آشکارسازی سیگنال های DTMF برای 64 پورت به طور همزمان با استفاده از XC56309PV100،DSP،IC – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:
تعداد صفحات:154
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آشکارسازی سیگنال های DTMF برای 64 پورت به طور همزمان با استفاده از XC56309PV100،DSP،IC – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده………….…………………………………………..………….…1

مقدمه..……………………………..……………………….……….…3

فصل اول:تئورى DTMF .………..……………………………ا…………4
1- 1)مباني DTMF …………….ا………..……………………………..……5
1- 2)كاربردها…………………………………………5
1- 3)آشكارسازي DTMF …………………ا………………………..…..…..6
1- 4)پياده سازي DTMF ……………………ا……….……..……,…………7
1- 4- 1)بخش فيلترينگ.……..…………………………………..………… ٩
1-4- 1- 1)تكنيك استفاده از دو سطح آستانه…………………..………,..……..…12
1- 4- 1-2)تكنيك آشكار سازي هارمونيك دوم.…………………………….……14
Goertzelساختار سلول– Goertzel الگوريتم (2 -4 -1 ……..…….………ا…… 14
1- 4- 3)تخمين اطلاعات طيف.…..…………………………………..………16
1- 4- 4)تصميم گيري……….………………………………………………18

فصل دوم: ساختار DSP56300 ……ا………………………………………20

1- 2)مقدمه….………….………………………………………………….21
DSP ديدكلي از هسته(2 -2 ………..…………..…………ا…………………22
(Data ALU) بخش محاسبات منطقي داده(1 -2…..……..……..……………32
2- 2- 2)بخش توليد آدرس (AGU) ..………………………ا…………..….…24

2- 3)بخش كنترل برنامه (PCU) ………………………ا……….……….…26
2- 2- 4)دستورالعمل cache روي چيپ………………………………….….…27
protA اينترفيس حافظه خارجي (5 -2 -2 …..….……………..………………27
2- 2- 6)حلقه قفل شده فاز (PLL) و توليد كننده كلاك.………………..……….27
2- 2- 7) پشتيباني از اشكال زدايي سخت افزاري..…………………….…………..28
2- 2- 8)دسترسي حافظه به صورت مستقيم (DMA) ………ا…………………….29
2- 3)بخش محاسبات منطقي داده(DATA ALU) …..………ا……….…………30
Data ALU معماري (1 -3 -2 ……………………….…….….…………… 30
(Y0, Y1, X0, X1) Data ALU رجيسترهاي ورودي (1-1 -3 -2 =…………….31
2- 3- 1-2) بخش MAC (ضرب كننده اكومولاتور)………………………………32
(A1, A2, A0,B2, B1, B0) :Data ALU رجيسترهاي اكومولاتور (3-1 -3 -2 ..… 32
2- 3- 1-4) شيفت دهنده اكومولاتور..……………………………..….….……33
2- 3- 1-5) بخش رشته بيت (BFU) .………ا………………………………33
2- 3- 1-6) شيفت دهنده / محدود كننده داده……………………………………34
2- 3- 1-7) مقياس بندي…….…………..…….…………………………….34
2- 4)بخش توليد آدرس(AGU) ………ا……………………….…..……… 34
4- 1) معماري AGU …..……ا……………………..……………………35
4- 2) مدل برنامهريزي..…………………..…………………..……….…36
5)بخش كنترل برنامه(PCU) ..………ا……………………..……………37

5- 1) ديد كلي…………………………………………………….……37
2- 5- 2) معماري سخت افزار PCU .…………………ا………………..………39
2- 5- 3) مدل برنامه ريزي PCU .……………ا………………………………40
2- 5- 3-1)رجيسترهاي وضعيت و پيكربندي….……….………………..…….…41
2- 5- 3-1-1) رجيستر مد عملياتي………………………………..…….……41
2- 5- 3-1-2) رجيستر وضعيت (SR) ……..……ا…..…………………………42
2- 5- 4) پشته و بخش تعميم يافته پشته..….……………………………..……44
2- 5- 5) رجيسترهاي عملكرد و پيكربندي پشته سيستم……………………………44
2- 5- 5-1) رجيستر اشارهگر پشته (SP) ..………ا……………………..………45
2- 5- 5-2)رجيستر شمارنده پشته (SC) .…………ا…………..…..……………46
2- 5- 5-3)رجيستر سايزپشته (SZ) ………ا………………………..……….…46
2- 5- 5-4)برنامه، حلقه و كنترل پردازش رد كردن درخواست..……………….………47
2- 5- 5-4-1) رجيستر شمارنده برنامه (PC) ..………ا……………….…………47
2- 5- 5-4-2) رجيستر آدرس حلقه (LA) .………ا……………………….……47
2- 5- 5-4-3) رجيستر شمارنده حلقه (LC) .…………ا………………….……48
2- 5- 5-4-4) رجيستر آدرس پايه بردار (VBA) ……….ا..……………….……48
6) PLL و توليد كننده كلاك.………………………..……………..……48
6-1)بلوك PLL ..ا…………………………………………..……….…49
6-1-1)بخش پيش از تقسيم فركانس……………………….………….……49

6-1-2)آشكارساز فاز ………………………….………………..…….…50
2- 6-1-3) اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ (VCO) .……………ا….……..…….…50
2- 6-1-3- 1) تقسيم كننده فركانس.…………………………………….……50
2- 6-1-3- 2)عناصر كنترل PLL ..………ا…………………………..………51
2- 6-1-3- 2- 1) تقسيم ورودي سيگنال ساعت………………………….………51
2- 6-1-3- 2- 2) تكثير فركانس: (ضرب فركانس)…..…………………………..…51
2- 6-1-3- 2- 3)حذف كردن انحراف موج………………………………….……52
2- 6-1-3- 2- 4)عملكرد فركانسي………………………………………….…52
2- 6-3) مدل برنامهريزي PLL .……….ا..……….……………………….…53
2- 6-4) همزمان كردن سيگنال ساعت.………..……………………..….….…53
2- 6-5) رهنمودهاي طراحيPLL ….………ا……………………….…….….53
2- 7) فضاهاي حافظه و مدهاي عملياتي.………………………………….……54
2- 7- 1)نگاشت حافظه هسته خانواده DSP56300 ..……ا……………….….…..56
2- 7- 1-1) فضاي حافظه داده X …..…………ا………………………..……56
2- 7- 1-2)فضاي X, I/O داخلي………………………………………………57
2- 7- 1-3)فضاي حافظه داده Y ………………ا………………………………57
7- 1-3-1) فضاي Y, I/O خارجي / داخلي.……………………………..…..57
7- 1-4) حافظه برنامه..……………………………………………………58
7- 1-4-1) فضاي ROM بوت استرپ.…………………………….……..…58

7- 1-4-2) فضاي رزرو شده براي ROM برنامه………………..…….…..……58
2- 7- 1-4-3) حافظه برنامه خارجي…..…………………………………….…59
2- 7- 1-4-4) Cache RAM دستورالعمل داخلي………………………..….…59
2- 7- 2) مد سازگاري 16 بيتي…………….…………………………..….…59

فصل سوم:پياده سازي پروژه…………………………………………….…60

3) تشريح پروژه……………………………………………………………61
3- 1)اجراي پروژه…………………………………………………….……61
3- 1- 1)سخت افزار پروژه…..………………………………………….……61
( D/AوA/D) CODEC ( 1 -1 -1-3  ….….……………ا………………..  63
ESSI پورت(2-1 -1 -3 ….……………………………………………..… 66
HOSTپورت(3-1 -1 -3 ….……………………………………………… 68
3- 1- 1-4)اجزاي جانبي………….……………….………………………..71
CPLD(1- 4-1-1 -3  …….……ا………………………..……………… 71
3- 1- 1-4-2)رگولاتور ولتاژ………………………………………………………………… 74
3- 1- 2)نرم افزار پروژه……………………………………..………………79
FRONTED بخش(1-2 -1 -3 ………..…………..……………………… 81
BACKEND بخش(2-2 -1 -3 …………..….……………………………. 82
Find peak بخش(3-2 -1 -3 ..……………………………………………. 83
3- 1- 2-4)بخش آشكارسازي تون و مونيتورينگ آن..…………..…………………83

3 3)تست پروژه…………………….…………………………..…………84

فصل چهارم: نتيجه گيري……………..……………………..…………………86

4)نتيجه گيري وپيشنهادات……..…………………………..………………87

منابع و مأخذ……………………..……..……………………………..…88

Abbreviation ………………………………ا…………………………90

پيوست..…………………………………………………………………93
چكيده انگليسي ……..…….……..………………………………………119

چكيده:

هدف از اين پروژه ، آشكارسازي سيگنالهاي تون DTMF براي 64 مشترك به طور همزمان و با استفاده از آي سي XC56309PV100 ، ساخت شركت MOTOROLA مي باشد.
در مجموع سيگنالهاي تون DTMF در روي صفحه كليد تلفن از تركيب ماتريسي دو گروه فركانسي تشكيل شده اند و روشهاي گوناگوني براي آشكارسازي تونهاي DTMF وجود دارد ،كه از آن جمله مي توان به استفاده از الگوريتم GOERTZEL كه حالت خاصي ازDFT است، اشاره كرد .
در اين آشكار سازي از دو بخش مجزاي تخمين اطلاعات طيفي وتصميم گيري اطلاعات سيگنال استفاده شده است. تخمين اطلاعات طيفي مربوط به الگوريتم GOERTZEL ميشود وبخش تصميم گيري از 4 معيار زير استفاده مي كند:
– تشخيص انرژي سيگنال تون DTMF
-بررسي سيگنال تون با استفاده از دو سطح آستانه
-بررسي ماكزيمم متناظر
-بررسي ماكزيمم هارمونيك دوم متناظر
كه در ادامه تشريح پروژه اين موارد بازگو مي شوند.
از سوي ديگر DSP مورد نظر كه از خانواده DSP56300 است داراي هسته اصلي FIXED POINT بوده وآدرس دهي آن 24 بيتي وقابل برنامه ريزي نيز مي باشد.
اجزاي كلي اين IC از پورتهاي سريال ،پورتهاي موازي ،تايمرها ،حافظه هاي RAM ,ROM وپورتهاي HOST INTERFACE، GPIO ،…….تشكيل شده است. همچنين اين IC داراي 60 كيلوبايت حافظه برنامه قابل DOWN LOAD شدن و فضاي KBYTE 14*3
RAMو همچنين داراي 2 لينك ST-BUS مي باشد كه ميزان نرخ آن قابل تعريف است .

در اين پروژه براي آشكار سازي تونها از بخشهاي HOST INTERFACE وESSI و مدهاي كاري مناسب براي اجراي برنامه مورد نظر استفاده شده است ، زمانيكه شماره گيري به صورت تون با مركز صورت مي گيرد براي آشكار سازي اين شماره گيري , ابتدا تون ها از طريق لينك صوتي مشتركين وارد برد MAIN SWITCH شده و سپس براي DETECT شدن به برد DSP منتقل مي شوند كه در ادامه به آنها مي پردازيم.

مقدمه:

سيگنالينگ DTMF بيش از 30 سال است كه براي جايگزيني شماره گيري پالس راه اندازي شده است و امروزه مي توان DTMF را به عنوان ابزاري معروف در آدرس دهي ، در صنعت مخابرات معرفي كرد..
به طور كلي هيچ استاندارد واحدي كه بتواند همه موارد مربوط به آشكارسازي ارقام DTMF را پاسخگو باشد ،وجود ندارد. چندين سند (Q23,Q24) ITU ،توصيه نامه هاي TIA/EIA-46db براي اين عملكرد با چندين منبع ديگر وجود دارد كه در كنار يكديگر مي توانند به يك نتيجه مطلوب در مورد آشكارسازي DTMF منجر شوند.
از جمله كاربرد هاي آشكار سازي DTMF كه مي توان به آنها اشاره كرد عبارتند از:
VOX،PBX،IVR،COوارسال پيام صوتي وخيلي امكانات گوناگون ديگر كه مي توان با آشكارسازي DTMF از آنها بهره مند شد.
با توجه به اينكه پروژه مذكور براي آشكارسازي 64 مشترك به طور همزمان مي باشد و براي اينكه اجراي سريع و دقيق آن مورد نظر است ، نياز به DSP ضروري مي باشد تا ما را هم در هزينه ،سرعت و دقت ومصرف كم توان ياري رساند.
از اين رو، از پردازشگر XC56309PV100 ،ساخت شركت MOTOROLA كه ICاي با آدرس دهي 24 بيتي وقابليت MIPS100 وداراي 2 لينك ST-BUSمي باشد، در جهت اجراي اين پروژه بر آمديم.
در ابتداي اين گزارش به تشريح سيگنال هاي DTMF و روشهاي آشكارسازي اين نوع سيگنال ها مي پردازيم،سپس ساختار داخلي DSP مورد استفاده را تشريح كرده و در آخر به اجراي پروژه و برنامه نوشته شده براي اجراي آن و نتايج مذكور اشاره خواهيم كرد.

نتيجه گيري وپيشنهادات:

با توجه به مطالب گفته شده در اين پروژه ، مي توان به كارايي بالاي DSP در انجام پروژه هاي با اهداف وسيع پي برد . از لحاظ ديگر ما مي توانيم از اين پروژه با توجه به اهدف مختلفي كه تعريف مي شود ، در جهت به كار گيري DTMF در گستره وسيعي از كاربردها ،و به عنوان نمونه، براي كنترل از راه دور وسايل مورد استفاده در منزل و بسياري از كاربردهاي ديگر ، اقدام نماييم .
همچنين با توجه به اجراي اين پروژه بر روي 64 مشترك مي توان از اين مورد در جهت ارايه خدمات بانكداري الكترونيكي و ساير خدمات به مشتركين نيز برآييم.
در پايان، براي پيشنهادات مي توانيم از IC هاي TMS نيز در جهت اجراي اين پروژه استفاده نماييم كه با توجه به مقايسه اين دو TMS) IC وMOTOROLA)تفاوت چشمگيري در عملكرد آنها در اجراي اين پروژه مشاهده نشد . البته در بخش الگوريتم مورد استفاده مي توان بهينه سازي هايي را صورت داد تا زمان بار شدن و اجراي پروژه و فضاي اشغالي DSP را به حداقل رساند كه مي توانيد براي جزييات به منابع اشاره شده در آخر صفحات مراجعه نماييد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت