ۱۷۳
 • فرضیه سوم ۱۷۴
 • فرضیه چهارم ۱۷۶

پیشنهادهای تحقیق   ۱۷۷

الف) پیشنهادهای مرتبط با عوامل ساختاری            ۱۷۷

الف.۱) گزینش و استخدام        ۱۷۷

الف.۲) انتصابات و ارتقای شغلی            ۱۷۷

الف.۳) ارزیابی عملکرد          ۱۷۸

الف.۴)  جبران خدمت             ۱۷۸

الف.۵) ساختار سازمانی         ۱۷۹

الف.۶) بهبود روشها               ۱۷۹

الف.۷) سیستم مکانیزه اطلاعاتی             ۱۷۹

ب)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل رفتاری                ۱۸۰

ب.۱)  انگیزش و رضایت شغلی             ۱۸۰

ب.۲)  رهبری         ۱۸۰

ب.۳)  فرهنگ سازمانی          ۱۸۱

ب.۴) امنیت شغلی   ۱۸۱

ب.۵)  آموزش و بالندگی کارکنان           ۱۸۲

پ)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل زمینه‌ایی             ۱۸۳

پ.۱)  مشتری‌گرایی               ۱۸۳

پ.۲)  پیمانکاران و مشاوران ۱۸۳

سایر پیشنهادها         ۱۸۴

الف)  عوامل ساختاری            ۱۸۴

الف.۱)  گزینش و انتصابات   ۱۸۴

الف.۲)  ساختار و تشکیلات    ۱۸۴

الف.۳)  حقوق و دستمزد و رفاه             ۱۸۵

ب)  عوامل رفتاری                 ۱۸۵

ب.۱)  آموزش و بالندگی کارکنان           ۱۸۵

ب.۲)  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی               ۱۸۶

پیشنهاد برای تحقیقات آتی        ۱۸۷

محدودیت‌های پژوهش             ۱۸۸

منابع و ماخذ            ۱۹۰

الف. منابع فارسی………………………………………………………………………………….. ……۱۹۰

ب.منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………..۱۹۴

ضمائم……………………………………………………………………………………………….۱۹۵

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط