آنالیز آنتنهای شکافی تیپر شده به روش TLM – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:219
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آنالیز آنتنهای شکافی تیپر شده به روش TLM – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات
۱- ۱ هدف………………………………………………………….۲
۱- ۲ پیشینه تحقیق …………………………………………….۳
۱- ۳ روش کار و تحقیق …………………………………………………………۴

فصل دوم : تئوری خطوط انتقال در TLM
۲-۱ پاسخ گذرا در خط انتقال…………………………………………………….۱۱
۲-۲ پاسخ دائمی سینوسی خط انتقال …………………………………………….۱۷
۲-۳ تجزیه و تحلیل مدلهای سیتمهای گسسته………………………………….۲۲

فصل سوم : مدل گسسته المانهای فشرده
۳-۱ مدل لینک و استاب در خازنها……………………………………….۲۸
۳-۲ مدل لینک و استاب در سلفها………………………………………..۳۸
۳-۳ مثالهائی از ترکیب و لینک ………………………………………..۴۴

فصل چهارم : مدل یک , دو , سه بعدی TLM
۴-۱ مدل یک بعدی TLM………………………..ا……………………………۴۸
۴-۲ مدل دو بعدی TLM………………………..ا…………………….۶۶
۴-۳ مدل سه بعدی TLM……………………………….ا……………………..۱۰۰

فصل پنجم : شبیه سازی و آنالیز آنتنهای شکافی بتدریج باز شونده
۵-۱ آنتنهای شکافی بتدریج باز شونده…………………………………….۱۳۲
۵-۲ مدل سازی…………………………………………………………..۱۳۴
۵-۳ نرم افزار …………………………………………………………..۱۴۳

نتیجه گیری ………………………………………………………….۱۵۶

فهرست منابع ………………………………………………………………..۱۵۷

فهرست نامها …………………………………………………۱۵۹

چکیده انگلیسی………………………………………………….۱۶۰

چکیده
آنالیز آنتن شکافی به تدریج بازشونده خطی به روش TLM
آنتنهای شکافی به تدریج بازشونده توسط پهن کردن یک شکاف روی دیالکتریک بدستمیآیند. این آنتنها با ابعاد کوچک در حدود دو برابر طول مـوج در بانـد ۱ الـی ۴۰ گیگـاهرتزقابل استفاده هستند. سبکی و کمحجمی این آنتنها باعث شده است که به راحتی در آرایـههـاقابل استفاده باشند. این آنتنها به علـت نداشـتن میـدان یکنواخـت در دهانـه آنـتن و شـکافبازشونده به صورت بسته قابل بررسی نیستند و بایستی به یکی از روش های عددی آنالیز شوند.
ما از روشTLM جهت مدل کردن آنتن استفاده کـرده ایـم . در ایـن روش محـیط توسـطنودهای سهبعدی مدل شده و پارامترهای این نودها باتوجه به مشخصات محیط تعیین میشوند و طبق ماتریس اسکترینگ پالس از یک پورت نود به پورتهای دیگر منتقل میشـود . در زمـانبعدی پالسهای به وجود آمده در پورتها به پورتهای مجاور منتقل مـی شـوند. ایـن پـردازشبایستی تا زمانی تکرار شود که پاسخ به حالت پایدار برسد. پاسخهای به دسـت آمـده در حـوزهزمان هستند و جهت داشتن پاسخ در حوزه فرکانس از این پاسخها تبدیل فوریه گسسته گرفتهمی شود (DFT).
میدان دور آنتن نیز توسط تئوری انتشار دریچهها به دست می آید.
با استفاده از نرمافزار نوشته شده که آنـتنهـای مـذکور را بـه روشTLM مـدل و آنـالیز میکند، مشخصات این نوع آنتن ها به صورت زیر بدست آمده است.
چکیده

میدان الکتریکی (E-Plane) باریکتر مـی شـود و در صـفحه میـدان مغناطیـسی (H-Plane) ثابت می ماند.
– تشعشع آنتن از سمت انتهای آنتن بوده (End fire) و پهنای باند وسیعی دارد.
– در پترن دور آنتن لوب های کناری مشاهده نمی شوند (به علت اینکه دهانه آنتن در فرکانس کار کمتر از یک طول موج است).

مقدمه
آنتنهای شکافی بـه تـدریج بازشـونده در سـال ۱۹۷۹ بـرای اولـین بـار توسـط گیبـسون(Gibson) معرفی شدند . در آن زمان امکانی برای آنالیز این آنتنها وجود نداشت و ایـن بـدانعلت است که روشهای عددی محاسبهگرهای بـا حافظـه و سـرعت بـالا نیـاز دارنـد. محققـانمختلف آزمایشات زیادی را انجام دادهاند که نتایج نـشان داده اسـت. آنـتنهـای شـکافدار بـهتدریج بازشونده دارای پهنای باند وسیع هستند. ساختمان مسطح و کوچک این آنتنهـا اجـازهمیدهد که به راحتی در ساختن آنتنهای مجتمع مورد استفاده قرار گیرند و طراحی آرایه هـایآنتنی را به صورت ساده میسر می سازند.
این نوع آنتنها در دهه اخیر توسط روش ممان با تقریب بالا آنالیز شده است. روش ممـانبا اینکه قادر نبود آنتن را بطور دقیق آنالیز کند، به محاسبات پیچیده نیز نیازمند است اما اینکما از روش (TLM (Transmission Line Matrix استفاده کردهایـم کـه محاسـبات آن ازسادگی قا بل توجهی برخوردار است و شبیه سازی بدون تقریب انجام مـی شـود و از معایـب ایـنروش میتوان به عدم سادگی مدل کردن و نیاز داشتن به پردازشگر بـا سـرعت و حافظـه بـالااشاره کرد که باتوجه به رایانه های موجود این مورد نیز قابل صرفنظر کردن است.
پایه روشTLM تئوری انتشار هایگنس و ابزار آن مدارات الکتریکی اسـت کـه ایـن ابـزاربرای مهندسین رشته برق شناخته شده است.
روشTLM که بطور مفصل تشریح خواهد شد میتواند بـرای مـدل کـردن اکثـر مـسائلالکترومغناطیس بکار رود.

نتیجه:
با توجه به بررسی آنتن شکافی بتدریج باز شونده خطی بروش TLM نتایج زیر بدست آمده است.
۱- برای رسیدن به پایداری در آنالیز، تعداد تایم استپها بایستی متناسب با تعداد گره ها در یک طول موج و ابعاد آنتن باشد.
۲- پترن آنتن با باز شدن دهانه آنتن باریکتر می شود.
۳- (End Fire Antenna) . است +Z انتشار در جهت
۴- پترن آنتن با بزرگ شدن طول آنتن باریکتر می شود.
۵- بعلت کوچکتر بودن دهانه آنتن از یک طول موج لوب دوم مشاهده نمی شود.
۶- میدان در دهانه آنتن یکنواخت نبوده و در نزدیکی هادیها از تراکم بیشتری برخوردار می باشد.
۷- آنتن پهنای باند وسیعی دارد.
۸- پترن آنتن به مکان پروب وابستگی قابل توجهی ندارد و انتشار در جهت-Z با فاصله گرفتن پروب از انتهای آنتن کمتر می شود.
۹- پهنای باند با بزرگ شدن دهانه آنتن و کوچکتر شدن طول آن کم میشود.
۱۰- با توجه به ابعاد زیر که مناسب این نوع آنتنها هستند، این آنتنها می توانند در آرایه های آنتنی کاربرد وسیعی داشته باشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط