ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:140
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

ارزیابی مقدماتی میزان تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن آنومالی شمالی بافق – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده…………………………..۱
پیشگفتار……………………….۲
فصل یکم- مشخصات جغرافیایی و کلی منطقه مورد مطالعه
-۱-۱موقعیت جغرافیایی………………..۷
-۲-۱آب و هوای منطقه………………..۷
-۳-۱ریخت شناسی )مورفولوژی( منطقه…………………………..۷
-۴-۱ویژگیهای انسانی و اقتصادی………………..۱۰
-۵-۱تاریخچه مطالعات قبلی………………………..۱۰
-۶-۱هدف پژوهش……………………..۱۱
-۷-۱روش پژوهش……………………..۱۱
-۸-۱نرم افزارهای مورد استفاده……………………۱۲
فصل دوم- مشخصات زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
-۱-۲کلیات……………..۱۴
-۲-۲تکتونیک منطقه مورد مطالعه……………..۱۵
-۳-۲کانی شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه………………….۱۵
-۴-۲زمین شناسی اقتصادی کانسار مورد مطالعه………….۲۱
فصل سوم- مطالعات آماری بر روی تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در کانسار مورد مطالعه
-۱-۳کلیات……………..۲۴
-۲-۳توده شرقی………………………..۲۴
-۱-۲-۳محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم…………………۲۴
-۲-۲-۳مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم………………۲۷
-۳-۳توده مرکزی…………………………۳۱
-۱-۳-۳محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم و وانادیوم…………………..۳۱
-۲-۳-۳مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم……………..۳۵
-۳-۳-۳مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار وانادیوم……………..۳۷
-۴-۳توده غربی…………………………..۴۲
-۱-۴-۳محاسبه پارامترها و رسم نمودارهای آمار کلاسیک تیتانیوم و وانادیوم………………….۴۲
-۲-۴-۳مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار تیتانیوم…………….۴۷
-۲-۴-۳مدلهای دو بعدی و سه بعدی توزیع عیار وانادیوم…………….۴۹
-۵-۳مختصری در مورد وضعیت عناصر نادر خاکی در کانسار آنومالی شمالی……………………..۵۴
فصل چهارم- مدلسازی سه بعدی توده ها و تخمین ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در آنها
-۱-۴کلیات…………….۵۷
-۱-۱-۴چگونگی ساخت مدل سه بعدی توده ها……….۵۷
-۱-۱-۱-۴جمع آوری اطلاعات…………۵۷
-۲-۱-۱-۴آماده سازی و دسته بندی اطلاعات……………………..۵۷
۵۹……………………(Wire frame) – تهیه مدل تور سیمی۴-۱-۱-۴
-۳-۱-۱-۴ترسیم نیمرخهای زمین شناسی………..۵۹
-۵-۱-۱-۴ساخت مدل بلوکی………….۶۰
-۲-۱-۴روشهای مورد استفاده در ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم توده ها………………….۶۱
-۱-۲-۱-۴ارزیابی ذخیره به کمک روش مجذور عکس فاصله……………………..۶۱
-۲-۲-۱-۴ارزیابی ذخیره به کمک روش کریگینگ……………………۶۲
-۲-۴توده شرقی……………………………۶۴
-۱-۲-۴چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده………………………..۶۴
-۲-۲-۴چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم در این توده……………………..۷۰
-۳-۴توده غربی……………………………۷۵
-۱-۳-۴چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده………………………۷۵
-۲-۳-۴چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در این توده………………………۸۵
-۳-۳-۴بررسی واریوگرامهای تیتانیوم و وانادیوم در این توده……….۹۱
-۴-۴توده مرکزی……………………..۹۴
-۱-۴-۴چگونگی ساخت مدل سه بعدی بلوکی توده……………………۹۴
-۲-۴-۴چگونگی ارزیابی ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در این توده………………….۱۰۳
-۳-۴-۴بررسی واریوگرامهای تیتانیوم و وانادیوم در این توده………………………۱۰۶
-۵-۴بررسی میزان ذخیره در کل این کانسار……………۱۰۹
فصل پنجم- مقایسه کمیت و کیفیت عناصر مورد نظر در کانسار آهن آنومالی شمالی با تعدادی از کانسارهای
تیتانومنیتیت در سراسر جهان
-۱-۵کلیات………………………….۱۱۱
-۲-۵مشخصات کلی کانسارهای تیتانومنیتیت………..۱۱۱
-۳-۵مقایسه میزان ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در کانسار آنومالی شمالی با کانسارهای ذکر شده……۱۱۵
فصل ششم – نتیجه گیری و پیشنهادها
-۱-۶نتیجه گیری……………………..۱۲۰
-۲-۶پیشنهادها…………………………۱۲۲
-۱-۲-۶پیشنهادهای کلی…………………………۱۲۲
-۲-۲-۶پیشنهادهای فنی…………………………۱۲۳
فهرست منابع………………………….۱۲۴
فهرست منابع فارسی…………………۱۲۴
فهرست منابع انگلیسی………………۱۲۵
چکیده انگلیسی ۱۲۶

چکیده:
امروزه در کانسارهای فلزی به خصوص در کانسارهای آهن ماگمایی برآورد ذخیره فلزات و عناصر ارزشمند همراه اهمیتی روزافزون یافته است، به صورتی که حتی می تواند باعث تغییراتی اساسی در طراحی معدن و برنامه استخراجی معدن بشود. تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی به علت کاربرد فراوان در صنایع استراتژیک از جمله این عناصر می باشند. کانسارهای آهن منطقه بافق از جمله کانسارهایی هستند که این عناصر ارزشمند در آنها یافت می شوند. کانسار آهن آنومالی شمالی واقع در ۱۱کیلومتری شمال غرب معدن آهن چغارت از جمله این کانسارها می باشد، که در دهه های گذشته بر روی آن کارهایی در حد پی جویی صورت گرفته است. در این پایان نامه که همزمان با انجام عملیات اکتشاف تفضیلی بر روی این کانسار صورت گرفته است. لازم به ذکر است که این کانسار بر اثر تکتونیک به سه توده شرقی، مرکزی و غربی بخش شده است. پس از جمع آوری اطلاعات قبلی و جدید و فرآوری آنها با استفاده از نرم افزارهای مناسب و با ترسیم نمودارهای آماری و مدلهای مناسب وضعیت توزیع عیار تیتانیوم در هر سه توده و توزیع عیار وانادیوم در توده های مرکزی و غربی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها نشانگر میزان بسیار کم وانادیوم و در حقیقت عدم وجود پتانسیل وانادیوم در توده شرقی کانسار آهن آنومالی شمالی و همچنین عدم وجود پتانسیل عناصر نادر خاکی در این کانسار می باشد. همچنین مدل سه بعدی هر یک از سه توده این کانسار تهیه شده و ذخیره تیتانیوم و وانادیوم در آنها ارزیابی شده است. بر این اساس مجموع ذخیره کانسنگ در کانسار آنومالی شمالی در حدود ۲۷۷میلیون تن می باشد که از این میزان ۱۲۸میلیون تن متعلق به توده مرکزی، ۱۲۲میلیون تن متعلق به توده غربی و ۲۷میلیون تن متعلق به توده شرقی می باشد. عیار متوسط وانادیوم در دو توده مرکزی و غربی به ترتیب برابر %۰/۱۲۹و %۰/۱۰۹می باشد که بالاتر از عیار حد جهانی وانادیوم می باشد، ولی عیار متوسط تیتانیوم در هر سه توده این کانسار به مراتب پایینتر از عیار حد جهانی در کانسارهای تیتانومنیتیت می باشد و تنها در توده مرکزی عیار بالاتری نسبت به دو توده دیگر و برابر %۰/۳۶دارد. این مقدار عیار تیتانیوم می تواند به عنوان عاملی مزاحم در امر استخراج و فرآوری آهن عمل نماید. در نهایت سه توده این کانسار از نظر تناژ، عیار آهن، عیار وانادیوم و عیار تیتانیوم با ۶کانسار تیتانومنیتیت دیگر از مناطق مختلف جهان مقایسه شده و در این مقایسه دیده می شود که این کانسار به کانسارهای آهن ماگمایی با میزان تیتانیوم و وانادیوم پایین )تیپ معدن آهن کایرونای سوئد( شباهت دارد.

پیشگفتار
کانسار آهن آنومالی شمالی بافق در حدود ۱۰کیلومتری شمال معدن آهن چغارت در شهرستان بافق قرار دارد. ذخیره این کانسار حدود ۳۲۷میلیون تن در کاتاگوری)۳۳۳۱طبق رده بندی سازمان ملل یا ،(EFG2 ) C1طبق رده بندی روسی( تخمین زده شده است. با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه بافق و ماگماتیسم منطقه و همچنین وضعیت معادن فعال در منطقه از نظر عناصر و کانیهای ارزشمند همراه، وجود برخی از این عناصر و کانیها در این کانسار پیشبینی شده است. از سویی، کانسارهای آهن ماگمایی از نظر وجود عناصری مانند تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی، اهمیت روزافزونی یافته اند. در این نوع کانسارها ثابت شده است که میزان تیتانیوم، وانادیوم )دارای وابستگی ژیوشیمیایی با آهن( و عناصر نادر خاکی)دارای وابستگی ژیوشیمیایی با فسفر( قابل توجه می باشد و امروزه استخراج این عناصر از این کانسارها در حال گسترش است] .[۱عنصر تیتانیوم همانند عنصر آهن در طول انجماد ماگما در فاصله زیادی قابلیت جداشدن را دارد، بنابراین با گونه های بسیاری از سنگهای آذرین همراه می باشد] .[۱مهمترین کانیهای تیتانیوم دار روتیل، بروکیت، آناتاز TiO2و ایلمنیت FeTiO3می باشند] .[۲،۳تیتانیوم پلاسری در آبرفتهای رودخانه ای، ماسه های ساحلی و ماسه های سیاه تیتانیوم دار وجود دارد. کانسارهای ماگمایی )تیتانومنیتیت( تیتانیوم همراه با منیتیت و هماتیت هستند و بیشتر با سنگهای آذرین مافیک و اولترامافیک لایه ای ))گابرو- پیروکسنیت- نوریت(( و آنورتوزیت همراه می باشند] .[۲،۱با توجه حجم استخراج شده بسیار بالای تیتانیوم از کانسارهای پرعیار پلاسری و تیتانومنیتیت، عیار حد تیتانیوم کاهش یافته است] .[۴میزان تولید ایلمنیت و روتیل در دنیا در سال ۱۹۹۴بالغ بر ۳/۹۴میلیون تن و در سال ۱۹۹۵به ۴/۲میلیون تن و در سال ۱۹۹۶به ۴/۳۷میلیون تن افزایش یافته و روندی صعودی دارد] .[۵،۶تولید تیتانیوم در دهه نود رو به افزایش گذاشته است و یکی از دلایل آن افزایش مصرف TiO2در صنایع بخش پلاستیک می باشد] .[۸ ،۷در اواخر سال ۲۰۰۴ظرفیت تولید ایلمنیت و روتیل به بیش از ۵میلیون تن رسیده است و پیش بینی می شود که تولید و همچنین تقاضا در چند سال آینده افزایش یابد. دلایل این امر رشد تقاضای TiO2در جهان به خصوص در شرق آسیا و همچنین فلز تیتانیوم در بخشهای نظامی و هوایی می باشند] .[۸ ،۷قیمت هر پوند روتیل از ۱/۰۱ دلار در سال ۱۹۹۹به ۰/۹دلار در سال ۲۰۰۳رسیده است که در سه ماه آخر سال ۲۰۰۴به ۰/۹۵دلار رسیده است] .[۸ ،۷همچنین قیمت ایلمنیت در سه ماه آخر سال ۲۰۰۴با کمی کاهش در مقایسه با اول سال به طور متوسط ۸۱دلار به ازای هر تن متریک ) ۱۰۰۰کیلوگرم( رسیده است] .[۷در حال حاضر ۲۳ پروژه بزرگ برای اکتشاف و استخراج تیتانیوم در سراسر دنیا در حال انجام می باشند که مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارند] .[۸قیمت وارداتی کنسانتره فلز تیتانیوم برای مصرف در صنایع تولید فولاد در سه ماه آخر سال ۲۰۰۴به طور متوسط ۶/۴دلار به ازای هر پوند رسیده است که نسبت به اول این سال افزایش یافته است] .[۷میزان فلز تولیدی به بیش از ۶۰۰۰۰تن می رسد که ارزشی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار را دارا می باشد] .[۵این فلز در ساخت فولادهای آلیاژی مورد استفاده در هواپیماها، سفینه های فضایی، موشکها، موتور هواپیما، ادوات رزمی و توربینهای گاز و همچنین اکسید تیتانیوم در صنایع رنگ سازی، کاغذسازی و پلاستیک به عنوان رنگدانه کاربرد دارد] .[۵،۶کلارک ۳این عنصر در پوسته زمین برابر %۰/۴می باشد].[۵ وانادیوم دارای کلارک ppm160و دارای کانیهای اندکی می باشد، به دلیل این که یون + V3از نظر ژیوشیمیایی شبیه یون + Fe3می باشد، بنابراین + V3در بسیاری از کانیها جانشین + Fe3می شود )غلظت وانادیوم به صورت V2O5گزارش می شود(. این دلایل مانع شد که این عنصر تا سال ۱۸۳۰مورد توجه شیمیدانها و متالورژیستها قرار بگیرد. وانادیوم از ذخایر گرمابی و ماگمایی حاصل می شود] .[۴،۵کانیهای دیگر وانادیوم عبارتند از پاترونیت ،VS4وانادیت ،Pb5(VO4)3Clکارنوتیت K2(UO2)2(VO4)2,3H2Oو دسکلوزیت ) .Pb(Zn,Cu)(VO4)(OHحدود %۸۵تولید جهانی این فلز در تولید فولاد مصرف می شود. وجود %۰/۱وانادیوم در فولاد مقاومت، سختی و شکل پذیری آنرا افزایش می دهد. این فولادها برای احداث ساختمانهای بلند، سکوهای حفاری دریایی و لوله های انتقال نفت وگاز مصرف می شود. از ترکیبات شیمیایی این فلز برای تولید رزینهای نایلون و پلی استر همچنین شیشه های مخصوص محافظت کننده آثار هنری و پارچه ها در برابر اشعه ماورای بنفش استفاده می شود ] .[۵تولید این فلز تا اواخر دهه ۱۹۹۰بین ۳۰۰۰۰تن تا ۴۰۰۰۰تن متغیر بوده است، ولی در سالهای اخیر این میزان به حدود ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰تن افزایش یافته است] .[۵،۶این افزایش به گونه ای است که در فوریه ۲۰۰۵میزان مصرف وانادیوم %۲۰نسبت به فوریه ۲۰۰۴افزایش یافته است] .[۷قیمت هر پوند فلز وانادیوم در اوایل سال ۲۰۰۵به بیش از ۲۶دلار رسیده است] .[۷قیمت V2O5رو به افزایش است به گونه ای که از متوسط ۱۰ دلار به ازای هر پوند در ماه ژانویه به بیش از ۱۱دلار در هر پوند رسیده است].[۷ عناصر نادر خاکی ) ۴(REEگروه لانتانیتها در جدول تناوبی را شامل می شود که شامل دو گروه عناصر نادر خاکی سبک ) (LREEو عناصر نادر خاکی سنگین ) (HREEمی باشند. از عناصر مشهور نادر خاکی می توان به سریوم ،Ceایتریوم ،Yلانتانیوم ،Laنیودیمیوم Ndو نیوبیوم Nbاشاره نمود. این عناصر با سنگهای کربناتیت و کانسارهای آپاتیت آذرین، کانسارهای آهن آپاتیتی یا سنگهای بازی پرمایه از کانیهای فلدسپاتوییدی همراه هستند. دو کانی اصلی اینها باستانازیت CO3CeFکه یک کربنات فلویوردار است و مونازیت (Ca,La,Th,Y)PO4که یک فسفات است، می باشند] .[۵،۶مونازیت به صورت ذخایر پلاسری دیده می شود. همچنین عناصر نادر خاکی در کانسارهای گرمابی در مجموعه سنگهای آلکالن دیده می شوند. کاربرد این عناصر بسیار وسیع می باشد. کاتالیزور در پالایش نفت خام، ابررسانا در دمای زیاد در صنایع الکترونیک، پوشش فولاد برای افزایش مقاومت و کارایی فولاد، استفاده برای تولید آهنربای دایمی و در صفحه تلویزیون از جمله کاربردهای فراوان این عناصر می باشند] .[۲،۵کلارک این عناصر در حد ppm2500می باشند. تولید جهانی این عناصر از حدود ۵۰۰۰۰تن در اوایل دهه نود به حدود ۸۰۰۰۰تن در اوایل قرن بیست و یکم افزایش یافته است] .[۲،۵،۶در سالهای ۱۹۹۹و ۲۰۰۰به دلیل تقاضای بالا، تولید این عناصر به خصوص از سوی چینیها افزایش چشمگیری یافت و این امر باعث سقوط قیمتها و کاهش تولید شده است. به گونه ای که میزان تولید از ۹۸۳۰۰تن در سال ۲۰۰۲به ۹۵۰۰۰تن در سال ۲۰۰۳کاهش یافت] .[۲۴همچنین قیمت این عناصر از ۱۰/۵دلار در در هر کیلوگرم سال ۲۰۰۰به ۵/۵ دلار در هر کیلوگرم در سال ۲۰۰۳رسیده است] ۸۰ .[۲۴درصد ظرفیت تولید عناصر نادر خاکی جهان در کشور چین می باشد. در این چند سال تنها تقاضا برای عنصر سریوم به دلیل استفاده در کم کردن آلودگی خودروهای دیزلی افزایش یافته است].[۲۴ با توجه به توسعه صنایع نفت و پتروشیمی و فولاد در ایران و همچنین صنایع پایین دست همانند تولید فولاد آلیاژی )یزد، اصفهان، اسفراین(، صنایع هوایی، نظامی و خودروسازی نیاز کشور به تیتانیوم، وانادیوم و عناصر نادر خاکی در حال افزایش است که این امر یعنی افزایش واردات، در حالی که قیمت جهانی این عناصر نیز در حال افزایش می باشد. از طرفی با توجه به پتانسیل فراوان کانسارهای آهن بافق از نظر این عناصر، اگر روی این عناصر ارزیابی مناسبی صورت نگیرد علاوه بر اتلاف منابع ملی و ضرر به منافع بالقوه این عناصر، اینها می توانند در روند استخراج و فرآوری آهن مشکل ایجاد نمایند

نتیجه گیری

با توجه به موضوع این پایان نامه که و تحلیل داده ها و کارهای انجام شده قبلی و همچنین مطالعات و عملیلات اکتشافی که در حین انجام این پایان نامه در حال اجرا بوده است و همچنین پردازش داده های حاصل از مراحل قبلی و فعلی و تفسیر آنها، نتایج زیر بدست آمده است:
-۱مجموع ذخیره کانسنگ در این کانسار در حدود ۲۷۷میلیون تن می باشد که از این میزان حدود ۱۲۸میلیون تن آن به توده مرکزی، حدود ۱۲۲میلیون تن به توده غربی و حدود ۲۷میلیون تن به توده شرقی متعلق می باشد. به عبارتی دیگر بیش از ۲۵۰میلیون تن از ذخیره کانسنگ به دو توده مرکزی و غربی تعلق می گیرد.
-۲میزان عیار تیتانیوم در هر سه توده بسیار پایین و به مراتب کمتر از عیار حد جهانی می باشد. با بررسی های به عمل آمده و مقایسه آن با استاندارد جورک مشخص گردید که هر سه توده این کانسار از دیدگاه میزان تیتانیوم در رده منابع ) (Resourcesتیتانیوم در حال حاضر قرار می گیرند نه ذخایر ) (Reservesتیتانیوم. شایان ذکر است که در بخشی از توده مرکزی تیتانیوم می تواند به عنوان یک عامل مزاحم برای استخراج و فرآوری آهن در نظر گرفته شود.
-۳میزان عیار وانادیوم در توده شرقی پایین تر از دو توده دیگر و کمتر از %۰/۱می باشد و در برخی از نمونه های گرفته شده از گمانه های این توده میزان آن اندازه گیری نشده است. ولی در دو توده مرکزی و غربی میزان عیار وانادیوم بالاتر از عیار حد جهانی ) (%۰/۱و به نسبت مناسب می باشد. بیشترین عیار وانادیوم در توده مرکزی می باشد که به بیش از %۰/۳می رسد. بر اساس استاندارد )رده بندی( جورک توده های غربی و مرکزی در رده ذخایر وانادیوم در این کانسار حساب می شود.
-۴میزان V2O5و TiO2محتوی در این کانسار به ترتیب در حدود ۲۹۹هزار و ۸۰۰هزار تن می باشد. بیشترین میزان تیتانیوم و وانادیوم در این کانسار در توده مرکزی دیده می شود.
-۵کاتاگوری ذخایر در سه رده بندی جورک، روسی و سازمان ملل برای ذخایر وانادیوم و منابع تیتانیوم در دو توده مرکزی و غربی در حد قابل قبولی است ولی در توده شرقی به علت مقدار کم حفاری های انجام شده و درجه پیچیدگی بالای این توده کاتاگوری منبع تیتانیوم بسیار پایین می باشد.
-۶با بررسی های آماری در این کانسار دیده شد که در توده های غربی و شرقی تیتانیوم دارای همبستگی منفی با آهن در این کانسار می باشد و عیار تیتانیوم بیشتر در باطله ها مانند دایکها و سنگهای اسیدی دربرگیرنده کانسار افزایش می یابد. البته در توده مرکزی یک همبستگی مثبت کم بین آهن وتیتانیوم دیده می شود.
-۷با انجام کارهای آماری در این کانسار مشاهده شد که وانادیوم دارای همبستگی مثبت مناسبی با آهن و تیتانیوم در دو توده مرکزی و غربی می باشد. به عبارتی دیگر میزان وانادیوم همراه با افزایش میزان آهن و تیتانیوم در این دو توده افزایش می یابد.
-۸با انجام عمل کامپوزیت کردن در گمانه های حفر شده جدید در توده های شرقی و غربی و ۵گمانه از توده مرکزی و بدست آوردن عیار متوسط وانادیوم و تیتانیوم در کانسنگهای گرفته شده در هر یک از این گمانه ها این موضوع مشخص می شود که میزان عیار تیتانیوم گرفته شده در کانسنگهای مذکور در بیشتر موارد کمتر از %۰/۵و تنها در یک مورد در گمانه KNA4در توده شرقی به %۰/۷می رسد. ولی عیار وانادیوم در این کانسنگها در بیشتر موارد برابر یا بیش از %۰/۱می باشد.
-۹با ترسیم هیستوگرامهای تیتانیوم در هر سه توده مشخص شده است که توزیع فراوانی عیار تیتانیوم در هر سه توده این کانسار از نوع توزیع لاگ نرمال می باشد. اما ترسیم هیستوگرام وانادیوم در توده های مرکزی و غربی نشان داد که توزیع نرمال یا نزدیکی به توزیع نرمال برای توزیع فراوانی عیار وانادیوم در این دو توده وجود دارد.
-۱۰واریوگرامهای ترسیم شده در دو توده مرکزی و غربی نشانگر این است که ناهمسانگردی هندسی در توده های غربی و مرکزی به میزان کمی دیده می شود. ناهمسانگردی در توده غربی بر اساس توزیع فضایی عیار تیتانیوم بیشتر به چشم می آید.
-۱۱با مقایسه هر سه توده این کانسار با ۶کانسار تیتانومنیتیت از دیگر نقاط جهان مشاهده شد که میزان عیار وانادیوم، تیتانیوم و ذخیره کانسنگ در دو توده غربی و مرکزی مشابه کانسارهای آهن ماگمایی با میزان تیتانیوم و وانادیوم پایین یا به عبارتی کانسارهای تیپ معدن آهن کایرونا در سوئد می باشد. همچنین این مقایسه نشانگر وضعیت به نسبت مناسب وانادیوم در این دو توده می باشد. ولی از سوی دیگر این مقایسه نشانگر وضعیت نامناسب توده شرقی برای معدنکاری می باشد.
-۱۲برای استحصال وانادیوم و آهن از این کانسار با توجه به پارامترهای زمین شناسی، عمق کانسار، عیار آهن، عیار وانادیوم و تیتانیوم، درجه پیچیدگی، میزان ذخیره کانسنگ )تناژ( و ضخامت و گستردگی کانسار، توده مرکزی در اولویت نخست و توده غربی در اولویت دوم قرار می گیرند.
-۱۳در توده های شرقی و غربی این کانسار هیچگونه اثری از آپاتیت و عناصر نادر خاکی دیده نشده است. در توده مرکزی آپاتیت با چشم مسلح دیده نشده است ولی در یک نمونه برداشت شده از مطالعات قبلی بلورهای آپاتیت به همراه بلورهای منیتیت دیده شده است. با تجزیه این نمونه ۴عنصر ایتریوم، نیودیمیوم، سریوم و لانتانیوم با عیار مجموع ۲۵۰۰ ppmدیده شده اند ] .[۹نمونه های حاوی آپاتیت در این توده به طور کامل موضعی و فراوانی بسیار کمی دارند. باید این موضوع ذکر شود که میزان این عناصر با میزان فسفر همبستگی مستقیم دارد و در کانسار آنومالی شمالی میزان فسفر به مراتب پایینتر از میزان فسفر در کانسارهای دیگر آهن در منطقه بافق می باشد. با توجه به این موضوع و همچنین عیار حد جهانی این عناصر ) (%۴این کانسار دارای پتانسیل این عناصر نمی باشد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط