آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:83
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
3 فصل اول : آشنايي با ترانسفورماتورهاي خشك
4 ° 1 -1) تاريخچه ترانسفورماتورهاي خشك
4 ° 1 -2) عايق هاي متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها
5 ° 1 -3) روغن هاي متداول مورد استفاده در ترانسفورماتورها با توجه به سير تاريخي تكامل و استفاده از آنها
5 ° 1 4-) انواع ترانسفورماتورهاي روغني و خشك
6 ° 1-4- 1) ترانسفورماتورهاي پر شده از سيال
6 ° 1-1-4- 1) ترانسفورماتورهاي پر شده از روغن
6 ° 2-1-4- 1) ترانسفورماتورهاي پر شده از سيالات ضد اشتعال
7 ° 2-4- 1) ترانسفورماتورهاي خشك
7 ° 1 5-) انواع ترانسفورماتورهاي خشك
7 ° 1-5- 1) ترانسفورماتورهاي خشك متعارف(VIP)
7 ° 2-5- 1) ترانسفورماتورهاي بسته پرشده از گاز6N2 SF6 , C2F
8 ° 3-5- 1) ترانسفورماتورهاي خشك VPE
9 ° 1-3-5- 1) ترانسفورماتورهاي خشك با روپوش اپوكسي
9 ° 2-3-5- 1) ترانسفورماتورهاي خشك با اپوكسي رزين، قالب ريزي شده
10 فصل دوم : ترانسفورماتورهاي خشك رزيني
11 ° 2 1-) ويژگي هاي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني
12 ° 2 2-) ويژگي هاي مواد رزيني و مواد افزودني آن
13 ° 2 3-) مزاياي رزين
13 ° 2 4-) خواص فيزيكي رزين
14 ° 2 5-) خواص شيميايي رزين
15 ° 2 -6) عامل هاي سخت كننده
16 ° 2 7-) مواد پركننده رزين
16 ° 2 😎 مراكز مصرف ترانسفورماتورهاي خشك
17 ° 2 9-) مواد عايقي مورد استفاده در ترانسفورماتورهاي خشك
18 ° 10- 2) اجزاي مهم ترانسفورماتورهاي خشك
19 ° 2 -01 1-) سيم پيچي فشارضعيف
19 ° 1-1- 10- 2) روش سيمپيچي فشارضعيف
20 ° 2-1- 10- 2) رزين اندود كردن سيمپيچي فشارضعيف
°20 2 -01 2-) سيم پيچ فشارقوي
20 ° 1-2- 10- 2) روش سيمپيچي فشارقوي
21 ° 2-2- 10- 2) روش سري كردن ديسكهاي فشارقوي
21 ° 3-2- 10- 2) تقويت عايقي محل جوش و خم در سيم پيچي فشار قوي
22 ° 2 -01 3-) هسته ترانسفورماتور خشك
° 2 -01 4-) مزاياي هسته چيني به روش Step lab 22
22 ° 11- 2) طراحي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني
23 ° 12- 2) نقشه هاي طراحي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني
°32 2 -21 1-) مونتاژ سيم پيچي فشار ضعيف
°32 2 -21 2-) ترمينال باكس
23 ° 2 -21 3-) چهارچوب هسته
24 ° 2 -21 4-) رنگ آميزي
°42 13- 2) متعلقات سفارشي ترانسفورماتور خشك
24 Enclosure (-1 13- 2
24 ° 2 -31 2-) مقره رزيني سوكتي
25 ° 2 -31 3-) فن خنككاري
°52 14- 2) پارامترهاي مهم قبل از طراحي
°52 2 -41 1-) تعريف IP
25 ° 15- 2) حداقل حجم هواي مورد نياز تهويه
26 ° 16- 2) كنترل دما
26 ° 17- 2) تابلو مشخصات
°27 18- 2) مشخصات فني ترانسفورماتورهاي خشك رزيني نرمال شركت ايران
27 ° 19- 2) تست ترانسفورماتورها
27 ° 2 -91 1-) تست هاي روتين
28 ° 2 -91 2-) تستهاي ويژه
28 ° 20- 2) استانداردهاي ساخت ترانسفورماتورهاي خشك
29 ° 2 -02 1-) استانداردهاي ترانسفورماتور خشك
°29 2 -02 2-) حوزه اعتبار ترانسفورماتورهاي خشك در استاندارد IEC 60076-11
°29 2 -02 3-) شرايط نرمال بكارگيري ترانسفورماتورهاي خشك در استاندارد IEC 60076-11
29 ° 2 -02 4-) خواسته هاي عايقي استاندارد 4-60076 IEC
30 ° 2 -02 5-) شرايط سرويس دهي غيرعادي
°30 21- 2) طبقهبندي ترانسفورماتورهاي خشك
30 ° 2 -12 1-) كلاس محيطي
31 ° 2 -22 2-) كلاس آب و هوايي
°13 2 -22 3-) كلاس مقاومت در برابر آتش سوزي
31 ° 2 -22 4-) كلاس ترانسفورماتور ساخت ايران ترانسفو (F1 , C2 , E2)
32 فصل سوم : طراحي تحليلي فواصل عايقي در ترانسفورماتورهاي خشك
3 -1) خواص عايقي مورد استفاده در ترانسفورماتور خشك 33
3 2-) خواص عايقي هوا 33
1-2- 3) ضريب ديالكتريك هوا در شرايط استاندارد محيطي 33
2-2- 3) تغييرات ضريب دي الكتريك هوا متناسب با تغييرات شرايط محيطي 33
3-2- 3) استقامت عايقي هوا درشرايط استاندارد 43
4-2- 3) تغييرات استقامتي هوا متناسب با تغييرات شرايط محيطي 43
1-4-2- 3) تاثير تغييرات ارتفاع يا فشار هوا و دماي محيط 43
2-4-2- 3) تاثير تغييرات رطوبت هوا 53
3-4-2- 3) تاثير تغييرات آلودگي هوا 53
4-4-2- 3) تاخير در شكست الكتريكي هوا 53
3 3-) استقامت عايقي مواد جامد مورد استفاده 63
3 4-) حداقل فاصله عايقي بين بوبين در نواحي مياني 63
3 -4-1) حداقل فاصله عايقي بين دو بوبين در نواحي مياني بدون استفاده از حايل 36
1-1-4- 3) مباني طراحي ساختار عايقي 63
2-1-4- 3) حداقل فواصل عايقي محاسبه شده 83
2-4- 3) حداقل فاصله عايقي بين بوبينهاي فشارقوي در فازهاي مجاور 04
1-2-4- 3) مباني طراحي در اين فاصله 04
2-2-4- 3) حداقل فاصله عايقي محاسبه شده 14
فصــل چهــارم : روش هــاي انتقــال حــرارت بــا توجــه بــه ســاختارترانسفورماتورهاي خشك رزيني 24
4 -1) روش هاي انتقال حرارت با توجه به ساختار ترانسفورماتور هاي خشك رزيني 43
4 2-) معادلات انتقال حرارت در قسمت هاي جامد (عايق و سيم پيچي) 44
3-4) معادله انتقال حرارت در سطح خارجي 44
° 4 4-) معادلات انتقال حرارت در فواصل هوايي بين واحدها 74
49 ° 4 5-) معادله انتقال حرارت در سطوح بالا و پايين

50 منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسي 50

فهرست منابع لاتين 51

چكيده انگليسي 52

چكيده
توليد ترانسفورماتورهاي خشك رزيني از اوايل دهـ ه1970 مـيلادي آغـاز شـده و در حـال حاضـرتقاضاي اين نوع ترانسفورماتور در اروپا در حدود06 درصد تقاضاي بازار بوده و روز به روز نيز بر مشتريان آن افزوده مي شود. در كشور ما نيز با توجه به مزاياي مختلف اين نـوع از ترانسـفورماتورها و نيـز رشـد وتوسعه صنايع مختلف از قبيل پتروشيمي، صنايع نفت، گاز و برج سازي، ترانسفورماتورهاي خشك رزينـيبيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اند و تقاضاي مشتريان براي خريد اين نوع از ترانسـفورماتورها رو بـهافزايش است. ترانسفورماتورهاي خشك بر اسـاس اسـتاندارد بـين المللـي 60726 IEC مـيتواننـد بـاسيستم عايقي كلاس هاي A,E,B,F,H,C طراحي و ساخته شوند. بعلت بكارگيري عـايق هـاي جامـد ازكلاس هاي مذكور و به دليل مزاياي مختلف ترانسفورماتورهاي خشك، اين نـوع از ترانسـفورماتورها قابـلاستفاده در مناطق خاص محيطي و استراتژيك هستند.

مقدمه
پس از ظهور ترانسفورماتور به توليد و توزيع برق متناوب توجه ويژهاي شد. به اين دليل كه م يتوان با بالا بردن ولتاژ با ترانسفورماتور در سمت توليد و پايين آوردن آن در سمت مصرف ميزان تلفات خط انتقال را كاهش داد و با افت ولتاژ در خط انتقال نيز مقابله كرد. با توجه به اهميت روزافزون صنعت برق، متناوب بودن آن و لزوم تبديلات ولتاژ نياز شديدي به ترانسفورماتورها و تكامل آنها در صنعت برق احساس مي شود. ترانسفورماتورها از اجزاي مهم و گران قيمت در شبكه هاي قدرت هستند و با توجه به محل و نوع استفاده از آنها در خطوط انتقال و توزيع تقسيم بندي مي شوند. ترانسفورماتورهاي توزيع مهيا كردن انرژي برق براي مصارف عمومي را بعهده دارند. از نظر تاريخي استفاده از ترانسفورماتورهاي روغني مرسوم بوده است ولي با توجه به خطر آتشسوزي اين نوع، براي استفاده در محيطهاي مسكوني و بيمارستاني سازگار نميباشد. بنابراين با توجه به اين مشكلات متخصصان و طراحان ترانسفورماتور به سمت روشهاي نوين ساخت و طراحي ترانسفورماتور روي آوردهاند. ابتدا مسير تحول اين گونه ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر آتش آنها را به سمت عايقهايي مانند آسكارل سوق داد و مدتها اين سيال مقاوم در برابر آتش در صنعت ترانسفورماتور متداول بود اما خطراتي از جمله سرطانزا بودن آن موجب شد استفاده از اين سيال به مرور از رونق بيفتد تا جايي كه امروزه استفاده از آن به كلي منتفي شده است. اما با توجه به برجا ماندن مشكل آتش سوزي و انفجار، محققان رو به ساخت ترانسفورماتورهايي آوردند كه هيچگونه سيالي در ساختمان آن به چشم نميخورد. اين نوع كه ترانسفورماتورهاي خشك ناميده مي شوند مشكل انفجار و آتش سوزي را برطرف و برخي از مزاياي ترانسفورماتورهاي روغني را نيز از دست دادهاند. مثلاً در انواع روغني سيال وظيفه عايقي و در عين حال خنك كنندگي ترانسفورماتور را بطور همزمان بعهده دارد و اين در صورتي است كه در ترانسفورماتورهاي خشك ديگر روغني جهت خنك كاري وجود ندارد كه اين مورد امكان ساخت ترانسفورماتورها را در توان بالا محدود مي كند. ترانسفورماتورهاي خشك معمولاً در محدوده توزيع توليد مي شوند و مزيت عمده آنها عدم اشتعالپذيري آنها ميباشد.
توليد ترانسفورماتورهاي خشك رزيني از اوايل دهه1970 ميلادي آغاز شده و در حال حاضر در بسياري از كشورهاي آمريكايي، اروپايي و آسيايي توليد ميگردد از جمله كشورهاي آسيايي توليد كننده اين محصول مي توان از چين، كره جنوبي، مالزي، تايلند، ژاپن و… نام برد. تقاضاي اين نوع ترانسفورماتور در اروپا در حدود06 درصد تقاضاي بازار بوده و روز به روز نيز بر مشتريان آن افزوده ميشود. در كشور ما نيز با توجه به مزاياي مختلف اين نوع از ترانسفورماتورها و نيز رشد و توسعه صنايع مختلف از قبيل پتروشيمي، صنايع نفت، گاز و برج سازي، ترانسفورماتورهاي خشك رزيني بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اند و تقاضاي مشتريان براي خريد اين نوع از ترانسفورماتورها رو به افزايش است. ترانسفورماتورهاي خشك بر اساس استاندارد بين المللي 60726 IEC م يتوانند با سيستم عايقي كلاس هاي A,E,B,F,H,C طراحي و ساخته شوند. بعلت بكارگيري عايق هاي جامد از كلاس هاي مذكور و به دليل مزاياي مختلف ترانسفورماتورهاي خشك، اين نوع از ترانسفورماتورها قابل استفاده در مناطق خاص محيطي و استراتژيك هستند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت