ارزیابی پارامترهای هندسی قوس های جاده ای در روند بهینه طراحی – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:247
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارزیابی پارامترهای هندسی قوس های جاده ای در روند بهینه طراحی – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده …………. ۱

مقدمه ……………… ۳

فصل اول : کلیات
۱- ۱)تعریف کلی مسأله …………. ۵
۱- ۲)نیاز به مطالعه در مورد مساله …………. ۸
۱- ۳)اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن …………. ۸
۱- ۴)اهداف تحقیق ………….. ۹
۱- ۵)دامنه اثر مسأله در جامع علمی و اجتماع ……. ۹
۱- ۶) محدودیت ها و چارچوب پروژه ……… ۱۰

فصل دوم : کاوش در متون
مقدمه ……………. ۱۳

۱- ۲ )بررسی مقالات …………….. ۱۴
۲- ۲- ۱ )مسیرهای افقی ………. ۱۴
۲- ۲- ۲)جابجایی وسیله نقلیه و خصوصیات سواری و هدایت آن …… ۱۶
۲- ۲- ۳)پایداری وسیله نقلیه در قوس ………….. ۲۸
۲- ۲- ۴)فاکتورهای اصطکاک جانبی ……….. ۳۵
۲- ۲- ۴-۱)فاکتورهای اصطکاک جانبی ماکزیمم ………. ۳۶
۲- ۲- ۴-۲)راحتی راننده و شاخص ball bank ….ا…. ۳۸
۲ ۲- ۴-۳)سرعت وسیله نقلیه و اصطکاک جانبی ………… ۴۸
۲ ۲- ۴-۴)سیاست های قبل از ۲۰۰۱AASHTO ……….ا… ۵۹
۲ ۲- ۴-۵)تکنیک های بین المللی …………. ۶۱
۲ ۲- ۵)سرعت و ایمنی و راحتی حرکت در قوس …………… . ۶۴
۲- ۲- ۶)مقطع عرضی و بربلندی ………. ۷۳
۲- ۲- ۷)سایر فاکتورهای تأثیر گذار بر روی پایداری وسیله نقلیه …….. ۷۶
۲- ۲- ۸)مینیمم شعاع قوس های افقی ………. ۷۷
۲- ۲- ۹)سایر جوانب مهم ……… ۸۲
۲- ۲- ۹-۱)توزیع e ,f ..ا……… ۸۲
۲- ۲- ۱۰)سازگاری طراحی و زیباشناسی قوس های افقی ……… ۹۲
۲- ۲- ۱۱)کنترل شیب طولی در قوس های افقی …….. ۹۵
۲- ۲- ۱۱- ۱)کنترل ماکزیمم شیب طولی ……….. ۹۵
۲- ۲- ۱۱- ۲)کنترل مینیمم شیب طولی …….. ۹۶
۲- ۲- ۱۲)تصادفات جاده ای …………. ۹۶
۲- ۲- ۱۲- ۱)اهمیت تصادفات جاده ای …………. ۹۶
۲- ۲- ۱۲- ۲)عامل خطاهای انسانی ……….. ۹۷
۲- ۲- ۱۲- ۳)عامل محیط وراه ……….. ۹۸
۲- ۲- ۱۲- ۴)عامل وسیله نقلیه ……………. ۹۸
۲- ۲- ۱۲- ۵)عامل مدیریت ایمنی …………….. ۹۹
۲- ۲- ۱۳)معرفی الگوی جهانی پیارک ……….. ۹۹
۲- ۲- ۱۴)روش انجام تحقیقات بر روی نقاط حادثه خیز ……….. ۱۰۱
۲ ۲- ۱۵)مروری بر تاریخچه رابطه های شاخص خطر …….. ۱۰۲
۲ ۲- ۱۶)ایمن سازی نقاط حادثه خیز ……… ۱۰۵
۲ ۲- ۱۷)طبقه بندی نقاط حادثه خیز….. ۱۰۶
۲ ۲- ۱۸)روش های بهسازی ………. ۱۰۶
۲- ۳ )بررسی پایان نامه ها ……. ۱۰۸
۲- ۴)بررسی کتاب ها ………. ۱۱۱
۲- ۴)بررسی کنفرانس ها ………… ۱۱۳
۲- ۴)سوالات مطرح شده و یافته ها تا زمان حاضر ……… ۱۱۴

فصل سوم : روش تحقیق
۳- ۱ ) روش بکار گرفته شده ودلایل آن …………. ۱۱۶
۳- ۲ ) دستور العمل جمع آوری اطلاعات و روش بکار رفته …….. ۱۱۶
۳- ۳ ) تعاریف و نشانه ها و اختصارات ریاضی ……… ۱۱۹
۳- ۴ ) برنامه کامپیوتری استفاده شده …….. ۱۲۳
۳- ۵ ) ارائه مباحث ضروری علمی ……. ۱۲۶
۳- ۵- ۱) استفاده از رگرسیون در مدل سازی…………. ۱۲۶
۳- ۵- ۲ ) شیب خط رگرسیون …….. ۱۲۹
۳- ۵- ۳ ) بررسی میزان پراکندگی داده ها از مقدار برازشی آنها وانجام آزمون F ….ا…… ۱۳۱
۳- ۵- ۴ ) ضریب تشخیص ………. ۱۳۳

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات
۴- ۱ ) مقدمه …….. ۱۳۵
۴- ۲ ) اطلاعات کلی مسیر مورد مطالعه ………… ۱۳۵
خ
۴ ۳ ) جمع آوری اطلاعات طرح هندسی در محدوده های مطالعاتی ….. ۱۳۶
۴ ۴ ) اطلاعات آمار تصادفات …………. ۱۳۷
۴ ۵ ) تعریف متغیرهای بکار رفته در مدل ……………. ۱۳۹
۴ ۶ ) تحلیل داده ها توسط نرم افزار ۱۶SPSS …..ا…… ۱۴۳
۴- ۶-۱ ) محاسبه ضریب همبستگی بین پارامترها ……… ۱۴۳
۴- ۶-۲ ) ضریب همبستگی جزئی …………. ۱۴۴
۴- ۶-۳ ) پیش بینی تعداد تصادفات خسارتی معادل در محدوده های تحت مطالعه …………. ۱۴۶
۱۴۸ ………. Model Summery جدول ( ۴-۶ -۴
۱۵۰ ……… Anova جدول ( ۵-۶ -۴
۱۵۱ ………… Cofficientsجدول ( ۶-۶ -۴
۱۵۲ ……. Coefficient Correlationsجدول ( ۷-۶ -۴
۱۵۲ ………. Residual Statisticsجدول ( ۸-۶ -۴
۴- ۷ ) تفسیر ضرایب متغیرها در مدل …………. ۱۵۵

فصل پنجم: تحلیل اطلاعات
۵- ۱ ) تحلیل اطلاعات ……………… ۱۶۰

فصل ششم: نتیجه گیری وپیشنهادات
۶- ۱ ) نتیجه گیری در مورد هر یک از فرضیات تحقیق …….. ۱۶۸
۶- ۲ ) نتیجه گیری در مورد شکل تحقیق ……… ۱۷۱
۶- ۳ ) کابردهای علمی و تئوری ……….. ۱۷۱
۶- ۴ ) پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده ………….. ۱۷۲

پیوست۱ ………………. ۱۷۵
پیوست۲ …….. ۱۷۹

پیوست۳ ………….. ۱۸۶

پیوست۴ ……………… ۱۹۷

منابع فارسی …. ۲۰۸

منابع انگلیسی …………….. ۲۰۹

چکیده:
با توجه به اینکه ۳/۶۱ درصد از کل تصادفات کشور در شبکه جاده ای برون شهری به وقوع پیوسته است و از آنجا که جاده های دوخطه برون شهری در حدود ۳۰درصد از شبکه جاده های کشور را به خود اختصاص داده اند[۱] ؛بنابراین ارزیابی پارامترهای هندسی قوس های جاده ای در روند بهینه طراحی مسیر ، می تواند هر چه بیشتر روند بهبود ایمنی جاده های کشور را تسریع بخشد.
مطالعه موردی این تحقیق بر روی ۳۴۱ قوس افقی در ۱۱ محدوده حادثه خیز جاده کرج – چالوس صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل داده ها ی مورد نظر با استفاده از نقشه های طرح هندسی موجود مسیر و آمار تصادفات تفکیک شده (خسارتی ، جراحتی ، فوتی) در طی سه سال ۸۳ ، ۸۴ ، ۸۵ تهیه شده است.با ارزیابی و تحلیل بانک آماری متشکل از داده های طرح هندسی و آمار تصادفات ، نتایج ذیل حاصل شد:
۱- مدل جامعی برای پیش بینی تعداد تصادفات خسارتی معادل در هر یک از محدوده های حادثه خیز تدوین شد. و در نهایت با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS رابطه تعداد تصادفات خسارتی معادل به عنوان متغیر وابسته و متغیرهایی که بیانگر خصوصیات هندسی قوس های افقی مقاطع حادثه خیز بودند ، به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شدند. این متغیر ها عبارتند از:۱) درصد قوس های فاقد حد دید در هر یک از مقاطع حادثه خیز(LOV) 2) درصد قوس های تعریضی در هر یک از محدوده های مورد مطالعه (B) 3) درصد قوس های که به علت کمبود بربلندی در آنها مشکل سواری وسایل نقلیه ایجاد می شود.(E) 4) درصد قوس هایی که دارای شعاع کمتر از Rmin در محدوده های مورد مطالعه می باشند.(R) 5) درصد قوس های افقی که در مقاطع مذکور با قوس های قائم در تداخل هستند.(I.H.A.V.C) . این معادلات قادرند که با دقت مناسب ، میزان ایمنی را در مقاطع حادثه خیز مشابه پیش بینی نمایند.
۲- با توجه به تفسیر مدل های مذکور ، نقش هر یک از پارامتر های هندسی قوس های جاده ای در روند بهبود ایمنی مسیر مشخص شد. وهمچنین میزان تاثیر هر یک از پارامترهای مذکور در روند بهسازی مسیر ارزیابی شد.
واژه های کلیدی : تصادفات ،قوس های جاده ای ، اصلاحات هندسی راه

مقدمه:
تصادفات و تلفات انسانی از جمله عوارض ناخوشایند توسعه ناموزون فناوری حمل و نقل می باشد، متأسفانه آمار تصادفات کشور و کشته شدگان ناشی از تصادفات بسیار زیاد می باشد. به نحوی که برابر اعلام پزشکی قانونی آمار کشته شدگان هر ساله ۸ الی ۱۰درصد رشد داشته است ، که با این رشد در آینده شاهد یک فاجعه ملی خواهیم بود.[۱] وجود شبکه راه های استاندارد و منطبق بر ضوابط طراحی هندسی یکی از ضرورت های اساسی ایمنی ترافیک و از معیارهای اساسی در توسعه جامعه می باشد. ایده اولیه این پروژه با هدف ارتقای کیفیت طراحی جاده های برون شهری صورت پذیرفت ، در ادامه نگارنده با مطالعه منابع موجود در این ارتباط به یک روند کلی برای تحقیق مذکور رسید و سپس با مطالعه موردی بر روی مسیر های انتخابی به یک سری یافته های جدید در ارتباط با ارزیابی کیفت پارامترهای هندسی مسیر دست یافت ، که در فصول آینده به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

نتیجه گیری در مورد شکل تحقیق در این تحقیق نتایج کلی زیر حاصل شده است:
۱- در این تحقیق مدل هایی به منظور ارزیابی ایمنی مسیر بر اساس تعداد تصادفات خسارتی در مقاطع تحت مطالعه ارائه شد. که صحت هر یک از مدل های مذکور در تحلیل نتایج مورد بررسی قرار گرفته است.
۲- از بررسی ضرایب متغیر های تعریف شده در مدل های مذکور نتیجه گرفته شد ، که روند کلی ضرایب در مدل ها یکسان می باشد . واین نشان دهنده ثبات تمامی نتایج حاصله در تمامی مدل های مورد بررسی می باشد.
۳- یکی از نتایج اصلی در این پروژه اولویت بندی عوامل تأثیر گذار در روند بهینه طراحی قوس های جاده ای می باشد ؛ که به تفصیل در فصل ۴ و۵ مورد بررسی قرار گرفته است.
۴- یکی دیگر از نتایج اصلی این پروژه اولویت بندی فعالیت های مورد نیاز به منظوراصلاح فرم هندسی قوس های جاده ای می باشد، واین مطلب از آن جهت اهمیت دارد ؛ که می توان با درنظر گرفتن منابع مالی بهترین فعالیت را به منظور اصلاح فرم هندسی مسیر انجام داد.
۶ -۳- کاربرد های عملی و تئوری:
با توجه به کیفیت مدل های بدست آمده در طی این تحقیق ، نتایج کاربردی زیر حاصل گشت:
۱- یکی از اصلی ترین کاربردهای مدل های مذکورپیش بینی نرخ تعداد تصادفات خسارتی معادل در مقاطع حادثه خیز مشابه می باشد ، که این پیش بینی خود می تواند به عنوان معیار مناسبی برای تعیین میزان ایمنی مسیر مورد مطالعه در نظر گرفته شود.
۲- یکی دیگر از کاربردهای مدل های مذکور ؛ ارزیابی کیفیت عملکرد بهسازی مسیرهای مورد مطالعه می باشد، به این صورت که می توان پیش بینی نمود که رفع هر یک از معایب هندسی قوس های
افقی تا چه حد می تواند ایمنی مسیر را بهبود بخشد و تعداد تصادفات در مقاطع تحت مطالعه را کاهش دهد.
۳- از دیگر کاربردهای مدل های مذکور ؛ تعیین میزان تأثیر هر یک از پارامترهای هندسی قوس های جاده ای در روند بهینه طراحی مسیر و بهبود ایمنی آن می باشد. همچنین با استفاده از میزان بزرگی این ضرایب می توان اولویت اصلاح هر یک از پارامترها مذکور را پیش بینی نمود.
۴- یکی از مهمترین کاربردهای مدل های مذکور ؛ پیش بینی میزان خطر پذیری مسیر در مرحله مطالعات طراحی می باشد.زیرا در این مرحله طراح می تواند تغییرات عمده ای را در روند طراحی مسیر اعمال نماید. در ادامه فلوچارتی تحت عنوان روند اصلاح فرم هندسی مسیر باتوجه به یافته های تحقیق ارائه شده است.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت