ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:107
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
-۱-۱تعاریف و مفاهیم ۸
-۱-۱-۱قابلیت اطمینان ۸
-۲-۱-۱معیارها و شاخصهای قابلیت اطمینان ۱۰
-۳-۱-۱در دسترس بودن ۱۰
-۴-۱-۱روشهای ارزیابی ۱۱
-۵-۱-۱ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن ۱۲
-۶-۱-۱بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان ۱۵
-۷-۱-۱اطلاعات قابلیت اطمینان ۱۶
-۲-۱هدف تحقیق ۱۸
-۳-۱تاریخچه تحقیق ۱۹
فصل دوم: توصیف واحد فرآیندی
-۱-۲مقدمه ۲۵
-۲-۲تشریح فرآیند ۲۸
-۱-۲-۲اسکرابرهای ورودی ۲۸
-۲-۲-۲توربوکمپرسورها ۲۸
-۳-۲-۲کولرهای هوایی گاز ۲۹
-۴-۲-۲واحدهای جانبی و سوخت گازی ۳۰
-۳-۲محصول واحد و کیفیت آن ۳۱
فصل سوم: دادهها و روشها
-۱-۳مفروضات ۳۴
-۲-۳دادههای قابلیت اطمینان ۳۷
-۳-۳روشهای تحلیلی و محاسباتی ۳۹
-۱-۳-۳فرآیندها و زنجیرههای مارکوف ۳۹
-۲-۳-۳شبیهسازی مونت کارلو ۴۵
-۳-۳-۳نتایج شبیهسازی ۴۸
-۴-۳-۳تعداد تکرار و قواعد توقف شبیهسازی ۴۹
-۴-۳انتخاب روش ۵۱
-۵-۳نرمافزار محاسباتی ۵۲
-۶-۳جمعبندی ۵۵
فصل چهارم: نتایج، بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
-۱-۴نتایج و بحث ۵۷
-۱-۱-۴روند همگرایی عدم قطعیت ۵۷
-٢-١-۴در دسترس بودن ۵۷
-۳-۱-۴تعداد از کار افتادن ۶۰
-۴-١-۴سهم هر یک از تجهیزات در شکست سیستم ۶۱
-۵-١-۴قابلیت اطمینان سیستم ۶۲
-۲-۴نتیجهگیری ۶۳
-۳-۴پیشنهادات ۶۴
پیوست الف( متن برنامه MATLABجهت شبیهسازی مونت کارلو ۶۷
پیوست ب( نرمافزارهای موجود قابلیت اطمینان و در دسترس بودن ۸۵
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۹۱
منابع لاتین ۹۲
چکیده انگلیسی

چکیده
از کار افتادن یک سیستم تولیدی و یا هر جزیی از آن، میتواند به عنوان تهدیدی برای ایمنی، محیطزیست، کیفیت محصول و سودآوری واحد تلقی گردد. اگر چه تحقیقات گستردهای در زمینه روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان و در دسترس بودن سیستمها در دنیا ارایه شده است، ولی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران تا حد زیادی از این روشها و کاربردهای آنها بیبهره هستند. بدین منظور، روش شبیهسازی اتفاقی مونت کارلو جهت ارزیابی قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد تقویت فشار انتقال گاز پیادهسازی شد. از آنجایی که طرح جدیدی برای آرایش واحدهای کمپرسور و سایر تجهیزات مربوطه برای احداث در ایستگاههای جدید توسط طراحان و سازندگان پیشنهاد گردیده است، لذا جهت ارزیابی این طرح جدید و مقایسه آن با طرحهای موجود آرایش ایستگاه، هر دو آرایش با استفاده از روش مونت کارلو شبیهسازی گردیدند. نتیجهای که به دست آمد این بود که طرح آرایش جدید تا حد زیادی به خرابی تجهیزات حساس بوده و همین امر  موجب کاهش ظرفیت آن در خرابیهای کوچک میگردد. در دسترس بودن این طرح جدید، تقریباً ۵درصد کمتر از طرح سنتی و رایج است که این امر میتواند هشداری برای طراحی واحدهای مشابه با حساسیت بالا گردد.
کلمات کلیدی: قابلیت اطمینان؛ در دسترس بودن؛ شبیهسازی مونت کارلو، رایستگاه تقویت فشار گاز، آرایش ایستگاه

مقدمه
ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی مقدمه در هر جامعه مدرن، مهندسان و مدیران فنی مسؤول برنامهریزی، طراحی، ساخت و بهرهبرداری از سادهترین تا پیچیدهترین سیستمهای مهندسی هستند. از کار افتادن این سیستمها موجب وقوع اختلال در سطوح مختلفی میشود و میتواند حتی به عنوان تهدیدی شدید برای جامعه و محیطزیست نیز تلقی شود. از این رو مصرفکنندگان و به طور کلی مردم جامعه انتظار دارند که سیستمها پایا، اطمینانبخش و ایمن باشند. بنابراین، به عنوان یک پرسش اساسی چنین مطرح است که قابلیت اطمینان سیستم در طول عمر کاری آیندهاش چه میزانی است و ایمنی آن چقدر است؟ این پرسشی است که بخشهایی از آن را میتوان با ارزشیابی و کمیتسنجی قابلیت اطمینان پاسخ گفت. شیوههای ارزیابی قابلیت اطمینان از نظر تاریخچه پیدایش، در ابتدا در ارتباط با صنایع هوافضا و کاربردهای نظامی شکل گرفت، ولی سریعاً توسط سایر صنایع، مانند صنایع هستهای که تحت فشار شدیدی جهت تضمین ایمنی و قابلیت اطمینان راکتورهای هستهای در تأمین انرژی الکتریکی میباشند و یا صنایع فرآیندی مانند صنایع فولاد و صنایع شیمیایی که هر ساعت از توقف آنها به علت وقوع معایب، میتواند موجب تحمیل خسارتهای بزرگ مالی و جانی و آلودگی محیطزیست شود، مورد توجه و کاربرد قرار گرفت. اگر چه لازم به تذکر است که در تمام این زمینهها شاهد وقوع مسایل و مشکلات شدیدی در سال های اخیر بودهایم. از جمله حادثهای که در صنایع هوافضا در سال ۱۹۸۶ برای فضاپیمای چلنجر ١پیش آمد و همچنین حادثههای دیگر مربوط به برخی هواپیماهای  تجاری و مسافربری؛ در صنایع هستهای، حادثههای نیروگاه چرنوبیل (۱۹۸۶) ١و جزایر سه مایلی(۱۹۷۹) ٢؛ در تأمین انرژی الکتریکی، خاموشی شهر نیویورک )(۱۹۷۷؛ در صنایع شیمیایی، حادثههای فیلکسبرو ،(۱۹۷۴) ٣سوسو ،(۱۹۷۶) ۴بوپال (۱۹۸۴) ۵و بسیاری از حوادث دیگر، که در تمام این رخدادها، علاوه بر خسارتهای سنگین مالی، خسارتهای چشمگیر و شدیدی بر سلامتی افراد جامعه و محیطزیست تحمیل شد. این رخدادها به ویژه فشار فزایندهای برای لزوم توجه به ارزیابی قابلیت اطمینان، ایمنی و احتمال خطر ایجاد کرده است. در اینجا اساساً دو بحث مطرح است: یکی تحت عنوان مخاطره ۶که صرفاً از نظر شدت قابل تقسیمبندی میباشد و دیگری تحت عنوان ریسک ٧که علاوه بر شدت خطر احتمال وقوع آن را نیز مورد توجه قرار میدهد. شیوههای ارزیابی قابلیت اطمینان اصولاً بر محور ارزیابی احتمال خطر استوار است و لذا هر دو جنبه شامل شدت خطر و همچنین احتمال وقوع آن به حساب میآیند. این شیوهها کاربردهای وسیعی یافته است و در تمام زمینههای دیگر که اثرات اقتصادی و اجتماعی بر نقص عملکرد مترتب است، مورد استفاده قرار میگیرد که از جمله صنایع انرژی، صنایع شیمیایی، صنایع فولاد، شیشه، صنایع اتومبیل و نظایر آنها را میتوان نام برد. روشن است که عموم مهندسان باید از مفاهیم اساسی و بنیادی کاربرد شیوههای ارزیابی قابلیت اطمینان آگاه باشند؛ زیرا که قوانین امروز، طراحان، تأمینکنندگان مواد و تجهیزات و نیز پیمانکاران و سازندگان را مسؤول خسارتهای وارده بر مصرفکنندگان، به سبب بروز معایب میشناسد. البته لازم به ذکر است که ارزیابی قابلیت اطمینان بحث چندان جدیدی نیست، زیرا که مهندسان همواره به طراحی، ساخت و بهرهبرداری سیستمهایی که نسبتاً عاری از اشکالات و معایب باشد، علاقمند بودهاند. سابق بر این، قابلیت اطمینان بر مبنای تحلیلهای کیفی از سوابق و تجربیات در طراحی و بهرهبرداری حاصل میشد، ولی این روش همیشه به عنوان قضاوت مهندسی مورد تردید و غیر قابل اتکا و نامناسب بوده است. قابلیت اطمینان، یک مشخصه ذاتی از هر سیستم است و لذا یکی از پارامترهای طراحی محسوب میشود که همواره باید در طی فرآیند طراحی به عنوان یکی از معیارهای مهم آن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای حصول این امر، نیاز به کمیتسنجی قابلیت اطمینان میباشد. مفاهیم کیفی مانند این که “این سیستم دچار از کار افتادگی نخواهد شد” و یا “این سیستم بسیار قابل اطمینان است” و یا این که “سیستم )الف( قابل اطمینان- تر از سیستم )ب( است”، به هیچ وجه معنای تکنیکیِ قابل ارزیابی را به دست نمیدهند. اگر چه از سمت دیگر، این هم یک اشتباه است که قضاوتهای مهندسی را صرفاً با اعداد و ارقام مبینِ قابلیت اطمینان جایگزین نمود. زیرا در نهایت، این قضاوتها هستند که مبنای انجام عملی را تشکیل میدهند. علاوه بر این، توجه شود که شاخصهای عددی قابلیت اطمینان برای نشان دادن این است که:
.۱چگونه یک سیستم از کار می افتد؟
.۲عواقب از کار افتادن سیستم چیست؟
.۳ارتباط میان کیفیت و هزینه سرمایهگذاری و مسایل اقتصادی چگونه است؟
با وجود این آگاهیها، میتوان به طرحهایی که توجیه اقتصادی بهتری داشته باشند و از نظر مشخصات تکنیکی و بهرهبرداری مناسبتر هستند، دست یافت. ارزیابیهای کمی به ویژه در ارتباط با دو هدف ) (۱و ) (۲در بالا، میتواند به کار برود:۶ ارزیابی و ارتقای قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک واحد صنعتی مقدمه
· ارزیابی عملکردهای گذشته
· پیش بینی عملکردهای آینده
ارزیابی عملکردهای گذشته، به دفعات توسط بسیاری از شرکتها و مؤسساتی که پیشبینی عملکرد آینده در برنامه کارشان نیست هم صورت میگیرد. محاسن ارزیابی عملکردهای گذشته عبارتند از:
· شناخت نواحی ضعیفی که نیاز به تقویت و یا اصلاح دارد؛
· شناخت روند علمی رخدادها و حوادث؛
· تعیین شاخص برای حالت موجود که مبنایی برای هدایت به مقادیر قابل قبول در آینده قرار گیرد؛
· فراهم شدن شرایط، برای تحلیل حساسیت پارامترهای طراحی.
پیشبینی عملکرد آینده، نیاز به ارزیابی عملکردهای گذشته است و لذا ضرورتاً اطلاعات آماری مورد نیاز میباشد. پیشبینی مشخصات عملکرد یک سیستم، محاسن ذیل را در بر دارد:
· چگونگی عملکرد انتظاری مشخص میشود؛
· منافع انتخاب طرحهای مختلف تعیین میشود؛
· تأثیر سیاستهای نگهداری و کاربری معلوم میشود.

نتیجه گیری
· شواهد و قرائن از تنها ایستگاه موجود با این نوع آرایش نشان میدهد که رضایتمندی بهرهبردار از این نوع ایستگاه به مراتب پایین است. نتایج به دست آمده در این پایاننامه نیز با استفاده از روشی علمی، بر این حقیقت صحه گذاشت. در چنین شرایطی، پیادهسازی این آرایش در ایستگاههای جدید امری خالی از اشکال نبوده و میتواند تبعات جبرانناپذیری را به دنبال داشته باشد. · ۵/٣درصد اختلاف در پارامتری مانند “در دسترس بودن” هزینه بسیار گزافی را به بهرهبردای واحد تحمیل خواهد نمود که البته این کمیت فقط جنبههای اقتصادی مسأله را در بر دارد. بایستی به این نکته اهمیت خاصی داد که تبعات اجتماعی و امنیتی پایین بودن در دسترس بودن، میتواند بسیار عمیق و جبران ناپذیر باشد. یکی از مشکلاتی که در مطالعه چنین واحدهای فرآیندی به شدت نتایج را میتواند تحت تأثیر قرار دهد، این مسأله است که سوددهی فرآیند به سادگی قابل محاسبه نیست. زیرا که این واحد بخشی از یک مدیریت گسترده عرضه و تقاضا است. عدم دسترسی به اطلاعات مفید که حاصل از مستندسازی فعالیتهای تعمیرات و نگهداری واحد است، به دلیل اهمیت نداشتن و یا مفید نبودن در نظر مدیریت بهرهبردار، لطمه سنگینی به بررسی و ارتقای بهرهوری سیستم وارد مینماید

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط