آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:83
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : آشنایی با ترانسفورماتورهای خشک
۴ ° ۱ -۱) تاریخچه ترانسفورماتورهای خشک
۴ ° ۱ -۲) عایق های متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها
۵ ° ۱ -۳) روغن های متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها با توجه به سیر تاریخی تکامل و استفاده از آنها
۵ ° ۱ ۴-) انواع ترانسفورماتورهای روغنی و خشک
۶ ° ۱-۴- ۱) ترانسفورماتورهای پر شده از سیال
۶ ° ۱-۱-۴- ۱) ترانسفورماتورهای پر شده از روغن
۶ ° ۲-۱-۴- ۱) ترانسفورماتورهای پر شده از سیالات ضد اشتعال
۷ ° ۲-۴- ۱) ترانسفورماتورهای خشک
۷ ° ۱ ۵-) انواع ترانسفورماتورهای خشک
۷ ° ۱-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک متعارف(VIP)
۷ ° ۲-۵- ۱) ترانسفورماتورهای بسته پرشده از گاز۶N2 SF6 , C2F
۸ ° ۳-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک VPE
۹ ° ۱-۳-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک با روپوش اپوکسی
۹ ° ۲-۳-۵- ۱) ترانسفورماتورهای خشک با اپوکسی رزین، قالب ریزی شده
۱۰ فصل دوم : ترانسفورماتورهای خشک رزینی
۱۱ ° ۲ ۱-) ویژگی های ترانسفورماتورهای خشک رزینی
۱۲ ° ۲ ۲-) ویژگی های مواد رزینی و مواد افزودنی آن
۱۳ ° ۲ ۳-) مزایای رزین
۱۳ ° ۲ ۴-) خواص فیزیکی رزین
۱۴ ° ۲ ۵-) خواص شیمیایی رزین
۱۵ ° ۲ -۶) عامل های سخت کننده
۱۶ ° ۲ ۷-) مواد پرکننده رزین
۱۶ ° ۲ ۸-) مراکز مصرف ترانسفورماتورهای خشک
۱۷ ° ۲ ۹-) مواد عایقی مورد استفاده در ترانسفورماتورهای خشک
۱۸ ° ۱۰- ۲) اجزای مهم ترانسفورماتورهای خشک
۱۹ ° ۲ -۰۱ ۱-) سیم پیچی فشارضعیف
۱۹ ° ۱-۱- ۱۰- ۲) روش سیمپیچی فشارضعیف
۲۰ ° ۲-۱- ۱۰- ۲) رزین اندود کردن سیمپیچی فشارضعیف
°۲۰ ۲ -۰۱ ۲-) سیم پیچ فشارقوی
۲۰ ° ۱-۲- ۱۰- ۲) روش سیمپیچی فشارقوی
۲۱ ° ۲-۲- ۱۰- ۲) روش سری کردن دیسکهای فشارقوی
۲۱ ° ۳-۲- ۱۰- ۲) تقویت عایقی محل جوش و خم در سیم پیچی فشار قوی
۲۲ ° ۲ -۰۱ ۳-) هسته ترانسفورماتور خشک
° ۲ -۰۱ ۴-) مزایای هسته چینی به روش Step lab 22
۲۲ ° ۱۱- ۲) طراحی ترانسفورماتورهای خشک رزینی
۲۳ ° ۱۲- ۲) نقشه های طراحی ترانسفورماتورهای خشک رزینی
°۳۲ ۲ -۲۱ ۱-) مونتاژ سیم پیچی فشار ضعیف
°۳۲ ۲ -۲۱ ۲-) ترمینال باکس
۲۳ ° ۲ -۲۱ ۳-) چهارچوب هسته
۲۴ ° ۲ -۲۱ ۴-) رنگ آمیزی
°۴۲ ۱۳- ۲) متعلقات سفارشی ترانسفورماتور خشک
۲۴ Enclosure (-1 13- 2
۲۴ ° ۲ -۳۱ ۲-) مقره رزینی سوکتی
۲۵ ° ۲ -۳۱ ۳-) فن خنککاری
°۵۲ ۱۴- ۲) پارامترهای مهم قبل از طراحی
°۵۲ ۲ -۴۱ ۱-) تعریف IP
۲۵ ° ۱۵- ۲) حداقل حجم هوای مورد نیاز تهویه
۲۶ ° ۱۶- ۲) کنترل دما
۲۶ ° ۱۷- ۲) تابلو مشخصات
°۲۷ ۱۸- ۲) مشخصات فنی ترانسفورماتورهای خشک رزینی نرمال شرکت ایران
۲۷ ° ۱۹- ۲) تست ترانسفورماتورها
۲۷ ° ۲ -۹۱ ۱-) تست های روتین
۲۸ ° ۲ -۹۱ ۲-) تستهای ویژه
۲۸ ° ۲۰- ۲) استانداردهای ساخت ترانسفورماتورهای خشک
۲۹ ° ۲ -۰۲ ۱-) استانداردهای ترانسفورماتور خشک
°۲۹ ۲ -۰۲ ۲-) حوزه اعتبار ترانسفورماتورهای خشک در استاندارد IEC 60076-11
°۲۹ ۲ -۰۲ ۳-) شرایط نرمال بکارگیری ترانسفورماتورهای خشک در استاندارد IEC 60076-11
۲۹ ° ۲ -۰۲ ۴-) خواسته های عایقی استاندارد ۴-۶۰۰۷۶ IEC
۳۰ ° ۲ -۰۲ ۵-) شرایط سرویس دهی غیرعادی
°۳۰ ۲۱- ۲) طبقهبندی ترانسفورماتورهای خشک
۳۰ ° ۲ -۱۲ ۱-) کلاس محیطی
۳۱ ° ۲ -۲۲ ۲-) کلاس آب و هوایی
°۱۳ ۲ -۲۲ ۳-) کلاس مقاومت در برابر آتش سوزی
۳۱ ° ۲ -۲۲ ۴-) کلاس ترانسفورماتور ساخت ایران ترانسفو (F1 , C2 , E2)
۳۲ فصل سوم : طراحی تحلیلی فواصل عایقی در ترانسفورماتورهای خشک
۳ -۱) خواص عایقی مورد استفاده در ترانسفورماتور خشک ۳۳
۳ ۲-) خواص عایقی هوا ۳۳
۱-۲- ۳) ضریب دیالکتریک هوا در شرایط استاندارد محیطی ۳۳
۲-۲- ۳) تغییرات ضریب دی الکتریک هوا متناسب با تغییرات شرایط محیطی ۳۳
۳-۲- ۳) استقامت عایقی هوا درشرایط استاندارد ۴۳
۴-۲- ۳) تغییرات استقامتی هوا متناسب با تغییرات شرایط محیطی ۴۳
۱-۴-۲- ۳) تاثیر تغییرات ارتفاع یا فشار هوا و دمای محیط ۴۳
۲-۴-۲- ۳) تاثیر تغییرات رطوبت هوا ۵۳
۳-۴-۲- ۳) تاثیر تغییرات آلودگی هوا ۵۳
۴-۴-۲- ۳) تاخیر در شکست الکتریکی هوا ۵۳
۳ ۳-) استقامت عایقی مواد جامد مورد استفاده ۶۳
۳ ۴-) حداقل فاصله عایقی بین بوبین در نواحی میانی ۶۳
۳ -۴-۱) حداقل فاصله عایقی بین دو بوبین در نواحی میانی بدون استفاده از حایل ۳۶
۱-۱-۴- ۳) مبانی طراحی ساختار عایقی ۶۳
۲-۱-۴- ۳) حداقل فواصل عایقی محاسبه شده ۸۳
۲-۴- ۳) حداقل فاصله عایقی بین بوبینهای فشارقوی در فازهای مجاور ۰۴
۱-۲-۴- ۳) مبانی طراحی در این فاصله ۰۴
۲-۲-۴- ۳) حداقل فاصله عایقی محاسبه شده ۱۴
فصــل چهــارم : روش هــای انتقــال حــرارت بــا توجــه بــه ســاختارترانسفورماتورهای خشک رزینی ۲۴
۴ -۱) روش های انتقال حرارت با توجه به ساختار ترانسفورماتور های خشک رزینی ۴۳
۴ ۲-) معادلات انتقال حرارت در قسمت های جامد (عایق و سیم پیچی) ۴۴
۳-۴) معادله انتقال حرارت در سطح خارجی ۴۴
° ۴ ۴-) معادلات انتقال حرارت در فواصل هوایی بین واحدها ۷۴
۴۹ ° ۴ ۵-) معادله انتقال حرارت در سطوح بالا و پایین

۵۰ منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی ۵۰

فهرست منابع لاتین ۵۱

چکیده انگلیسی ۵۲

چکیده
تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی از اوایل دهـ ه۱۹۷۰ مـیلادی آغـاز شـده و در حـال حاضـرتقاضای این نوع ترانسفورماتور در اروپا در حدود۰۶ درصد تقاضای بازار بوده و روز به روز نیز بر مشتریان آن افزوده می شود. در کشور ما نیز با توجه به مزایای مختلف این نـوع از ترانسـفورماتورها و نیـز رشـد وتوسعه صنایع مختلف از قبیل پتروشیمی، صنایع نفت، گاز و برج سازی، ترانسفورماتورهای خشک رزینـیبیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند و تقاضای مشتریان برای خرید این نوع از ترانسـفورماتورها رو بـهافزایش است. ترانسفورماتورهای خشک بر اسـاس اسـتاندارد بـین المللـی ۶۰۷۲۶ IEC مـیتواننـد بـاسیستم عایقی کلاس های A,E,B,F,H,C طراحی و ساخته شوند. بعلت بکارگیری عـایق هـای جامـد ازکلاس های مذکور و به دلیل مزایای مختلف ترانسفورماتورهای خشک، این نـوع از ترانسـفورماتورها قابـلاستفاده در مناطق خاص محیطی و استراتژیک هستند.

مقدمه
پس از ظهور ترانسفورماتور به تولید و توزیع برق متناوب توجه ویژهای شد. به این دلیل که م یتوان با بالا بردن ولتاژ با ترانسفورماتور در سمت تولید و پایین آوردن آن در سمت مصرف میزان تلفات خط انتقال را کاهش داد و با افت ولتاژ در خط انتقال نیز مقابله کرد. با توجه به اهمیت روزافزون صنعت برق، متناوب بودن آن و لزوم تبدیلات ولتاژ نیاز شدیدی به ترانسفورماتورها و تکامل آنها در صنعت برق احساس می شود. ترانسفورماتورها از اجزای مهم و گران قیمت در شبکه های قدرت هستند و با توجه به محل و نوع استفاده از آنها در خطوط انتقال و توزیع تقسیم بندی می شوند. ترانسفورماتورهای توزیع مهیا کردن انرژی برق برای مصارف عمومی را بعهده دارند. از نظر تاریخی استفاده از ترانسفورماتورهای روغنی مرسوم بوده است ولی با توجه به خطر آتشسوزی این نوع، برای استفاده در محیطهای مسکونی و بیمارستانی سازگار نمیباشد. بنابراین با توجه به این مشکلات متخصصان و طراحان ترانسفورماتور به سمت روشهای نوین ساخت و طراحی ترانسفورماتور روی آوردهاند. ابتدا مسیر تحول این گونه ترانسفورماتورهای مقاوم در برابر آتش آنها را به سمت عایقهایی مانند آسکارل سوق داد و مدتها این سیال مقاوم در برابر آتش در صنعت ترانسفورماتور متداول بود اما خطراتی از جمله سرطانزا بودن آن موجب شد استفاده از این سیال به مرور از رونق بیفتد تا جایی که امروزه استفاده از آن به کلی منتفی شده است. اما با توجه به برجا ماندن مشکل آتش سوزی و انفجار، محققان رو به ساخت ترانسفورماتورهایی آوردند که هیچگونه سیالی در ساختمان آن به چشم نمیخورد. این نوع که ترانسفورماتورهای خشک نامیده می شوند مشکل انفجار و آتش سوزی را برطرف و برخی از مزایای ترانسفورماتورهای روغنی را نیز از دست دادهاند. مثلاً در انواع روغنی سیال وظیفه عایقی و در عین حال خنک کنندگی ترانسفورماتور را بطور همزمان بعهده دارد و این در صورتی است که در ترانسفورماتورهای خشک دیگر روغنی جهت خنک کاری وجود ندارد که این مورد امکان ساخت ترانسفورماتورها را در توان بالا محدود می کند. ترانسفورماتورهای خشک معمولاً در محدوده توزیع تولید می شوند و مزیت عمده آنها عدم اشتعالپذیری آنها میباشد.
تولید ترانسفورماتورهای خشک رزینی از اوایل دهه۱۹۷۰ میلادی آغاز شده و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی تولید میگردد از جمله کشورهای آسیایی تولید کننده این محصول می توان از چین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، ژاپن و… نام برد. تقاضای این نوع ترانسفورماتور در اروپا در حدود۰۶ درصد تقاضای بازار بوده و روز به روز نیز بر مشتریان آن افزوده میشود. در کشور ما نیز با توجه به مزایای مختلف این نوع از ترانسفورماتورها و نیز رشد و توسعه صنایع مختلف از قبیل پتروشیمی، صنایع نفت، گاز و برج سازی، ترانسفورماتورهای خشک رزینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند و تقاضای مشتریان برای خرید این نوع از ترانسفورماتورها رو به افزایش است. ترانسفورماتورهای خشک بر اساس استاندارد بین المللی ۶۰۷۲۶ IEC م یتوانند با سیستم عایقی کلاس های A,E,B,F,H,C طراحی و ساخته شوند. بعلت بکارگیری عایق های جامد از کلاس های مذکور و به دلیل مزایای مختلف ترانسفورماتورهای خشک، این نوع از ترانسفورماتورها قابل استفاده در مناطق خاص محیطی و استراتژیک هستند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط