ارائه مدل دینامیکی تخصیص ناوگان هوایی به مسیرهای پروازی بر اساس تقاضا و مشخصات عملکردی ناوگان – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:212
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارائه مدل دینامیکی تخصیص ناوگان هوایی به مسیرهای پروازی بر اساس تقاضا و مشخصات عملکردی ناوگان – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول – ادبیات تحقیق….۱

۱-۱- مقدمه …………….۳
۱-۲- تعریف مساله………..۴
۱-۳- اهداف تحقیق……..۴
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق ………۵
۱-۵- حوزه انجام تحقیق ………..۵
۱-۶- محدودیت ها و موانع………..۶
۱-۷- فرضیات مساله……….۶
۱-۸- فصول پایان نامه…………۷
فصل دوم- مروری بر منابع و مطالعات پیشین

۲-۱- مقدمه ……………۹
۲-۲- جریان در شبکه ………….۹
۲-۲-۱- الگوریتم فورد فالکرسون …………………….۲۲
۲-۲- ۲- جریان و برش……..۲۴
۲-۲-۳- حل مسأله بیشترین ازدواج با ابزار بیشترین جریان در شبکه ……………۲۹
۲-۳- برنامه ریزی پرواز………..۲۱
۲-۳-۱- تعیین مسیر پرواز ………….۲۲
۲-۳-۱-۱- مرور و تفسیر مدل های ارائه شده در زمینه شبکه های پرواز ……… ۳۶
۲-۳-۱-۲- مدل تک قطبی جیلت………….۳۸

۲-۳-۱-۳- مدل دو قطبی و چند قطبی جیلت و همکاران ۳۲
۲-۳-۱-۴- مدل آدلر و برچمن ۳۴
۲-۳-۲- تخصیص هواپیما به پرواز ۵۲

۲-۳-۲-۱- بررسی مدل هین……….۵۵
۲-۳-۲-۲- بررسی مدل کلارک…………….۵۰
۲-۳-۲-۳- بررسی مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع در ایران………….۵۷
۲-۴- جمع بندی ………۵۷
فصل سوم- ارائه مدل دینامیکی تخصیص ناوگان هوایی

۳-۱- مقدمه …………۶۰
۳-۲- روش انجام تحقیق ………..۶۰
۳-۳- برنامه ریزی بلند مدت پرواز …………..۶۱
۳-۴- نتیجه گیری از تحقیقات انجام شده………۶۳
۳-۵- مدل سازی ………۶۴
۳-۵-۱- مفروضات مساله ……۶۵
۳-۵-۲- برنامه ریزی خطی……..۷۸
۳-۵-۳- مدل ریاضی………..۸۱
۳-۵-۳-۱- مجموعه ها ……………۸۱
۳-۵-۳-۲- پارامترهای ورودی …………..۷۲
۳-۵-۳-۳- متغیرهای تصمیم گیری ……………۷۵
۳-۵-۳-۴- تابع هدف …………۷۷
۳-۵-۳-۵- محدودی تهای کارکردی (قیود) مدل ………..۷۹
۳-۶- روش حل مدل…………۸۳
۳-۷- جمع بندی …………….۸۵
فصل چهارم- مطالعه موردی

۴-۱- مقدمه ………….۸۷
۴-۲- مرور وضعیت کلی حم ل ونقل هوایی داخلی ایران …….۸۷
۴-۳- حل مدل ………………..۹۶
۴-۳-۱- تعیین مجموعه های مدل ……………….۱۰۶
۴-۳-۱-۱- مجموعه فرودگاه ها (V)….ا…… ۱۰۶
۴-۳-۱-۲- مجموعه انواع هواپیماها (P) ….ا…….۹۷
۴-۳-۱-۳- دوره زمانی (T) ……ا……۹۸
۴-۳-۲- نحوه محاسبه و جمع آوری داده ها و اطلاعات ورودی …..۹۹
۴-۳-۲-۱- هزینه قراردادن فرودگاه کاندید به عنوان قطب ………۹۹
۴-۳-۲-۲- محاسبه هزینه های هر ساعت پرواز، ثابت در حالت قطب و یا غیر قطب و هزینه خرید هواپیما…۹۹
۴-۳-۲-۳- تعیین تقاضای پرواز از مبدأ i به مقصد rikt) k) …..ا….. ۱۰۱
۴-۳-۲-۴- تعیین فاصله زمانی بین فرودگاه های مبدا و مقصد (dij)…….ا….. ۱۰۲
۴-۳-۲-۵- تعداد هواپیمای موجود از نوع fp) p) و ظرفیت (تعداد صندلی) هواپیمای نوع Sp) p)….ا…. ۱۰۲
۴-۴- داده های انتخابی و مفروضات جهت حل مدل برای ایران …. ۱۰۲
۴-۴-۱- مساله یک………. ۱۰۲
۴-۴-۲- مساله دو ………………۱۰۶
۴-۴-۳- مساله سه ……… ۱۱۱
۴-۴-۴- مساله چهار ………. ۱۱۷
۴-۵- تحلیل نتایج …………. ۱۲۸
۴-۵-۱- تفسیر نتایج مساله اول …………. ۱۳۸
۴-۵-۲- تفسیر نتایج مساله دوم ………. ۱۳۱
۴-۵-۳- تفسیر نتایج مساله سوم …….. ۱۳۴
۴-۵-۴- تفسیر نتایج مساله چهارم ………… ۱۳۸
۴-۶- اعتبار سنجی داده ها ………… ۱۴۷
۴-۷- جمع بندی …………… ۱۴۸
فصل پنجم- دستاوردها و ارائه نتایج

۵-۱- جمع بندی و خلاصه…………. ۱۵۱
۵-۲- نتیجه گیری ………….. ۱۵۳
۵-۳- پیشنهادات …….. ۱۵۳

منابع و مراجع……… ۱۵۵

چکیده
برای ارائه خدمات حملونقل هوایی مطلوب در چهارچوب طرح و برنامه ریزی حمـل و نقـل هـوایی، تخصیص بهینه و قابلیت پیشبینی انواع هواپیماهای مورد نیـاز بـرای ایـن منظـور ضـروری اسـت. بـا داشتن اطلاعات در مورد خصوصیات عملکردی انواع مختلف هواپیماهای موجـود، مـیتـوان هریـک از هواپیماهای مزبور را به عنوان گزینههای مختلف در تخصیص بـه مـسیرهای پـروازی، مـورد بررسـی و آزمایش قرار داد. خصوصیات عملیاتی و عملکردی هر یک از هواپیماها برای محدوده خاصـی از تقاضـا مناسب است و زمانی که هواپیما در زمینهای که هواپیما برای آن طراحی نشده اسـت، مـورد اسـتفاده قرار گیرد، منجر به پیامد های غیراقتصادی قابل توجهی خواهد شد [۳].  در این پایاننامه مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع تحقیـق خواهـد شـد. سـپس در ادامه مدلی پویا جهت تخصیص ناوگان هوایی به مسیرهای پروازی بدون در نظر گـرفتن فـرض معلـوم بودن برنامه زمان بندی پروازها ساخته شده و به بررسی مدل در زمینه مطالعه موردی پرداخته خواهـد شد. در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق صورت گرفته ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:
حمل و نقل هوایی، تخصیص ناوگان، مسیر پروازی، عملکرد ناوگان

مقدمه
سالهاست که مسافرت هوایی به عنوان یک گزینه قابل توجه در میان انواع وسایل مسافرتی مطـرح شده است . مطلوبیت مسافرت هوایی از دید استفاده کنندگان، عمدتاً بعلت کوتاه بودن زمـان سـفر، در  کنار امکان طی مسافتهـای طـولانی بـا آن اسـت. بطـور مـوازی، در ایـن سـال هـا پیـشرفت صـنعت هواپیماسازی موجب بالا رفتن کمی و کیفی عرضه حمل و نقـل هـوایی شـده اسـت. در نتیجـه ایـن دو واقعیت، یعن ی رشد عرضه و تقاضا در سیستم حمـلو نقـل هـوایی نیـاز گرداننـدگان ایـن سیـستم بـه برنامهریزی نظاممند، بطور جدی مطرح شده است. از طرف دیگر در دهه گذشته، رایان ههای شخصی از  یک پیشرفت روزافزون در سرعت پردازنده و مقدار حافظه برخوردار شـده انـد . بـدین علـت اسـتفاده از  رایانه برای برنامهریزی یک سیستم حملونقل هوایی بخوبی ممکن شده است. این امر از مشاهده رشد  مقالات به چاپ رسیده در این زمینه و تمرکز هر یک بر حل مسأله واقعی، فهمیده مـی شـود . مطالعـه حاضر بعنوان یکی از معدود مطالعات داخلی در تخصیص ناوگان هوایی، قصد دارد د ریچه ای بـه انجـام تحقیقات علمی در این عرصه بگشاید.  مساله تخصیص هواپیما به مسیرهای پروازی، یکی از شاخه های اصـلی برنامـه ریـزی سیـستم هـای حملونقل هوایی است. این مسأله تعیین می کند که بسته به نوع فرودگاه و تقاضـای موجـود بـین هـر مبدا و مقصد، هر پرواز با چه نوع هواپیمایی باید انجام شود. مسأله تخـصیص هواپیمـا از نـوع مـسائل بهینهسازی با مجموعه متغیرهای صحیح و حقیقی اسـت و عمـدتاً از روش هـای عمـومی حـل مـسائل بهینه سازی برای حل این مسأله استفاده شده است.

نتیج هگیری
پس از انجام تحقیق نتایج زیر حاصل شد:
برای انتخاب مسیر پرواز، از شبکه قطب و اقمار استفاده شده است که این الگـو از هزینـه اقتصادی کمتری برخوردار بوده و اقتصادی تر است.  در این شبکه از هواپیماهای کوچک و متوسط بیشتر استفاده شـده و هواپیماهـای بـزرگ کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.  جهت توسعه و تصفیه ناوگان مورد استفاده در آینده باید می توان از نتـایج مـدل اسـتفادهکرد.  معمولا تقاضاهای کمتر به وسیله شبکه قطب و اقمار انتقال می یابنـد کـه بـه ایـن تقاضـا معمولا هواپیماهای کوچک و یا متوسط تخصیص داده می شود.  تعداد هواپیماهای مد نظر برای خرید، در شرایط برنامه بلند مدت تعیین شده است.  با توجه به مسیر، ظرفیت پروازی در سال مشخص و سپس ایـن ظرفیـت بـا هواپیماهـای موجود به یالهای مختلف در طول دوره به صورت بهینه تخصیص داده می شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط