ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های معدنی و نرم افزار های UDEC وFLAC – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:146
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

ارزیابی و تحلیل پایداری شیب معدن انگوران با استفاده از معیار های معدنی و نرم افزار های UDEC وFLAC – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده ————— 1
مقدمه ————– 2
فصل اول : اساس و آليات معدن انگوران
.1-1مقدمه —————- 4
.2-1موقعيت جغرافيايي و وضعيت آب و هوايي معدن —– 5
.3-1زمين شناسي معدن انگوران ———— 6
.1-3-1زمين شناسي عمومي محدوده معدن ——- 6
.2-3-1چينه شناسي و جايگاه آانسار انگوران —– 7
.3-3-1زمين شناسي ساختمانهاي آانسار انگوران —– 9
.4-3-1آاني شناسي آانيهاي آانسار انگوران —— 10
.5-3-1ژنز آانسار انگوران ——— 12
.6-3-1مشخصه هاي هندسي آانسار ———- 15
.4-1سابقه بهره برداري از معدن انگوران ——– 16
.5-1فعاليتهاي اآتشافي معدن انگوران ———– 17
.1-5-1حفر چاه اآتشافي ———— 17
.2-5-1حفر ترانشه هاي اآتشافي ———— 17
.3-5-1حفر تونلهاي اآتشافي ——– 17
.4-5-1حفر گمانه هاي اآتشافي ———— 18
.5-5-1اآتشافات ژئو شيميايي ———– 19
.6-5-1اآتشافات ژئو فيزيكي ———— 20
.7-5-1اآتشافات تكميلي ———– 21
.6-1ارزيابي تناژ ذخيره آانسار———- 22
.7-1تاريخچه فعاليتها و طرحهاي استخراجي ——- 24
.1-7-1فعاليتهاي استخراج بر روي آانسار انگوران —— 24
.2-7-1طرح اوليه تعيين محدوده نهايي معدن انگوران ——- 26
.3-7-1طرح استخراج سنگ معدني آانسار و باطله برداري به همراهاستخراج سنگ معدن———– 27
.4-7-1طرح 10ساله بهره برداري از معدن انگوران ——- 27
.5-7-1طرح نهايي معدن انگوران به روش روباز پلكاني —- 28
.6-7-1طرح محدوده نهايي معدن انگوران —— 31
.7-7-1طرح پايه معدن زير زميني انگوران ——— 32.8-1ژئوتكنيك ————– 33
.9-1آانه آرايي و فرآوري———- 34
.10-1وضعيت فعلي معدنكاري در معدن انگوران —– 37
.1-10-1طراحي معدن ———- 37
.2-10-1عمليات استخراجي و باطله برداري ——– 38
فصل دوم : آشنايي با سيمای معدن انگوران
.1-2مقدمه —————– 40
.2-2روش استخراج ———– 40
.4-2توضيح عکسها ———– 40
فصل سوم : نرم افزار FLAC
.1-3مقدمه —————– 52
.1-1-3ويژگی های برنامه ———– 52
.2-1-3روش تحليل مدل ————— 54
.2-3جزئيات استفاده از FLAC/SLOPEدر مدل سازی معدن انگوران ————- 54
.1-2-3ايجاد مدل شيب معدن انگوران ——-
.2-2-3ايجاد لايه ها ————— 55
.3-2-3تعيين مواد و خصوصيات آنها——— 56
.4-2-3افزودن يک سطح ضعيف ——— 57
.5-2-3شبکه بندي ———— 58
.6-3-3اجرای برنامه ————— 58
.3-3تغيير در طراحی شيب———————–59
.1-3-3اجرای برنامه———- 60
فصل چهارم : طراحي معدن انگوران
.1-4مقدمه —————– 66
.1-2-4چگونگی نامگذاری روش ——– 67
.3-1-4روش حل صريح ———- 68
.4-1-4اساس روش اجزا مجزا 70
.5-1-4تغيير شکل پذيری بلوکها———– 71
.6-1-4ميرايی ————— 72
.7-1-4معادلات حرکت و قوانين نيرو-جابجايی ——- 75
.8-1-4تفاوت روش اجزا مجزا و روشهای عددی پيوسته—— 76
.2-4بررسی کلی نرم افزار 77 ———UDEC
.1-2-4مقدمه—————- 77 .2-2-4زمينه های کاربرد نرم افزار 79 ——UDEC
.3-2-4مدل های رفتاری بلوک ها———– 81
.4-2-4مدل های رفتاری ناپيوستگی——— 86
.5-2-4پارامتر های مورد نياز نرم افزار 87 ——–UDEC
.6-2-4اجزای سازه ای————– 88
.7-2-4مراحل مدل سازی در 89 ———UDEC
فصل پنجم : بررسي فني و اقتصادي طرح معدن انگوران
.5-1مقدمه———— 91
.2-5تعيين دوره هاي استخراجي ———————–91
.3-5برآورد درآمد ———- 92
.4-5برآورد هزينه ها ————- 93
.1-4-5هزينه هاي عملياتي ———- 93
.2-4-5هزينه هاي سرمايه أي ——– 97
.5-5ارزيابي اقتصادي طرح به روش نرخ بازگشت داخلي سرمايه – 103
.6-5تحليل حساسيت نسبت به قيمت روي ———– 104
.7-5تحليل حساسيت نسبت به هزينه عملياتي —— 109
.8-5ارزيابي اقتصادي طرح آاواك در توسعه آتي معدن—- 112
.1-8-5برآورد درآمد ————– 112
.2-8-5برآورد هزينه ————— 113
.3-8-5تعيين نرخ بازگشت داخلي سرمايه ———- 113
.4-8-5تحليل حساسيت نسبت به قيمت روي ———– 114
.5-8-5تحليل حساسيت نسبت به هزينه عملياتي —— 117
فصل ششم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه و پيشنهاد ———– 120
منابع و مآخذ
فهرست و منابع فارسي ————– 125
فهرست منابع غير فارسي ———— 129

چکيده

معدن انگوران بزرگ ترين معدن سرب و روی ايران است و در 130 کيلومتری زنجان واقع شده هم اکنون ميزان استخراج سالانه ماده معدنی ميزان 500 هزار تن ميباشد.در اين طرح با استفاده از نرم افزار FLAC شيب پايدار پله های ماده معدنی و شيب پايدار پله های باطله و شيب نهايی معدن محاسبه گرديده است .نسبت باطله برداری در اين طرح 7:1 محاسبه شده و بررسی فنی و اقتصادی طرح محاسبه گرديده است.

مقدمه :
در ابتد ا بايد گفت معدن انگوران بزرگترين و پر اهميت ترين معدن سرب و روي ايراناست. و از نظر فلز محتوي با معدن بزرگ مس سرچشمه قابل مقايسه است. اين معدندر طول جغرافيايي 20 درجه و 47 دقيقه شرقي و عرض 40 درجه و 36 دقيقه شماليواقع است. آانسار انگوران به صورت يك رگه با ضخامت حدود 100 تا 260 متر وشيب حدود 20 تا 30 درجه به طرف شرق تشكيل شده است. طول آانسار انگوران دربخ ش پ ر ض خامت ح دود 700 مت ر و بي شترين ع رض آن 600 مت ر اس ت. گ سترش س طحي آان سار ب ا اف زايش عم ق ودر جه ت جن وب آ اهش م ي ياب د . ب ه ط ور آل ي م اده معدني از دو بخش سولفوره در ترازهاي پايين واآسيده در ترازهاي بالايي تشكيل شدهاست. درحال حاضر بدليل عمق زياد بخش سولفوره تنها بخش اآسيده آانسار استخراجمي گردد. و آانيهاي حاوي سرب و روي در بخش اآسيده آانسار اسميت زونيت ، همي مورفيت ، سروزيت و ميمتيت وآانيهاي مهم بخش سولفوره آن اسفالريت و گالن است[35و39 ] .
اآتشافات آانسار انگوران تا قبل از سال 1350 تنها با يكسري ترانشة ، چاه و تونلهاياآتشافي انجام شده بود. اما پس از اخذ نتيجه مثبت از عمليات مذآور ، تعداد 97 گمانهاآتشافي به طول تقريبًاً 14000 متر در چند مرحله حفر گرديده است علاوه بر مواردفوق يكسري مطالعات ژئو فيزيكي و ژئو شيميايي درمحدوده آانسار مورد نظر انجامش ده اس ت در س الهاي اخي ر در ادام ه فعاليته اي اآت شاف تكميل ي مع دن5480 مترگمان ه بدون مغزه و 5450 متر گمانه اآتشافي همراه با مغزه گيري حفر شده است[ 2 و 26 ]
ذخيره آانسار انگوران در مقاطع زماني مختلف به دفعات ارزيابي شده است . طبق آخرين ارزيابي ذخيره آانسار انگوران آه در سال 1379 توسط شرآت معدن زمين وش رآت توس عه مع ادن روي اي ران انج ام ش ده مق دار ذخي ره باقيمان ده مع دن در ح دود19321 هزارتن با عيار حدود 56/28 درصد روي و 55/4 درصد سرب برآورد شدهاست [21 ] .
از فعاليتهاي استخراجي معدن انگوران در گذشته دور اطلاعات چنداني در دست نيست. آنچه مسلم است در50 سال اخير معدن انگوران ابتدا به صورت زيرزميني و به روشآارگ اه و پاي ه و س پس ب ه روش روب از اس تخراج ش ده اس ت. ب ا اي ن وج ود فعاليته اياستخراجي معدن تا سال 1348 چندان قابل توجه نبوده ما از آن پس خصوصًاً در چهارسال اخير حجم عمليات معدنكاري در اين معدن چشم گير بوده است . [21 ] .
در ابت داي فعالي ت مع دنكاري در مع دن انگ وران ب ه عل ت آ اربرد روش هاي انتخ ابي و استخراج س نگهاي پرعيار ، ض رورتي ب راي آانه آرايي اح ساس نم ي شد اما از س ال1342 براي پر عيار آردن آانسنگهاي آربناته ، آوره هاي تكليس احداث گرديد. باگذشت زمان ساخت آوره هاي تكليس اختصاصي ادامه يافته و با مطرح شدن استخراجمعدن به روش روباز و افزايش ظرفيت استخراج مسئله احداث آارخانه آانه آرايي دردستور آار بهره برداران معدن قرار گرفت. سرانجام با انجام مطالعات بسيار ، آارخانه آانهآرايي دندي طراحي و عمليات نصب آن درسال 1352 آغاز و در سال 1358 پايانيافت [ 9 ]
هم اآنون ميزان استخراج سالانه ماده معدني در حدود 500 هزار تن با نسبت باطلهبرداري حدود 7:1 است با وجود اينكه معدن انگوران در شمار معادن بزرگ آشور طبقه بندي مي شود اما نحوه انجام فعاليتهاي معدني و سياست گذاري براي بهره برداريبلندمدت از معدن قابل مقايسه با معادن بزرگ آشور نيست. يكي از مهمترين مشكلاتو آمبودهاي آه در معدن انگوران ملاحظه مي شود عدم وجود يك طرح تفصيلي بلندمدت به همراه يك برنامه سياست گذاري آلان براي استخراج ماده معدني است. شايدتغيير بهره برداران معدن در آوتاه مدت مهمترين دليل بروز اين نقيصه باشد. در هرصورت عدم تهيه طرح تفصيلي براي استخراج معدن باعث آاهش راندمان عمليات معدنكاري ، بروز مشكلات متعدد در برنامه ريزي توليد و خطوط فرآوري و همچنينعدم موفقيت در مسايل تجاري و احداث صنايع وابسته به معدن خواهد شد [21] .
اين پايان نامه با هدف تهيه طرح ي ب راي بررس ي وض عيت آين ده مع دن در ص ورت استخراج آلي آانسار به روش رو باز درسه بخش تهيه وتنظيم شده است . دراولين مرحله به منظور طراحی پايداری شيب توسط نرم افزار FLAC ابتدا اطلاعات تمامي گمانه ها ، توپوگرافي و مقاطع عمودي و افقي مورد بررسي قرارگرفته و درنهايت به صورت فايلهاي قابل استفاده توسط نرم افزارFLAC منتقل شده اند و با توجهبه اطلاعات اآتشافي اضافه شده ، مقاطع جديد ترسيم شده اند . در پايان پس از نتيجه گيري براي بهتر شدن شرايط آار در معدن و بهبود شرايط فعليراهكارهايي ارائه شده آه اميد است مفيد واقع شود .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت