ارائه الگوی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی در شهرهای متوسط – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:مقاله
تعداد صفحات:13
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارائه الگوی سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی در شهرهای متوسط – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده
امروزهدرشهرهای متوسط و بزرگ ناگزیراز به کارگیری انواع سیستم های حمل و نقل به صورت مجموعه هـایی مکمـل یکـدیگرهستیم که هر کدام دارای مزایا، معایب و مشخصات مخصوص به خود میباشند و برای شرایط معینی از ترافیک شهر و تقاضای سفرمقرون به صرفه میگردند. دستیابی به یک سیستم کارآمد از ترکیب وسایل نقلیه مختلف، جز در سایهی نگرشی یکپارچه به شیوههای مختلف حمل و نقل و تبادل منطقی بین آنها، امکانپذیر نخواهد بود. در این مقاله یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل عمومی و ایجـادسفرهای ترکیبی در شهرهای با جمعیت متوسط، مورد بررسی قرار گرفته و الگویی برای سیستم یکپارچهی حمل و نقل عمـومیایـننوع شهرها بر اساس تقاضای سفر ساکنان آنها پیشنهاد می گردد.
کلید واژه : سیستم حمل و نقل عمومی یکپارچه، پارامترهای عملکردی، مطلوبیت سفر مقدمه
شیوههای مختلف حمل و نقل عمومی درون شهری، بایستی به صورت یک سیستم و در کنار یکدیگر، شـرایطیاز قبیل ایمنی، راحتی و نظم را برای مسافران فراهم نمایند. از طرفی به منظور کارایی بهینه کـل سیـستم، ضـروریاست هر یک از آنها در جایگاه مناسب خود قرار گرفته و در حوزه مسئولیت خویش انجام وظیفه نمایند. بـا توجـه بـهمحدودیتهایی که از نظر اقتصادی و تأمین منابع مالی در شهرها وجود دارد، بایـستی سـرمایهگـذاریهـا در بخـشحمل و نقل به درستی و بر اساس یک برنامه ریزی یکپارچه صورت پذیرد.
در ایران، رشد چشمگیر خودروهای شخصی به دلیل افزایش سطح درآمـد خـانوادههـا و تولیـدات کارخانـههـایخودروسازی و به تبع آن افزایش سفرهای درون شهری، در کنار توسعۀ بی رویـه و بـدون برنامـۀ شـهرهـا، معـضلترافیک را نمایان تر میسازد. از طرفی طی سال های اخیر، دولت در حال پیگیری آزاد سازی قیمت سوخت میباشد تا از پرداخت یارانۀ هنگفتی که بایستی همه ساله، در بخش حامل های سوخت بپردازد، رهایی یابد و بـر ایـن اسـاسسرمایه گذاری در بخش ایجاد یا توسعه انواع شیوه های حمل و نقل عمومی در کشور مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.
اما در این میان به نظر می رسد که توجه لازم به مفهـوم یکپارچـه سـازی و همـاهنگی پارامترهـای عملکـردی بـینشیوههای حمل و نقل عمومی موجود که اغلب شامل اتوبوس، مینیبوس میگردد، نشده است و از ظرفیـت موجـودسیستم حمل و نقل عمومی شهرها به خوبی استفاده نمیگردد و در نتیجه از مطلوبیت سفر بـا ایـن سیـستم کاسـتهمیشود. لذا ضروری است که بدانیم، چگونه میتوان با ایجاد همـاهنگی مناسـب در شـیوههـای مختلـف و در نظـرگرفتن نیازها و امکانات موجود و آینده شبکه، سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی را ایجاد نمائیم تـا ضـمن اینکـهپارامتر های ترافیکی و عملکردی را بهبود می دهیم، مطلوبیت سفر با این سامانه نیز افزایش یابد.
هدف در این مقاله، ارائه الگویی برای ایجاد سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی در شهرهای متوسط ایران می باشد تا با ارائه این الگو، ضمن آنکه پارامترهای عملکردی و شاخصهای کارایی شبکۀ معابر و سامانه حمـل و نقـلعمومی را در کوتاه مدت بهبود میدهیم، زمینههای ایجاد شیوههای جابهجایی انبوه مسافران در بلند مدت به درستیو بر اساس سیاستهای ک لی الگوی ارائه شده فراهم گردد. در این مطالعه فرض بر این است که یک مـدل مناسـببه منظور برآورد تقاضای سفر برای ارائه الگوی مورد نظر برای شهرهای متوسط وجود دارد. این مدل میتوانـد یـکمدل چهار مرحلهای باشد، بطوریکه با مشخص شدن تولید و جذب سفر نواحی ترافیکی، سـفرها بـین نـواحی توزیـعشده و سهم هر شیوه حمل و نقل با توجه به مطلوبیت آن تعیین و در نهایت شبکه حمل و نقل عمـومی و شخـصیبارگذاری میشود. در صورت وجود چنین مدلی این امکان وجود خواهد داشت که به ازای تغییرات شبکه حمل و نقلعمومی، با اجرای مجدد مدل، نتایج تخصیص مسافران به شبکه حمل و نقل عمومی مشاهده شده و بـر مبنـای آن،شاخص های کارایی شبکه حمل و نقل شخصی و عمومی ملاحظه گردد.
مراجع مورد استفاده در این مقاله به صورت [ ] نمایش داده شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت