ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئوتکنیکی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:163
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئوتکنیکی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
۱چکیده
۲مقدمه
فصل اول ………………… ۴
۱-۱- مقدمه…………….. ۵
۱-۲- روشهای تونلسازی در زمین های نرم ……….. ۶
۱-۲- ۱- روش حفاری NATM (روش اُتریشی) ……. ۶
۱-۲- ۲- روش استفاده از ماشین های حفار بازویی….. ۸
۱-۲- ۳- ماشین های مکانیزه حفاری تمام مقطع (TBM) ……ا…….. ۱۴
۱-۲- ۳- ۱- طبقهبندی ماشین های حفاری مکانیزه ………………… ۱۵
۱-۲- ۳- ۲- محدوده کاربرد ماشین های حفاری مکانیزه ……………. ۲۴
۱-۲- ۳- ۳- مزایا و معایب دستگاههای حفار مکانیزه تمام مقطع تونل …………………………. ۲۶
فصل دوم ……………… ۲۹
۲-۱- مقدمه…………… ۳۰
۲-۲- تعریف ریسک …… ۳۳
۲-۳- مدیریت ریسک …. ۳۷
۲-۳- ۱- مراحل مدیریت ریسک …………………. ۴۰
۲-۳- ۲- شناسایی ریسک ……………………….. ۴۱
۲-۳- ۳- دستههای مختلف ریسک ………………. ۴۲
۲-۴- تحلیل ریسک …… ۴۲
۲-۴- ۱- تحلیل کیفی ریسک ……………………. ۴۳
۲-۴- ۲- تحلیل کمی ریسک …………………….. ۴۴
۲-۵- بررسی انواع ریسکها در احداث تونل ها ……. ۴۵
۲-۵- ۱- ریسک ها در حفاری سنتی ……………… ۴۷
۲-۵- ۲- ریسک ها در حفاری مکانیزه TBM …..ا…. ۴۸
فصل سوم ……………… ۵۱
۳-۱- مقدمه…………… ۵۲
۳-۲- ریسک های ناشی از حفاری مکانیزه …………. ۵۶
۳-۳- منابع ریسک اولیه در تونلسازی مکانیزه در مناطق شهری ……. ۵۸
۳-۳- ۱- ریسک های مربوط به زمین شناسی و هیدروژئولوژی ………. ۵۸
۳-۳- ۲- ریسک های مربوط به طراحی …………… ۵۸
۳-۳- ۳- ریسک های مربوط به دوره ساخت ………. ۵۸
فصل چهارم: ……………. ۶۲ ۴-۱- مقدمه……………. ۶۳
۴-۲- طرح مدیریت ریسک (RMP) ……ا…………. ۶۳
۴-۲- ۱- شناسایی ریسک ها ………………………. ۶۳
۴-۲- ۲- کمیسازی ریسک ……………………… ۶۴
۴-۲- ۳- توسعه پاسخ ریسک …………………….. ۶۴
۴-۲- ۴- مانیتورینگ عکسالعمل ریسک …………. ۶۵
۴-۳- فعال سازی RMP جهت کاهش کلیه ریسک ها ………………… ۶۷
۴-۴- شناسایی ریسک های اولیه با استفاده از ثبت ریسک…………… ۶۹
۴-۴- ۱- تعیین ریسک اولیه با تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ………. ۷۴
۴-۴- ۲- تعیین ریسک اولیه بصورت تحلیل کمی ریسک …………… ۷۸
فصل پنجم …………….. ۸۲
۵-۱- معرفی خط ۷ متروی تهران ……………….. ۸۳
۵-۲- مطالعات ژئوتکنیک مسیر خط ۷ متروی تهران ………………. ۸۵
۵-۳- وضعیت آب زیرزمینی مسیر خط ۷ متروی تهران ……………. ۹۵
۵-۳- ۱- آبخوان اصلی …. ۹۵
۵-۳- ۲- آبخوان سوار ….. ۹۵
۵-۳- ۳- انتخاب دستگاه حفار براساس وضعیت آب زیرزمینی تهران ………………………….. ۹۶
۵-۳- ۴- سطح ایستابی و نوسان های آن …………. ۹۷
۵-۳- ۵- ویژگی های شیمیائی آب های زیرزمینی …. ۹۸
۵-۴- ترکیبات خاک مسیر تونل …………………. ۹۸
۵-۴- ۱- دانه بندی …….. ۹۸
۵-۴- ۲- فعال بودن ……. ۹۸
۵-۴- ۳- تراوایی ……….. ۹۹
۵-۴- ۴- ویژگی های شیمیائی خاک …………….. ۱۰۰
۵-۵- ویژگی های ژئوتکنیکی قلوه سنگ ها و تخته سنگ ها و بررسی ریسک آنها …………….. ۱۰۱
۵-۵- ۱- سختی ………. ۱۰۲
۵-۵- ۲- مقاومت در برابر سایش ………………… ۱۰۳
۵-۵- ۳- سایندگی ……. ۱۰۴
۵-۵- ۴- ویژگی های مکانیکی …………………… ۱۰۴
۵-۶- زمین شناسی سینه کار تونل ………………. ۱۰۵
۵-۷- رفتار زمین در تونلسازی ………………….. ۱۰۶
۵-۸- حفاری و پوشش تونل ……………………. ۱۰۷
۵-۹- خورندگی و تخریب بتن …………………. ۱۰۹
۵-۱۰- رویکرد ارائه شده جهت ارزیابی ریسک های پروژه خط ۷ متروی تهران ………………. ۱۱۰
۵-۱۱- بکارگیری آنالیز ریسک …………………. ۱۱۱
۵-۱۲- تعیین خطرات … ۱۱۲
۵-۱۳- ثبت و ارزیابی ریسک …………………… ۱۱۴
۵-۱۴- اقدامات کاهنده ریسک …………………. ۱۲۰
فصل ششم……………. ۱۲۵
۶- ۱- نتیجه گیری …….. ۱۲۶
۶- ۲- پیشنهادات …….. ۱۲۸
۱۲۹ منابع و ماخذ
۱۳۰ منابع فارسی
۱۳۳ منابع لاتین
۱۳۴ سایت های اطلاع رسانی
۱۳۵ چکیده انگلیسی .

چکیده:

پروژه خط هفت متروی تهران یکی از طولان یترین و عمیق ترین خطوط شبکه متروی شـهر تهـران اسـت. این پروژه با طول حدود ۲۶ کیلومتر جنوب شرقی شهر تهران را به شمال غربی آن متصل ساخته و در مسـیر خود هشت ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط شبکه مترویی تهران دارد. این پروژه به لحاظ تفاو تهای عمـده و قابل توجهی مانند گذر از تمامی آبرفت های شهر و مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی مختلـف، عمیـ قتـر بـودن و قرارگیری بخش عمده ای از آن در زیر سطح آب زیرزمینی و همچنین ارائه راه حـل اجرایـی حفـاری مکـانیزه جهت نیل به زمان بندی محدود پروژه یکی از پروژه های خاص مترویی مـی باشـد . بـه لحـاظ پیچیـدگی هـای موجود، موضوع ارزیابی و آنالیز ریسک های موجود در پروژه از مراحل شناسایی تا مراحل اجرایی امری لازم و ضروری است. در این پایان نامه با بررسی وضعیت دستگاه حفاری TBM و تاثیر حفاری مکانیزه بر تونل سازی در محیط های شـهری همچنـین بـا بررسـی جزئیـات مطالعـات ژئوتکنیـک از دیـدگاه شناسـایی و ارزیـابی ریسک های پروژه، سعی گردید ابهامات و ریسک های پیش روی پروژه مشخص گردیـده و اقـدامات لازم بـرای کاهش آن و ایجاد شرایط ایمن برای طراحی و اجرا اتخاذ گردد. از این رو طرح مدیریت ریسـکRMP بـرای حوزه حفاری مکانیزه و تاثیر شرایط ژئوتکنیک در پروژه خط هفت متروی تهران طرحریـزی و ارائـه گردیـد. عوامل و عناصر ایجاد کننده ریسک با ارزیابی در خصوص احتمال رخداد و شدت تاثیر هر کـدام گـردآوری ومورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای کاهش آن با دیدگاه تخصصی در هر حـوزه بخصـوص مطالعـات ژئوتکنیک و حفاری مکانیزه ارائه گردید. با آنالیزهای انجام شده بر روی این پروژه، ۴۸ درصد از پتانسیل هـای ایجاد خرابی و صدمه با ریسک بالا، ۴۵ درصد با ریسک متوسط و ۷ درصد دارای ریسک پـائینی بـوده اسـت که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک بـه ترتیـب بـرای پتانسـیل هـای ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به ۴ درصد با ریسک بالا، ۳۳ درصد به ریسک متوسط و ۶۳ درصـد بـا سـطح ریسک پائین تقلیل پیدا نمود.

مقدمه:
در سالیان اخیر حفر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تون لهای ترابری شهری به علت رشد جمعیت و افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادی پیدا کرده است. در دهه های گذشته برای حفر تونل از روش های مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده می شد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی به روش حفاری نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاری با دستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است. در روش های حفاری سنتی تونل های شهری مشکلات و ریسک های فراوانی از قبیل کنترل ونگهداری زمین، جلوگیری از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیری از هجوم آبهای زیرزمینی بداخل تونل و از همه مهم تر ایمنی و سلامتی پرسنل کاری وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاری تمام مکانیزه بهترین جایگزین برای این رو شها شده و حفاری تونل های با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با حداقل نیروی انسانی و مدت زمان کوتاه تر از روش های قبلی، امکان پذیر شده است. بدلیل وجود ریسک های بالا در حفاری TBM که بخش اعظمی از آن بدلیل نو بودن این نوع حفاری و عدم شناخت کافی از شرایط آن، در این پایا ننامه سعی شده تا با بررسی ریس کهای ژئوتکنیکی و ارزیابی آن ها و سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده، سطح ریس کهای ناشی از مسائل ژئوتکنیکی را تا حد امکان کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رسانده است. در پایان نامه حاضر مطالب در شش فصل دسته بندی شده است، که بشرح ذیل ارائه می گردد: در فصل اول به روش های تونلسازی در محیط های شهری و معایب و مزایای آن ها اشاره و دلایل فنی استفاده از TBM مطرح شده است و در انتهای فصل انواع مدل های TBM که با شرایط مح یطهای شهری توانایی حفاری دارند، شرح داده شده است. در فصل دوم به معرفی و بررسی ریسک های ناشی از حفاری های زیرزمینی پرداخته و با شناسایی، دسته بندی و در نهایت تحلیل کیفی و کمی، روش مدیریت بر آن ها شرح داده شده است. در ادامه انواع ریسک های حفاری سنتی و حفاری مکانیزه و تحلیل بر اساس نوع و طبقه بندی آنها بصورت مجزا ذکر گردیده است. در فصل سوم با وارد شدن به بحث اصلی موضوع پروژه، به معرفی و شناسایی ریسک های ناشی از مسائل ژئوتکنیکی در حفاری مکانیزه اشاره و انواع آن در زمان های مختلف پروژه ذکر و بررسی شده است. در فصل چهارم متدولوژی و روش ارزیابی ریسک های ژئوتکنیکی در حفاری مکانیزه TBM در محیط های شهری، که پس از مطالعات و تحقیقات فراوان انتخاب شده است (طرح مدیریت ریسک RMP)، شرح داده شده و نحوه شناسایی، کمی سازی، توسعه پاسخ ریسک و در نهایت مانیتورینگ عکس العمل ریسک به تفکیک شرح داده شده است. سپس با فعال سازی روش RMP اقدام به کاهش کلیه ریسک ها شده است. در ادامه با ارائه روشی فنی اقدام به شناسایی ریسک های اولیه با استفاده از ثبت ریسک نموده و سپس به چگونگی تحلیل کیفی و کمی آن اشاره گردیده است. در فصل پنجم با ارائه روش ذکر شده در فصل قبل، برای پروژه خط ۷ متروی تهران، برای اولین بار در سطح این پروژه اقدام به ارزیابی ریسک های ناشی از مسائل ژئوتکنیکی (با توجه به مطالعات ژئوتکنیکی مسیر) در حفاری مکانیزه تونل پرداخته و نهایتاً باعث کاهش آن ها شده است. لازم به ذکر است که مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روی ریسک های ژئوتکنیک در فاز طراحی مسیر انجام شده و در فصل ششم پس از نتیجه گیری، پیشنهاد گردیده است که این مطالعات برای فاز اجرای پروژه قطعاً نیاز به بروزرسانی شدن دارد تا بتوان در تمام زمان اجرا از وقوع ریسک های ژئوتکنیکی پرخطر جلوگیری نمود. در نهایت در انتهای متن پایان نامه منابع و مواخذ فارسی و لاتین و همچنین فهرست سایت هایی که در زمان انجام پروژه مورد استفاده شده بود، ذکر گردیده است.

نتیجه گیری

هدف از آنالیز و ارزیابی ریسک تعیین و پیش بینی اثرات منفی است که در اثر رخدا دهای خطر بر بخشهـای مختلف پروژه همچون مخارج، کیفیت کار و ایمنی، بودجه و طرح و برنامه ساخت بوجود می آید. یـک برنامـه آنالیز ریسک در واقع ارزیابی یک پروژه در جهت هدف و جلوگیری از انحراف آن از هدف تعیین شـده اسـت. ارزیابی ریسک یک برنامه و فرآیند دینامیک بوده کـه در طـول پـروژه از مراحـل آغـازین (مطالعـات م رحلـه مفهومی) تا دوره ساخت و بهره برداری پروژه ادامه دارد. در حقیقت اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به سطح منطقی برای کنترل پروژ ههای تونلی، تقریباً تا زمان شروع پروژه قابـل دسـتیابی نیسـت، و پـس از مشـخص شدن اقدامات کاهنده، فرآیندی رو به جلو با پیشرفت پروژه می باشد. در این حالت بایستی مدنظر قرار گیـرد که حتی پس از مرحله مطالعـات ، همچنـان حاشـیه ای از عـدم قطعیـت هـا ، پارامترهـای کلیـدی حـاکم بـر تصمیم گیری ها در پروژه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. توجه به موارد زیر در این حالت لازم و ضروری است:
− فرآیند آنالیز ریسک بایستی از ابتدای پروژه شروع شده و بصورت مستمر با دستیابی به اطلاعات جدید بروز گردد.
− ریسک ها می توانند با بکارگیری سیاست های کاهنده کاهش یابند ولی حذف نمی گردند.
− مدیریت ریسک های باقیمانده نیازمند تخصیص تجهیزات مناسب و مجهز برای بخش های مختلف همچون کارفرما، پیمانکار، طراح و تیم مهندسی است. با رویکرد آنالیز ریسک تونل های طولانی پروژه خط هفت متروی تهران می توان نتایج زیر را عنوان نمود:
− تعیین منابع پتانسیل ریسک ها با توجه به شرایط ژئوتکنیکی پروژه
− ارزیابی ریسک اولیه دوره ساخت
− تعیین اقدامات لازمه در راستای رسیدن به هدف پروژه برای کاهش ریسک های اولیه
− ارزیابی ریسک باقیمانده بعد از بکارگیری اقدامات کاهنده
این نتایج بایستی بیشتر توسعه داده شود و توصیه ها و پیشنهاداتی ارائه گردد و راه حل های کاربردی در گزارشات طراحی ارائه شود. بر اساس نتایج حاصل از آنالیزها ۵۴ درصد از پتانسیل های ایجاد خرابی یا صدمه در سطح ریسک بالا صرفاً مربوط به عوامل و شرایط ژئوتکنیکی مسیر تونل می باشد که با انجام و موثرسازی اقدامات کاهنده ریسک به ۷ درصد تقلیل می یابد. همچنین از سطوح ریسک متوسط ۴۲ درصد از پتانسیل های ایجاد خرابی و صدمه مربوط به مسائل ژئوتکنیکی بوده که پس از اعمال اقدامات کاهنده ریسک تمامی آنها به سطح پائین ریسک تقلیل یافت. همچنین با آنالیزهای انجام شده بر روی این پروژه، ۴۸ درصد از پتانس یلهای ایجاد خرابی و صدمه با ریسک بالا، ۴۵ درصد با ریسک متوسط و ۷ درصد دارای ریسک پائینی بوده است که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک به ترتیب برای پتانس یلهای ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به ۴ درصد با ریسک بالا، ۳۳ درصد به ریسک متوسط و ۶۳ درصد با سطح ریسک پائین تقلیل پیدا نمود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط