آشکارسازی سیگنال های DTMF برای ۶۴ پورت به طور همزمان با استفاده از XC56309PV100،DSP،IC – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:
تعداد صفحات:154
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آشکارسازی سیگنال های DTMF برای ۶۴ پورت به طور همزمان با استفاده از XC56309PV100،DSP،IC – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده………….…………………………………………..………….…۱

مقدمه..……………………………..……………………….……….…۳

فصل اول:تئورى DTMF .………..……………………………ا…………۴
۱- ۱)مبانی DTMF …………….ا………..……………………………..……۵
۱- ۲)کاربردها…………………………………………۵
۱- ۳)آشکارسازی DTMF …………………ا………………………..…..…..۶
۱- ۴)پیاده سازی DTMF ……………………ا……….……..……,…………۷
۱- ۴- ۱)بخش فیلترینگ.……..…………………………………..………… ٩
۱-۴- ۱- ۱)تکنیک استفاده از دو سطح آستانه…………………..………,..……..…۱۲
۱- ۴- ۱-۲)تکنیک آشکار سازی هارمونیک دوم.…………………………….……۱۴
Goertzelساختار سلول– Goertzel الگوریتم (۲ -۴ -۱ ……..…….………ا…… ۱۴
۱- ۴- ۳)تخمین اطلاعات طیف.…..…………………………………..………۱۶
۱- ۴- ۴)تصمیم گیری……….………………………………………………۱۸

فصل دوم: ساختار DSP56300 ……ا………………………………………۲۰

۱- ۲)مقدمه….………….………………………………………………….۲۱
DSP دیدکلی از هسته(۲ -۲ ………..…………..…………ا…………………۲۲
(Data ALU) بخش محاسبات منطقی داده(۱ -۲…..……..……..……………۳۲
۲- ۲- ۲)بخش تولید آدرس (AGU) ..………………………ا…………..….…۲۴

۲- ۳)بخش کنترل برنامه (PCU) ………………………ا……….……….…۲۶
۲- ۲- ۴)دستورالعمل cache روی چیپ………………………………….….…۲۷
protA اینترفیس حافظه خارجی (۵ -۲ -۲ …..….……………..………………۲۷
۲- ۲- ۶)حلقه قفل شده فاز (PLL) و تولید کننده کلاک.………………..……….۲۷
۲- ۲- ۷) پشتیبانی از اشکال زدایی سخت افزاری..…………………….…………..۲۸
۲- ۲- ۸)دسترسی حافظه به صورت مستقیم (DMA) ………ا…………………….۲۹
۲- ۳)بخش محاسبات منطقی داده(DATA ALU) …..………ا……….…………۳۰
Data ALU معماری (۱ -۳ -۲ ……………………….…….….…………… ۳۰
(Y0, Y1, X0, X1) Data ALU رجیسترهای ورودی (۱-۱ -۳ -۲ =…………….۳۱
۲- ۳- ۱-۲) بخش MAC (ضرب کننده اکومولاتور)………………………………۳۲
(A1, A2, A0,B2, B1, B0) :Data ALU رجیسترهای اکومولاتور (۳-۱ -۳ -۲ ..… ۳۲
۲- ۳- ۱-۴) شیفت دهنده اکومولاتور..……………………………..….….……۳۳
۲- ۳- ۱-۵) بخش رشته بیت (BFU) .………ا………………………………۳۳
۲- ۳- ۱-۶) شیفت دهنده / محدود کننده داده……………………………………۳۴
۲- ۳- ۱-۷) مقیاس بندی…….…………..…….…………………………….۳۴
۲- ۴)بخش تولید آدرس(AGU) ………ا……………………….…..……… ۳۴
۴- ۱) معماری AGU …..……ا……………………..……………………۳۵
۴- ۲) مدل برنامهریزی..…………………..…………………..……….…۳۶
۵)بخش کنترل برنامه(PCU) ..………ا……………………..……………۳۷

۵- ۱) دید کلی…………………………………………………….……۳۷
۲- ۵- ۲) معماری سخت افزار PCU .…………………ا………………..………۳۹
۲- ۵- ۳) مدل برنامه ریزی PCU .……………ا………………………………۴۰
۲- ۵- ۳-۱)رجیسترهای وضعیت و پیکربندی….……….………………..…….…۴۱
۲- ۵- ۳-۱-۱) رجیستر مد عملیاتی………………………………..…….……۴۱
۲- ۵- ۳-۱-۲) رجیستر وضعیت (SR) ……..……ا…..…………………………۴۲
۲- ۵- ۴) پشته و بخش تعمیم یافته پشته..….……………………………..……۴۴
۲- ۵- ۵) رجیسترهای عملکرد و پیکربندی پشته سیستم……………………………۴۴
۲- ۵- ۵-۱) رجیستر اشارهگر پشته (SP) ..………ا……………………..………۴۵
۲- ۵- ۵-۲)رجیستر شمارنده پشته (SC) .…………ا…………..…..……………۴۶
۲- ۵- ۵-۳)رجیستر سایزپشته (SZ) ………ا………………………..……….…۴۶
۲- ۵- ۵-۴)برنامه، حلقه و کنترل پردازش رد کردن درخواست..……………….………۴۷
۲- ۵- ۵-۴-۱) رجیستر شمارنده برنامه (PC) ..………ا……………….…………۴۷
۲- ۵- ۵-۴-۲) رجیستر آدرس حلقه (LA) .………ا……………………….……۴۷
۲- ۵- ۵-۴-۳) رجیستر شمارنده حلقه (LC) .…………ا………………….……۴۸
۲- ۵- ۵-۴-۴) رجیستر آدرس پایه بردار (VBA) ……….ا..……………….……۴۸
۶) PLL و تولید کننده کلاک.………………………..……………..……۴۸
۶-۱)بلوک PLL ..ا…………………………………………..……….…۴۹
۶-۱-۱)بخش پیش از تقسیم فرکانس……………………….………….……۴۹

۶-۱-۲)آشکارساز فاز ………………………….………………..…….…۵۰
۲- ۶-۱-۳) اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ (VCO) .……………ا….……..…….…۵۰
۲- ۶-۱-۳- ۱) تقسیم کننده فرکانس.…………………………………….……۵۰
۲- ۶-۱-۳- ۲)عناصر کنترل PLL ..………ا…………………………..………۵۱
۲- ۶-۱-۳- ۲- ۱) تقسیم ورودی سیگنال ساعت………………………….………۵۱
۲- ۶-۱-۳- ۲- ۲) تکثیر فرکانس: (ضرب فرکانس)…..…………………………..…۵۱
۲- ۶-۱-۳- ۲- ۳)حذف کردن انحراف موج………………………………….……۵۲
۲- ۶-۱-۳- ۲- ۴)عملکرد فرکانسی………………………………………….…۵۲
۲- ۶-۳) مدل برنامهریزی PLL .……….ا..……….……………………….…۵۳
۲- ۶-۴) همزمان کردن سیگنال ساعت.………..……………………..….….…۵۳
۲- ۶-۵) رهنمودهای طراحیPLL ….………ا……………………….…….….۵۳
۲- ۷) فضاهای حافظه و مدهای عملیاتی.………………………………….……۵۴
۲- ۷- ۱)نگاشت حافظه هسته خانواده DSP56300 ..……ا……………….….…..۵۶
۲- ۷- ۱-۱) فضای حافظه داده X …..…………ا………………………..……۵۶
۲- ۷- ۱-۲)فضای X, I/O داخلی………………………………………………۵۷
۲- ۷- ۱-۳)فضای حافظه داده Y ………………ا………………………………۵۷
۷- ۱-۳-۱) فضای Y, I/O خارجی / داخلی.……………………………..…..۵۷
۷- ۱-۴) حافظه برنامه..……………………………………………………۵۸
۷- ۱-۴-۱) فضای ROM بوت استرپ.…………………………….……..…۵۸

۷- ۱-۴-۲) فضای رزرو شده برای ROM برنامه………………..…….…..……۵۸
۲- ۷- ۱-۴-۳) حافظه برنامه خارجی…..…………………………………….…۵۹
۲- ۷- ۱-۴-۴) Cache RAM دستورالعمل داخلی………………………..….…۵۹
۲- ۷- ۲) مد سازگاری ۱۶ بیتی…………….…………………………..….…۵۹

فصل سوم:پیاده سازی پروژه…………………………………………….…۶۰

۳) تشریح پروژه……………………………………………………………۶۱
۳- ۱)اجرای پروژه…………………………………………………….……۶۱
۳- ۱- ۱)سخت افزار پروژه…..………………………………………….……۶۱
( D/AوA/D) CODEC ( 1 -1 -1-3  ….….……………ا………………..  ۶۳
ESSI پورت(۲-۱ -۱ -۳ ….……………………………………………..… ۶۶
HOSTپورت(۳-۱ -۱ -۳ ….……………………………………………… ۶۸
۳- ۱- ۱-۴)اجزای جانبی………….……………….………………………..۷۱
CPLD(1- 4-1-1 -3  …….……ا………………………..……………… ۷۱
۳- ۱- ۱-۴-۲)رگولاتور ولتاژ………………………………………………………………… ۷۴
۳- ۱- ۲)نرم افزار پروژه……………………………………..………………۷۹
FRONTED بخش(۱-۲ -۱ -۳ ………..…………..……………………… ۸۱
BACKEND بخش(۲-۲ -۱ -۳ …………..….……………………………. ۸۲
Find peak بخش(۳-۲ -۱ -۳ ..……………………………………………. ۸۳
۳- ۱- ۲-۴)بخش آشکارسازی تون و مونیتورینگ آن..…………..…………………۸۳

۳ ۳)تست پروژه…………………….…………………………..…………۸۴

فصل چهارم: نتیجه گیری……………..……………………..…………………۸۶

۴)نتیجه گیری وپیشنهادات……..…………………………..………………۸۷

منابع و مأخذ……………………..……..……………………………..…۸۸

Abbreviation ………………………………ا…………………………۹۰

پیوست..…………………………………………………………………۹۳
چکیده انگلیسی ……..…….……..………………………………………۱۱۹

چکیده:

هدف از این پروژه ، آشکارسازی سیگنالهای تون DTMF برای ۶۴ مشترک به طور همزمان و با استفاده از آی سی XC56309PV100 ، ساخت شرکت MOTOROLA می باشد.
در مجموع سیگنالهای تون DTMF در روی صفحه کلید تلفن از ترکیب ماتریسی دو گروه فرکانسی تشکیل شده اند و روشهای گوناگونی برای آشکارسازی تونهای DTMF وجود دارد ،که از آن جمله می توان به استفاده از الگوریتم GOERTZEL که حالت خاصی ازDFT است، اشاره کرد .
در این آشکار سازی از دو بخش مجزای تخمین اطلاعات طیفی وتصمیم گیری اطلاعات سیگنال استفاده شده است. تخمین اطلاعات طیفی مربوط به الگوریتم GOERTZEL میشود وبخش تصمیم گیری از ۴ معیار زیر استفاده می کند:
– تشخیص انرژی سیگنال تون DTMF
-بررسی سیگنال تون با استفاده از دو سطح آستانه
-بررسی ماکزیمم متناظر
-بررسی ماکزیمم هارمونیک دوم متناظر
که در ادامه تشریح پروژه این موارد بازگو می شوند.
از سوی دیگر DSP مورد نظر که از خانواده DSP56300 است دارای هسته اصلی FIXED POINT بوده وآدرس دهی آن ۲۴ بیتی وقابل برنامه ریزی نیز می باشد.
اجزای کلی این IC از پورتهای سریال ،پورتهای موازی ،تایمرها ،حافظه های RAM ,ROM وپورتهای HOST INTERFACE، GPIO ،…….تشکیل شده است. همچنین این IC دارای ۶۰ کیلوبایت حافظه برنامه قابل DOWN LOAD شدن و فضای KBYTE 14*3
RAMو همچنین دارای ۲ لینک ST-BUS می باشد که میزان نرخ آن قابل تعریف است .

در این پروژه برای آشکار سازی تونها از بخشهای HOST INTERFACE وESSI و مدهای کاری مناسب برای اجرای برنامه مورد نظر استفاده شده است ، زمانیکه شماره گیری به صورت تون با مرکز صورت می گیرد برای آشکار سازی این شماره گیری , ابتدا تون ها از طریق لینک صوتی مشترکین وارد برد MAIN SWITCH شده و سپس برای DETECT شدن به برد DSP منتقل می شوند که در ادامه به آنها می پردازیم.

مقدمه:

سیگنالینگ DTMF بیش از ۳۰ سال است که برای جایگزینی شماره گیری پالس راه اندازی شده است و امروزه می توان DTMF را به عنوان ابزاری معروف در آدرس دهی ، در صنعت مخابرات معرفی کرد..
به طور کلی هیچ استاندارد واحدی که بتواند همه موارد مربوط به آشکارسازی ارقام DTMF را پاسخگو باشد ،وجود ندارد. چندین سند (Q23,Q24) ITU ،توصیه نامه های TIA/EIA-46db برای این عملکرد با چندین منبع دیگر وجود دارد که در کنار یکدیگر می توانند به یک نتیجه مطلوب در مورد آشکارسازی DTMF منجر شوند.
از جمله کاربرد های آشکار سازی DTMF که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
VOX،PBX،IVR،COوارسال پیام صوتی وخیلی امکانات گوناگون دیگر که می توان با آشکارسازی DTMF از آنها بهره مند شد.
با توجه به اینکه پروژه مذکور برای آشکارسازی ۶۴ مشترک به طور همزمان می باشد و برای اینکه اجرای سریع و دقیق آن مورد نظر است ، نیاز به DSP ضروری می باشد تا ما را هم در هزینه ،سرعت و دقت ومصرف کم توان یاری رساند.
از این رو، از پردازشگر XC56309PV100 ،ساخت شرکت MOTOROLA که ICای با آدرس دهی ۲۴ بیتی وقابلیت MIPS100 ودارای ۲ لینک ST-BUSمی باشد، در جهت اجرای این پروژه بر آمدیم.
در ابتدای این گزارش به تشریح سیگنال های DTMF و روشهای آشکارسازی این نوع سیگنال ها می پردازیم،سپس ساختار داخلی DSP مورد استفاده را تشریح کرده و در آخر به اجرای پروژه و برنامه نوشته شده برای اجرای آن و نتایج مذکور اشاره خواهیم کرد.

نتیجه گیری وپیشنهادات:

با توجه به مطالب گفته شده در این پروژه ، می توان به کارایی بالای DSP در انجام پروژه های با اهداف وسیع پی برد . از لحاظ دیگر ما می توانیم از این پروژه با توجه به اهدف مختلفی که تعریف می شود ، در جهت به کار گیری DTMF در گستره وسیعی از کاربردها ،و به عنوان نمونه، برای کنترل از راه دور وسایل مورد استفاده در منزل و بسیاری از کاربردهای دیگر ، اقدام نماییم .
همچنین با توجه به اجرای این پروژه بر روی ۶۴ مشترک می توان از این مورد در جهت ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات به مشترکین نیز برآییم.
در پایان، برای پیشنهادات می توانیم از IC های TMS نیز در جهت اجرای این پروژه استفاده نماییم که با توجه به مقایسه این دو TMS) IC وMOTOROLA)تفاوت چشمگیری در عملکرد آنها در اجرای این پروژه مشاهده نشد . البته در بخش الگوریتم مورد استفاده می توان بهینه سازی هایی را صورت داد تا زمان بار شدن و اجرای پروژه و فضای اشغالی DSP را به حداقل رساند که می توانید برای جزییات به منابع اشاره شده در آخر صفحات مراجعه نمایید.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط