ارزیابی عملکرد لرزه ایی قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:370
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارزیابی عملکرد لرزه ایی قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فـهرسـت مـطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل اول : دیوار بـرشی ورق فـولادی س ـامانه ایی مناسب برای مـقابله بـا بارهـای جـانبی در
سـاخـتمان……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۲٫ انواع دیواربرشی ورق فولادی …………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۳٫ موارد استفاده از دیوار برشی ورق فولادی در ساختمانه………………………………………………….۱۸
۱-۳-۱٫ ساختمان بیست طبقه اداری در توکیو، ژاپن ……………………………………………………………………………………۱۹
۱-۳-۲٫ هتل سی طبقه در دالاس، ایالات متحده ……………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۳-۳٫ ساختمان پنجاه وسه طبقه در توکیو، ژاپن ………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۳-۴٫ ساختمان سی و پنج طبقه اداری در کوبه، ژاپن ……………………………………………………………………………….۲۰
۱-۳-۵٫ بیمارستان شش طبقه سیلمار در لوسآنجلس، ایالات متحده ……………………………………………………………۲۱
۱-۳-۶٫ ساختمان پنجاه و دو طبقه مسکونی سانفرانسیسکو، ایالات متحده ……………………………………………………۲۲

فصل دوم: بررسی رفتارغیرخطی دیواربرشی ورق فولادی
۱-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲٫ رفتار دیوار برشی ورق فولادی تحت نیروی برشی …………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۱٫ دیاگرام تغییر مکان ـ نیروی برشی ورق فولادی …………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۲-۲٫ دیاگرام تغییر مکان ـ نیروی برشی قاب پیرامونی ..………………………………………………۳۳
۲-۲-۳٫ دیاگرام تغییر مکان ـ نیروی برشی دیوار برشی ورق فولادی ……………………………………………………………۳۴
۲-۳٫ بررسی رفتار دیوار برشی ورق فولادی تحت لنگر خمشی………………………………………………..۳۶
۲-۳-۱٫ دیاگرام لنگرخمشی- تغییر مکان دیوار برشی ورق فولادی ……………………………………………………………۳۶
۲-۴٫ بررسی رفتار دیوارهای برشی ورق فولادی تحت اثر همزمان نیروی برشی و لنگرخمشی
۲-۴-۱٫ دیاگرام بار – تغییر مکان دیوار برشی ورق فولادی تحت اثر متقابل نیروی برشی و لنگرخمشی…………..۴۰
۲-۵٫ رفتار غیرخطی دیوار برشی ورق فولادی تحت اثر بارهای دینامیکی …….………………. ۴۴
۲-۵-۱ . مدلسازی دیوار برشی ورق فولادی بطور پیوسته ……………………………………………………………………………۴۴
۲-۵-۲٫ مدلسازی دیوار برشی ورق فولادی بطور مجزا ……………………………………………………………………………….۴۶

۲-۵-۳٫ مشخصات منحنی های هیسترزیس در دیوار برشی ورق فولادی ……………………………………………………..۴۹

فصل سوم: نوارهای کششی مورب جایگزین پانل فولادی در دیوار برشی ورق فولادی …………۵۴
۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۲٫ مدلسازی مقاومت پس کمانشی پانل در دیوار برشی ورق فولادی …………………………………….۵۵
۳-۲-۱٫ مدلسازی مقاومت پس کمانشی پانل با استفاده از بادبند کششی معادل ………………………… …… ۵۵
۳-۲-۲٫ مدلسازی مقاومت پس کمانشی پانل با استفاده از نوارهای کششی موازی .……………………………….۵۶
۳-۲-۳ . مدلسازی مقاومت پس کمانشی پانل با استفاده از نوارهای کششی چند زاویه ایی……………………………..۵۷
۳-۳ .تعیین ظرفیت نهایی مدل نواری کششی موازی ……………………………………………………………………… ……………۵۷
۳-۳-۱٫مدل نواری کششی موازی یک طبقه با اتصال مفصلی تیر به ستون ………………………………………………….۵۷
۳-۳-۱-۱ . روش تعادل …………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۳-۱-۲ . روش انرژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۳-۲٫مدل نواری کششی موازی یک طبقه با اتصال صلب تیر به ستون ……………………………………………………..۶۲
۳-۳-۲-۱ . روش انرژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۳-۳-۳٫مدل نواری کششی موازی چند طبقه با اتصال ساده و صلب تیر به ستون …………………………………………..۶۳
۳-۳-۳-۱ . روش انرژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳- ۴٫رفتار غیرخطی نوار فولادی دو انتها مفصلی تحت نیروی کششی …………………………………….۶۶
۳-۴-۱٫ توزیع تنش و کرنش در طول نوار کششی………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۴-۲ . دیاگرام تنش – کرنش نوار کششی ………………………………………………………………………………………………۶۷
۳-۴-۲-۱ .تعیین تنش تسلیم اولیه ۱σy ………………………………ا…………………………………………………………………….۶۷
۳-۴-۲-۲ .تعیین شیب کاهش یافته ۲E …………………………………ا………………………………………………………………….۷۰
۳-۵ . بررسی رفتار تیر ورق فولادی و مقایسه آن با دیوار برشی ورق فولادی ………………………..۷۱
۳-۵-۱ . کمانش برشی در جان تیر ورق …………………………………………………………………………………………………….۷۱
۳-۵-۲ . رفتار پس ازکمانش برشی در جان تیر ورق ……………………………………………………………………………………۷۴
فصل چهارم: طراحی لرزه ایی دیوار برشی ورق فولادی ……………………………………………………………۸۱
۴-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۴-۲ . روشهای تحلیل لرزه ایی برای دیوار برشی ورق فولادی…………………………………………………۸۲
۴-۲-۱٫تحلیل به روش استاتیکی معادل …………………………………………………………………………………….۸۲
۴-۲-۱-۱ . تعیین وزن قابل ارتعاش ساختمان در حین زلزله ………………………………………………………………………..۸۳
۴-۲-۱-۲ . تعیین ضریب برش پایه الاستیک زلزله …………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱-۲-۱ . بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران ……………………………………………………………………………………………۸۳
۴-۲-۱-۲-۲ . بر اساس آیین نامه NBCC کانادا ………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۲-۱-۳ . تعیین ضریب کاهش نیروی زلزله ……………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۲-۱-۴ : تعیین برش پایه ساختمان وتوزیع ان در ارتفاع ساختمان …………………………………………………………….۹۸
۴-۳ . طراحی دیوار برشی ورق فولادی …………………………………………………………………………………..۹۹
۴-۳-۱ . تعیین ضخامت ورق فولادی ………………………………………………………………… …………………….. ………….. ۹۹
۴-۳-۲٫ نسبت ابعادی پانل ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۴-۳-۳ . اتصال ورق جان به اعضای پیرامونی ………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۴-۳-۴٫ طراحی اعضای پیرامونی …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

فصل پنجم: ارزیابی رفتار غیر خطی دیوار برشی ورق فولادی با استفاده از روش تحلیل اجزا
محدود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۵-۲ : مطالعات موردی ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۵-۲-۱ : تعیین برش پایه و توزیع آن در ارتفاع ساختمان…………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۲-۱-۱ : ساختمان دوازده طبقه مسکونی ……………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۵-۲-۱-۲ : ساختمان نه طبقه اداری – آموزشی ……………………………………………………………………………………….۱۰۶
۵-۲-۱-۳ : ساختمان شش طبقه آموزشی ………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۵-۲-۲ : تعیین ضخامت پانل فولادی ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۵-۲-۲-۱ : ساختمان ۱۲ طبقه ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۵-۲-۲-۲ : ساختمان ۹ طبقه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۵-۲-۲-۳ : ساختمان ۶ طبقه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۵-۲-۳ : کنترل ظرفیت ستون پیرامونی پانل طبقه اول در ساختمان ۱۲ طبقه ……………………………………………..۱۱۱
۵-۲-۳-۱ : نیروی محوری وارده بر ستون در نتیجه بارهای مرده و زنده طبقات ………………………………………….۱۱۱
۵-۲-۳-۲ : نیروی محوری وارده بر ستون در نتیجه لنگر واژگونی ……………………………………………………………..۱۱۱
۵-۲-۳-۳ : نیروی وارده بر ستون در نتیجه تسلیم شدگی پانل فولادی ………………………………………………………۱۱۲
۵-۲-۳-۴: کنترل کفایت مقطع ستون پیرامونی پانل طبقه اول ………………………………………………………………….۱۱۲
۵-۲-۳-۵ :کنترل ممان اینرسی حداقل ستون ………………………………………………………………………………………….۱۱۵
۵-۲-۴ : مدل نوارهای کششی مورب جایگزین پانل فولادی ……………………………………………………………………۱۱۶
۵-۲-۴-۱ : ساختمان ۱۲ طبقه ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۵-۲-۴-۲ : ساختمان ۹ طبقه …………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۵-۲-۴-۳ : ساختمان ۶ طبقه …………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۵-۲-۵ :کنترل تغییر مکان جانبی …………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
۵-۲-۶ :کنترل تغییرمکان جانبی در زلزله سطح بهره برداری …………………………………………………………………….۱۲۴
۵-۲-۷ : تحلیل دیوار برشی ورق فولادی به روش اجزای محدود ……………………………………………………………..۱۲۶
۵-۲-۷-۱ : تحلیل به روش اجزای محدود برای دیوار برشی ورق فولادی در نرم افزار ANSYS …………ا……….۱۳۰
۵-۲-۷-۲ : اعمال خصوصیت غیرخطی هندسی برای مدل اجزای محدود دیوار برشی ورق فولادی در نرم افزار
ANSYS …………………………………………………………..ا…………………………………………………….. ۱۳۴
۵-۲-۷-۳ : مقایسه نتایج حاصل از نرم افزارهای SAP و ANSYS …………….ا………………………………………….. ۱۳۴
۵-۲-۸ : بررسی رفتار نهایی دیوار برشی ورق فولادی ………………………………………………………………………………۱۳۵
۵-۲-۸-۱:دیوار برشی ورق فولادی در امتداد x-x ساختمان طبقه۱۲ ………………………………………………………..۱۳۵
۵-۲-۸-۱-۱: تغییرمکان برشی ………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵
۵-۲-۸-۱-۲: تغییرمکان خمشی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶
۵-۲-۸-۲:دیوار برشی ورق فولادی در امتداد Y-Y ساختمان طبقه۱۲ ………………………………………………………۱۳۷
۵-۲-۸-۲-۱: تغییرمکان برشی ………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
۵-۲-۸-۲-۲: تغییرمکان خمشی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸
۵-۲-۸-۳:دیوار برشی ورق فولادی در امتداد X-X ساختمان۹ طبقه ……………………………………………………….۱۳۹
۵-۲-۸-۳-۱: تغییرمکان برشی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
۵-۲-۸-۳-۲: تغییرمکان خمشی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
۵-۲-۸-۴:دیوار برشی ورق فولادی در امتداد Y-Y ساختمان۹ طبقه ………………………………………………………..۱۴۱
۵-۲-۸-۴-۱: تغییرمکان برشی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱
۵-۲-۸-۴-۲: تغییرمکان خمشی …………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲
۵-۲-۸-۵ : دیوار برشی ورق فولادی در امتداد X-X ساختمان۶ طبقه …………………………………………………….۱۴۳
۵-۲-۸-۵-۱: تغییرمکان برشی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
۵-۲-۸-۵-۲: تغییرمکان خمشی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳
۵-۲-۸-۶:دیوار برشی ورق فولادی در امتداد Y-Y ساختمان۶ طبقه ………………………………………………………..۱۴۴
۵-۲-۸-۶-۱: تغییرمکان برشی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۴
۵-۲-۸-۶-۲: تغییرمکان خمشی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴
۵-۲-۹ : نتایج تحلیل غیر خطی هندسی و مصالحی دیوار برشی ورق فولادی …………………………………………….۱۴۵
۵-۲-۹-۱: ساختمان ۱۲ طبقه در امتداد X-X …………………ا……………………………………………………………………..۱۴۵
۵-۲-۹-۱-۱: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی طبقات …………………………………………………………………..۱۴۵
۵-۲-۹-۱-۲: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی نسبی طبقات ………………………………………………………….۱۴۷
۵-۲-۹-۱-۳: دیاگرام ضریب برش پایه- تغییرمکان جانبی طبقات …………………………………………………………….۱۴۹
۵-۲-۹-۲: ساختمان۱۲طبقه در امتداد Y-Y ……………………….ا………………………………………………………………….۱۵۱

۵-۲-۹-۲-۱: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی طبقات …………………………………………………………………..۱۵۱
۵-۲-۹-۲-۲: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی نسبی طبقات ………………………………………………………….۱۵۳
۵-۲-۹-۲-۳: دیاگرام ضریب برش پایه – تغییرمکان جانبی طبقات ……………………………………………………………۱۵۵
۵-۲-۹-۳ : ساختمان ۹ طبقه در امتداد X-X ………….ا……………………………………………………………………………..۱۵۷
۵-۲-۹-۳-۱: دیاگرام نیروی برشی پایه – تغییرمکان جانبی طبقات ……………………………………………………………۱۵۷
۵-۲-۹-۳-۲: دیاگرام نیروی برشی پایه – تغییرمکان جانبی نسبی طبقات ………………………………………………….۱۵۹
۵-۲-۹-۳-۳: دیاگرام ضریب برش پایه – تغییرمکان جانبی طبقات ……………………………………………………………۱۶۱
۵-۲-۹-۴: ساختمان ۹ طبقه در امتداد Y-Y …………….ا…………………………………………………………………………….۱۶۳
۵-۲-۹-۴-۱: دیاگرام نیروی برشی پایه – تغییرمکان جانبی طبقات ……………………………………………………………۱۶۳
۵-۲-۹-۴-۲: دیاگرام نیروی برشی پایه – تغییرمکان جانبی نسبی طبقات ………………………………………………….۱۶۵
۵-۲-۹-۴-۳: دیاگرام ضریب برش پایه – تغییرمکان جانبی طبقات ……………………………………………………………۱۶۷
۵-۲-۹-۵ : ساختمان ۶ طبقه در امتداد X-X ………………………ا………………………………………………………………..۱۶۹
۵-۲-۹-۵-۱: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی طبقات ………………………………………………ا…………………..۱۶۹
۵-۲-۹-۵-۲: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی نسبی طبقات ………………………………………………………….۱۷۰
۵-۲-۹-۵-۳: دیاگرام ضریب برش پایه- تغییرمکان جانبی طبقات …………………………………………………………….۱۷۱
۵-۲-۹-۶ : ساختمان ۶ طبقه در امتداد Y-Y…………………ا………………………………………………………………………..۱۷۲
۵-۲-۹-۶-۱: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی طبقات …………………………………………………………………..۱۷۲
۵-۲-۹-۶-۲: دیاگرام نیروی برشی- تغییرمکان جانبی نسبی طبقات ………………………………………………………….۱۷۳
۵-۲-۹-۶-۳: دیاگرام ضریب برش پایه- تغییرمکان جانبی طبقات …………………………………………………………….۱۷۴
۵-۲-۱۰ : تغییر مکان خارج از صفحه پانل فولادی …………………………………………………………………………………..۱۷۵
۵-۲-۱۰-۱ : دیوار برشی ورق فولادی ۱۲ طبقه ………………………………………………………………………………………۱۷۵
۵-۲-۱۰-۲ : دیوار برشی ورق فولادی ۹ طبقه …………………………………………………………………………………………۱۷۶
۵-۲-۱۰-۳ : دیوار برشی ورق فولادی ۶ طبقه ………………………………………………………………………………………۱۷۷
۵-۲-۱۱ : توزیع تنش های اصلی در پانل فولادی ……………………………………………………………………………………۱۷۸
۵-۲-۱۱-۱ : دیوار برشی ورق فولادی ۱۲ طبقه – عرض دهانه ۸ متر ………………………………………………………۱۷۸
۵-۲-۱۱-۲ : دیوار برشی ورق فولادی ۱۲ طبقه – عرض دهانه ۶ متر ……………………………………………………….۱۷۹
۵-۲-۱۱-۳ : دیوار برشی ورق فولادی ۹ طبقه – عرض دهانه ۸ متر …………………………………………………………۱۸۰
۵-۲-۱۱-۴ : دیوار برشی ورق فولادی ۹ طبقه – عرض دهانه ۶ متر …………………………………………………………۱۸۱
۵-۲-۱۱-۵ : دیوار برشی ورق فولادی۶ طبقه- عرض دهانه ۴ متر ……………………………………………………………۱۸۲
۵-۲-۱۱-۶ : دیوار برشی ورق فولادی۶ طبقه- عرض دهانه ۵ متر ……………………………………………………………۱۸۳
۵-۳ : بررسی اندرکنش لنگر خمشی- نیروی برشی در دیوار برشی ورق فولادی هشت طبقه با
اتصالات صلب خمشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۴
۵- ۳-۱:دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی بدون در نظر گرفتن اثرات لنگر خمشی …………………………………….۱۸۴
۵-۳-۱-۱:دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی پانل فولادی …………………………………………………………………….۱۸۴
۵-۳-۱-۲:دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی قاب صلب پیرامونی ……………………………………………………………۱۸۵
۵- ۳-۲:دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی با در نظر گرفتن اثرات لنگر خمشی ………………………………………….۱۸۶
۵-۳-۲-۱:دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی پانل فولادی ………………………………………………………………………۱۸۶
۵-۳-۲-۱:دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی قاب صلب پیرامونی ……………………………………………………………۱۸۷
۵- ۳-۳: دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی دیوار برشی ورق فولادی ………………………………………………………..۱۸۸
۵-۳-۴ : مقایسه دیاگرام برش پایه-تغییرمکان جانبی دیوار برشی ورق فولادی با و بدون وجود لنگر خمشی واژگونی …………………………….۱۸۹
۵-۴ : تاثیر تعداد المانهای نواری کششی برای ارزیابی رفتار غیرخطی دیوار برشی ورق فولادی با نسبت های ابعادی و ضرایب لاغری مختلف ………………..۱۹۰

۵-۵ : ارزیابی رفتار دیوار برشی ورق فولادی تحت بارگذاری سیکلی …………………………………..۱۹۴
۵-۵-۱ : معرفی مشخصات نمونه های تحلیلی …………………………………………………………………………………………۱۹۴
۵-۵-۲ : آنالیز پوش آور و معرفی تاریخچه بارگذاری سیکلی ……………………………………………………………………..۱۹۵
۵-۵-۳ : نتایج حاصل از تحلیل غیرخطی سیکلی بر روی نمونه S 12 ………………………….ا………………………….۱۹۶
۵-۵-۳-۱ : چرخه های هیسترزیس و میزان جذب انرژی ………………………………………………………………………….۱۹۶
۵-۵-۳-۲ : توزیع کرنش های پلاستیک در مراحل مختلف بارگذاری سیکلی ……………………………………………..۱۹۷
۵-۵-۳-۳ : توزیع تنش های اصلی در مراحل مختلف بارگذاری سیکلی ………………………………………………………۱۹۸
۵-۵-۴ : نتایج حاصل از تحلیل غیرخطی سیکلی بر روی نمونه S 14 ……………ا………………………………………..۱۹۹
۵-۵-۴-۱ : چرخه های هیسترزیس و میزان جذب انرژی ………………………………………………………………………….۱۹۹
۵-۵-۴-۲ : توزیع کرنش های پلاستیک در مراحل مختلف بارگذاری سیکلی ………………………………………………۲۰۲
۵-۵-۴-۳ : توزیع تنش های اصلی در مراحل مختلف بارگذاری سیکلی ………………………………………………………۲۰۳
۵-۵-۵ : نتایج حاصل از تحلیل غیرخطی سیکلی بر روی نمونه S 22 ……………..ا………………………………………۲۰۴
۵-۵-۵-۱ : چرخه های هیسترزیس و میزان جذب انرژی ………………………………………………………………………….۲۰۴
۵-۵-۶ : نتایج حاصل از تحلیل غیرخطی سیکلی بر روی نمونه M 14 ………………………..ا………………………….۲۱۰
۵-۵-۶-۱ : چرخه های هیسترزیس و میزان جذب انرژی ………………………………………………………………………….۲۱۰
۵-۵-۷ : مقایسه نتایج تحلیل اجزاء محدود و محاسبات بر اساس مدل پیشنهادی توسط Roberts – Sabouri 215
۵-۵-۸ : استفاده از فولاد با تنش تسلیم پایین در دیوار برشی ورق فولادی ………………………………………………..۲۲۰
۵-۵-۸-۱ : مدل های اجزاء محدود از نمونه های آزمایشگاهی و تعیین تاریخچه بارگذاری …………………………..۲۲۱
۵-۵-۸-۲ : چرخه های هیسترزیس و میزان جذب انرژی نمونه S2 ………………ا…………………………………………..۲۲۲
۵-۵-۸-۳ : چرخه های هیسترزیس و میزان جذب انرژی نمونه CR ………………………ا…………………………………۲۲۳

۵-۵-۸-۴ : توزیع کرنش های پلاستیک در مراحل مختلف بارگذاری سیکلی برای نمونهCR ………..ا…………….۲۲۴
۵-۵-۸-۵ : توزیع تنش های اصلی در مراحل مختلف بارگذاری سیکلی برای نمونه CR ………………..ا………….۲۲۵
۵-۵-۸-۶ : چرخه های هیسترزیس و میزان جذب انرژی نمونه P ……………………………ا……………………………….۲۲۶
۵-۶ : تاثیر شیب نوارهای مورب کششی در ارزیابی سختی و مقاومت نهایی دیوار برشی ورق فولادی ……………………………… ……….. ۲۲۸
۵-۷ :بررسی رفتار لرزه ایی قاب های بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک تحت شتاب نگاشهای مختلف ……. ………………..۲۲۹

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………….۳۲۳

نتیجه گیـری …………………….۳۲۳

منابع و ماخذ ………………………………………۳۲۴

چکیده
در این مقاله ابتدا با استفاده از روابط تئوری الاستیسیته و پایداری ورق های نـازک، مـدلی محاسـباتیجهت ارزیابی سختی الاستیک اولیه و مقاومت برشی نهایی دیوار برشی ورق فولادی نازک تقویت نشده ، ارائـهمی گردد . در ادامه بمنظور سهولت و تسریع در تحلیل غیرخطی و امکان آن در نرم افزارهای رایج طراحی سازه،مدل نواری کششی موازی معرفی می گردد. سپس نتایج حاصل از تحلیل غیر خطی مـدل هـای فـوق بـا نتـایجبرگرفته از تحلیل غیر خطی هندسی و مصالحی شش نمونه اجزامحـدود دیـوار برشـی ورق فـولادی نـازک درمقیاس واقعی مقایسه می گردد.همچنین برای تعیین ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش نیروهای لرزه ایـی دراثر شکل پذیری ، ضریب اضافه مقاومت ، ضریب افزایش تغییر مکان جانبی و نـوع رفتـار هیـسترزیس،چندیننمونه اجزامحدود در مقیاس آزمایشگاهی از دیوار برشی ورق فولادی نازک با قابلیت غیر خطی شدن هندسـی ومصالحی تحت بارگذاری رفت و برگشتی قرار می گیرند.و در خاتمه، عملکرد لرزه ایی دو قاب بتن مسلح شـشو نه طبقه چهار دهانه در قبل و بعد از مقاوم سازی با دیوار برشی ورق فولادی ، تحت زلزله ها و حداکثر شـتابهای زمین مختلف مقایسه می شوند.

کلمات کلیدی
دیوار برشی ورق فولادی نازک ، قاب بتن مسلح ، بهسازی لرزه ایی ، غیر خطی شدن مصالحی و هندسـی ، میـدانکششی پس کمانشی، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی.

مقدمه

در این رساله ابتدا ضمن معرفی سامانه دیوار برشی ورق فولادی نازک و موارد کاربرد آن در سـاختو سازهای جدید و بهسازی لرزه ایی بناهای موجود در سرتاسر جهان ، به روابط و ضـوابط طـرح لـرزه ایـیسامانه مذکور اشاره می شود.
در ادامه و به منظور ارزیابی عملکرد غیر خطی دیوار برشی ورق فولادی، مدلی محاسباتی برگرفته از اصول تئوری الاستیسیته و روابط پایداری ورقها و پوسته ها و همچنین مـدلی بـا نوارهـای کشـشی مـوازیمورب بر گرفته از رفتار پس کمانشی پانل فولادی نازک معرفی می گردد. سپس برای بررسی صحت نتـایجحاصل از تحلیل غیر خطی هندسی و مصالحی مدل های فوق ، شش نمونه اجزائ محدود دیوار برشی ورقفولادی شش ، نه و دوازده طبقه با نسبتهای لاغری عرض دهانه به ارتفاع طبقه مختلف با لحاظ غیر خطـیشدن مصالحی و هندسی تحت تحلیل بار افزون قرار گرفتند و با نتایج حاصل از تحلیـل مـدل هـای سـاده مقایسه گردیده است.
برای تعیین نوع رفتار چرخه ایی ، ضریب رفتار کاهش نیروهای لرزه ایـی در اثـر شـکل پـذیری و ضـریب
شکل پذیری ضمن استفاده از تنایج تحقیقات Hall – New mark و Oh-Lee-Han و … رفتـار غیـر خطـی چنـدیننمونه اجزائ محدود در مقیاس ازمایشگاهی و تحت بارگذاری رفت و برگشتی مورد مداقه قرار گرفته شده است .
ودر خاتمه رفتار لرزه ایی دو نمونه قاب بتن مسلح شش و نه طبقه در قبـل و بعـد از مقـاوم سـازی توسـطدیوار برشی ورق فولادی نازک تحت زلزله های السنترو ، بم و طبس با حداکثر شتاب زمین مختلف مقایسه گردیـدهاست.

نتیجه گیری

۱٫ دیوار برشی ورق فولادی نازک ، در صورتیکه درست طراحی و اجرا شود ، از قابلیت بالایی در اتلاف انرژی برخوردار بوده و بمراتب بلحاظ سختی جانبی بالا ، تغییر مکان جانبی نهایی را کاهش می دهد .
۲٫ هرچه نسبت ابعادی پانل به واحد نزدیک می شود ، نتایج حاصل از روش تحلیل اجزا مدل نواری و مدل صفحه ایی با قابلیت غیر خطی شدن مصالحی و هندسی ، به هم نزدیک می شوند ، که این مهم با افزایش نسبت لاغری پانل فولادی ، بمراتب افزایش می یابد .
۳٫ به منظور طراحی به روش تنش های مجاز دیوار برشی ورق فولادی نازک تقویت نشده ، و بر اساس نتایج تحلیل به روش اجزا محدود نمونه های دیوار برشی ورق فولادی ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری
،RW ، ضریب افزایش تغییر مکان جانبی در مرحله نهایی باربری ،Cd ، بترتیب برابر ۷ و ۵ خواهند بود .
۴٫ تاثیر تعداد المان های کششی موازی مورب برای پانل فولادی نازک با نسبت ابعادی واحد ، ناچیز بوده و ابن مهم با افزایش نسبت لاغری پانل ، به مراتب کمتر خواهد بود .
۵٫ بر اساس تحلیل به روش اجزا محدود مدل المانهای نواری کششی موازی مورب تاثیر شیب نوارها در ارزیابی مقاومت نهایی دیوار برشی ورق فولادی بسیار ناچیز خواهد بود .
۶٫ مقدار برون زدگی و فرو رفتگی پانل فولادی در مرحله نهایی باربری بین ۲۰ تا ۳۰ برابر ضخامت پانل فولادی متغیر است .
۷٫ استفاده از روابط پیشنهادی آیین نامه ایی در طرح تیر ورق ها برای طراحی دیوار برشی ورق فولادی ، علاوه بر اینکه مقاومت برشی نهایی را کمتر تخمین می زند ، و بلحاظ صرف نظر از اثرات میدان کششی پس کمانشی بر ستونهای پیرامونی ، از ضریب اطمینان کمتری برخوردار خواهد بود .
۸٫ بر اساس تحلیل به روش اجزا محدود ، فرض توزیع یکنواخت تنش های کششی اصلی پس کمانشی در کل پانل فولادی ، با نزدیک شدن نسبت ابعادی پانل به واحد و افزایش نسبت لاغری پانل از صحت بالایی برخوردار خواهد بود .
۹٫ افزودن دیوار برشی ورق فولادی نازک بعنوان میانقاب به قابهای بتن مسلح می تواند راهکاری بسیار مناسب و سریع برای مقاوم سازی بشمار آید .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط