ارائه مدل پیش بینی تصادفات جاده ای – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:291
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارائه مدل پیش بینی تصادفات جاده ای – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۳
فصل اول : کلیات و تعریف مساله ۶
۱-۱- تعریف کلی مساله ۸
۱-۲- ضرورت مطالعه در خصوص مدل سازی تصادفات ۱۰
۱-۳- اثرات مثبت مطالعات مدل سازی تصادفات ۱۵
۱-۴- اهداف و فرضیات ۱۹
۱-۵- دامنه اثر رخداد تصادف در جامعه علمی و در حوزه اجتماع ۲۲
۱-۶- محدودیت ها و چارچوب مسئله ۲۸
فصل دوم : کاوش در متون ۳۰
۲-۱- طبقه بندی و مقدمه اظهار بکر بودن متون ۳۲
۲-۱-۱- مقدمه ۳۲
۲-۱-۲- طبقه بندی حوزه های متعدد به کارگیری مدل های پیش بینی تصادف ۳۳
۲-۲- بررسی مقالات ۳۵
۲-۳- بررسی تزها و پروژه ها ۵۶
۲-۴- بررسی کتاب ها ۶۳
۲-۵- بررسی کنفرانس ها ۶۹
۲-۶- سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر ۷۹
۲-۶-۱- طبقه بندی و تشریح یافته ها تا زمان حاضر ۷۹
۲-۶-۱-۱- تکنیک های طبقه بندی مدل های پیش بینی تصادف ۸۲
۲-۶-۱-۲- چالش های مدل های پیش بینی تصادف ۸۳
۲-۶-۱-۳- نمونه های مدل های پیش بینی تصادف ۸۶
۲-۶-۱-۴- ساختار مدل های یک یا چند متغیره پیش بینی تصادف ۹۲
۲-۶-۱-۵- حوزه های متعدد به کارگیری تصادف ۹۵
۲-۶-۲- سوالات مطرح شده در پایان نامه ۱۱۵
فصل سوم : روش تحقیق
۱۱۹ ۳-۱- روش کار و تحقیق و دلایل آن
۱۲۴ ۳-۲- دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های به کار گرفته شده
۱۳۲ ۳-۳- تعاریف، اختصارات و نشانه های ریاضی
۱۳۲ ۳-۳-۱- تعاریف ریاضی
۱۳۴ ۳-۳-۲- اختصارات علمی و نشانه های ریاضی
۱۳۶ ۳-۴- معرفی برنامه کامپیوتری تحلیل اطلاعات
۱۴۳ ۳-۵- مباحث ضروری علمی
۱۴۳ ۳-۵-۱- تحلیل عاملی
۱۴۴ ۳-۵-۲- توزیع گاما
۱۴۴ ۳-۵-۳- رگرسیون خطی ساده
۱۴۶ ۳-۵-۴- خطای معیار برآورد
۱۴۷ ۳-۵-۵- تحلیل همبستگی
۱۴۹ ۳-۵-۶- رگرسیون چندگانه
۱۴۹ ۳-۵-۷- رگرسیون نمایی
۱۵۰ ۳-۵-۸- رگرسیون سهمی
۱۵۰ ۳-۵-۹- رگرسیون و متغیرهای مستقل کیفی
۱۵۲ فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
۱۵۴ ۴-۱- مقدمه
۱۵۶ ۴-۲- موضوعات مورد نظر تحلیل تصادفات
۱۷۰ ۴-۳- اطلاعات لازم جهت مدل سازی
۱۷۷ ۴-۴- مشکلات در جمع آوری اطلاعات
۱۸۰ فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج
۱۸۲ ۵-۱- بررسی داده های کلی تصادفات
۱۸۲ ۵-۱-۱- داده های کلی تصادفات بزرگراه های درون شهری
۲۰۰ ۵-۱-۲- داده های کلی تصادفات جاده های برون شهری
۲۱۵ ۵-۲- توصیف داده های اساسی جهت مدل سازی تصادفات
۲۱۸ ۵-۲-۱- پارامتر جریان ترافیک
۲۱۹ ۵-۲-۲- پارامتر مشخصات طرح هندسی
۲۲۱ ۵-۳- مدل سازی و ارائه مدل پیشنهادی پیش بینی تصادف
۵-۳-۱- انتخاب متغیرهای اساسی ۲۲۱
۵-۳-۲- انتخاب مدل رگرسیون ۲۳۰
۵-۳-۳- ارائه مدل پیش بینی تصادف ۲۳۱
۵-۴- بررسی سوالات و فرضیات تحقیق بر مبنای تحلیل ارائه شده ۲۳۶
۵-۴-۱- مهم ترین دلایل رخداد تصادف ۲۳۶
۵-۴-۲- کاستی های موجود در داده ها، جهت ارائه یک مدل مطلوب ۲۳۹
۵-۴-۳- مدل رخداد تصادفات ۲۴۰
۵-۴-۴- افزایش ایمنی راه با کاهش دلایل اساسی دخیل در تصادف ۲۴۳
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری ۲۴۶
۶-۱- جمع بندی و خلاصه تحقیق ۲۴۸
۶-۲- نتیجه گیری ۲۵۴
۶-۳- اثرات مورد انتظار طرح ۲۵۷
۶-۳-۱- کاهش عامل انسانی در تصادفات ۲۵۷
۶-۳-۲- حرکت به سوی توسعه پایدار ۲۵۸
۶-۳-۳- حفظ محیط زیست ۲۵۹
۶-۳-۴- بررسی پارامترهای دیگر تصادفات ۲۵۹
۶-۴- کاربردهای تئوری و تجربی اطلاعات حاصل ۲۶۱
۶-۵- پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده ۲۶۴
منابع فارسی ۲۶۷
منابع لاتین ۲۶۹
چکیده انگلیسی ۲۷۲

چکیده
در سال های اخیر، مطالعات گسترده ای در خصوص مـدل سـازی تصـادفات و بررسـی ارتبـاط بـینرخدادهای تصادفات در انواع راه های درون شهری و برون شهری با پارامترهای جریان ترافیک، مشخصات طرح هندسی، شرایط محیطی و شرایط روسازی راه انجام یافته است. در این مطالعات توجـه کمتـری بـهبزرگراه های درون شهری شده است.
در این پژوهش بر اساس مشاهدات ۳ ساله تصـادفات (۱۳۸۶-۱۳۸۴) در سـه بزرگـراه درون شـهریتهران بزرگ، مدل پیش بینی تصادفات بر پایه تحلیل ارتباط تصادف با پارامترهای ترافیکی (حجم سـاعتاوج Vph)، پارامترهای طرح هندسی (طول مقطع L، انحنای قوس افقی Cr، شیب طولی L.s و تعداد خـطعبور n) و نیز شرایط روسازی از نظر رطوبت سطحی (خیسی) ارائه شده است. تحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS و بر مبنای مدل سازی رگرسیون غیرخطی انجام شده و در هنگام تحلیل به کمک روش آنالیز مولفه های اساسی (PCA)، متغیرهای اساسی شناسایی و بر اساس منطق هـای موجـود، مهـم تـرینمتغیرها که بتوانند بهترین توصیف از تصادف را ارائه دهند، شناسایی شده است. پس از بررسـی متغی رهـا ، مشخص گردید که مهم ترین متغیرهای موثر و دخیل در تصادفات انجام شـده در قسـمت هـای ممـاس، طول مقطع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک (Vph) و شیب طولی (L.s) و همچنین متغیرهای مهـم دخیـلدر رخداد تصادفات در قسمت های قوسـی شـامل طـول مقطـع (L)، حجـم سـاعت اوج ترافیـک (Vph)، شیب طولی (L.s) و انحنای قوس (Cr) می باشند.
نتایج مطالعات و ارائه مدل نهایی پیش بینـی تصـادف نشـان مـی دهـد کـه بـا افـزایش هـر یـک ازپارامترهای طول مقطع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک (Vph) و شیب طولی (L.s)، میزان تصادفات سـالانه افزایش می یابد. از سوی دیگر با کاهش شعاع قوس ها نیز میزان بـر شـمار تصـادفات افـزوده مـی شـود.
همچنین، در این مطالعه، اثر متغیر شیب طولی (L.s) بر روی میـزان تصـادفات بسـیار زیـاد بـوده اسـت.
دلایل اثرگذاری زیاد شیب طولی روی افزایش شمار تصادفات، رابطه تغییـرات سـرعت بـا شـیب طـولی ونتیجتاً تراکم ترافیک، کاهش میزان ایمنی و افزایش شانس رخداد تصادفات است. دیگـر ایـن کـه، شـیبطولی بر روی مسافت دید رانندگی و نتیجتاً روی رفتار رانندگی نظیر سبقت گرفتن از سایر خودروها نیـزتاثیر می گذارد. همچنین اثر میزان اصطکاک طولی و شرایط روسازی در شیب طولی بیشتر، افزایش می یابد و شانس رخداد تصادف را افزایش می دهد.
همچنین در ایـن پـژوهش، بـر اسـاس مشـاهدات ۳ سـاله تصـادفات (۱۳۸۶-۱۳۸۴) در ده بزرگـراه درون شهری تهران بزرگ، مهم ترین دلایل رخداد تصادف بر اثر رفتار رانندگان و یـا شـرایط خـودرو نیـزبرررسی گردید. نتایج نشان داد که بالاترین علـل رخـداد تصـادف ناشـی از رفتـار راننـدگان و یـا شـرایطخودروی در حالت تردد شامل عدم رعایت فاصله طولی، عدم توجه به جلو و تغییر مسیر ناگهانی می باشد که ۷۶٫۵۱% از عوامل منجر به رخداد تصادف در طول دوره سه ساله مطالعه را در بر می گیرد.

مقدمه
در سال های اخیر به سبب توسعه صنعت تولید خودرو و افزایش روزافزون تسـهیلات عبـور و مـرور،تردد در جاده ها به سهولت امکان پذیر شده است و سفرهای گوناگون به راحتی درون شهرهای کوچک و بزرگ و در مسیرهای بین شهری برقرار گردیده است. در این شرایط بدیهی است که باید همواره عرضـه وتقاضای تسهیلات ترافیکی در شرایط تعادل و در وضعیت ایده آل به سر برد. از آنجـا کـه در حـال حاضـرسرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی انتظارات مردم در امر سرویس دهی و تعیین وقت مناسـب سـفر را برآورده نساخته است، در نتیجه باعث استفاده از وسایل نقلیه شخصی شده و پیامد آن ترافیک و آلـودگیبیشتر هوا و علی الخصوص تصادفات روزافزون می باشد. این گفته ها کارشناسان را بر آن می دارد کـه بـابه کارگیری یک سیستم جامع برنامه ریزی حمل و نقل با اطلاعات دقیق از قبـل پـیش بینـی شـده و بـاهدف ارتقای ایمنی جان و مال کاربران راه ها در راستای بهبود وضع موجود قدم بردارند.
نگاهی گذرا به کشورهای صنعتی دنیا نشانگر این مهم است کـه علـی رغـم دارا بـودن شـبکه هـایارتباطی پیچیده و تارعنکبوتی و استانداردهای بالای این راه های ارتباطی که تمامی مناطق ایـن کشـورهارا هم تحت پوشش دارند، اما هنوز این کشورها سهم بزرگی از بودجه های عمرانی سـالانه خـود را صـرفاحداث، تکمیل، توسعه و نگهداری راه ها می نمایند. در حالی که در کشور ما بسیاری از نقاط با مشـکلاتاساسی شبکه های ارتباطی رو به رو هستند. لذا ضروری است راه هایی را ایجاد و یا اصلاح نمـاییم کـه تـاحد زیادی از هرگونه حادثه منجر به خطر جلوگیری نمود. چرا که یکی از عوامل اساسی تهدیدکننده جان کاربران راه ها، عامل تصادف است که برای جلوگیری از آن باید عوامـل اساسـی تصـادف زا را شناسـایی وبرای آن برنامه ریزی نمود. تنها در چند سال اخیر در چنـد دانشـگاه کشـور، رشـته هـای تحصصـی راه وترابری و نیز برنامه ریزی حمل و نقل ایجاد شـده اسـت کـه خـود بیـانگر اهمیـت فعالیـت در ایـن مهـم می باشد. با افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جاده ها و بزرگراه های کشور در مقابل فواید اقتصـادیو رفاهی ناشی از گسترش ارتباط و سرعت جا به جایی کالا و مسافر، بر تعداد و شدت تصـادفات ترافیکـیبه سرعت افزوده شده و ضایعات جانی و مالی ناشی از آن بار سنگینی را بر جامعه تحمیل نموده است.
از این رو در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا، تحقیقات وسیع و دامنه داری در دانشگاه ها و مراکـزتحقیقاتی در خصوص علل وقوع تصادف، راه های جلوگیری از آن، ارزیـابی و م حاسـبه میـزان ضـایعات و هزینه های حاصله، مدل سازی تصادفات و نیز مدل های پیش بینی تصادف انجام یافته و البتـه هنـوز درحال انجام است. این کشورها از طریق بـه کـارگیری نتـایج حاصـل از ایـن تحقیقـات بـه موفقیـت هـایچشمگیری در کاهش روند صعودی فراوانی و شدت تصادفات دست یافته اند.
امید است با این تحقیق، بتوانیم به نتایج خوبی در خصوص مدیریت سـاخت و نگهـداری زیرسـاختهای حمل و نقل در کشور عزیزمان دست یابیم تا به کار بستن نتایج حاصل از آن عوامل اصلی منجـر بـهتصادف را شناسایی و گام های مهمی در خصوص طراحی و اصـلاح مهندسـی راه هـای کشـور در جهـتکاهش میزان و شدت تصادفات و در نتیجه کاهش خسارات مالی و جانی مسافرین راه های ارتباطی ایـرانعزیز برداشته شود تا بستر ایمنی بیشتر در راه ها را فراهم آید.
در نگارش این تحقیق، ۵ فصل جهت بیان مطالعات، تحلیل ها و نتایج به دست آمده، در نظر گرفتـ ه شده است. این فصل ها عبارتند از:
• فصل اول : کلیات و تعریف مساله
در این فصل در ابتدا به تعریفی کلی از بحث تصادفات و مدل های پیش بینی تصادف مـی پـردازیم.
سپس ضرورت هایی که ما را بر آن داشته تا به مطالعه در خصوص مساله بپردازیم را بیـان مـی نمـاییم واثرات مثبت و نتایج مورد انتظار از مطالعه را نیز بررسی خواهیم نمود. در ادامه با ذکر اهداف و چارچوب های مساله، روش تحقیق را تشریح خواهیم نمود. همچنین در این فصل به شرح مختصری برخی علائـم وروش های علمی به کار رفته در تحقیق نیز خواهیم پرداخت.
• فصل دوم : کاوش در متون
در این فصل به بررسی مطالعات پیشین خواهیم پرداخت. بنابراین برخی تکنیـک هـا و نمونـه هـایپیشین که در کتب نگارش شده و نیز مقالات و کنفرانس هـا توسـط محققـین ارائـه شـده اسـت را بیـانخواهیم نمود. همچنین در این فصل با حوزه های متعدد بـه کـارگیری مـدل هـای پـیش بینـی تصـادف آشنا خواهیم شد.
• فصل سوم : روش تحقیق
در این فصل به بررسی روش کار و تحقیق و نیز بررسی روش های جمع آوری اطلاعات می پـردازیم .
همچنین در این فصل به تشریح تعاریف و مبانی ریاضی نیـز کـه در تحقیـق آورده شـده اسـت، خـواهیمپرداخت. همچنین در ادامه نرم افزار به کار بسته شده جهت تحلیـل داده هـای جمـع آوری شـده را نیـزمعرفی خواهیم نمود.

• فصل چهارم : جمع آوری اطلاعات
در این فصل به بررسی موضوعات مدنظر در تحلیل تصادفات، اطلاعات مورد نیاز جهت مـدل سـازیتصادفات می پردازیم. مشکلات پیش روی جمع آوری داده ها و نیز ارائه تحلیل صحیح و قابل اطمینان را نیز از نظر خواهیم گذرانید.
• فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج
در این فصل داده های اساسی جهت مدل سـازی از میـان پارامترهـای موجـود معرفـی مـی گردنـد.
پس از مشخص شدن متغیرهای اساسی، بر اسـاس روش هـای رگرسـیون، مـدل پـیش بینـی تصـادفاتاسـتخراج مـی گـردد. پـس از ارائـه مـدل، بـه بررسـی سـوالات اساسـی مطـرح شـده در ایـن تحقیـق خواهیم پرداخت و کاستی های موجود را ارزیابی خواهیم نمود تا بداینم تا چه حد توانسته ایم بـه اهـدافمدنظر دست یابیم. در ادامه به کاربردهای تئوری و تجربی مساله نیز خواهیم پرداخت.
• فصل ششم : جمع بندی و نتیجه گیری
در این فصل به بیان نتایج و اثرات مورد انتظار طرح خواهیم پرداخت و پیشنهاداتی جهت پی گیـریو تکمیل پژوهش توسط سایر محققین ارائه می گردد.

نتیجه گیری
ضرورت ارائه این پژوهش در این بوده است که برای نخستین بار، تصادفات بزرگراه های درون شهری تهران بزرگ مورد مطالعه قرار گیرد و مدلی منطقی و حساب شده از رفتار تصادفات به وقـوع پیوسـته دراین بزرگراه ها ارائه گردد. هدف این بوده تا در حد امکان جوانب مختلف مـوثر در رخـداد تصـادف اعـم ازپارامترهای جریان ترافیک و نیز پارامترهای طرح هندسی این بزرگـراه هـا را لحـاظ نمـود تـا بـا بررسـیاثرگذاری این پارامترها، مدلی جهت ارتقا ایمنی جاده ای و کاهش خسارات ناشی از آن ارائه نمود.
در این مطالعه، آمار تصادفات ۳ ساله از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ از سـه بزرگـراه درون شـهری تهـران بـزرگجمع آوری گردید. این آمار مشتمل بر داده های مجزای رخدادهای تصادف در هـر یـک از قسـمت هـایمماس و قوس از راه بوده است. برای هر تصادف جزئیات زیر ثبت گردیـد : موقعیـت مکـانی تصـادف، بعـدافقی (مماس یا قوس)، بعد قائم (سربالایی یا سرپایینی)، شرایط روسازی راه (خیس یـا خشـک) و نـوع وشدت تصادف. نهایتاً پارامترهای زیر جهت مطالعه کمی تصادفات شامل شمار رخداد تصادف (ACC)، طول مقطع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک (Vph)، شیب طولی (L.s) و انحنای قوس (Cr) غربال گردید.
مشاهدات نشان داد که از مجموع ۱۲۸۹۱ تصادف بررسی شده در این مطالعه، ۱۳۸۰ تصادف شـدید(منجر به فوت و جراحت) یعنی معادل ۶۳/۱۰% از کل تصـادفات رخ داده و ۱۱۶۰۱ تصـادف غیـر شـدیدیعنی معادل ۳۷/۸۹% از کل تصادفات رخ داده در طول دوره مطالعه ثبـت گردیـده اسـت. از سـوی دیگـر بر اساس مطالعه انجام شده، ۴۰/۳۴% از کل تصادفات در قوس ها و ۶۰/۶۵% از کل تصادفات در مماس ها اتفاق افتاده است. بنابراین میزان رخداد تصادف در مماس ۹۱/۱ برابر تصادفات رخ داده در قوس هاست.
متغیرهای اساسی مـوثر در رخـداد تصـادف بـا روشPCA انتخـاب شـدند. متغیرهـایی مـورد توجـه قرار گرفته اند که دارای استقلال بیشتر و تاثیرپذیری و همبسـتگی کمتـر در مقایسـه بـا سـایر متغیرهـا
بوده اند. نتایج تحلیـلPCA نشـان داد کـه در ممـاس هـا، متغیرهـای اساسـی شـامل طـول مقطـع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک (Vph) و شیب طولی (L.s) می باشند. در قوس ها نیز متغیرهـای اساسـی شـاملطول مقطع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک (Vph)، شیب طولی (L.s) و انحنای قوس (Cr)می باشند.
پس از غربال متغیرهای اساسی، به کمک نرم افزار SPSS و از طریق مدل های رگرسـیون غیرخطـی،داده ها آنالیز گردیده و مدل هـای نهـایی پـیش بینـی تصـادفات بـه صـورت جداگانـه بـرای هـر یـک از بخش های مماس و قوس ارائه گردید.
همچنین مشاهده شد که میزان ۲R در هر یک از قسمت هـای ممـاس و قـوس بـه ترتیـب ۸/۳۷% و ۲/۳۸% بوده که در مقایسه با بسیاری از مدل های مشابه رقم مناسـب اسـت. جهـت کـاهش مقـدار ۲R و حصول اطمینان بالاتر از روش کاهش باقیمانده های تجمعی استفاده گردید تا مدلی مطلوب تر ارائه شود.
مدل های ارائه شـده نشـان مـی دهنـد کـه بـا افـزایش هـر یـک از پارامترهـای طـول مقطـع (L)، حجم ساعت اوج ترافیک (Vph) و شیب طولی (L.s)، میزان تصادفات افـزایش مـی یابـد در حـالی کـه بـاکاهش شعاع قوس ها نیز میزان بر شمار تصادفات افزوده می شود.
نکته قابل توجه در این مطالعه، اثر متغیر شیب طـولی (L.s) بـر روی میـزان تصـادفات بـوده اسـت.
این متغیر کمترین وابستگی به سایر متغیرها را داشته و در عین حـال، دارای بهتـرین امتیـاز در توصـیفرخداد تصادف بوده است. به عبارت ساده تر، بهترین اثرگذاری در رخـداد یـک تصـادف در بزرگـراه هـایدرون شهری، از سوی متغیر L.s تشخیص داده شده است. یکی از دلایل اثرگذاری زیاد شیب طولی روی افزایش شمار تصادفات، رابطه تغییرات سرعت با شیب طولی است. بدیهی است که به تبع آن بـا تغییـراتسرعت، میزان تراکم ترافیک در بزرگراه ها نیز تغییر می کند که دلیل روشنی بر ارتباط بین شیب طولی و کاهش ایمنی و نتیجتاً افزایش شانس رخداد تصادفات است. دوم این کـه، اثـر میـزان اصـطکاک طـولی و شرایط روسازی در شیب طولی تندتر، افزایش مـی یابـد و شـانس رخـداد تصـادف را افـزایش مـی دهـد.
سوم این که، مسافت دید در قوی های قائم کوژ (در محل برخورد دو شیب متوالی طولی) کاهش می یابد و در نتیجه خطر رخداد تصادف افزایش می یابد.
در پای ان، عل ی رغ م ای ن ک ه م دل ارائ ه ش ده ت ا ح د مطل وبی ش مار رخ داد تص ادف را در بزگراه های درون شهری مورد مطالعه بیان می دارد، اما به سبب پایین بودن میزان ۲R (اگرچه در مقایسه با بسیاری از نتایج مطالعات دیگر رقم خوبی است) ، بایـد پارامترهـای بیشـتری وجـود داشـته باشـد کـه می تواند در رخداد تصادف اثرگذار باشد. لذا بـه محققـین دیگـر توصـیه مـی گـردد تـا در فرصـت هـای
مطالعاتی آتی ، به پارامترها و دلایل مرتبط به رفتار رانندگان و نیز شرایط محیطی و همچنین متغیرهـایدیگر مرتبط به زیرساخت های حمل و نقل توجه شود.
می توان نتیجه گرفت که با مدیریتی صحیح و با اطلاعاتی که ما را همواره جلـوتر از حـوادث نـاگوارآگاه سازد، قطعاً می توانیم با اصلاحاتی که اعمال می داریم و با آموزش هایی که بـه کـار مـی بنـدیم، درارتقاء سطح ایمنی ترافیک موثر باشیم. با کم کردن نواحی منجر به تصادف با اتکـا بـه مـدل هـای جمـع پیش بینی کننده تصادفات می توانیم کیفیت تسهیلات حمل و نقل را تضمین نماییم و از همه مهـم تـر،کاهش تصادفات خود مسبب کاهش پیامدهای بسیاری خواهد بود که برخی از این پیامدهای مورد انتظـار عبارتند از:
۱٫ کاهش پیامدهای تاخیر و تراکم
۲٫ کاهش آسیب های زسیت محیطی
۳٫ کاهش خسارات اقتصادی و احتمام بر توسعه پایدار
۴٫ کاهش های آسیب های روحی و جسمی کاربران راه ها
نهایتاً نتیجه این تحقیقات می تواند در اختیار ارگان هـای مجـری ایمنـی راه هـا در جهـت معرفـیشرایط تردد و نیز قانون گذاران قرار گیرد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت