آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:197
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

آنالیز ریسک پذیری مخازن گازهای سمی در مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات مختلف آن بر منطقه – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چکیده

مقدمه ———— 2
فصل اول : کلیات
1-1 هدف ——— 5
2-1 پیشینۀ تحقیق ————- 5
3-1 روش کار و تحقیق ——— 7
فصل دوم : مقدمه ای بر ایمنی
2-1 مقدمه ——— 9
2-2 ضرورت ایمنی از دیدگاه آمار — 9
2-3 انواع و نتایج مخاطرات عمده واحدهای صنعتی ———- 11
2-4 نتیجه گیری —– 18
فصل سوم : تجزیه و تحلیل پیامد حادثه
3-1 ضرورت تجزیه و تحلیل پیامدحادثه —— 22
3-2 شرایط اولیه و مدلسازی تخلیه ——— 23
3-2-1- شرایط اولیه برای یک سناریو ——– 23
3-3 پارامترهای تخلیه ———— 26
3-4 انتشار پیوسته ————- 27

3-5 تخلیه از طریق اریفیس ——– 28
3-6 تخلیه از طریق لوله ———– 30
3-7 رهایی آنی —— 33
3-8 انواع مدلهای تخلیه ———– 33
3-8-1- نشت مایع از یک سوراخ ———– 34
3-8-2- نشت مایع از یک سوراخ ایجاد شده بر روی یک مخزن ——— 36
3-8-3- نشت بخار از یک سوراخ ———– 37
3-8-3-1- انتشار انبساط آزاد ———- 37
3-8-3-2- جریان بحرانی — 39
3-8-3-3- تخلیه غیرقابل تراکم ——— 40
3-8-3-4- تخلیه قابل تراکم ———— 40
3-8-4- تبخیرناگهانی مایعات —- 41
3-8-5- تبخیرحوضچه مایعات یا جوشش —– 43

فصل چهارم : مدلسازی انتشار مواد شیمیایی
4-1 مقدمه ای بر مدلسازی آلودگی هوا ——— 46
4-2 هدف از مدل سازی ——— 46
4-3 مسیرایجاد یک مدل ——— 46
4-4 مدلهای انتشار ————- 48
4-4-1- مدل پلوم گوس —— 49
4-4-2- استنتاج پلوم گوس —– 51

4-5 انتشار یک ، دو و سه بعدی —– 55
4-5-1- توده گوس ، انتشار سه بعدی ——– 55
4-5-2- پلوم گوس ، انتشار دو بعدی ——– 56
4-6 روایتهای معادله اصلی پلوم گوس ———– 62
4-6-1- اثرزمین ———— 62
4-7 صعود پلوم —– 63
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل درخت خطا ( F.T.A )
5-1 مقدمه ای بر روش درخت خطا ———— 67
5-2 تخلیل درخت خطا ———– 67
5-3 علائم منطقی و نشانه های وقایع برای تحلیل درخت خطا — 69
5-3-1- تعاریف ———— 69
5-4 روش تحلیل —– 73
5-4-1- تعریف مسأله ——— 73
5-4-2- ساخت یک درخت خطا ———- 76
5-4-3- تحلیل کیفی و کمی مدل درخت خطا — 79
5-4-3-1- استفاده از جبربول در حل درخت خطا ——– 80
5-4-3-2- محاسبه خطای انسانی ——— 84
5-4-4- ثبت و درج نتایج —— 85
فصل ششم : مخاطرات و نکات ایمنی مربوط به آمونیاک 6-1 معرفی مشخصات آمونیاک —– 88

6-2 سمیت ——– 89
6-3 تماس با پوست ———— 89
6-4 تماس با چشم ————- 90
6-5 استنشاق ——– 90
6-6 بلعیدن ——– 91
6-7 کمکهای اولیه ————- 91
فصل هفتم : آنالیزریسک پذیری مخزن آمونیاک مجتمع پتروشیمی شیراز و اثرات آن بر منطقه
7-1 مجتمع پتروشیمی شیراز —— 95
7-1-1- موقعیت ———— 96
7-1-2- شرایط جوی منطقه —– 96
7-1-3- سرعت و مسیر باد —– 98
7-2 آنالیز ریسک پذیری مخزن آمونیاک Tk-5101 -ا- 98
7-3 شرح فرآیند —– 99
7-3-1- سیستم اطفاء حریق —– 102
7-4 مدلهای شکست ———— 102
7-4-1- موارد شکست انتخابی —– 102
7-5 اهمیت تجزیه و تحلیل پیامد حادثه در مخزن Tk-5101 —ا– 103
7-6 محاسبات مربوط به پیامد حادثه ——— 104
7-6-1- محاسبه میزان دبی جرمی خروجی آمونیاک مطابق باسناریوهای فرضی – 104
7-6-2- محاسبه میزان پخش آمونیاک مطابق با سناریوهای فرضی —- 110

7-7 آنالیز تکرار حوادث با روش درخت خطا F.T.A —-ا——- 117
7-7-1- افزایش فشاربیش از حد ———— 118
7-7-2- کاهش فشار بیش از حد ———— 119
7-7-3- فروپاشی و گسستگی مخزن بدلیل خطرات شیمیایی خارجی ——- 119
7-7-4- فروپاشی و گسستگی مخزن بدلیل خطرات مکانیکی خارجی —— 119
7-8 اثرات پخش آمونیاک در منطقه ———— 124
7-8-1- نتایج حاصل از احتمال مرگ و میر —– 128

فصل هشتم : نتایج و پیشنهادات
نتیجه گیری ——— 131

پیشنهادات ——— 133

منابع و ماخذ ——– 138

فهرست منابع غیرفارسی ——– 138
فهرست نام ها —– 140

چکیدۀ انگلیسی —— 141

چکیده :
آمونیاک ماده ای بسیار سمی و خطرناک از نظـر جنبـه هـای بهداشـتی و سـلامتی اسـت وواحدهای تولید آمونیاک در میان پرمخاطره ترین واحدهای صنایع پتروشیمیایی قرار دارنـد. از این رو پرداختن به ایمنی و مدیریت ریسک این واحدها همواره مورد توجه بوده است. بـرای مدیریت ریسک واحدهای فرآیندی ، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نیاز به محاسبه شدت تأثیرات و عواقب این حادثه نیز هست. تا بدینوسیله ، ریسک اولویت محاسـبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمال تحت عنوان آنالیز پیامد شناخته می شود. در ایـن پروژه کوشش شده است با استفاده از روش نوین آنالیز پیامد ، عواقب نشتی محتمـل آمونیـاک از مخازن نگهداری ، در یک مجتمع پتروشیمی شناسایی و تحلیل شود. این تحلیل در ارزیابی ریسک این واحد و نیز ارائه طرحی برای واکنش سریع در برابر حوادث ، مـورد اسـتفاده قـرارمی گیرد .

مقدمه :
داشتن زندگی عاری از خطر آرزو و هدف همۀ مردم در همۀ اعصار بوده است. زیـرا میـل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همۀ انسانها می باشد. از طرفی دیگـر بشـر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده و در این راه سعی کرده با ایجاد تغییر در طبیعت ، متغیرهای آن را به خدمت خود در آورد که در این راه همواره بـا دسـت یـابی بـه مواد ، تجهیزات ، دستگاهها و به عبارتی ساده تر به خدمت گرفتن فـن آوری نـوین و غیـره وهمان اندازه نیز با خطرات بیشتر و همچنین جدیدتری مواجه گردیده است .  ایدۀ ایمنی از همان سالهای نخست زندگی بشر شکل گرفت ، انسانهای اولیه دلایـل خـوبی برای اتخاذ احتیاطات و تدابیر دفاعی داشتند آنها به دلیل عدم اطلاع از علل واقعی از خطـرات طبیعی که در مجاورت خود داشتند می ترسیدند ، وجود حیوانـات وحشـی یـک منبـع دائمـی خطر در اطراف آنها به شمار می رفت ، منابع غذایی محدود بود و… به همین دلایل انسـانهای نخستین نیز همواره سعی در افزایش توانایی های دفاعی خـود داشـتند. آنهـا یـاد گرفتنـد کـه خطرات را ارزیابی کنند و در مقابل آنها واکنش دفاعی نشان دهند ، بدون شک انسانهای ماقبل تاریخ توانایی طرح و اجرای برنامه های ایمنی را داشتند. که ایـن امـر نقـش حیـاتی در زنـدهماندن آنها ایفا کرد .  با گذشت زمان طرحهای ایمنی شکل اجتماعی به خود گرفت ، برای تأمین نیازهای ایمنـی مردم شروع به تطابق ، کشف و اختراع وسایل جدید نمودند کـه مجمـوع ایـن تـلاش هـا بـرتوانایی آنها در ایجاد و سرعت بخشیدن به تغییرات دلخواه افزوده است .  شواهد موجود نشان می دهد که انسان خیلی زود یاد گرفت با این گونه خطرات که بـدلیل عدم مراقبت و حفاظت ناکافی و نامناسب در هنگام استفاده از تجهیـزات و مـواد مختلـف رخ می دهد برخورد کرده و برای حذف یا به حداقل رساندن پیامدهای آنها ابزارهای کنترلی را بـه خدمت بگیرند ، او آموخت که در هنگـام مواجهـه بـا ماهیتهـای تهدیـد کننـده ، تغییراتـی در رفتارهای اجتماعی خود ایجاد کند این تغییرات در راستایی بـود کـه توسـعه و پیشـرفت را بـا عملکردی سودمند مطابق سازد که گسترش ایمنی در برنامـه هـای مختلـف نمونـه ای از ایـن تطابق هاست و نهایتاً اینکه رسیدن به اصول ایمنی امروزی نتیجۀ قرنها تلاش و تجربـۀ طاقـتفرساست .

نتیجه گیری
با توجه به محاسبات و ارزیابی های انجام شده احتمال پخش و انتشار آمونیـاک در منطقـه وجود خواهد داشت. مهمترین حادثه ای که مخزن آمونیاک منطقه را تهدید می نماید شکست ناگهانی آن می باشد چرا که در صورت نشت از فلنج ها ، پمپها و سوراخ شـدن مخـزن زمـان کافی برای رفع اشکال با در نظر گرفتن تمهیدات وجود دارد. رفع اشـکال مـی توانـد توسـطگروههای تعمیراتی و بهره برداری و مهندسی فرآیند صورت پذیرد. امـا در صـورتی شکسـتناگهانی مخزن زمان کافی جهت جلوگیری از پخش و رفتن به یک منطقۀ ایمن وجود نـدارد .  الیته جهت جریان باد ، سرعت باد و دما نقش موثری در این مسئله ایفاد می نمایند چرا کـه در صورت سرد بودن هوا و پایداری جوی انتشار به کندی صورت مـی گیـرد نفـرات بـا فواصـل دورتر مجال فرار و دسترسی به منطقه ایمن را دارند. با توجه به محاسبات انجام شده درآنـالیزدرخت خطا و نمودار 7-2 مشاهده می شود میـزان احتمـال شکسـتF / year 6-10 × 98/1 می باشد بنابراین هر 500 هزار سال یکبـار احتمـال وقـوع شکسـت مخـزن وجـود دارد و درصورت شکست مخزن در فاصله 100 متـری احتمـال مـرگ صـد در صـد و در فاصـله یـک کیلومتری که در واقع پایان منطقه عرضی مجتمع می باشد احتمال مرگ ده درصد افراد وجـود دارد( این محاسبات در بخش ششم انجام شده است) . از تجزیه و تحلیل درخت خطا اینگونه استنباط خواهد شد مسائلی وجود دارند که می توان احتمـال وقوعـه حادثـه را کمتـر و یـا بـه عبارتی رخداد حادثه در سال را کمتر نمود. به عنوان مثال با بازیـابی هـای مـداوم و اصـولی ، تعمیرات پیشگیرانه ، تقویت نگهدارنده های مخزن ، کنترل محیط از جهت خطرات شیمیایی و اثرات آن بر مخزن و کنترلهای فرآیندی دما و فشار ، نصب سیستم های هشداردهنده می تـوان به این مهم دست پیدا نمود. با توجه به تجزیه و تحلیل پیامد خطر و از جداول مربوطه پـائین بودن فشا ر ، کاهش قابل ملاحظه ای در پائین نگه داشتن میـزان دبـی جرمـی در نتیجـه پـائین بودن غلظت آلاینده و نهایتاً پائین نگه داشتن احتمال مرگ و میر در منطقه می باشد. به عنـوانمثال تغییرات فشار جریان مایع از 8 الی 20 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میزان دبی جرمی را بـه67 درص د افزایش خواهد داد . این تغییرات فشار برای جریان گازهـا بـه 100 درصـد افـزایش خواهدرسید که نتیجه آن تغییرات غلظت آلاینده و ماده سمی در فواصل مختلف می باشـد بـه عنوان مثـال بـرای جریـان آمونیـاک خروجـی از سـوراخی بـه قطـر نـیم ایـنچ ایـن میـزان ازppm33000 بهppm 54000 افزای ش پیدا خواهد کرد. همچنین مشاهده گردید پایداری جویتاثیر مستقیم در پخش آمونیاک در فضا خواهد داشت به طوری که سرعت باد از 3 به 7 متر برثانیه غلظت را در فاصله 100 متری از 7073 به 2273 ( ppm ) کاهش خواهد داد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت