ارزیابی عملکرد لرزه ایی قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:370
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارزیابی عملکرد لرزه ایی قاب بتن مسلح تقویت شده با دیوار برشی ورق فولادی نازک بر اساس تحلیل دینامیکی غیر خطی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فـهرسـت مـطالب

چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل اول : ديوار بـرشي ورق فـولادي س ـامانه ايي مناسب براي مـقابله بـا بارهـاي جـانبي در
سـاخـتمان……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-2. انواع ديواربرشي ورق فولادي …………………………………………………………………………………………….18
1-3. موارد استفاده از ديوار برشي ورق فولادي در ساختمانه………………………………………………….18
1-3-1. ساختمان بيست طبقه اداري در توكيو، ژاپن ……………………………………………………………………………………19
1-3-2. هتل سي طبقه در دالاس، ايالات متحده ……………………………………………………………………………………….20
1-3-3. ساختمان پنجاه وسه طبقه در توكيو، ژاپن ………………………………………………………………………………………20
1-3-4. ساختمان سي و پنج طبقه اداري در كوبه، ژاپن ……………………………………………………………………………….20
1-3-5. بيمارستان شش طبقه سيلمار در لوسآنجلس، ايالات متحده ……………………………………………………………21
1-3-6. ساختمان پنجاه و دو طبقه مسكوني سانفرانسيسكو، ايالات متحده ……………………………………………………22

فصل دوم: بررسي رفتارغيرخطي ديواربرشي ورق فولادي
1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-2. رفتار ديوار برشي ورق فولادي تحت نيروي برشي …………………………………………………………..24
2-2-1. دياگرام تغيير مكان ـ نيروي برشي ورق فولادي …………………………………………………………………………………………………..24
2-2-2. دياگرام تغيير مكان ـ نيروي برشي قاب پيراموني ..………………………………………………33
2-2-3. دياگرام تغيير مكان ـ نيروي برشي ديوار برشي ورق فولادي ……………………………………………………………34
2-3. بررسي رفتار ديوار برشي ورق فولادي تحت لنگر خمشي………………………………………………..36
2-3-1. دياگرام لنگرخمشي- تغيير مكان ديوار برشي ورق فولادي ……………………………………………………………36
2-4. بررسي رفتار ديوارهاي برشي ورق فولادي تحت اثر همزمان نيروي برشي و لنگرخمشي
2-4-1. دياگرام بار – تغيير مكان ديوار برشي ورق فولادي تحت اثر متقابل نيروي برشي و لنگرخمشي…………..40
2-5. رفتار غيرخطي ديوار برشي ورق فولادي تحت اثر بارهاي ديناميكي …….………………. 44
2-5-1 . مدلسازي ديوار برشي ورق فولادي بطور پيوسته ……………………………………………………………………………44
2-5-2. مدلسازي ديوار برشي ورق فولادي بطور مجزا ……………………………………………………………………………….46

2-5-3. مشخصات منحني هاي هيسترزيس در ديوار برشي ورق فولادي ……………………………………………………..49

فصل سوم: نوارهاي كششي مورب جايگزين پانل فولادي در ديوار برشي ورق فولادي …………54
3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-2. مدلسازي مقاومت پس كمانشي پانل در ديوار برشي ورق فولادي …………………………………….55
3-2-1. مدلسازي مقاومت پس كمانشي پانل با استفاده از بادبند كششي معادل ………………………… …… 55
3-2-2. مدلسازي مقاومت پس كمانشي پانل با استفاده از نوارهاي كششي موازي .……………………………….56
3-2-3 . مدلسازي مقاومت پس كمانشي پانل با استفاده از نوارهاي كششي چند زاويه ايي……………………………..57
3-3 .تعيين ظرفيت نهايي مدل نواري كششي موازي ……………………………………………………………………… ……………57
3-3-1.مدل نواري كششي موازي يك طبقه با اتصال مفصلي تير به ستون ………………………………………………….57
3-3-1-1 . روش تعادل …………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-3-1-2 . روش انرژي …………………………………………………………………………………………………………………………..61
3-3-2.مدل نواري كششي موازي يك طبقه با اتصال صلب تير به ستون ……………………………………………………..62
3-3-2-1 . روش انرژي …………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-3-3.مدل نواري كششي موازي چند طبقه با اتصال ساده و صلب تير به ستون …………………………………………..63
3-3-3-1 . روش انرژي …………………………………………………………………………………………………………………………..63
3- 4.رفتار غيرخطي نوار فولادي دو انتها مفصلي تحت نيروي كششي …………………………………….66
3-4-1. توزيع تنش و كرنش در طول نوار كششي………………………………………………………………………………………66
3-4-2 . دياگرام تنش – كرنش نوار كششي ………………………………………………………………………………………………67
3-4-2-1 .تعيين تنش تسليم اوليه 1σy ………………………………ا…………………………………………………………………….67
3-4-2-2 .تعيين شيب كاهش يافته 2E …………………………………ا………………………………………………………………….70
3-5 . بررسي رفتار تير ورق فولادي و مقايسه آن با ديوار برشي ورق فولادي ………………………..71
3-5-1 . كمانش برشي در جان تير ورق …………………………………………………………………………………………………….71
3-5-2 . رفتار پس ازكمانش برشي در جان تير ورق ……………………………………………………………………………………74
فصل چهارم: طراحي لرزه ايي ديوار برشي ورق فولادي ……………………………………………………………81
4-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………81
4-2 . روشهاي تحليل لرزه ايي براي ديوار برشي ورق فولادي…………………………………………………82
4-2-1.تحليل به روش استاتيكي معادل …………………………………………………………………………………….82
4-2-1-1 . تعيين وزن قابل ارتعاش ساختمان در حين زلزله ………………………………………………………………………..83
4-2-1-2 . تعيين ضريب برش پايه الاستيك زلزله …………………………………………………………………………………….83

4-2-1-2-1 . بر اساس استاندارد 2800 ايران ……………………………………………………………………………………………83
4-2-1-2-2 . بر اساس آيين نامه NBCC كانادا ………………………………………………………………………………………..85
4-2-1-3 . تعيين ضريب كاهش نيروي زلزله ……………………………………………………………………………………………86
4-2-1-4 : تعيين برش پايه ساختمان وتوزيع ان در ارتفاع ساختمان …………………………………………………………….98
4-3 . طراحي ديوار برشي ورق فولادي …………………………………………………………………………………..99
4-3-1 . تعيين ضخامت ورق فولادي ………………………………………………………………… …………………….. ………….. 99
4-3-2. نسبت ابعادي پانل ……………………………………………………………………………………………………………………..100
4-3-3 . اتصال ورق جان به اعضاي پيراموني ………………………………………………………………………………………….100
4-3-4. طراحي اعضاي پيراموني …………………………………………………………………………………………………………….101

فصل پنجم: ارزيابي رفتار غير خطي ديوار برشي ورق فولادي با استفاده از روش تحليل اجزا
محدود …………………………………………………………………………………………………………………………………………..103
5-2 : مطالعات موردي ………………………………………………………………………………………………………………105
5-2-1 : تعيين برش پايه و توزيع آن در ارتفاع ساختمان…………………………………………………………………………….105
5-2-1-1 : ساختمان دوازده طبقه مسكوني ……………………………………………………………………………………………..105
5-2-1-2 : ساختمان نه طبقه اداري – آموزشي ……………………………………………………………………………………….106
5-2-1-3 : ساختمان شش طبقه آموزشي ………………………………………………………………………………………………107
5-2-2 : تعيين ضخامت پانل فولادي ……………………………………………………………………………………………………..108
5-2-2-1 : ساختمان 12 طبقه ……………………………………………………………………………………………………………….108
5-2-2-2 : ساختمان 9 طبقه ………………………………………………………………………………………………………………….109
5-2-2-3 : ساختمان 6 طبقه ………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-2-3 : كنترل ظرفيت ستون پيراموني پانل طبقه اول در ساختمان 12 طبقه ……………………………………………..111
5-2-3-1 : نيروي محوري وارده بر ستون در نتيجه بارهاي مرده و زنده طبقات ………………………………………….111
5-2-3-2 : نيروي محوري وارده بر ستون در نتيجه لنگر واژگوني ……………………………………………………………..111
5-2-3-3 : نيروي وارده بر ستون در نتيجه تسليم شدگي پانل فولادي ………………………………………………………112
5-2-3-4: كنترل كفايت مقطع ستون پيراموني پانل طبقه اول ………………………………………………………………….112
5-2-3-5 :كنترل ممان اينرسي حداقل ستون ………………………………………………………………………………………….115
5-2-4 : مدل نوارهاي كششي مورب جايگزين پانل فولادي ……………………………………………………………………116
5-2-4-1 : ساختمان 12 طبقه ……………………………………………………………………………………………………………….117
5-2-4-2 : ساختمان 9 طبقه …………………………………………………………………………………………………………………119
5-2-4-3 : ساختمان 6 طبقه …………………………………………………………………………………………………………………121

5-2-5 :كنترل تغيير مكان جانبي …………………………………………………………………………………………………………….122
5-2-6 :كنترل تغييرمكان جانبي در زلزله سطح بهره برداري …………………………………………………………………….124
5-2-7 : تحليل ديوار برشي ورق فولادي به روش اجزاي محدود ……………………………………………………………..126
5-2-7-1 : تحليل به روش اجزاي محدود براي ديوار برشي ورق فولادي در نرم افزار ANSYS …………ا……….130
5-2-7-2 : اعمال خصوصيت غيرخطي هندسي براي مدل اجزاي محدود ديوار برشي ورق فولادي در نرم افزار
ANSYS …………………………………………………………..ا…………………………………………………….. 134
5-2-7-3 : مقايسه نتايج حاصل از نرم افزارهاي SAP و ANSYS …………….ا………………………………………….. 134
5-2-8 : بررسي رفتار نهايي ديوار برشي ورق فولادي ………………………………………………………………………………135
5-2-8-1:ديوار برشي ورق فولادي در امتداد x-x ساختمان طبقه12 ………………………………………………………..135
5-2-8-1-1: تغييرمكان برشي ………………………………………………………………………………………………………………135
5-2-8-1-2: تغييرمكان خمشي ……………………………………………………………………………………………………………..136
5-2-8-2:ديوار برشي ورق فولادي در امتداد Y-Y ساختمان طبقه12 ………………………………………………………137
5-2-8-2-1: تغييرمكان برشي ………………………………………………………………………………………………………………137
5-2-8-2-2: تغييرمكان خمشي ……………………………………………………………………………………………………………..138
5-2-8-3:ديوار برشي ورق فولادي در امتداد X-X ساختمان9 طبقه ……………………………………………………….139
5-2-8-3-1: تغييرمكان برشي ……………………………………………………………………………………………………………….139
5-2-8-3-2: تغييرمكان خمشي ……………………………………………………………………………………………………………..140
5-2-8-4:ديوار برشي ورق فولادي در امتداد Y-Y ساختمان9 طبقه ………………………………………………………..141
5-2-8-4-1: تغييرمكان برشي ……………………………………………………………………………………………………………….141
5-2-8-4-2: تغييرمكان خمشي …………………………………………………………………………………………………………….142
5-2-8-5 : ديوار برشي ورق فولادي در امتداد X-X ساختمان6 طبقه …………………………………………………….143
5-2-8-5-1: تغييرمكان برشي ……………………………………………………………………………………………………………….143
5-2-8-5-2: تغييرمكان خمشي ……………………………………………………………………………………………………………..143
5-2-8-6:ديوار برشي ورق فولادي در امتداد Y-Y ساختمان6 طبقه ………………………………………………………..144
5-2-8-6-1: تغييرمكان برشي ……………………………………………………………………………………………………………….144
5-2-8-6-2: تغييرمكان خمشي ……………………………………………………………………………………………………………..144
5-2-9 : نتايج تحليل غير خطي هندسي و مصالحي ديوار برشي ورق فولادي …………………………………………….145
5-2-9-1: ساختمان 12 طبقه در امتداد X-X …………………ا……………………………………………………………………..145
5-2-9-1-1: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي طبقات …………………………………………………………………..145
5-2-9-1-2: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي نسبي طبقات ………………………………………………………….147
5-2-9-1-3: دياگرام ضريب برش پايه- تغييرمكان جانبي طبقات …………………………………………………………….149
5-2-9-2: ساختمان12طبقه در امتداد Y-Y ……………………….ا………………………………………………………………….151

5-2-9-2-1: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي طبقات …………………………………………………………………..151
5-2-9-2-2: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي نسبي طبقات ………………………………………………………….153
5-2-9-2-3: دياگرام ضريب برش پايه – تغييرمكان جانبي طبقات ……………………………………………………………155
5-2-9-3 : ساختمان 9 طبقه در امتداد X-X ………….ا……………………………………………………………………………..157
5-2-9-3-1: دياگرام نيروي برشي پايه – تغييرمكان جانبي طبقات ……………………………………………………………157
5-2-9-3-2: دياگرام نيروي برشي پايه – تغييرمكان جانبي نسبي طبقات ………………………………………………….159
5-2-9-3-3: دياگرام ضريب برش پايه – تغييرمكان جانبي طبقات ……………………………………………………………161
5-2-9-4: ساختمان 9 طبقه در امتداد Y-Y …………….ا…………………………………………………………………………….163
5-2-9-4-1: دياگرام نيروي برشي پايه – تغييرمكان جانبي طبقات ……………………………………………………………163
5-2-9-4-2: دياگرام نيروي برشي پايه – تغييرمكان جانبي نسبي طبقات ………………………………………………….165
5-2-9-4-3: دياگرام ضريب برش پايه – تغييرمكان جانبي طبقات ……………………………………………………………167
5-2-9-5 : ساختمان 6 طبقه در امتداد X-X ………………………ا………………………………………………………………..169
5-2-9-5-1: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي طبقات ………………………………………………ا…………………..169
5-2-9-5-2: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي نسبي طبقات ………………………………………………………….170
5-2-9-5-3: دياگرام ضريب برش پايه- تغييرمكان جانبي طبقات …………………………………………………………….171
5-2-9-6 : ساختمان 6 طبقه در امتداد Y-Y…………………ا………………………………………………………………………..172
5-2-9-6-1: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي طبقات …………………………………………………………………..172
5-2-9-6-2: دياگرام نيروي برشي- تغييرمكان جانبي نسبي طبقات ………………………………………………………….173
5-2-9-6-3: دياگرام ضريب برش پايه- تغييرمكان جانبي طبقات …………………………………………………………….174
5-2-10 : تغيير مكان خارج از صفحه پانل فولادي …………………………………………………………………………………..175
5-2-10-1 : ديوار برشي ورق فولادي 12 طبقه ………………………………………………………………………………………175
5-2-10-2 : ديوار برشي ورق فولادي 9 طبقه …………………………………………………………………………………………176
5-2-10-3 : ديوار برشي ورق فولادي 6 طبقه ………………………………………………………………………………………177
5-2-11 : توزيع تنش هاي اصلي در پانل فولادي ……………………………………………………………………………………178
5-2-11-1 : ديوار برشي ورق فولادي 12 طبقه – عرض دهانه 8 متر ………………………………………………………178
5-2-11-2 : ديوار برشي ورق فولادي 12 طبقه – عرض دهانه 6 متر ……………………………………………………….179
5-2-11-3 : ديوار برشي ورق فولادي 9 طبقه – عرض دهانه 8 متر …………………………………………………………180
5-2-11-4 : ديوار برشي ورق فولادي 9 طبقه – عرض دهانه 6 متر …………………………………………………………181
5-2-11-5 : ديوار برشي ورق فولادي6 طبقه- عرض دهانه 4 متر ……………………………………………………………182
5-2-11-6 : ديوار برشي ورق فولادي6 طبقه- عرض دهانه 5 متر ……………………………………………………………183
5-3 : بررسي اندركنش لنگر خمشي- نيروي برشي در ديوار برشي ورق فولادي هشت طبقه با
اتصالات صلب خمشي …………………………………………………………………………………………………………….. 184
5- 3-1:دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي بدون در نظر گرفتن اثرات لنگر خمشي …………………………………….184
5-3-1-1:دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي پانل فولادي …………………………………………………………………….184
5-3-1-2:دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي قاب صلب پيراموني ……………………………………………………………185
5- 3-2:دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي با در نظر گرفتن اثرات لنگر خمشي ………………………………………….186
5-3-2-1:دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي پانل فولادي ………………………………………………………………………186
5-3-2-1:دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي قاب صلب پيراموني ……………………………………………………………187
5- 3-3: دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي ديوار برشي ورق فولادي ………………………………………………………..188
5-3-4 : مقايسه دياگرام برش پايه-تغييرمكان جانبي ديوار برشي ورق فولادي با و بدون وجود لنگر خمشي واژگوني …………………………….189
5-4 : تاثير تعداد المانهاي نواري كششي براي ارزيابي رفتار غيرخطي ديوار برشي ورق فولادي با نسبت هاي ابعادي و ضرايب لاغري مختلف ………………..190

5-5 : ارزيابي رفتار ديوار برشي ورق فولادي تحت بارگذاري سيكلي …………………………………..194
5-5-1 : معرفي مشخصات نمونه هاي تحليلي …………………………………………………………………………………………194
5-5-2 : آناليز پوش آور و معرفي تاريخچه بارگذاري سيكلي ……………………………………………………………………..195
5-5-3 : نتايج حاصل از تحليل غيرخطي سيكلي بر روي نمونه S 12 ………………………….ا………………………….196
5-5-3-1 : چرخه هاي هيسترزيس و ميزان جذب انرژي ………………………………………………………………………….196
5-5-3-2 : توزيع كرنش هاي پلاستيك در مراحل مختلف بارگذاري سيكلي ……………………………………………..197
5-5-3-3 : توزيع تنش هاي اصلي در مراحل مختلف بارگذاري سيكلي ………………………………………………………198
5-5-4 : نتايج حاصل از تحليل غيرخطي سيكلي بر روي نمونه S 14 ……………ا………………………………………..199
5-5-4-1 : چرخه هاي هيسترزيس و ميزان جذب انرژي ………………………………………………………………………….199
5-5-4-2 : توزيع كرنش هاي پلاستيك در مراحل مختلف بارگذاري سيكلي ………………………………………………202
5-5-4-3 : توزيع تنش هاي اصلي در مراحل مختلف بارگذاري سيكلي ………………………………………………………203
5-5-5 : نتايج حاصل از تحليل غيرخطي سيكلي بر روي نمونه S 22 ……………..ا………………………………………204
5-5-5-1 : چرخه هاي هيسترزيس و ميزان جذب انرژي ………………………………………………………………………….204
5-5-6 : نتايج حاصل از تحليل غيرخطي سيكلي بر روي نمونه M 14 ………………………..ا………………………….210
5-5-6-1 : چرخه هاي هيسترزيس و ميزان جذب انرژي ………………………………………………………………………….210
5-5-7 : مقايسه نتايج تحليل اجزاء محدود و محاسبات بر اساس مدل پيشنهادي توسط Roberts – Sabouri 215
5-5-8 : استفاده از فولاد با تنش تسليم پايين در ديوار برشي ورق فولادي ………………………………………………..220
5-5-8-1 : مدل هاي اجزاء محدود از نمونه هاي آزمايشگاهي و تعيين تاريخچه بارگذاري …………………………..221
5-5-8-2 : چرخه هاي هيسترزيس و ميزان جذب انرژي نمونه S2 ………………ا…………………………………………..222
5-5-8-3 : چرخه هاي هيسترزيس و ميزان جذب انرژي نمونه CR ………………………ا…………………………………223

5-5-8-4 : توزيع كرنش هاي پلاستيك در مراحل مختلف بارگذاري سيكلي براي نمونهCR ………..ا…………….224
5-5-8-5 : توزيع تنش هاي اصلي در مراحل مختلف بارگذاري سيكلي براي نمونه CR ………………..ا………….225
5-5-8-6 : چرخه هاي هيسترزيس و ميزان جذب انرژي نمونه P ……………………………ا……………………………….226
5-6 : تاثير شيب نوارهاي مورب كششي در ارزيابي سختي و مقاومت نهايي ديوار برشي ورق فولادي ……………………………… ……….. 228
5-7 :بررسي رفتار لرزه ايي قاب هاي بتن مسلح تقويت شده با ديوار برشي ورق فولادي نازك تحت شتاب نگاشهاي مختلف ……. ………………..229

فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………….323

نتيجه گيـري …………………….323

منابع و ماخذ ………………………………………324

چكيده
در اين مقاله ابتدا با استفاده از روابط تئوري الاستيسيته و پايداري ورق هاي نـازك، مـدلي محاسـباتيجهت ارزيابي سختي الاستيك اوليه و مقاومت برشي نهايي ديوار برشي ورق فولادي نازك تقويت نشده ، ارائـهمي گردد . در ادامه بمنظور سهولت و تسريع در تحليل غيرخطي و امكان آن در نرم افزارهاي رايج طراحي سازه،مدل نواري كششي موازي معرفي مي گردد. سپس نتايج حاصل از تحليل غير خطي مـدل هـاي فـوق بـا نتـايجبرگرفته از تحليل غير خطي هندسي و مصالحي شش نمونه اجزامحـدود ديـوار برشـي ورق فـولادي نـازك درمقياس واقعي مقايسه مي گردد.همچنين براي تعيين ضريب شكل پذيري، ضريب كاهش نيروهاي لرزه ايـي دراثر شكل پذيري ، ضريب اضافه مقاومت ، ضريب افزايش تغيير مكان جانبي و نـوع رفتـار هيـسترزيس،چنديننمونه اجزامحدود در مقياس آزمايشگاهي از ديوار برشي ورق فولادي نازك با قابليت غير خطي شدن هندسـي ومصالحي تحت بارگذاري رفت و برگشتي قرار مي گيرند.و در خاتمه، عملكرد لرزه ايي دو قاب بتن مسلح شـشو نه طبقه چهار دهانه در قبل و بعد از مقاوم سازي با ديوار برشي ورق فولادي ، تحت زلزله ها و حداكثر شـتابهاي زمين مختلف مقايسه مي شوند.

كلمات كليدي
ديوار برشي ورق فولادي نازك ، قاب بتن مسلح ، بهسازي لرزه ايي ، غير خطي شدن مصالحي و هندسـي ، ميـدانكششي پس كمانشي، تحليل ديناميكي تاريخچه زماني.

مقدمه

در اين رساله ابتدا ضمن معرفي سامانه ديوار برشي ورق فولادي نازك و موارد كاربرد آن در سـاختو سازهاي جديد و بهسازي لرزه ايي بناهاي موجود در سرتاسر جهان ، به روابط و ضـوابط طـرح لـرزه ايـيسامانه مذكور اشاره مي شود.
در ادامه و به منظور ارزيابي عملكرد غير خطي ديوار برشي ورق فولادي، مدلي محاسباتي برگرفته از اصول تئوري الاستيسيته و روابط پايداري ورقها و پوسته ها و همچنين مـدلي بـا نوارهـاي كشـشي مـوازيمورب بر گرفته از رفتار پس كمانشي پانل فولادي نازك معرفي مي گردد. سپس براي بررسي صحت نتـايجحاصل از تحليل غير خطي هندسي و مصالحي مدل هاي فوق ، شش نمونه اجزائ محدود ديوار برشي ورقفولادي شش ، نه و دوازده طبقه با نسبتهاي لاغري عرض دهانه به ارتفاع طبقه مختلف با لحاظ غير خطـيشدن مصالحي و هندسي تحت تحليل بار افزون قرار گرفتند و با نتايج حاصل از تحليـل مـدل هـاي سـاده مقايسه گرديده است.
براي تعيين نوع رفتار چرخه ايي ، ضريب رفتار كاهش نيروهاي لرزه ايـي در اثـر شـكل پـذيري و ضـريب
شكل پذيري ضمن استفاده از تنايج تحقيقات Hall – New mark و Oh-Lee-Han و … رفتـار غيـر خطـي چنـديننمونه اجزائ محدود در مقياس ازمايشگاهي و تحت بارگذاري رفت و برگشتي مورد مداقه قرار گرفته شده است .
ودر خاتمه رفتار لرزه ايي دو نمونه قاب بتن مسلح شش و نه طبقه در قبـل و بعـد از مقـاوم سـازي توسـطديوار برشي ورق فولادي نازك تحت زلزله هاي السنترو ، بم و طبس با حداكثر شتاب زمين مختلف مقايسه گرديـدهاست.

نتيجه گيري

1. ديوار برشي ورق فولادي نازك ، در صورتيكه درست طراحي و اجرا شود ، از قابليت بالايي در اتلاف انرژي برخوردار بوده و بمراتب بلحاظ سختي جانبي بالا ، تغيير مكان جانبي نهايي را كاهش مي دهد .
2. هرچه نسبت ابعادي پانل به واحد نزديك مي شود ، نتايج حاصل از روش تحليل اجزا مدل نواري و مدل صفحه ايي با قابليت غير خطي شدن مصالحي و هندسي ، به هم نزديك مي شوند ، كه اين مهم با افزايش نسبت لاغري پانل فولادي ، بمراتب افزايش مي يابد .
3. به منظور طراحي به روش تنش هاي مجاز ديوار برشي ورق فولادي نازك تقويت نشده ، و بر اساس نتايج تحليل به روش اجزا محدود نمونه هاي ديوار برشي ورق فولادي ضريب كاهش نيروي زلزله در اثر شكل پذيري
،RW ، ضريب افزايش تغيير مكان جانبي در مرحله نهايي باربري ،Cd ، بترتيب برابر 7 و 5 خواهند بود .
4. تاثير تعداد المان هاي كششي موازي مورب براي پانل فولادي نازك با نسبت ابعادي واحد ، ناچيز بوده و ابن مهم با افزايش نسبت لاغري پانل ، به مراتب كمتر خواهد بود .
5. بر اساس تحليل به روش اجزا محدود مدل المانهاي نواري كششي موازي مورب تاثير شيب نوارها در ارزيابي مقاومت نهايي ديوار برشي ورق فولادي بسيار ناچيز خواهد بود .
6. مقدار برون زدگي و فرو رفتگي پانل فولادي در مرحله نهايي باربري بين 20 تا 30 برابر ضخامت پانل فولادي متغير است .
7. استفاده از روابط پيشنهادي آيين نامه ايي در طرح تير ورق ها براي طراحي ديوار برشي ورق فولادي ، علاوه بر اينكه مقاومت برشي نهايي را كمتر تخمين مي زند ، و بلحاظ صرف نظر از اثرات ميدان كششي پس كمانشي بر ستونهاي پيراموني ، از ضريب اطمينان كمتري برخوردار خواهد بود .
8. بر اساس تحليل به روش اجزا محدود ، فرض توزيع يكنواخت تنش هاي كششي اصلي پس كمانشي در كل پانل فولادي ، با نزديك شدن نسبت ابعادي پانل به واحد و افزايش نسبت لاغري پانل از صحت بالايي برخوردار خواهد بود .
9. افزودن ديوار برشي ورق فولادي نازك بعنوان ميانقاب به قابهاي بتن مسلح مي تواند راهكاري بسيار مناسب و سريع براي مقاوم سازي بشمار آيد .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت