ارائه لمدی برای مدیریت HSE – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:177
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارائه لمدی برای مدیریت HSE – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه …………..ا

محیط زیست و انرژی ………… ه
اهداف پروژه جاری ………… ح
فصل ۱:مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست اهمیت و لزوم HSE در جهت توسعه پایدار ……… HSEص ۳

HSEQ و توسعه پایدار ……….. ۵

مجموعه ای اساساً یکپارچه ………. ۱۱

مزایای یکپارچگی …………. ۱۳

نتیجه گیری …………. ۱۳
فصل ۲:برقراری سیستم HSE فصل ۳:دستورالعمل های ایمنی وظایف سرپرستان……………. ۲۴

قوانین ………… ۲۷

استاندارد ISO ……….. 30
فصل ۴:ایمنی و سلامت
گازهای فشرده شده (تحت فشار) ………….. ۳۴

کپسول های گاز ………………. ۳۵

حمل و نقل …………. ۳۶

ذخیره سازی …………. ۳۸

استفاده از گازهای فشرده ………….. ۳۸

مشعل ها و لول هها …………….. ۳۸

تانک ها و مخازن تحت فشار ……… ۳۸

شیرهای اطمینان فشار (Pressure Safety Valves)ص ………… ۳۹

کمپرسورها …………. ۳۹

خطوط و اتصالات فشار بالا ………… ۴۰

دیگر تجهیزات یا لول ههای تحت فشار ……… ۴۱

ذخیره مایعات آت شگیر ……………… ۴۲

انتقال مواد اشتعال پذیر ………. ۴۲

محصولات سمی و یا اشتعا لپذیر ……………. ۴۳

استانداردهای فضای محدود ………… ۴۴
کلیات بحث فضای محدود …………… ۴۵

استانداردهای زیست محیطی ، بهداشتی و ایمنی …………… ۵۹

فصل ۵:خط مشی
وظایف یک مدیر ایمنی …………….. ۶۲
فصل ۶:آموزش
چک لیست آموزش توجیهی ایمنی ……….. ۶۶

ماتریس آموزش …………….. ۶۹
فصل ۷:تعهد و فرهنگ ایمنی
فصل ۸:شیوه های ارزیابی ایمنی
HAZO ………… 91 HAZOP

اصلاحی ………. ۹۳

ارزیابی کمی ریسکی ……… ۹۴

تجزیه و تحلیل درخت واقعه ………. ۹۴

تجزیه و تحلیل شکست و اثر آن…………… ۹۵

تجزیه و تحلیل درخت خطا ……….. ۹۵
فصل ۹:مجوزهای کاری
فصل ۱۰:نتیجه گیری و پیشنهادات
مراجع ………………. ۱۰۵

ضمیمه ……………… ۱۱۵

عکسهای نرم افزار …………….. ۱۱۸

چکیده:
تمایل تمام صنایع امروزه به سمت ایمنی بیشتر ، بهداشت بهتر و صدمه رساندن کمتر به محیط زیست در چهارچوب نظام HSEمی باشد.اما آنچه بعنوان مشکل روند را کند می کند مجموعه بسیار زیاد و گسترده از اسناد و مدارک می باشد که تصمیم گیریها را زمانبر، مقطعی و دچار مشکل می کند. در این پروژه سعی شده تا ابتدااسناد و مدارک و فرمهای لازم برای مدیریت همزمان ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و کیفیت) (IMSتهیه شده و سپس در قالب برنامه نویسی visual basicو Accessروندهای منطقی بین فرمها پدید آمده و با کمک سرعت بالای کامپیوتر و ذهن خلاق مدیر بهترین نتیجه را برای بهبود عملکرد واحد صنعتی در نطر گرفت. کلمات کلیدی:مدیریت،،HSEبرنامه نویسی،IM

مقدمه:

از اواسط قرن هفدهم که انسان در راه صنعتی شدن گام برداشت و منافع و رفاه خود را در پیشرفت صنعتی جستجو مینمود تا به امروز که حدود ۳۵۰سال میگذرد، میلیونها نفر جانشان دستخوش ناآشنایی و عدم تجربه و بیتفاوتی گردیده است و حقیقت تلخ آن است که هر تصادف و یا هر حادثه بارها تکرار شده است. موضوعی که در کنار رشد صنعتی مورد توجه قرار گرفت مخاطرات و ریسک ها می باشند که جزئی لاینفک از صنعت خصوصا صنایع شیمیایی میباشند. کنترل این خطرات و جلوگیری از وقوع حوادث سبب شد تا مهندسان، ایمنسازی را به عنوان جزئی از اصول مهندسی کار خود قرار دهند و بدین ترتیب ایمنی ) (safetyو طراحی واحدهای فرآیندی ایمن جزء دغدغههای فکری مهندسان گردید. اهمیت ایمنی در صنعت از دو دیدگاه مطرح گردیده است. -۱حفاظت از جان افراد و کارمندان -۲جنبههای اقتصادی بیشک در طول قرنهای متمادی هیچچیز برای انسان مهمتر از حفاظت جان نبوده است از این رو ساخت واحد فرآیندی به گونه ای که در حین انجام کار جان کسی به خطر نیفتد بدیهی می نمود. وقوع حوادثی همچون بوپال هند اهمیت این موضوع را یادآوری مینمود.صفحه ب از سویی دیگر نصب سیستمهای ایمنی و یا به عبارت بهتر، ساخت واحدهای فرآیندی ایمن همراه با تحلیل هزینههای اقتصادی بود، اما هزینههای اقتصادی ناشی از حوادث در کارخانهها نشان داد که اینگونه هزینهها نهتنها اضافی نبوده بلکه لازمند و سرمایهداران را بر آن داشت تا تعاملی را بین هزینههای اقتصادی و نصب سیستمهای ایمنی برقرار نمایند تا از هزینههای ناشی از وقوع حوادث در امان بمانند. برای یک سازمان فقدان یک متخصص که سالها برای تربیت او سرمایه و وقت مصرف شده ، زیان سنگینی به شمار می آید . در سازمانهای تولیدی که اصول ایمنی و حفاظت فنی رعایت نمی شود ، روحیه کارکنان نیز ضعیف و متزلزل است و حتی امکان دارد کارگر خوب و درجه اول از خدمت در چنین سازمان هایی امتناع بورزد . بنابراین اجرای تدابیر و برنامه هایی به منظور رعایت ایمنی و حفاظت فنی کارکنان ، در درجه اول اهمیت ، ستا در را ی تامین و نگهداری نیروی انسانی قرار دارد . ایمنی به مجموعه تدابیر ، اصول و مقرراتی گفته می شود که با به کار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و ما سر یه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیط های صنعتی به نحو موثری حفظ و حراست کرد ویک محیط کاری بی خطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد

نتیجه گیری

ابتدا برای یک شرکت هدف(در اینجا شرکت فلات قاره ایران) همانگوته که در فرمهای ضمیمه دیده می  شود بیش از چند صد شاخص کمی قابل ارزیابی تعریف و در یک دوره سه ماهه مورد بررسی قرار گرفت.  مطابق نمودارهای حاصله جهت گیری کلی تصمیمات مدیریتی زیر حاصل گردید:
• در زمینه بهداشت وضعیت غذاخوری نیاز به بهبود پس از کاهش کیفیت طی دوره آزمایش دارد
• در زمینه آتش نشانی به علت افزایش حوادث نیاز به افزایش نفرات و وسایل جدید و آموزش بیشتر ضروری می باشد.
• در زمینه آموزش باید دوره بر مبنای تخصص و دیسیپلین کاری تعریف شود و کیفیت اساتید ترقی یابد.
• در زمینه تعمیرات باید تامین قطعات جهت جلوگیری از طولانی شدن زمان تعمیر از قبل آماده شده باشد.
• به دلیل خطرات سیستمهای مرتبط با نفت باید زمینه HAZOP واحد هیدروژن فراهم گردد.
• به دلیل افزایش تصادفات باید زمینه اصلاح معابر وآموزش بیشتر رانندگان پدید آید.
• باید زمینه آموزش ایمنی کارگران پیمانکاران پدید آید.
• با کمک این نرم افزار در قالب یک شبکه دسترسی سریعتر به اسناد و مدارک در چهارچوب کلمات رمز عبور پدید آمد.
• با کمک این نرم افزار در قالب یک شبکه دسترسی به اطلاعات مختلف پرسنلی از قبیل پرونده پزشکی،پرونده آموزشی و… فراهم آمد.
نمونه ای از نمودارها برای بررسی حوادث رانندگی طی ماههای سال  در نهایت مقرر شد تا بازدید بهداشتی هر ۲ ماه یک بار ، بازدید ایمنی از واحدها بصورت هر ماهه و  آزمایشهای پزشکی بطور متناوب در طول سال انجام شود.  قبل ار آغاز به کار از پیمانکار گواهی دوره ایمنی کارگران خواسته شود.  نمره کیفیت کار ایمن به عنوان شاخصی جدید د پرونده پرسنلی افراد ثبت گردد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط