اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:66
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول: 6

مقدمه اي بر تولید پراکنده (DG) 6
چکیده: 7
مقدمه: 7
تعریف منابع تولید پراکنده 8
سطح ولتاژ در اتصال شبکه(انتقال/توزیع) 10
ظرفیت تولید( مگاوات) 11
خدمات عرضه شده: 11
تکنولوژي تولید: 11
روش بهره برداري: 12
منطقه توزیع توان: 12
فن آوریهاي مورد استفاده در منابع تولید پراکنده 12
موتورهاي رفت و برگشتی: 13
میکروتوربین: 14
پیل سوختی: 14
فتوولتائیک: 15
توربین هاي بادي کوچک: 15
توربینهاي آبی کوچک: 15
سیستمهاي هیبریدي: 15
ارزیابی اقتصادي فن آور یهاي تولید پراکنده 16
دوره بازگشت سرمایه 16
نرخ بازده داخلی 17
دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري فن آوري ها 17
تولید پراکنده در جهان 19
22 فصل دوم:

22 مزایاي استفاده از تولید پراکنده
کم کردن هزینه هاي مربوط به تجهیزات قدرت: 23
تولید پراکنده باعث کاهش تلفات انتقال قدرت میشود: 23
سهولت امکان بازیافت گرما در این نیروگاهها: 24
زمان نصب و بهره برداري کوتاه این نیروگاهها: 24
تحقق خصوصی سازي واقعی با تبدیل سرمایه گذاران بزرگ به کوچک در سیستمهاي تجدید ساختار شده  25
کاهش آلودگی زیست محیطی و صوتی نیروگاههاي بزرگ و کاهش صدمات انسانی به افراد: 26
آزاد شدن تجهیزات و ظرفیت سیستمهاي انتقال و توزیع اعم از خطوط و پستها و کاهش  هزینه ها 27
استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید پراکنده: 27
امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه : 28
صرفه جویی در مصرف آب: 28
اصلاح قله مصرف (پیک بار روزانه): 28
محدود شدن میزان ریسک و همچنین جلوگیري از تهدیدات خارجی و داخلی: 29
امکان احداث این نیروگاهها در هر مکانی: 29
کاهش وابستگی صنعت برق کشور به شرکتها و کشورهاي خارجی: 30
افزایش بازدهی سرمایه گذاري: 30
رفع پرشدگی خطوط انتقال قدرت: 30
کمک کردن به سیستم در هنگام نگهداري و نیز عملیات بازیابی: 31
تأثیر تولید پراکنده روي رگولاسیون ولتاژ و اصلاح ضریب قدرت شبکه توزیع: 31
DG می تواند روي تغییرات ولتاژ به دو صورت اثر بگذارد. 32
تأثیر DG روي کاهش تلفات شبکه توزیع: 33
حالت بار اول: 33
حالت بار دوم: 34
حالت بار 3: 34
روشهاي جایابی بهینه DG با توجه به کاهش تلفات و رگولاسیون ولتاژ: 34
تأثیر DG بر روي قابلیت اطمینان: 35
37 فصل سوم

معایب DG ا 37
افزایش اتصال کوتاه در شبکه و مشکلات حفاظتی: 38
قیمت گران این واحدها به نسبت کیلووات تولیدي در مقایسه با نیروگاههاي بزرگ: 39
مشکلات پایداري دینامیکی: 39
ایجاد ولتاژها و جریانهاي گذرا در هنگام اتصال یا جداسازي از شبکه: 39
نوسانات فرکانس سیستم: 40
ایجاد هارمونیک در شبکه: 40
پیچیدگی محاسبات و تنظیم دقیق تجیهزات: 40
عوامل محدود کننده در بهره برداري و عدم کنترل پذیري: 41
42 فصل چهارم:

42 لزوم استفاده از DG
راههاي تشویق سرمایه گذاري در بخش تولید پراکنده: 43
عوامل مرتبط در استفاده بهینه از DG ها: 44
قواعد و استاندارد هاي تدوین یافته براي اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه : 45

چکیده
در این نوشته به طور مفصل معایب و مزایاي تولید پراکنده مورد بررسی قرار گرفته و
تکنولوژي هاي موجود در تولید پراکنده خصوصا تولید همزمان برق و گرما -Co
generationاشاره می گردد و در ادامه راه کارهایی براي استفاده درست و مفید DG
و بهره برداري بهینه بیان می شود. همچنین لزوم سرمایه گذاري در این بخش بیان شده
و استاندارد هاي موجود در این زمینه به طور مختصر معرفی گردیده است.
همچنین اثرات مختلف تولید پراکنده از جمله کم کردن هزینه مربوط به تجهیزات،
امکان کاربرد مجزا یا متصل به شبکه ، کاهش وابستگی صنعت برق به کشورهاي خارجی
، افزایش بازدهی سرمایه گذاري و اصلاح قله مصرف اشاره کرد

مقدمه
به طور خلاصه منابع تولید پراکنده ) (Dispersed-Generationرا می توان به عنوان
منابع تولید توان الکتریکی که به شبکه هاي فوق توزیع و یا توزیع و یا به مصرف کننده
هاي محلی متصل می شود تعریف کرد. این نیروگاهها عموماً ظرفیت تولید کمی به نسبت
به ژنراتورهاي بزرگ متصل به شبکه دارند. ولی به دلیل مزایا و کاربردهاي خاص خود مورد
توجه واقع شده است. در سالهاي اخیر که تحولی در ساختار صنعت برق صورت گرفته و
باعث شده است که کم کم سیستم هاي قدرت از ساختار سنتی به ساختار جدید با مالکیت
خصوصی روي آورند اهمیت این گونه تولید به دلایل مختلفی از جمله زمان نصب و بهره
برداري کوتاه هزینه نصب کم و راندمان بالا و ….. بیشتر شده است.
تحقیقات انجام گرفته به وسیله مؤسسه EPRIنشان می دهد که تا سال ،2010نزدیک به
25درصد از تولیدات برق، توسط نیروگاههاي تولید پراکنده انجام خواهند گرفت که این
رقم طبق تحقیقات Natural Gas Faundationتا 30درصد نیز پیش بینی شده است

نتیجه گیري :
عدم سرمایه گذاري دولتی براي تامین انرژي ، خصوصی سازي واقعی در صنعت بـرق ، کـاهش تلفـاتشبکه ، بهبود ولتاژ و فرکانس، پر بازده بودن این تولیدات مخصوصا در صورت تولیـد همزمـان بـرق و گرمـا، سازگاري با محیط زیست ، کاهش هزینه ها و قابلیت اطمینان مناسب ، از مزایاي تولید پراکنده اسـت. و در مقابل افزایش اتصال کوتاه در شبکه ، ناپایداري گذرا و دینامیکی ، پیچیدگی محاسبات ، قیمت گران بر واحد تولید انرژي نسبت به نیروگاه هاي بزرگ و عوامل محدود کننده در بهره برداري مانند حفاظت و ایمنی افـرادجز ء معایب تولید پراکنده می باشند.
البته دستیابی به همه اثرات مثبت تولیدات پراکنده غیر واقع بینانه و از نظر فنی بسیار مشـکل اسـت.
ولی با توجه به استانداردهاي موجود و با انجام محاسبات دقیـق در زمینـه جایـابی بهینـهDG و محاسـباتپخش بار ، پایداري دینامیکی و گذرا تغییرات ولتاژ و میزان تلفات و همچنین خارج کردن DG ها از مدار در زمان اتصالی ، به منظور حفاظت سیستم، می توان به حد قابل قبولی از مزایاي DG دست یافت.
با توجه به این که یکی از مؤثرترین روشها براي پاسخگویی به رشد بار و نیز تأمین سطوح مشخصـی ازقابلیت اطمینان، استفاده از تولیدات پراکنده مباشد، در صورت ایجاد بستر لازم و همراهی و سـرمایه گـذاريدولت در این بخش ، استفاده از تولیدات پراکنده پیشنهاد میگردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت