ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:140
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده…………………………..1
پیشگفتار……………………….2
فصل یکم- مشخصات جغرافیایی و کلی منطقه مورد مطالعه
-1-1موقعیت جغرافیایی………………..7
-2-1آب و هوای منطقه………………..7
-3-1ریخت شناسی )مورفولوژی( منطقه…………………………..7
-4-1ویژگیهای انسانی و اقتصادی………………..10
-5-1تاریخچه مطالعات قبلی………………………..10
-6-1هدف پژوهش……………………..11
-7-1روش پژوهش……………………..11
-8-1نرم افزارهای مورد استفاده……………………12
فصل دوم- مشخصات زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
-1-2کلیات……………..14
-2-2تکتونیک منطقه مورد مطالعه……………..15
-3-2کانی شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه………………….15
-4-2زمین شناسی اقتصادی کانسار مورد مطالعه………….21
فصل سوم- مطالعات آماری بر روی تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار مورد مطالعه
-1-3کلیات……………..24
-2-3توده شرقی………………………..24
-1-2-3محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم…………………24
-2-2-3مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم………………27
-3-3توده مرکزی…………………………31
-1-3-3محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم و وانادیوم…………………..31
-2-3-3مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم……………..35
-3-3-3مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار وانادیوم……………..37
-4-3توده غربی…………………………..42
-1-4-3محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم و وانادیوم………………….42
-2-4-3مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم…………….47
-2-4-3مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار وانادیوم…………….49
-5-3مختصری در مورد وضعیت عناصر نادر خاکی در کانسار آنومالی شمالی……………………..54
فصل چهارم- مدلسازی سه بعدی توده ها و تخمین ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در آنها
-1-4کلیات…………….57
-1-1-4چگونگی ساخت مدل سه بعدی توده ها……….57
-1-1-1-4جمع آوری اطلاعات…………57
-2-1-1-4آماده سازی و دسته بندی اطلاعات……………………..57
59……………………(Wire frame) – تهیه مدل تور سیمی4-1-1-4
-3-1-1-4ترسیم نیمرخهای زمین شناسی………..59
-5-1-1-4ساخت مدل بلوکی………….60
-2-1-4روشهای مورد استفاده در ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم توده ها………………….61
-1-2-1-4ارزیابی ذخیره به کمک روش مجذور عکس فاصله……………………..61
-2-2-1-4ارزیابی ذخیره به کمک روش کریگینگ……………………62
-2-4توده شرقی……………………………64
-1-2-4چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده………………………..64
-2-2-4چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم در این توده……………………..70
-3-4توده غربی……………………………75
-1-3-4چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده………………………75
-2-3-4چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در این توده………………………85
-3-3-4بررسی واریوگرامهای تیتانیوم و وانادیوم در این توده……….91
-4-4توده مرکزی……………………..94
-1-4-4چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده……………………94
-2-4-4چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در این توده………………….103
-3-4-4بررسی واریوگرامهای تیتانیوم و وانادیوم در این توده………………………106
-5-4بررسی میزان ذخیره در کل این کانسار……………109
فصل پنجم- مقایسه کمیت و کیفیت عناصر مورد نظر در کانسار آهن آنومالی شمالی با تعدادی از کانسارهای
تیتانومنیتیت در سراسر جهان
-1-5کلیات………………………….111
-2-5مشخصات کلی کانسارهای تیتانومنیتیت………..111
-3-5مقایسه میزان ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در کانسار آنومالی شمالی با کانسارهای ذکر شده……115
فصل ششم – نتیجه گیری و پیشنهادها
-1-6نتیجه گیری……………………..120
-2-6پیشنهادها…………………………122
-1-2-6پیشنهادهای کلی…………………………122
-2-2-6پیشنهادهای فنی…………………………123
فهرست منابع………………………….124
فهرست منابع فارسی…………………124
فهرست منابع انگلیسی………………125
چکیده انگلیسی 126

چکیده:
امروزه در کانسارهای فلزی به خصوص در کانسارهای آهن ماگمایی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه اهمیتی روزافزون یافته است، به صورتی که حتی می تواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برنامه استخراجی معدن بشود. تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به علت کاربرد فراوان در صنایع استراتژیک از جمله این عناصر می باشند. کانسارهای آهن منطقه بافق از جمله کانسارهایی هستند که این عناصر ارزشمند در آنها یافت می شوند. کانسار آهن آنومالی شمالی واقع در 11کیلومتری شمال غرب معدن آهن چغارت از جمله این کانسارها می باشد، که در دهه های گذشته بر روی آن کارهایی در حد پی جویی صورت گرفته است. در این پایان نامه که همزمان با انجام عملیات اکتشاف تفضیلی بر روی این کانسار صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این کانسار بر اثر تکتونیک به سه توده شرقی، مرکزی و غربی بخش شده است. پس از جمع آوری اطلاعات قبلی و جدید و فرآوری آنها با استفاده از نرم افزارهای مناسب و با ترسیم نمودارهای آماری و مدلهای مناسب وضعیت توزیع عیار تیتانیوم در هر سه توده و توزیع عیار وانادیوم در توده های مرکزی و غربی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها نشانگر میزان بسیار کم وانادیوم و در حقیقت عدم وجود پتانسیل وانادیوم در توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی و همچنین عدم وجود پتانسیل عناصر نادر خاکی در این کانسار می باشد. همچنین مدل سه بعدی هر یک از سه توده این کانسار تهیه شده و ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در آنها ارزیابی شده است. بر این اساس مجموع ذخیره کانسنگ در کانسار آنومالی شمالی در حدود 277میلیون تن می باشد که از این میزان 128میلیون تن متعلق به توده مرکزی، 122میلیون تن متعلق به توده غربی و 27میلیون تن متعلق به توده شرقی می باشد. عیار متوسط وانادیوم در دو توده مرکزی و غربی به ترتیب برابر %0/129و %0/109می باشد که بالاتر از عیار حد جهانی وانادیوم می باشد، ولی عیار متوسط تیتانیوم در هر سه توده این کانسار به مراتب پایینتر از عیار حد جهانی در کانسارهای تیتانومنیتیت می باشد و تنها در توده مرکزی عیار بالاتری نسبت به دو توده دیگر و برابر %0/36دارد. این مقدار عیار تیتانیوم می تواند به عنوان عاملی مزاحم در امر استخراج و فرآوری آهن عمل نماید. در نهایت سه توده این کانسار از نظر تناژ، عیار آهن، عیار وانادیوم و عیار تیتانیوم با 6کانسار تیتانومنیتیت دیگر از مناطق مختلف جهان مقایسه شده و در این مقایسه دیده می شود که این کانسار به کانسارهای آهن ماگمایی با میزان تیتانیوم و وانادیوم پایین )تیپ معدن آهن کایرونای سوئد( شباهت دارد.

پیشگفتار
کانسار آهن آنومالی شمالی بافق در حدود 10کیلومتری شمال معدن آهن چغارت در شهرستان بافق قرار دارد. ذخیره این کانسار حدود 327میلیون تن در کاتاگوری)3331طبق رده بندی سازمان ملل یا ،(EFG2 ) C1طبق رده بندی روسی( تخمین زده شده است. با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه بافق و ماگماتیسم منطقه و همچنین وضعیت معادن فعال در منطقه از نظر عناصر و کانیهای ارزشمند همراه، وجود برخی از این عناصر و کانیها در این کانسار پیشبینی شده است. از سویی، کانسارهای آهن ماگمایی از نظر وجود عناصری مانند تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی، اهمیت روزافزونی یافته اند. در این نوع کانسارها ثابت شده است که میزان تیتانیوم، وانادیوم )دارای وابستگی ژیوشیمیایی با آهن( و عناصر نادر خاکی)دارای وابستگی ژیوشیمیایی با فسفر( قابل توجه می باشد و امروزه استخراج این عناصر از این کانسارها در حال گسترش است] .[1عنصر تیتانیوم همانند عنصر آهن در طول انجماد ماگما در فاصله زیادی قابلیت جداشدن را دارد، بنابراین با گونه های بسیاری از سنگهای آذرین همراه می باشد] .[1مهمترین کانیهای تیتانیوم دار روتیل، بروکیت، آناتاز TiO2و ایلمنیت FeTiO3می باشند] .[2،3تیتانیوم پلاسری در آبرفتهای رودخانه ای، ماسه های ساحلی و ماسه های سیاه تیتانیوم دار وجود دارد. کانسارهای ماگمایی )تیتانومنیتیت( تیتانیوم همراه با منیتیت و هماتیت هستند و بیشتر با سنگهای آذرین مافیک و اولترامافیک لایه ای ))گابرو- پیروکسنیت- نوریت(( و آنورتوزیت همراه می باشند] .[2،1با توجه حجم استخراج شده بسیار بالای تیتانیوم از کانسارهای پرعیار پلاسری و تیتانومنیتیت، عیار حد تیتانیوم کاهش یافته است] .[4میزان تولید ایلمنیت و روتیل در دنیا در سال 1994بالغ بر 3/94میلیون تن و در سال 1995به 4/2میلیون تن و در سال 1996به 4/37میلیون تن افزایش یافته و روندی صعودی دارد] .[5،6تولید تیتانیوم در دهه نود رو به افزایش گذاشته است و یکی از دلایل آن افزایش مصرف TiO2در صنایع بخش پلاستیک می باشد] .[8 ،7در اواخر سال 2004ظرفیت تولید ایلمنیت و روتیل به بیش از 5میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود که تولید و همچنین تقاضا در چند سال آینده افزایش یابد. دلایل این امر رشد تقاضای TiO2در جهان به خصوص در شرق آسیا و همچنین فلز تیتانیوم در بخشهای نظامی و هوایی می باشند] .[8 ،7قیمت هر پوند روتیل از 1/01 دلار در سال 1999به 0/9دلار در سال 2003رسیده است که در سه ماه آخر سال 2004به 0/95دلار رسیده است] .[8 ،7همچنین قیمت ایلمنیت در سه ماه آخر سال 2004با کمی کاهش در مقایسه با اول سال به طور متوسط 81دلار به ازای هر تن متریک ) 1000کیلوگرم( رسیده است] .[7در حال حاضر 23 پروژه بزرگ برای اکتشاف و استخراج تیتانیوم در سراسر دنیا در حال انجام می باشند که مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارند] .[8قیمت وارداتی کنسانتره فلز تیتانیوم برای مصرف در صنایع تولید فولاد در سه ماه آخر سال 2004به طور متوسط 6/4دلار به ازای هر پوند رسیده است که نسبت به اول این سال افزایش یافته است] .[7میزان فلز تولیدی به بیش از 60000تن می رسد که ارزشی بیش از 200 میلیون دلار را دارا می باشد] .[5این فلز در ساخت فولادهای آلیاژی مورد استفاده در هواپیماها، سفینه های فضایی، موشکها، موتور هواپیما، ادوات رزمی و توربینهای گاز و همچنین اکسید تیتانیوم در صنایع رنگ سازی، کاغذسازی و پلاستیک به عنوان رنگدانه کاربرد دارد] .[5،6کلارک 3این عنصر در پوسته زمین برابر %0/4می باشد].[5 وانادیوم دارای کلارک ppm160و دارای کانیهای اندکی می باشد، به دلیل این که یون + V3از نظر ژیوشیمیایی شبیه یون + Fe3می باشد، بنابراین + V3در بسیاری از کانیها جانشین + Fe3می شود )غلظت وانادیوم به صورت V2O5گزارش می شود(. این دلایل مانع شد که این عنصر تا سال 1830مورد توجه شیمیدانها و متالورژیستها قرار بگیرد. وانادیوم از ذخایر گرمابی و ماگمایی حاصل می شود] .[4،5کانیهای دیگر وانادیوم عبارتند از پاترونیت ،VS4وانادیت ،Pb5(VO4)3Clکارنوتیت K2(UO2)2(VO4)2,3H2Oو دسکلوزیت ) .Pb(Zn,Cu)(VO4)(OHحدود %85تولید جهانی این فلز در تولید فولاد مصرف می شود. وجود %0/1وانادیوم در فولاد مقاومت، سختی و شکل پذیری آنرا افزایش می دهد. این فولادها برای احداث ساختمانهای بلند، سکوهای حفاری دریایی و لوله های انتقال نفت وگاز مصرف می شود. از ترکیبات شیمیایی این فلز برای تولید رزینهای نایلون و پلی استر همچنین شیشه های مخصوص محافظت کننده آثار هنری و پارچه ها در برابر اشعه ماورای بنفش استفاده می شود ] .[5تولید این فلز تا اواخر دهه 1990بین 30000تن تا 40000تن متغیر بوده است، ولی در سالهای اخیر این میزان به حدود 50000 تا 60000تن افزایش یافته است] .[5،6این افزایش به گونه ای است که در فوریه 2005میزان مصرف وانادیوم %20نسبت به فوریه 2004افزایش یافته است] .[7قیمت هر پوند فلز وانادیوم در اوایل سال 2005به بیش از 26دلار رسیده است] .[7قیمت V2O5رو به افزایش است به گونه ای که از متوسط 10 دلار به ازای هر پوند در ماه ژانویه به بیش از 11دلار در هر پوند رسیده است].[7 عناصر نادر خاکی ) 4(REEگروه لانتانیتها در جدول تناوبی را شامل می شود که شامل دو گروه عناصر نادر خاکی سبک ) (LREEو عناصر نادر خاکی سنگین ) (HREEمی باشند. از عناصر مشهور نادر خاکی می توان به سریوم ،Ceایتریوم ،Yلانتانیوم ،Laنیودیمیوم Ndو نیوبیوم Nbاشاره نمود. این عناصر با سنگهای کربناتیت و کانسارهای آپاتیت آذرین، کانسارهای آهن آپاتیتی یا سنگهای بازی پرمایه از کانیهای فلدسپاتوییدی همراه هستند. دو کانی اصلی اینها باستانازیت CO3CeFکه یک کربنات فلویوردار است و مونازیت (Ca,La,Th,Y)PO4که یک فسفات است، می باشند] .[5،6مونازیت به صورت ذخایر پلاسری دیده می شود. همچنین عناصر نادر خاکی در کانسارهای گرمابی در مجموعه سنگهای آلکالن دیده می شوند. کاربرد این عناصر بسیار وسیع می باشد. کاتالیزور در پالایش نفت خام، ابررسانا در دمای زیاد در صنایع الکترونیک، پوشش فولاد برای افزایش مقاومت و کارایی فولاد، استفاده برای تولید آهنربای دایمی و در صفحه تلویزیون از جمله کاربردهای فراوان این عناصر می باشند] .[2،5کلارک این عناصر در حد ppm2500می باشند. تولید جهانی این عناصر از حدود 50000تن در اوایل دهه نود به حدود 80000تن در اوایل قرن بیست و یکم افزایش یافته است] .[2،5،6در سالهای 1999و 2000به دلیل تقاضای بالا، تولید این عناصر به خصوص از سوی چینیها افزایش چشمگیری یافت و این امر باعث سقوط قیمتها و کاهش تولید شده است. به گونه ای که میزان تولید از 98300تن در سال 2002به 95000تن در سال 2003کاهش یافت] .[24همچنین قیمت این عناصر از 10/5دلار در در هر کیلوگرم سال 2000به 5/5 دلار در هر کیلوگرم در سال 2003رسیده است] 80 .[24درصد ظرفیت تولید عناصر نادر خاکی جهان در کشور چین می باشد. در این چند سال تنها تقاضا برای عنصر سریوم به دلیل استفاده در کم کردن آلودگی خودروهای دیزلی افزایش یافته است].[24 با توجه به توسعه صنایع نفت و پتروشیمی و فولاد در ایران و همچنین صنایع پایین دست همانند تولید فولاد آلیاژی )یزد، اصفهان، اسفراین(، صنایع هوایی، نظامی و خودروسازی نیاز کشور به تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در حال افزایش است که این امر یعنی افزایش واردات، در حالی که قیمت جهانی این عناصر نیز در حال افزایش می باشد. از طرفی با توجه به پتانسیل فراوان کانسارهای آهن بافق از نظر این عناصر، اگر روی این عناصر ارزیابی مناسبی صورت نگیرد علاوه بر اتلاف منابع ملی و ضرر به منافع بالقوه این عناصر، اینها می توانند در روند استخراج و فرآوری آهن مشکل ایجاد نمایند

نتیجه گیری

با توجه به موضوع این پایان نامه که و تحلیل داده ها و کارهای انجام شده قبلی و همچنین مطالعات و عملیلات اکتشافی که در حین انجام این پایان نامه در حال اجرا بوده است و همچنین پردازش داده های حاصل از مراحل قبلی و فعلی و تفسیر آنها، نتایج زیر بدست آمده است:
-1مجموع ذخیره کانسنگ در این کانسار در حدود 277میلیون تن می باشد که از این میزان حدود 128میلیون تن آن به توده مرکزی، حدود 122میلیون تن به توده غربی و حدود 27میلیون تن به توده شرقی متعلق می باشد. به عبارتی دیگر بیش از 250میلیون تن از ذخیره کانسنگ به دو توده مرکزی و غربی تعلق می گیرد.
-2میزان عیار تیتانیوم در هر سه توده بسیار پایین و به مراتب کمتر از عیار حد جهانی می باشد. با بررسی های به عمل آمده و مقایسه آن با استاندارد جورک مشخص گردید که هر سه توده این کانسار از دیدگاه میزان تیتانیوم در رده منابع ) (Resourcesتیتانیوم در حال حاضر قرار می گیرند نه ذخایر ) (Reservesتیتانیوم. شایان ذکر است که در بخشی از توده مرکزی تیتانیوم می تواند به عنوان یک عامل مزاحم برای استخراج و فرآوری آهن در نظر گرفته شود.
-3میزان عیار وانادیوم در توده شرقی پایین تر از دو توده دیگر و کمتر از %0/1می باشد و در برخی از نمونه های گرفته شده از گمانه های این توده میزان آن اندازه گیری نشده است. ولی در دو توده مرکزی و غربی میزان عیار وانادیوم بالاتر از عیار حد جهانی ) (%0/1و به نسبت مناسب می باشد. بیشترین عیار وانادیوم در توده مرکزی می باشد که به بیش از %0/3می رسد. بر اساس استاندارد )رده بندی( جورک توده های غربی و مرکزی در رده ذخایر وانادیوم در این کانسار حساب می شود.
-4میزان V2O5و TiO2محتوی در این کانسار به ترتیب در حدود 299هزار و 800هزار تن می باشد. بیشترین میزان تیتانیوم و وانادیوم در این کانسار در توده مرکزی دیده می شود.
-5کاتاگوری ذخایر در سه رده بندی جورک، روسی و سازمان ملل برای ذخایر وانادیوم و منابع تیتانیوم در دو توده مرکزی و غربی در حد قابل قبولی است ولی در توده شرقی به علت مقدار کم حفاری های انجام شده و درجه پیچیدگی بالای این توده کاتاگوری منبع تیتانیوم بسیار پایین می باشد.
-6با بررسی های آماری در این کانسار دیده شد که در توده های غربی و شرقی تیتانیوم دارای همبستگی منفی با آهن در این کانسار می باشد و عیار تیتانیوم بیشتر در باطله ها مانند دایکها و سنگهای اسیدی دربرگیرنده کانسار افزایش می یابد. البته در توده مرکزی یک همبستگی مثبت کم بین آهن وتیتانیوم دیده می شود.
-7با انجام کارهای آماری در این کانسار مشاهده شد که وانادیوم دارای همبستگی مثبت مناسبی با آهن و تیتانیوم در دو توده مرکزی و غربی می باشد. به عبارتی دیگر میزان وانادیوم همراه با افزایش میزان آهن و تیتانیوم در این دو توده افزایش می یابد.
-8با انجام عمل کامپوزیت کردن در گمانه های حفر شده جدید در توده های شرقی و غربی و 5گمانه از توده مرکزی و بدست آوردن عیار متوسط وانادیوم و تیتانیوم در کانسنگهای گرفته شده در هر یک از این گمانه ها این موضوع مشخص می شود که میزان عیار تیتانیوم گرفته شده در کانسنگهای مذکور در بیشتر موارد کمتر از %0/5و تنها در یک مورد در گمانه KNA4در توده شرقی به %0/7می رسد. ولی عیار وانادیوم در این کانسنگها در بیشتر موارد برابر یا بیش از %0/1می باشد.
-9با ترسیم هیستوگرامهای تیتانیوم در هر سه توده مشخص شده است که توزیع فراوانی عیار تیتانیوم در هر سه توده این کانسار از نوع توزیع لاگ نرمال می باشد. اما ترسیم هیستوگرام وانادیوم در توده های مرکزی و غربی نشان داد که توزیع نرمال یا نزدیکی به توزیع نرمال برای توزیع فراوانی عیار وانادیوم در این دو توده وجود دارد.
-10واریوگرامهای ترسیم شده در دو توده مرکزی و غربی نشانگر این است که ناهمسانگردی هندسی در توده های غربی و مرکزی به میزان کمی دیده می شود. ناهمسانگردی در توده غربی بر اساس توزیع فضایی عیار تیتانیوم بیشتر به چشم می آید.
-11با مقایسه هر سه توده این کانسار با 6کانسار تیتانومنیتیت از دیگر نقاط جهان مشاهده شد که میزان عیار وانادیوم، تیتانیوم و ذخیره کانسنگ در دو توده غربی و مرکزی مشابه کانسارهای آهن ماگمایی با میزان تیتانیوم و وانادیوم پایین یا به عبارتی کانسارهای تیپ معدن آهن کایرونا در سوئد می باشد. همچنین این مقایسه نشانگر وضعیت به نسبت مناسب وانادیوم در این دو توده می باشد. ولی از سوی دیگر این مقایسه نشانگر وضعیت نامناسب توده شرقی برای معدنکاری می باشد.
-12برای استحصال وانادیوم و آهن از این کانسار با توجه به پارامترهای زمین شناسی، عمق کانسار، عیار آهن، عیار وانادیوم و تیتانیوم، درجه پیچیدگی، میزان ذخیره کانسنگ )تناژ( و ضخامت و گستردگی کانسار، توده مرکزی در اولویت نخست و توده غربی در اولویت دوم قرار می گیرند.
-13در توده های شرقی و غربی این کانسار هیچگونه اثری از آپاتیت و عناصر نادر خاکی دیده نشده است. در توده مرکزی آپاتیت با چشم مسلح دیده نشده است ولی در یک نمونه برداشت شده از مطالعات قبلی بلورهای آپاتیت به همراه بلورهای منیتیت دیده شده است. با تجزیه این نمونه 4عنصر ایتریوم، نیودیمیوم، سریوم و لانتانیوم با عیار مجموع 2500 ppmدیده شده اند ] .[9نمونه های حاوی آپاتیت در این توده به طور کامل موضعی و فراوانی بسیار کمی دارند. باید این موضوع ذکر شود که میزان این عناصر با میزان فسفر همبستگی مستقیم دارد و در کانسار آنومالی شمالی میزان فسفر به مراتب پایینتر از میزان فسفر در کانسارهای دیگر آهن در منطقه بافق می باشد. با توجه به این موضوع و همچنین عیار حد جهانی این عناصر ) (%4این کانسار دارای پتانسیل این عناصر نمی باشد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت