ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های معدنی و نرم افزار های UDEC وFLAC – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:146
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های معدنی و نرم افزار های UDEC وFLAC – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ————— ۱
مقدمه ————– ۲
فصل اول : اساس و آلیات معدن انگوران
.۱-۱مقدمه —————- ۴
.۲-۱موقعیت جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی معدن —– ۵
.۳-۱زمین شناسی معدن انگوران ———— ۶
.۱-۳-۱زمین شناسی عمومی محدوده معدن ——- ۶
.۲-۳-۱چینه شناسی و جایگاه آانسار انگوران —– ۷
.۳-۳-۱زمین شناسی ساختمانهای آانسار انگوران —– ۹
.۴-۳-۱آانی شناسی آانیهای آانسار انگوران —— ۱۰
.۵-۳-۱ژنز آانسار انگوران ——— ۱۲
.۶-۳-۱مشخصه های هندسی آانسار ———- ۱۵
.۴-۱سابقه بهره برداری از معدن انگوران ——– ۱۶
.۵-۱فعالیتهای اآتشافی معدن انگوران ———– ۱۷
.۱-۵-۱حفر چاه اآتشافی ———— ۱۷
.۲-۵-۱حفر ترانشه های اآتشافی ———— ۱۷
.۳-۵-۱حفر تونلهای اآتشافی ——– ۱۷
.۴-۵-۱حفر گمانه های اآتشافی ———— ۱۸
.۵-۵-۱اآتشافات ژئو شیمیایی ———– ۱۹
.۶-۵-۱اآتشافات ژئو فیزیکی ———— ۲۰
.۷-۵-۱اآتشافات تکمیلی ———– ۲۱
.۶-۱ارزیابی تناژ ذخیره آانسار———- ۲۲
.۷-۱تاریخچه فعالیتها و طرحهای استخراجی ——- ۲۴
.۱-۷-۱فعالیتهای استخراج بر روی آانسار انگوران —— ۲۴
.۲-۷-۱طرح اولیه تعیین محدوده نهایی معدن انگوران ——- ۲۶
.۳-۷-۱طرح استخراج سنگ معدنی آانسار و باطله برداری به همراهاستخراج سنگ معدن———– ۲۷
.۴-۷-۱طرح ۱۰ساله بهره برداری از معدن انگوران ——- ۲۷
.۵-۷-۱طرح نهایی معدن انگوران به روش روباز پلکانی —- ۲۸
.۶-۷-۱طرح محدوده نهایی معدن انگوران —— ۳۱
.۷-۷-۱طرح پایه معدن زیر زمینی انگوران ——— ۳۲٫۸-۱ژئوتکنیک ————– ۳۳
.۹-۱آانه آرایی و فرآوری———- ۳۴
.۱۰-۱وضعیت فعلی معدنکاری در معدن انگوران —– ۳۷
.۱-۱۰-۱طراحی معدن ———- ۳۷
.۲-۱۰-۱عملیات استخراجی و باطله برداری ——– ۳۸
فصل دوم : آشنایی با سیمای معدن انگوران
.۱-۲مقدمه —————– ۴۰
.۲-۲روش استخراج ———– ۴۰
.۴-۲توضیح عکسها ———– ۴۰
فصل سوم : نرم افزار FLAC
.۱-۳مقدمه —————– ۵۲
.۱-۱-۳ویژگی های برنامه ———– ۵۲
.۲-۱-۳روش تحلیل مدل ————— ۵۴
.۲-۳جزئیات استفاده از FLAC/SLOPEدر مدل سازی معدن انگوران ————- ۵۴
.۱-۲-۳ایجاد مدل شیب معدن انگوران ——-
.۲-۲-۳ایجاد لایه ها ————— ۵۵
.۳-۲-۳تعیین مواد و خصوصیات آنها——— ۵۶
.۴-۲-۳افزودن یک سطح ضعیف ——— ۵۷
.۵-۲-۳شبکه بندی ———— ۵۸
.۶-۳-۳اجرای برنامه ————— ۵۸
.۳-۳تغییر در طراحی شیب———————–۵۹
.۱-۳-۳اجرای برنامه———- ۶۰
فصل چهارم : طراحی معدن انگوران
.۱-۴مقدمه —————– ۶۶
.۱-۲-۴چگونگی نامگذاری روش ——– ۶۷
.۳-۱-۴روش حل صریح ———- ۶۸
.۴-۱-۴اساس روش اجزا مجزا ۷۰
.۵-۱-۴تغییر شکل پذیری بلوکها———– ۷۱
.۶-۱-۴میرایی ————— ۷۲
.۷-۱-۴معادلات حرکت و قوانین نیرو-جابجایی ——- ۷۵
.۸-۱-۴تفاوت روش اجزا مجزا و روشهای عددی پیوسته—— ۷۶
.۲-۴بررسی کلی نرم افزار ۷۷ ———UDEC
.۱-۲-۴مقدمه—————- ۷۷ .۲-۲-۴زمینه های کاربرد نرم افزار ۷۹ ——UDEC
.۳-۲-۴مدل های رفتاری بلوک ها———– ۸۱
.۴-۲-۴مدل های رفتاری ناپیوستگی——— ۸۶
.۵-۲-۴پارامتر های مورد نیاز نرم افزار ۸۷ ——–UDEC
.۶-۲-۴اجزای سازه ای————– ۸۸
.۷-۲-۴مراحل مدل سازی در ۸۹ ———UDEC
فصل پنجم : بررسی فنی و اقتصادی طرح معدن انگوران
.۵-۱مقدمه———— ۹۱
.۲-۵تعیین دوره های استخراجی ———————–۹۱
.۳-۵برآورد درآمد ———- ۹۲
.۴-۵برآورد هزینه ها ————- ۹۳
.۱-۴-۵هزینه های عملیاتی ———- ۹۳
.۲-۴-۵هزینه های سرمایه أی ——– ۹۷
.۵-۵ارزیابی اقتصادی طرح به روش نرخ بازگشت داخلی سرمایه – ۱۰۳
.۶-۵تحلیل حساسیت نسبت به قیمت روی ———– ۱۰۴
.۷-۵تحلیل حساسیت نسبت به هزینه عملیاتی —— ۱۰۹
.۸-۵ارزیابی اقتصادی طرح آاواک در توسعه آتی معدن—- ۱۱۲
.۱-۸-۵برآورد درآمد ————– ۱۱۲
.۲-۸-۵برآورد هزینه ————— ۱۱۳
.۳-۸-۵تعیین نرخ بازگشت داخلی سرمایه ———- ۱۱۳
.۴-۸-۵تحلیل حساسیت نسبت به قیمت روی ———– ۱۱۴
.۵-۸-۵تحلیل حساسیت نسبت به هزینه عملیاتی —— ۱۱۷
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه و پیشنهاد ———– ۱۲۰
منابع و مآخذ
فهرست و منابع فارسی ————– ۱۲۵
فهرست منابع غیر فارسی ———— ۱۲۹

چکیده

معدن انگوران بزرگ ترین معدن سرب و روی ایران است و در ۱۳۰ کیلومتری زنجان واقع شده هم اکنون میزان استخراج سالانه ماده معدنی میزان ۵۰۰ هزار تن میباشد.در این طرح با استفاده از نرم افزار FLAC شیب پایدار پله های ماده معدنی و شیب پایدار پله های باطله و شیب نهایی معدن محاسبه گردیده است .نسبت باطله برداری در این طرح ۷:۱ محاسبه شده و بررسی فنی و اقتصادی طرح محاسبه گردیده است.

مقدمه :
در ابتد ا باید گفت معدن انگوران بزرگترین و پر اهمیت ترین معدن سرب و روی ایراناست. و از نظر فلز محتوی با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقایسه است. این معدندر طول جغرافیایی ۲۰ درجه و ۴۷ دقیقه شرقی و عرض ۴۰ درجه و ۳۶ دقیقه شمالیواقع است. آانسار انگوران به صورت یک رگه با ضخامت حدود ۱۰۰ تا ۲۶۰ متر وشیب حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه به طرف شرق تشکیل شده است. طول آانسار انگوران دربخ ش پ ر ض خامت ح دود ۷۰۰ مت ر و بی شترین ع رض آن ۶۰۰ مت ر اس ت. گ سترش س طحی آان سار ب ا اف زایش عم ق ودر جه ت جن وب آ اهش م ی یاب د . ب ه ط ور آل ی م اده معدنی از دو بخش سولفوره در ترازهای پایین واآسیده در ترازهای بالایی تشکیل شدهاست. درحال حاضر بدلیل عمق زیاد بخش سولفوره تنها بخش اآسیده آانسار استخراجمی گردد. و آانیهای حاوی سرب و روی در بخش اآسیده آانسار اسمیت زونیت ، همی مورفیت ، سروزیت و میمتیت وآانیهای مهم بخش سولفوره آن اسفالریت و گالن است[۳۵و۳۹ ] .
اآتشافات آانسار انگوران تا قبل از سال ۱۳۵۰ تنها با یکسری ترانشه ، چاه و تونلهایاآتشافی انجام شده بود. اما پس از اخذ نتیجه مثبت از عملیات مذآور ، تعداد ۹۷ گمانهاآتشافی به طول تقریبًاً ۱۴۰۰۰ متر در چند مرحله حفر گردیده است علاوه بر مواردفوق یکسری مطالعات ژئو فیزیکی و ژئو شیمیایی درمحدوده آانسار مورد نظر انجامش ده اس ت در س الهای اخی ر در ادام ه فعالیته ای اآت شاف تکمیل ی مع دن۵۴۸۰ مترگمان ه بدون مغزه و ۵۴۵۰ متر گمانه اآتشافی همراه با مغزه گیری حفر شده است[ ۲ و ۲۶ ]
ذخیره آانسار انگوران در مقاطع زمانی مختلف به دفعات ارزیابی شده است . طبق آخرین ارزیابی ذخیره آانسار انگوران آه در سال ۱۳۷۹ توسط شرآت معدن زمین وش رآت توس عه مع ادن روی ای ران انج ام ش ده مق دار ذخی ره باقیمان ده مع دن در ح دود۱۹۳۲۱ هزارتن با عیار حدود ۵۶/۲۸ درصد روی و ۵۵/۴ درصد سرب برآورد شدهاست [۲۱ ] .
از فعالیتهای استخراجی معدن انگوران در گذشته دور اطلاعات چندانی در دست نیست. آنچه مسلم است در۵۰ سال اخیر معدن انگوران ابتدا به صورت زیرزمینی و به روشآارگ اه و پای ه و س پس ب ه روش روب از اس تخراج ش ده اس ت. ب ا ای ن وج ود فعالیته ایاستخراجی معدن تا سال ۱۳۴۸ چندان قابل توجه نبوده ما از آن پس خصوصًاً در چهارسال اخیر حجم عملیات معدنکاری در این معدن چشم گیر بوده است . [۲۱ ] .
در ابت دای فعالی ت مع دنکاری در مع دن انگ وران ب ه عل ت آ اربرد روش های انتخ ابی و استخراج س نگهای پرعیار ، ض رورتی ب رای آانه آرایی اح ساس نم ی شد اما از س ال۱۳۴۲ برای پر عیار آردن آانسنگهای آربناته ، آوره های تکلیس احداث گردید. باگذشت زمان ساخت آوره های تکلیس اختصاصی ادامه یافته و با مطرح شدن استخراجمعدن به روش روباز و افزایش ظرفیت استخراج مسئله احداث آارخانه آانه آرایی دردستور آار بهره برداران معدن قرار گرفت. سرانجام با انجام مطالعات بسیار ، آارخانه آانهآرایی دندی طراحی و عملیات نصب آن درسال ۱۳۵۲ آغاز و در سال ۱۳۵۸ پایانیافت [ ۹ ]
هم اآنون میزان استخراج سالانه ماده معدنی در حدود ۵۰۰ هزار تن با نسبت باطلهبرداری حدود ۷:۱ است با وجود اینکه معدن انگوران در شمار معادن بزرگ آشور طبقه بندی می شود اما نحوه انجام فعالیتهای معدنی و سیاست گذاری برای بهره برداریبلندمدت از معدن قابل مقایسه با معادن بزرگ آشور نیست. یکی از مهمترین مشکلاتو آمبودهای آه در معدن انگوران ملاحظه می شود عدم وجود یک طرح تفصیلی بلندمدت به همراه یک برنامه سیاست گذاری آلان برای استخراج ماده معدنی است. شایدتغییر بهره برداران معدن در آوتاه مدت مهمترین دلیل بروز این نقیصه باشد. در هرصورت عدم تهیه طرح تفصیلی برای استخراج معدن باعث آاهش راندمان عملیات معدنکاری ، بروز مشکلات متعدد در برنامه ریزی تولید و خطوط فرآوری و همچنینعدم موفقیت در مسایل تجاری و احداث صنایع وابسته به معدن خواهد شد [۲۱] .
این پایان نامه با هدف تهیه طرح ی ب رای بررس ی وض عیت آین ده مع دن در ص ورت استخراج آلی آانسار به روش رو باز درسه بخش تهیه وتنظیم شده است . دراولین مرحله به منظور طراحی پایداری شیب توسط نرم افزار FLAC ابتدا اطلاعات تمامی گمانه ها ، توپوگرافی و مقاطع عمودی و افقی مورد بررسی قرارگرفته و درنهایت به صورت فایلهای قابل استفاده توسط نرم افزارFLAC منتقل شده اند و با توجهبه اطلاعات اآتشافی اضافه شده ، مقاطع جدید ترسیم شده اند . در پایان پس از نتیجه گیری برای بهتر شدن شرایط آار در معدن و بهبود شرایط فعلیراهکارهایی ارائه شده آه امید است مفید واقع شود .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط