ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئوتکنیکی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:163
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونل های مترو از منظر مسائل ژئوتکنیکی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
1چکیده
2مقدمه
فصل اول ………………… 4
1-1- مقدمه…………….. 5
1-2- روشهاي تونلسازي در زمین هاي نرم ……….. 6
1-2- 1- روش حفاري NATM (روش اُتریشی) ……. 6
1-2- 2- روش استفاده از ماشین هاي حفار بازویی….. 8
1-2- 3- ماشین هاي مکانیزه حفاري تمام مقطع (TBM) ……ا…….. 14
1-2- 3- 1- طبقهبندي ماشین هاي حفاري مکانیزه ………………… 15
1-2- 3- 2- محدوده کاربرد ماشین هاي حفاري مکانیزه ……………. 24
1-2- 3- 3- مزایا و معایب دستگاههاي حفار مکانیزه تمام مقطع تونل …………………………. 26
فصل دوم ……………… 29
2-1- مقدمه…………… 30
2-2- تعریف ریسک …… 33
2-3- مدیریت ریسک …. 37
2-3- 1- مراحل مدیریت ریسک …………………. 40
2-3- 2- شناسایی ریسک ……………………….. 41
2-3- 3- دستههاي مختلف ریسک ………………. 42
2-4- تحلیل ریسک …… 42
2-4- 1- تحلیل کیفی ریسک ……………………. 43
2-4- 2- تحلیل کمی ریسک …………………….. 44
2-5- بررسی انواع ریسکها در احداث تونل ها ……. 45
2-5- 1- ریسک ها در حفاري سنتی ……………… 47
2-5- 2- ریسک ها در حفاري مکانیزه TBM …..ا…. 48
فصل سوم ……………… 51
3-1- مقدمه…………… 52
3-2- ریسک هاي ناشی از حفاري مکانیزه …………. 56
3-3- منابع ریسک اولیه در تونلسازي مکانیزه در مناطق شهري ……. 58
3-3- 1- ریسک هاي مربوط به زمین شناسی و هیدروژئولوژي ………. 58
3-3- 2- ریسک هاي مربوط به طراحی …………… 58
3-3- 3- ریسک هاي مربوط به دوره ساخت ………. 58
فصل چهارم: ……………. 62 4-1- مقدمه……………. 63
4-2- طرح مدیریت ریسک (RMP) ……ا…………. 63
4-2- 1- شناسایی ریسک ها ………………………. 63
4-2- 2- کمیسازي ریسک ……………………… 64
4-2- 3- توسعه پاسخ ریسک …………………….. 64
4-2- 4- مانیتورینگ عکسالعمل ریسک …………. 65
4-3- فعال سازي RMP جهت کاهش کلیه ریسک ها ………………… 67
4-4- شناسایی ریسک هاي اولیه با استفاده از ثبت ریسک…………… 69
4-4- 1- تعیین ریسک اولیه با تجزیه و تحلیل کیفی ریسک ………. 74
4-4- 2- تعیین ریسک اولیه بصورت تحلیل کمی ریسک …………… 78
فصل پنجم …………….. 82
5-1- معرفی خط 7 متروي تهران ……………….. 83
5-2- مطالعات ژئوتکنیک مسیر خط 7 متروي تهران ………………. 85
5-3- وضعیت آب زیرزمینی مسیر خط 7 متروي تهران ……………. 95
5-3- 1- آبخوان اصلی …. 95
5-3- 2- آبخوان سوار ….. 95
5-3- 3- انتخاب دستگاه حفار براساس وضعیت آب زیرزمینی تهران ………………………….. 96
5-3- 4- سطح ایستابی و نوسان هاي آن …………. 97
5-3- 5- ویژگی هاي شیمیائی آب هاي زیرزمینی …. 98
5-4- ترکیبات خاك مسیر تونل …………………. 98
5-4- 1- دانه بندي …….. 98
5-4- 2- فعال بودن ……. 98
5-4- 3- تراوایی ……….. 99
5-4- 4- ویژگی هاي شیمیائی خاك …………….. 100
5-5- ویژگی هاي ژئوتکنیکی قلوه سنگ ها و تخته سنگ ها و بررسی ریسک آنها …………….. 101
5-5- 1- سختی ………. 102
5-5- 2- مقاومت در برابر سایش ………………… 103
5-5- 3- سایندگی ……. 104
5-5- 4- ویژگی هاي مکانیکی …………………… 104
5-6- زمین شناسی سینه کار تونل ………………. 105
5-7- رفتار زمین در تونلسازي ………………….. 106
5-8- حفاري و پوشش تونل ……………………. 107
5-9- خورندگی و تخریب بتن …………………. 109
5-10- رویکرد ارائه شده جهت ارزیابی ریسک هاي پروژه خط 7 متروي تهران ………………. 110
5-11- بکارگیري آنالیز ریسک …………………. 111
5-12- تعیین خطرات … 112
5-13- ثبت و ارزیابی ریسک …………………… 114
5-14- اقدامات کاهنده ریسک …………………. 120
فصل ششم……………. 125
6- 1- نتیجه گیري …….. 126
6- 2- پیشنهادات …….. 128
129 منابع و ماخذ
130 منابع فارسی
133 منابع لاتین
134 سایت هاي اطلاع رسانی
135 چکیده انگلیسی .

چکیده:

پروژه خط هفت متروي تهران یکی از طولان یترین و عمیق ترین خطوط شبکه متروي شـهر تهـران اسـت. این پروژه با طول حدود 26 کیلومتر جنوب شرقی شهر تهران را به شمال غربی آن متصل ساخته و در مسـیر خود هشت ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط شبکه مترویی تهران دارد. این پروژه به لحاظ تفاو تهاي عمـده و قابل توجهی مانند گذر از تمامی آبرفت هاي شهر و مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی مختلـف، عمیـ قتـر بـودن و قرارگیري بخش عمده اي از آن در زیر سطح آب زیرزمینی و همچنین ارائه راه حـل اجرایـی حفـاري مکـانیزه جهت نیل به زمان بندي محدود پروژه یکی از پروژه هاي خاص مترویی مـی باشـد . بـه لحـاظ پیچیـدگی هـاي موجود، موضوع ارزیابی و آنالیز ریسک هاي موجود در پروژه از مراحل شناسایی تا مراحل اجرایی امري لازم و ضروري است. در این پایان نامه با بررسی وضعیت دستگاه حفاري TBM و تاثیر حفاري مکانیزه بر تونل سازي در محیط هاي شـهري همچنـین بـا بررسـی جزئیـات مطالعـات ژئوتکنیـک از دیـدگاه شناسـایی و ارزیـابی ریسک هاي پروژه، سعی گردید ابهامات و ریسک هاي پیش روي پروژه مشخص گردیـده و اقـدامات لازم بـراي کاهش آن و ایجاد شرایط ایمن براي طراحی و اجرا اتخاذ گردد. از این رو طرح مدیریت ریسـکRMP بـراي حوزه حفاري مکانیزه و تاثیر شرایط ژئوتکنیک در پروژه خط هفت متروي تهران طرحریـزي و ارائـه گردیـد. عوامل و عناصر ایجاد کننده ریسک با ارزیابی در خصوص احتمال رخداد و شدت تاثیر هر کـدام گـردآوري ومورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم براي کاهش آن با دیدگاه تخصصی در هر حـوزه بخصـوص مطالعـات ژئوتکنیک و حفاري مکانیزه ارائه گردید. با آنالیزهاي انجام شده بر روي این پروژه، 48 درصد از پتانسیل هـاي ایجاد خرابی و صدمه با ریسک بالا، 45 درصد با ریسک متوسط و 7 درصد داراي ریسک پـائینی بـوده اسـت که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک بـه ترتیـب بـراي پتانسـیل هـاي ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به 4 درصد با ریسک بالا، 33 درصد به ریسک متوسط و 63 درصـد بـا سـطح ریسک پائین تقلیل پیدا نمود.

مقدمه:
در سالیان اخیر حفر فضاهاي زیرزمینی مخصوصاً حفر تون لهاي ترابري شهري به علت رشد جمعیت و افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادي پیدا کرده است. در دهه هاي گذشته براي حفر تونل از روش هاي مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده می شد اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي به روش حفاري نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاري با دستگاه حفاري تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است. در روش هاي حفاري سنتی تونل هاي شهري مشکلات و ریسک هاي فراوانی از قبیل کنترل ونگهداري زمین، جلوگیري از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیري از هجوم آبهاي زیرزمینی بداخل تونل و از همه مهم تر ایمنی و سلامتی پرسنل کاري وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاري تمام مکانیزه بهترین جایگزین براي این رو شها شده و حفاري تونل هاي با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با حداقل نیروي انسانی و مدت زمان کوتاه تر از روش هاي قبلی، امکان پذیر شده است. بدلیل وجود ریسک هاي بالا در حفاري TBM که بخش اعظمی از آن بدلیل نو بودن این نوع حفاري و عدم شناخت کافی از شرایط آن، در این پایا ننامه سعی شده تا با بررسی ریس کهاي ژئوتکنیکی و ارزیابی آن ها و سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده، سطح ریس کهاي ناشی از مسائل ژئوتکنیکی را تا حد امکان کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رسانده است. در پایان نامه حاضر مطالب در شش فصل دسته بندي شده است، که بشرح ذیل ارائه می گردد: در فصل اول به روش هاي تونلسازي در محیط هاي شهري و معایب و مزایاي آن ها اشاره و دلایل فنی استفاده از TBM مطرح شده است و در انتهاي فصل انواع مدل هاي TBM که با شرایط مح یطهاي شهري توانایی حفاري دارند، شرح داده شده است. در فصل دوم به معرفی و بررسی ریسک هاي ناشی از حفاري هاي زیرزمینی پرداخته و با شناسایی، دسته بندي و در نهایت تحلیل کیفی و کمی، روش مدیریت بر آن ها شرح داده شده است. در ادامه انواع ریسک هاي حفاري سنتی و حفاري مکانیزه و تحلیل بر اساس نوع و طبقه بندي آنها بصورت مجزا ذکر گردیده است. در فصل سوم با وارد شدن به بحث اصلی موضوع پروژه، به معرفی و شناسایی ریسک هاي ناشی از مسائل ژئوتکنیکی در حفاري مکانیزه اشاره و انواع آن در زمان هاي مختلف پروژه ذکر و بررسی شده است. در فصل چهارم متدولوژي و روش ارزیابی ریسک هاي ژئوتکنیکی در حفاري مکانیزه TBM در محیط هاي شهري، که پس از مطالعات و تحقیقات فراوان انتخاب شده است (طرح مدیریت ریسک RMP)، شرح داده شده و نحوه شناسایی، کمی سازي، توسعه پاسخ ریسک و در نهایت مانیتورینگ عکس العمل ریسک به تفکیک شرح داده شده است. سپس با فعال سازي روش RMP اقدام به کاهش کلیه ریسک ها شده است. در ادامه با ارائه روشی فنی اقدام به شناسایی ریسک هاي اولیه با استفاده از ثبت ریسک نموده و سپس به چگونگی تحلیل کیفی و کمی آن اشاره گردیده است. در فصل پنجم با ارائه روش ذکر شده در فصل قبل، براي پروژه خط 7 متروي تهران، براي اولین بار در سطح این پروژه اقدام به ارزیابی ریسک هاي ناشی از مسائل ژئوتکنیکی (با توجه به مطالعات ژئوتکنیکی مسیر) در حفاري مکانیزه تونل پرداخته و نهایتاً باعث کاهش آن ها شده است. لازم به ذکر است که مطالعات و تحقیقات انجام شده بر روي ریسک هاي ژئوتکنیک در فاز طراحی مسیر انجام شده و در فصل ششم پس از نتیجه گیري، پیشنهاد گردیده است که این مطالعات براي فاز اجراي پروژه قطعاً نیاز به بروزرسانی شدن دارد تا بتوان در تمام زمان اجرا از وقوع ریسک هاي ژئوتکنیکی پرخطر جلوگیري نمود. در نهایت در انتهاي متن پایان نامه منابع و مواخذ فارسی و لاتین و همچنین فهرست سایت هایی که در زمان انجام پروژه مورد استفاده شده بود، ذکر گردیده است.

نتیجه گیري

هدف از آنالیز و ارزیابی ریسک تعیین و پیش بینی اثرات منفی است که در اثر رخدا دهاي خطر بر بخشهـاي مختلف پروژه همچون مخارج، کیفیت کار و ایمنی، بودجه و طرح و برنامه ساخت بوجود می آید. یـک برنامـه آنالیز ریسک در واقع ارزیابی یک پروژه در جهت هدف و جلوگیري از انحراف آن از هدف تعیین شـده اسـت. ارزیابی ریسک یک برنامه و فرآیند دینامیک بوده کـه در طـول پـروژه از مراحـل آغـازین (مطالعـات م رحلـه مفهومی) تا دوره ساخت و بهره برداري پروژه ادامه دارد. در حقیقت اطلاعات مورد نیاز براي رسیدن به سطح منطقی براي کنترل پروژ ههاي تونلی، تقریباً تا زمان شروع پروژه قابـل دسـتیابی نیسـت، و پـس از مشـخص شدن اقدامات کاهنده، فرآیندي رو به جلو با پیشرفت پروژه می باشد. در این حالت بایستی مدنظر قرار گیـرد که حتی پس از مرحله مطالعـات ، همچنـان حاشـیه اي از عـدم قطعیـت هـا ، پارامترهـاي کلیـدي حـاکم بـر تصمیم گیري ها در پروژه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. توجه به موارد زیر در این حالت لازم و ضروري است:
− فرآیند آنالیز ریسک بایستی از ابتداي پروژه شروع شده و بصورت مستمر با دستیابی به اطلاعات جدید بروز گردد.
− ریسک ها می توانند با بکارگیري سیاست هاي کاهنده کاهش یابند ولی حذف نمی گردند.
− مدیریت ریسک هاي باقیمانده نیازمند تخصیص تجهیزات مناسب و مجهز براي بخش هاي مختلف همچون کارفرما، پیمانکار، طراح و تیم مهندسی است. با رویکرد آنالیز ریسک تونل هاي طولانی پروژه خط هفت متروي تهران می توان نتایج زیر را عنوان نمود:
− تعیین منابع پتانسیل ریسک ها با توجه به شرایط ژئوتکنیکی پروژه
− ارزیابی ریسک اولیه دوره ساخت
− تعیین اقدامات لازمه در راستاي رسیدن به هدف پروژه براي کاهش ریسک هاي اولیه
− ارزیابی ریسک باقیمانده بعد از بکارگیري اقدامات کاهنده
این نتایج بایستی بیشتر توسعه داده شود و توصیه ها و پیشنهاداتی ارائه گردد و راه حل هاي کاربردي در گزارشات طراحی ارائه شود. بر اساس نتایج حاصل از آنالیزها 54 درصد از پتانسیل هاي ایجاد خرابی یا صدمه در سطح ریسک بالا صرفاً مربوط به عوامل و شرایط ژئوتکنیکی مسیر تونل می باشد که با انجام و موثرسازي اقدامات کاهنده ریسک به 7 درصد تقلیل می یابد. همچنین از سطوح ریسک متوسط 42 درصد از پتانسیل هاي ایجاد خرابی و صدمه مربوط به مسائل ژئوتکنیکی بوده که پس از اعمال اقدامات کاهنده ریسک تمامی آنها به سطح پائین ریسک تقلیل یافت. همچنین با آنالیزهاي انجام شده بر روي این پروژه، 48 درصد از پتانس یلهاي ایجاد خرابی و صدمه با ریسک بالا، 45 درصد با ریسک متوسط و 7 درصد داراي ریسک پائینی بوده است که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک به ترتیب براي پتانس یلهاي ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به 4 درصد با ریسک بالا، 33 درصد به ریسک متوسط و 63 درصد با سطح ریسک پائین تقلیل پیدا نمود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت