ارائه ساختار مناسب برای مدیریت ناوگان حمل ونقل جاده ای در شرایط بحران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:234
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

چکیده

چكيده
كشور پهناور ايران سرزميني با ويژگيهاي خارق العاده طبيعي است .اين كشور بدليل شرايط جغرافيايي خاص همواره در معرض انواع بلايا وحوادث طبيعي قرا ر دارد .روزي نيست كه گوشه اي از كشور دستخوش يكي از حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله و طوفان واقع نشود . متأسفانه بدليل عدم برنامه ريزي دقيق در سطح ملي گاهي اوقات بعضي از اين حوادث منجر به فاجعه هاي بزرگ و ملي مي شود . بلاياي طبيعي كه معمولاً موجب بروز بحرانها يي بزرگ يا كوچك مي شوند در محدوده تأثير خود و در فاصله زماني بسيار كوتاه موج سنگيني از انواع تقاضا را پديد مي آورند . اين تقاضاها از نظر نوع و گستردگي بستگي به نوع و شدت بحران دارند . هر يك از بحرانهاي طبيعي مانند سيل ، زلزله ، طوفان و….يا بحرانهايي مانن د جنگ ، بيماريهاي واگير و … تقاضاهايي متناسب با خود دارند . در تمامي آنها لجستيك به عنوان يكي از اركان حياتي پاسخگويي به بحران، خود نمايي مي كند . آنچه كه در اين زمينه اهميت بسيار زيادي دارد اين است كه براي پاسخگويي به اين موج گسترده و سنگين تقاضاهايي كه پديد آمده است لازم است كه با همان سرعت، ظرفيت ارائه سرويس دهي و كمك رساني را افزايش داد وچون موج تقاضاي فوق الذكر گذرا مي باشد ، ظرفيت ايجاد شده نيز بايد بتواند به سرعت
به حالت نرمال وعادي خود برگردد زيرا در غير اينصورت هزينه هاي بالاسري زيادي به جامعه ت حميل مي شود.
مسئله افزايش وكاهش ظرفيت پاسخگويي به تقاضاهاي ناشي از بحران نياز به سيستمي بسيار پويا ، فعال وقابل انعطاف دارد .اين سيستم بايد به گونه اي باشد كه ضمن اينكه قدرت استفاده از كوچكترين تواناييها و پتانسيلها ي ملي را داشته باشد ، بتواند همان طور كه گفته شد باهمان سرعتي كه ظرفيت خود را افزايش داده ، آنرا كاهش دهد و شرايط را به حالت نرمال برگرداند .
اين سيستم هر شكل وقالبي كه داشته باشدمطمئنا لجستيك از شاخه هاي مهم آن است ودر شاخه لجستيك نيز زير شاخه حمل ونقل نقش حياتي بازي مي كند واصلاً شايد ب توان گفت كه افزايش ظرفيت پاسخگويي و اعمال مديريت بدون وجود ناوگان حمل ونقل و ترابري و اعمال مديريت بر ناوگان حمل ونقل امكان ندارد .
در اين اين پايان نامه با سيري منطقي از تعريف مفهوم بحران شروع كرده و سپس نقش لجستيك و سيستمهاي مختلف آنرا بررسي شده است و با توجه به تجربيات بحرانهاي رخ داده در كشور و تجربيات دفاع مقدس به نقش نيروهاي نظامي در سطوح بالاي وقوع بحران توجه خاص گرديده است.

مقدمه
كشور ايران بدليل شرايط خاص جغرافيائي يكي از كشورهائي است كه همواره در معرض انواع حوادث غير طبيعي قرار دارد . مهمترين وبيشترين اين حوادث سيل و زلزله مي باشد . متأسفانه بدليل فقدان ساختار و سيستم كار آمد و همچني ن ضعف زير ساختارهاي ملي ، هر يك از اين حوادث موجب بروز بحرانهاي بزرگ در سطح منطقه ائي و گاه ملي ميشود و بدلا يل گفته شده منجر به نابودي منابع و كشته ويا آواره شد ن هزاران نفر از هموطنان ما مي شود .لذا توجه به حوادث طبيعي ، اجتماعي و بحرانهاي ناشي از آن و بررسي نحوه مقابله با آنها از طريق ارائه سازوكارهاي مناسب و برنامه ريزيهاي دقيق يكي از ضرورتهاي هميشگي در اين كشور مي باشد ..يكي از اركان بسيار مهم و حياتي در مقابل و كاهش اثرات بحرانها استفاده از توانائيهاي لجستيكي به نحوي سريع و كار آمد مي باشد .در اين رابطه يكي از پايه هاي بسيار مهم لجستيك مسئله حمل و نقل است . تجربه نشان داده هر كشوري كه قدرت استفاده سريعتري از امكانات و توانائيهاي لجستيكي خود را داشته باشد با قدر ت بيشتري توانسته است نسبت به مقابله با بحران ، مهار و كاهش اثرات بعدي آن موفق شود . بنظر مي رسد كه تحقيقاتي كه تاكنون در زمينه بحران و مديريت آن در كشور صورت گرف ته است در خصوص مباحث عمومي و كلي آن بوده و بررسيهاي تخصصي در مورد اجزاء و اركان آن از جمله لجستي ك يا انجام نشده و يا اينكه به نحوي گذرا و سطحي به آن اشاره شده است . يكي از بارزترين نشانه هاي ضعف تحقيقات و مطالعات در ارتباط با مديريت بحران، ناهماهنگي هاي گسترده در عمليات امداد و نجات ،هنگام بروز يكي از بحرانهاي طبيعي بين ارگانهاي شركت كننده دولتي است . به همين دليل است كه در اغلب بحرانها، ناهماهنگي ، كندي عمليات ، پايين بودن راندمان، كمبود مواد وتجهيزات براي امداد رساني و از بين رفتن كمكهاي ارسالي و …. به وضوح قابل مشاهده مي باشد . لذا اين پايان نامه بر آن است تا با انتخاب اين موضوع (ارئه ساختار مناس ب براي مديريت ناوگان حمل و نقل جاده اي در شرايط بحرانهاي طبيعي ) تا آنجا كه در توان دارد زواياي علمي و تحقيقاتي مديريت بحران با نگاه مديريت لجستيكي و حمل و نقلي را در شرايط بحرانهاي طبيعي به ويژه زلزله مورد بررسي قرار دهد.

فصل اول:

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
2-1 طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
3-1 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
4-1 ضرورت انجام كار ………………………………………………………………………………………………………………………. 10
5-1 دور نمائي از فصول اين پايان نامه…………………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم:

مروري بر كارهاي انجام شده ………………………………………………………………………………………… 12
1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 -2
2-2 بررسي كارهاي انجام شده درايران و جهان در زمينه مديريت بحران………………………………………………………. 14
1-2-2 پيشنهاد ساختار مديريت بحران كشور………………………………………………………………………………………. 14
2-2-2 طرح جامع پيشنهادي مديريت بحران كشور………………………………………………………………………………. 16
3-2-2 طرح جامع امداد و نجات كشور- پيشنهادي هلال احمر………………………………………………………………. 19
4-2-2 طرح جامع امداد و نجات كشور……………………………………………………………………………………………… 21
5-2-2 طرح جامع مديريت بحران شهر تهران………………………………………………………………………………………… 21
6 امكان سنجي بكارگيري مديريت بحران در شبكه حمل ونقل جاده اي كشور:…………………………………. 22 -2-2
7-2-2 ارزيابي شبكه هاي حمل و نقل در هنگام زلزله : ………………………………………………………………………… 22
8-2-2 لجستيك در عملياتهاي دفاع مقدس………………………………………………………………………………………… 22
9-2-2 سيستم هاي مديريت ناوگان حمل و نقل…………………………………………………………………………………… 26
FHWA) 10-2-2) – تحقيق اداره بزرگراههاي فدرال در آمريكا …………………………………………………………. 26
11-2-2 سنجش عملكرد سيستم حمل ونقل بعد از بحران( مطالعه موردي زلزله كوبه ژاپن 1995) ………………..  28
12-2-2 لجستيك ناتو……………………………………………………………………………………………………………………. 28
13-2-2 – بررسي ساز وكارمديريت بحران در جمهوري خلق چين…………………………………………………………… 29
14-2-2 گزارشهاي آژانس بين المللي مديريت بحران در ايالات متحده……………………………………………………. 35

فصل سوم:

روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….. 40
1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
2-3 بحران : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
1-2-3 تعاريف انجام شده در زمينه بحران :…………………………………………………………………………………………. 41
2-2-3 تعريف مورد استفاده در رابطه با بحران…………………………………………………………………………………….. 44
3-2-3 انواع بحران………………………………………………………………………………………………………………………… 44
4-2-3 پيامدهاي عمومي بحرانهاي طبيعي…………………………………………………………………………………………… 46
5-2-3 نيازهاي ايجاد شده پس از هر بحران………………………………………………………………………………………… 47
3-3 مديريت بحران…………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
1-3-3 مراحل مديريت بحران………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-3-3 مديريت استراتژيك در بحران………………………………………………………………………………………………… 59
4-3 – لجستيك و حمل و نقل در بحران………………………………………………………………………………………………….. 677
5 معني و مفهوم عمومي لجستيك……………………………………………………………………………………………………… 68 -3
6-3 لجستيك در سازمان …………………………………………………………………………………………………………………….. 71
1-6-3 مفهوم لجستيك و نقش و جايگاه آن در سازمان………………………………………………………………………… 71
2-6-3 لجستيك به عنوان بخشي از سيستم پشتيباني سازمان……………………………………………………………………. 71
Buffering ) -3-6-3) لجستيك به عنوان زير سيستمي مرزي و ضربه گيراز سازمان ……………………………….. 72
4-6-3 لجستيك به عنوان زير سيستمي از سازمان………………………………………………………………………………… 73
7-3 آسيب پذيري لجستيك درآينده ……………………………………………………………………………………………………… 73
1-7-3 تامين پشتيباني لجستيك………………………………………………………………………………………………………… 74
2-7-3 آسيب پذيري لجستيك درآينده……………………………………………………………………………………………… 75
3-7-3 پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
8-3 لجستيك ناتو……………………………………………………………………………………………………………………………… 76
1-8-3 تعريف لجستيك درناتو…………………………………………………………………………………………………………. 77
2-8-3 اصول لجستيك ناتو ……………………………………………………………………………………………………………… 78
3-8-3 مسئوليتهاي لجستيكي درتشكيلات ناتو…………………………………………………………………………………….. 79
4-8-3 كميته هاي لجستيكي در ناتو …………………………………………………………………………………………………… 84
9-3 اصول و سياستهاي مطلوب لجستيكي………………………………………………………………………………………………… 84
1-9-3 اصول لجستيكي………………………………………………………………………………………………………………….. 84
2-9-3 سياستها و خط مشي هاي لجستيكي …………………………………………………………………………………………. 85
10-3 لجستيك درجنگهاي نامتقارن……………………………………………………………………………………………………….. 90
1-10-3 مديريت سيستمهاي حمل ونقلي در جنگ نامتقارن…………………………………………………………………… 90
11-3 اهميت و نقش لجستيك درچرخه مديريت بحران……………………………………………………………………………. 95
1-11-3 لجستيك در بخش پاسخگويي و امداد رساني ………………………………………………………………………… 95
2-11-3 جزئيات لجستيكي مربوط به امور بخش “بهبودي ” ………………………………………………………………….. 99
3-11-3 مزيت ها و كاستيهاي مربوط به ملاحظات لجستيكي در برنامه هاي مربوط به بخش « بهبودي »  ………….  100
4-11-3 نيازهاي مربوط به آماده سازي ظرفيت هاي لجستيكي……………………………………………………………… 101
6-11-3 مديريت و ملاحظات اداري و مالي………………………………………………………………………………………. 105
2-6-11-3 ملاحظات مربوط به اداري و مالي…………………………………………………………………………………… 105
12-3 حمل ونقل تركيبي و تقسيمي………………………………………………………………………………………………………. 106
13-3 مديريت بحران در طبيعت – بدن انسان ………………………………………………………………………………………… 107

الگوهاي اجمالي درساختار مديريت بحران از فيزيولوژي بدن انسان…………………………………………… 108
14-3 انواع ساختارهاي سازماني…………………………………………………………………………………………………………. 110

فصل چهارم:

برآوردامكانات ومنابع ملي (دولتي وخصوصي ) به منظور مقابله با بحران …………………………………… 111
1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
2-4 پهنه بندي زلزله ، سيل وطوفان ……………………………………………………………………………………………………….. 113
1-2-4 نقشه هاي پهنه بندي زلزله وسيل : ………………………………………………………………………………………….. 116
3-4 برآورد ظرفيتهاي ملي حمل ونقل دولتي وخصوصي (جاده اي ، ريلي ،هوايي ودريايي )………………………….. 119
1-3-4 ظرفيتهاي حمل ونقل جاده اي………………………………………………………………………………………………. 121
2-3-4 ظرفيتهاي حمل ونقل ريلي …………………………………………………………………………………………………… 123
3-3-4 ظرفيت حمل و نقل دريايي…………………………………………………………………………………………………… 123
4-3-4 ظرفيتهاي حمل و نقل هوايي ………………………………………………………………………………………………… 124
5-3-4 ظرفيت و توزيع انبارهاو سردخانه هاي كشور…………………………………………………………………………… 125
6-3-4 پايانه ها ، مجتمع هاي خدماتي – رفاهي …………………………………………………………………………………. 125
4-4 ظرفيتهاي نيروهاي مسلح……………………………………………………………………………………………………………… 126
5-4 شبكه راههاي كشور……………………………………………………………………………………………………………………. 127
6-4 گروه ماشين آلات لجستيكي براي بحرانها………………………………………………………………………………………… 129
7-4 راهكارهاي تشويقي وقانوني بكارگيري امكانات حمل ونقلي بخش خصوصي………………………………………… 131
8-4 آمايش پايگاههاي اصلي امداد رساني براساس مناطق بحران خيز………………………………………………………….. 133

فصل پنجم:

ارائه ساختار مناسب مديريت ناوگان حمل ونقل جاده اي در شرايط بحرانهاي طبيعي………. 135
1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136
2-5 اهداف ساختار……………………………………………………………………………………………………………………………. 137
1-2-5 واكنش سريع به بحران ………………………………………………………………………………………………………… 137
2-2-5 استفاده بهينه از تمام توانمنديها وظرفيتهاي لجستيكي كشور ……………………………………………………….. 137
3-2-5 استفاده از توان نيروهاي نظامي وظرفيتهاي لجستيكي آنها……………………………………………………………. 137
3-5 – اصول واستراتژي حاكم بر ساختار وروابط سازماني آن…………………………………………………………………….. 138
1-3-5 سادگي ……………………………………………………………………………………………………………………………. 138
2-3-5 روشن بودن اهداف……………………………………………………………………………………………………………. 138
3-3-5 وجود سيستم فرماندهي ……………………………………………………………………………………………………….. 138
4-3-5 وجود سلسله مراتب فرماندهي………………………………………………………………………………………………. 138
5-3-5 مسئوليت………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
6-3-5 اختيار………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
7-3-5 انعطاف پذيري………………………………………………………………………………………………………………….. 138
8-3-5 همكاري…………………………………………………………………………………………………………………………… 139
9-3-5 ارتباطات واطلاعات……………………………………………………………………………………………………………. 139
10-3-5 هشدار سريع وبه موقع…………………………………………………………………………………………………………. 139
11-3-5 سيستمهاي جايگزين………………………………………………………………………………………………………… 139
12-3-5 آمادگي لحظه اي…………………………………………………………………………………………………………….. 139
13-3-5 تأمين …………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
14-3-5 كفايت…………………………………………………………………………………………………………………………… 140
15-3-5 اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………. 140
17-3-5 تداوم عمليات…………………………………………………………………………………………………………………. 140
18-3-5 ايجاد انگيزه در بخش خصوصي………………………………………………………………………………………….. 140
4-5 سياستها وخط مشي ها…………………………………………………………………………………………………………………. 140
1-4-5 برنامه ريزي………………………………………………………………………………………………………………………. 141
2-4-5 برنامه ريزي پشتيباني نيروي انساني…………………………………………………………………………………………. 141
-3-4-5 فرماندهي و كنترل لجستيكي………………………………………………………………………………………………… 141
5-4-5 – مسئوليت…………………………………………………………………………………………………………………………. 141
5-4-5 اختيار………………………………………………………………………………………………………………………………. 142
6-4-5 همكاري………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
7-4-5 ترابري و جابجايي……………………………………………………………………………………………………………… 142
8-4-5 منابع خصوصي………………………………………………………………………………………………………………….. 143
5-5 بستر سازي لازم براي تحقق وايجاد تشكيلات پيشنهادي……………………………………………………………………. 143
1-5-5 تأمين مالي………………………………………………………………………………………………………………………… 143
2-5-5 پهنه بندي بحرانهاي طبيعي در سطح كشور ومراكز ثقل نواحي بحران خيز ……………………………………. 143
3-5-5 مسئوليت ساختار وتشكيلات پيشنهادي…………………………………………………………………………………… 146
4-5-5 سازمانهاي همكار……………………………………………………………………………………………………………….. 147
5-5-5 بررسي مناطق وجاده هاي آسيب پذير وتعيين نقاطي كه نياز به تغيير مدهاي حمل ونقلي در آن وجود دارد
تعيين ظرفيت مد جايگزين ……………………………………………………………………………………………………………… 149
6-5-5 آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………. 150
6-5 نمودار كلي تشكيلات………………………………………………………………………………………………………………….. 150
1-6-5 آشنايي با نمودارهاي تشكيلاتي…………………………………………………………………………………………….. 152
7-5 نحوه فعال شدن سيستم………………………………………………………………………………………………………………… 152
1-7-5 اعلام وقوع بحران ………………………………………………………………………………………………………………. 152
2-7-5 استان معين واستان بحران زده ونحوه عمل آنها پس از اعلام وقوع بحران ………………………………………. 153
8-5 – اولويت بكار گيري امكانات دولتي ، نظامي ومردمي………………………………………………………………………… 157
9-5 پيشقراولان كمك رساني به مناطق بحران زده……………………………………………………………………………………. 157
10-5 – نقش نيروي مقاومت بسيج درشاخه بخش خصوصي (افراد حقيقي)…………………………………………………… 158
11-5 ساختار پيشنهادي زير سيستم حمل و نقل در بخش لجستيك…………………………………………………………….. 160

حد فاصل مأموريتهاي واحد برنامه ريزي و واحد عمليات مديريت حمل و نقل ……………………………………. 161
13-5 مأموريت و شرح وظايف مديريت حمل و نقل شاخه لجستيك مديريت بحران…………………………………….. 163
1-13-5 مأموريت………………………………………………………………………………………………………………………… 163
2-13-5 رئوس كلي شرح وظايف مسئول مديريت…………………………………………………………………………….. 163
14-5 سازمان نفرات تشكيلات مديريت حمل ونقل…………………………………………………………………………………. 165

فصل ششم:

نحوه عمل ساختار پيشنهادي در يك سناريوي فرضي زلزله(مطالعه موردي) …………….. 168
1-6 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 169
2-6 -اهداف سناريو……………………………………………………………………………………………………………………………. 169
3-6 مباني طراحي سناريو و ويژگي هاي آن…………………………………………………………………………………………… 170
4-6 – سازمانهاي دخيل در سناريو…………………………………………………………………………………………………………. 170
5-6 فعاليتهاي تخصصي …………………………………………………………………………………………………………………….. 171
6-6 سازمانهاي تخصصي پيش بيني شده شهرستانها واستانهاي معين……………………………………………………………. 171
7-6 خلاصه اي از سناريو…………………………………………………………………………………………………………………… 172
2-6 پيش بيني دامنه خسارت………………………………………………………………………………………………………………. 172
3-6 برآورد اوليه نياز منديهاي عمومي بر اساس دامنه و حجم خسارت :………………………………………………………. 173
4-6 برآورد نياز منديهاي حمل ونقلي براساس نيازمنديهاي عمومي :…………………………………………………………… 173
5-6 اقدامات اجرايي بر اساس ساختار پيشنهاد ي: ………………………………………………………………………………….. 175
الف – دردوره آمادگي وپيشگيري………………………………………………………………………………………………….. 175
الف- 1 – اصول و روشها………………………………………………………………………………………………………………… 177
الف – 2- اقدامات و فعاليتها ……………………………………………………………………………………………………………. 178
الف – 3- آمادگي عملياتي……………………………………………………………………………………………………………… 181
ب – دوره پاسخگويي :………………………………………………………………………………………………………………….. 182
ب- 1- اعلام وقوع بحران سطح 3 ………………………………………………………………………………………………………  184
ج – بازسازي………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
6-6 – ويژگيهاي عمليات انجام شده :……………………………………………………………………………………………………. 186

فصل هفتم:

نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………………… 188
1-7 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 189
2-7 جمع بندي و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………….. 189
3-7 پيشنهاداتي چند براي ادامه كار……………………………………………………………………………………………………….. 195
پيوست 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………  198
پيوست 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   201
فهرست منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………. 216
فهرست منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………….. 221
فهرست اسامي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 223

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت