ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی (BRT) در کلان شهرها توسط نرم افزار AIMSUN – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:214
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی (BRT) در کلان شهرها توسط نرم افزار AIMSUN – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكیده…….١

فصل اول : کلیات و مقدمه…………….٣

١-١- مقدمھ………..٣
١-٢- ساختار كلي ……………٥
1-2-1- بیان مساله و پرسش اصلی ……………….٦
1-2-2- سوابق مربوط……………..٦
1-2-3- اهداف تحقیق ………٦
1-2-4- روش تحقیق ……….٧
1-2-5- روش گردآوري اطلاعات (میدانی، کتابخانهاي و غیره):…………….٧
1-2-6- ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره) …………٧
1-2-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: …………٧
فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع………..١٠
٢-١- مطالعات رشیدی…………..١٠
٢-٢- مطالعات شیخ الاسلامی…………١٢
٢-٣- مطالعات علیرضا زمانیان ………..١٧
٢-٤- مطالعات جواد تن زاده…………….١٨
٢-٥- مطالعات امیر روحی…….١٨
٢-٦- مطالعات شھریار افندي زاده……..٢٠
٢-٧- مطالعات علیرضا زمانیان ………….٢٥
٢-٨- مطالعات افشین شریعت مھیمني …….٢٧
٢-٩- مطالعات زرآبادی ……….٣٠
٢-١٠- مطالعات یو اچ چنگ………..٣١
٢-١١-مطالعات ھیرویوکی ایساکی ………..٣١
٢-١٢- مطالعات سان چوانجیو……..٣١
٢-١٣-سایر مطالعات انجام شده…….٣١
٢-١٤- نتیجھ گیری ……٣٥

فصل سوم : اطلاعات کلی BRT………….٣٨

٣-١- تاریخچھ اتوبوس…………….٣٨
3-1-1- پیشرفت اتوبوس ها ………….٣٨
٣-١- ٢- مزایای اتوبوس…………٤٠
3-1-3- آشنایی با سامانه اتوبو س هاي پر سرعت (BRT)……….٤٢
3-1-3-1- BRT چیست؟………..٤٣
3-1-3-2- مفاهیم سیستم اتوبوس سریع ……………٤٧
3-1-3-3- کیفیت درBRT ……………٤٩
٥١………….. NBRTI(National Bus Rapid Transit Institute)موسسه ملی اتوبوسهاي تندرو -4-1-3
٣-٢- تعریف خطوط ویژه…………..٥٢
٣-٣- موارد اساسی برای سیستم BRT خوب…………٥٣
٣-٣- یك سیستم BRT معمولا ویژگي ھاي زیر را دارد………..٥٤
٣-٤-BRT راه حل جدید حمل و نقل عمومی در شھرھا………٥٥
٣-٥- اطلاعاتي در مورد شھر تھران…………٥٧
٣-٦- بررسي تجارب جھاني در BRT…………٥٩
3-6-1- ایالات متحده………….٦٢
3-6-2- فرانسه ………….٦٣
3-6-3- سیستم اتوبوس سریع کوریتیبا برزیل……….٦٤
3-6-4- پروژه موفقBRT در استرالیا…………..٦٧
3-6-5- اتوبوس سریع در چین………….٦٩
3-6-6- سیستم اتوبوس سریع بوگاتا (کلمبیا) ………..٧٤
3-6-7-مکزیکوسیتی………..٧٩
٣-٧- استفاده از سیستم حق تقدم سیگنالی ………….٨٠
٣-٩- متوسط سرعت اتوبوس BRT……………..٨٢

فصل چھارم : متدولوژی شبیھ سازی BRT توسط AIMSUN برای شیراز ……….٨٤
٤-١- علت انتخاب شبیھ سازی BRT ……………٨٤
٤-٢- مراحل مدل سازی………..٨٤
٤-٣- تشریح روش…………….٨٥
٤-٣- ١-انواع مسیر اتوبوس پیشنھادی …………٨٦
٤-٣- ١-١- مسیر حمل و نقل عمومی ……….٨٦
٤-٣- ١-٢- سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی BRT………..٨٧
٤-٣- ٢-ورودی ھا …………٨٧
٤-٣- ٣-انواع سناریو اتوبوس برای شبیھ سازی….٨٨
٤-٣- ٣-١- سناریو اول : سیستم اتوبوس عادی……..٨٨
٤-٣- ٣-٢-سناریو دوم : سیستم BRT ……..٨٩
٤-٣- ٣-٣- سناریوسوم : سیستم BRT با چراغ ھوشمند ………..٨٩
٤-٣- ٣-٤- سناریوچھارم : سیستم BRT با تقاطع غیر ھمسطح ………..٨٩
٤-٤- نحوه شبیھ سازی BRT در AIMSUN …………٩٠
4-4-1- فایل CAD………….٩٠
4-4-2- نوع مسیر،بیشترین سرعت و ظرفیت ……………٩٠
4-4-3- ذخیره ي خط مسیر ……..٩٠
4-4-4- ایستگاه اتوبوس………٩١
٤-٤- ٥-انتخاب مسیر………٩٣
4-4-6- فاز بندي ………….٩٤
4-4-7- خط انتقال همگانی…………٩٧
4-4-7-1- انتخاب مسیر انتقال همگانی ………….٩٧
4-4-7-2- توقف هاي انتقال همگانی …….٩٨
4-4-7-3- ایستگاه معمولی …………٩٨
4-4-8- خط ویژه …………….٩٩
4-4-9- ویرایش خط انتقال همگانی……….. ١٠٠
4-4-10- انتخاب مسیر اتوبوس ………. ١٠٠
4-4-11- زمان توقف و HEADWAY …………….. ١٠٢
4-4-12- انواع چراغ راهنمایی …….. ١٠٢
فصل پنجم : تحلیل و اجرای BRT توسط AIMSUN…………….. ١٠٥
٥-١- مقدمھ………….. ١٠٥
٥-٢- انواع مسیر اتوبوس پیشنھادی ………….. ١٠٨
٥-٢- ١- مسیر حمل و نقل عمومی…………. ١٠٨
٥-٢- ٢- سیستم حمل و نقل سریع اتوبوس رانی BRT…….. ١٠٩
٥-٣- خروجی انواع سناریو شبیھ سازی اتوبوس……….. ١١٢
٥-٣- ١- سناریو اول : سیستم اتوبوس عادی …….. ١١٢
٥-٣- ٢-سناریو دوم : سیستم BRT………… ١٢٣
٥-٣- ٣- سناریوسوم : سیستم BRT با چراغ ھوشمند………… ١٤٢
٥-٣- ٤- سناریوچھارم : سیستم BRT با تقاطع غیر ھمسطح……. ١٦١
٥-٤- مقایسھ شاخص ھای ارزیابی ………. ١٨١
٥-٥- نتایج تحلیل و اجرای BRT ……….. ١٨٥

فصل ششم: نتیجھ گیری و پیشنھادات………… ١٨٨
٦-١- نتیجھ گیری ………. ١٨٨
٦-٢- ضوابط موفقیت………. ١٨٩
٦-٣- ارائھ پیشنھادات جھت مطالعات آتی……… ١٨٩
6-3-1- پیشنهادات آموزشی و فرهنگ سازي ……… ١٩٠
6-3-2- پیشنهادات علمی و پژوهشی…………. ١٩٠
منابع و ماخذ…………. ١٩٣

فھرست منابع فارسی ……. ١٩٣

فھرست منابع لاتین ……… ٢٠١

سایت ھای اطلاع رسانی………………… ٢٠٣

چکیده انگلیسی ……………… ٢٠٤

چکیده
در کــلان شــهرها ، مــد حمــل و نقلــی کــه از نظــر کــاربران بــسیار حــائز اهمیــت اســت مــدي اســتکـ ه دسترسـ ی راحتـ ی داشـ ته باشـ د،زمان سـ فرپیموده بـه کمتـرین زمـان ممکـن برسـد،از نظـ ر اقتـــصاديهزینــه ســفر در پــایین تــرین حــد خــود نــسبت بــه ســایر مــدها باشــد و از نظــر تــواتر بــالا باشــد. ولــی مــد نظــرکارشناســان امــر ســفر ســریع همــراه بــا کــاهش ترافیــک اســت پــس بایــد متخصــصان امــر راه حــل هــایی رامــورد توجــه قــرار دهنــد کــه از نظــر مــسافران زمــان ســفر ، دسترســی و ســایر مطلوبیــت هــاي بــالایی را داشــتهباشد.
پــس در کــ لان شــهرها بــه خــصوص شــیراز نیــز بایــد بــه ایــن مــوارد توجــه خــاص مبــذول داشــت وتنهــا صــرف خــصوصی ســازي ناوگــان را مــد نظــر قــرار نــداد و بــا فــن آوري هــا و تکنولــوژي هــاي روز دنیــاهمگام شد.
شـ اخص هـ ایی نظیـ ر کـ اهش آلاینـ دگی،کاهش زمـ ان سـ فر ،کـ اهش هزینـ ه سـ فر ، تـ واتر ،چگـ الیمــسافران ،راحتی،مــس تقیم بــودن ســفر در BRT نــسبت بــه ســایر مــدهاي موجــود در شــهر بیــشتر اســت و کــمهزینـ ه تـ رین و سـ ریع تـ رین مـ د از لحـ اظ اجـ را سیـستم BRT مـی باشـ د چـرا کـه بـراي رشـد و توسـعه اقتصادي بیشتر به حمل و نقلی کارآمدتر و پویاتري احتیاج است.
در ارائــه طــرح هــاي جدیــد و نــو بهتــرین کــار از نظــر متخصــصان قبــل اجــراي طــرح توانــایی شــبیهسـازي پـــروژه مـــی باشـ د کـــه خطـــوطBRT رابـا اسـ تفاده از AIMSUN قبـــل از اجـ راي طـــرح در شـ یرازشبیه سازي کرده ایم.
کلید واژه: کلان شهر ،سیستم حمل ونقل سریع ،مد حمل و نقل ، AIMSUN ،BRT

مقدمه
بـــا افـــزایش تـــراکم ترافیـــک در شـــهرها و افـــزایش مـــشکلات ناشـــی از آن ، بـــه خـــصوصآلــودگی هــاي ناشــی از تــردد وســایل نقلیــه ،نیــاز بــراي راه حــل هــاي جدیــد حمــل و نقــل بیــشتر احــساسمی شود.
علـ ی رغـ م مزایـ اي زیـ ادي کـ ه سیـ ستم اتوبوسـ رانی از نظـ ر انعطـ اف پـ ذیري و هزینـ ه هـ ايســرمایه گــذاري پــایین دارد ، امــا همــانطور کــه اشــاره شــد کــاربران ایــن سیــستم کمتــر کیفیــت مناســبی رادر خــدمات سیــستم اتوبوســرانی مــشاهده مــی کننــد.بــه عنــوان مثــال بــر اســاس تجربیــات بــه دســت آمــدهســرعت متوســط اتوبــوس هــا تقریبــا 60درصــد ســرعت وســایل نقلیــه شخــصی و یــا ســایر سیــستم هــايحمــل ونقــل خــصوصی مــی باشــد کــه ناشــی از ترافیــک وســایل نقلیــه ، چــراغ هــاي راهنمــایی و ســوار وپیاده کردن مسافران است.
در چنــین شــهرهایی سیــستم اتوبــوس ســریع بــه عنــوان یــک راهکــار مــوثر و جــذاب بــه منظــوررقابـ ت بـ ا وسـ ایل نقلیـ ه شخـ صی مطـ رح مـ ی باشـ د تـ ا دسترسـ ی بـ ه نقـ اط مرکـ زي شـ هر ، منـ اطقمسکونی و حومه شهر براي تمامی افراد ساکن در شهرها امکان پذیر شود.
سیــستم اتوبــوس ســریع یــک روش ســریع حمــل و نقــل همگــانی مــی باشــد کــه بــا بــه کــارگیريایــستگاه هــا ، وســایل نقلیــه چــرخ لاســتیکی ،برنامــه ســرویس دهــی مــسیر هــاي حرکتــی و سیــستم هــايهوشــمند حمــل و نقـ ل در یــک سیـ ستم ترکیبــی ، یــک مجموعـ ه قدرتمنــدي را بـ راي جابجــایی مناسـ بمــسافران تــشکیل مــی دهــد.اجــزاء سیــستم اتوبــوس ســریع بــا نــوع عملکــرد و محــیط بکــارگیري ایــنسیــستم قابــل تطبیــق مــی باشــد وایــن سیــستم مــی توانــد در منــاطق گونــاگون بــه صــورت مناســب اجــراگردد.
سـ رمایه گـ ذاري کـ م در زیـ ر سـ اخت هـ ا ، تجهیـ زات ، توسـ عه هـ اي عملکـ ردي و فنـ اوري مـ ی توانــد بــستري را بــراي ایجــاد سیــستم هــاي اتوبــوس ســریع فــراهم نمایــد بــه طــوري کــه عملکــرد سیــستماتوبوس به کیفیت مطلوب برسد.
مـ سیرهاي اتوبـ وس، مـ سیرهاي ترانزیـ ت اختـ صاصی، توقـ ف محـ دود، سـ رویس هـ اي سـ ریع الـ سیرو خطــوط ویـ ژه اتوبـ وس بـ ه دلیــل افـ زایش در سـ رعت و قابلیـ ت اطمینــان، بخـ شی از فرهنـ گ لغـ ت برنامـ ه ریزي حمل و نقل شده است.
همگـ ام بـ ا رشـ د و گـ سترش شـ هرها و افـ زایش روز افـ زون جمعیـ ت ، روزانـ ه بـ ه تعـ داد وسـ ایلنقلیــه و مــشکلات ناشــی از آن افــزوده مــی شــود. افــزایش وســایل نقلیــه نیــاز بــه ایجــاد خطــوط عبــوري راافــزایش مــی دهــد و در پــی آن هزینــه ســنگینی بــه جامعــه تحمیــل مــ ی شــود.بــراي برطــرف کــردن نیــازوسایل نقلیه، طرح هایی شامل ساخت و توسعه شبکه بزرگراهی و معابر و بهبود آنها اجرا می شود .
بــه منظــور ایمنــی هرچــه تمــام تــر پــروژه هــاي اجرایــی ، بکــار گیــري روش هــاي دقیــق و مبتنــیبر اصول علمی ، امري اجتناب ناپذیر است .
در دنیـــاي امـــرو ز گـــستردگی و فواصـــل بـــین نقـــاط مختلـــف دنیـــا بـــا وجـــود وســـایل ارتبـــاطیمختلفـ ی کـ ه بـ ا یکـ دیگر متـ صل گردیـ ده اسـ ت .وسـ ایلی چـ ون تلفـ ن ،تلفکـ س واینترنـ ت بـ ا بکـ ارگیري سیـــستم هـــاي مـــدرن ،مـــاهواره اي فواصـــل بـــسیار کوتـــاه نمـــوده اســـت.امـــا علیـــرغم پیـــشرفت هـــايتکنولــوژیکی در ایــن زمینــه لــزوم ارتبــاط هــاي مــستقیم از بــین نرفتــه اســت وبلکــه بــا پیــشرفت تکنولــوژيایــن لــزوم گــامی بیــشتر نیــز شــده اســت.وســایل حمــل ونقــل کــه ابــزار ایــن ارتبــاط مــستقیم جابجــایی کالاهــاو انــسان هــا مــی باشــند نیــز هنگــام بــا حرکــت تکنولــوژي پیــشرفت کــرده انــد کــه ایــن پیــشرفت در تمــامسیــستم هــاي حمــل ونقــل اعــم از جــاده اي ، راه آهــن ،دریــایی ،هــوایی و دیگــر وســایل حمــل ونقــل بــودهاســت . توســعه شــبکه هــاي ارتبــاطی نیــز عنــصر اصــلی در حمــل ونقــل مــی باشــد کــه بهــره وري از سیــستمهــاي حمــل ونقــل را میــسر مــی ســازد .در دنیــاي صــنعتی امــروز برنامــه ریــزي و مــدل ســازي همیــشه تقــدمبــر امــور دیگــر دارد و حــل مــدل هــاي مختلــف همیــشه راهگــشا در امــر ترقــی و توســعه بــوده اســت. در مــسائل حمــل ونقــل و در برنامــه ریــزي هــاي حمــل ونقــل غالبــاً آزمــون یــک مــدل واقعــی معمــولاًًپر هزینــهمـ ی باشـ د و اگـ ر بخـ واهیم کـ ه چنـ دین مـ دل را آزمـ ون نمـ وده تامـ دل بهینـ ه انتخـ اب شـ ود یـ ا از نظـ راقتــصاذي مقــرون بــه صــرفه نیــست و یــا امکانپــذیر نمــی باشــد. لــذا امــروزه شــبیه ســازي بــه عنــوان یــکمتــدولوژي حــل مــسائل و تجزیــه و تحلیــل مــدل هــا از اهمیــت بــسزایی برخــوردار مــی باشــد. تکنیــک شــبیهســازي ایــن امکــان را بــه مــا مــی دهــد کــه قبــل از اجــراي مــدل واقعــی آن را در کــامپیوتر تــست کنــیم و اگــرداده هـ اي تئوریـ ک مـ دل بـ ه صـ ورت دقیـ ق انتخـ اب گـ ردد ،نتـ ایج آن نزدیـ ک بـ ه واقعیـ ت مـ ی گـ رددوبرنامه ریزان با استفاده از نتایج آن می توانند در اصلاح مدل و یا تکمیل آن قدم بردارند[7].
توانـ ایی تکنیـ ک شـ بیه سـ ازي در مـ دل سـ ازي سیـ ستم هـ اي پیچیـ ده بـ ه علـ ت سـ ادگی روش ازیــک ســو و پیــشرفت سیــستم هــاي کــامپیوتري بــراي حــل مــدل هــاي ایجــاد شــده از ســوي دیگــر ایــنتکنیک را از سایرین ممتاز می نماید [5].
حمــل ونقــل و وســائل آن بــه دلیــل وجــود پایــه دقیــق تئــوریکی بــسیار ســازگار و قابــل انطبــاق دربرنامـ ه هـ اي کـ امپیوتري بـ راي شـ بیه سـ ازي یـ ا حـ ل مـ دل بـ سیار مناسـ ب مـ ی باشـ ند و امـ روزه نـ رمافزارهاي گوناگون ترافیکی در خدمت کارشناسان این زمینه می باشد[4].

نتیجه گیري
در ایـــن رســـاله ســـعی شـــده اســـت یکـــی از نـــرم افزارهـــاي شـــبیه ســـازي ترافیکـــی (AIMSUN) کــه شــاید جــزء بهتــرین هــا باشــد مــورد بررســی و اســتفاده قــرار گیــرد. همــانطور کــه در فــصول قبــل مــشاهدهفرمودیـــد AIMSUN قـــادر بـــه انجـــام هرگونـــه شـــبیه ســـازي متناســـب بـــا واقعیـــت اتوبـــوس وBRT مـــی باشـ د .AIMSUN داراي ویژگـ ی منحـ صر بـ ه فـ رد اسـ ت کـ ه آنـ را از سـ ایر نـ رم افزارهـ ا متمـ ایز مـ یکنــد،چرا کــه قــادر بــه شــبیه ســازي میکــرو ،مــاکرو و مــزو مــی باشــد .ایــن نــرم افــزار قــدرت بــه روز رســانیســـریع و قـــوي توســـط شـــرکت تولیـــد کننـــده را داراســـت. قابلیـــت مقایـــسه بـــین ســـناریوهاي مختلـــف رادارد.ویژگــ ی آن قــ درت گرافیکــ ی مناســ ب و دادن خروجــ ی بــ صورت دو و ســ ه بعــ دي و آنــ الیز داده هــ ا و دادن خروجــی هــا بــصورت جــدول و هــم بــصورت نمــودار و گــراف مــی باشــد.از لحــاظ انطبــاق بــا خــصوصیاتهندسـ ی مـ سیر را کـ املا داراسـ ت و سـ رعت طـ رح را کـ املا مـ ی شـ ود پیـ اده کـ رد . همچنـ ین بـ ا توجـ ه بـ ه گـــــــرفتن فایـــــــل CAD و GIS و همچنـــــــین تـــــــصویر GOOGLE EARTH رابخـــــــوبی داراست.قابلیت ویرایش شبیه سازي در صورت بروز خطاهاي احتمالی را داراست.
اســـتفاده از ایـــن روشـــها در کـــشور مـــا ســـابقه کمـــی دارد و در ایـــن رســـاله ســـعی شـــده اســـت بـــا اســتفاده از آنهــا بــراي اولویــت بنــدي سیــستم هــاي اتوبــوس ســریع ایــن موضــوع در حــد خــود نهادینــه شــود. البــه لازم بــه ذکـ ر اســت کـ ه در کــشور مـ ا بــه علــت نبـ ود یــک بانـ ک اطلاعــاتی قـ وي و کارآمــد در مـ ورد مـــاتریس OD ، تعـــداد تـــصادفات ، نقـــشه هـــاي دقیـــقGIS وcad مـــسیرها اســـتفاده از ایـــن مـــدلها بـــسیارمـــشکل اســـت زیـــرا در AIMSUN بایـــستی بـــا اطلاعـــات ورودي دقیـــق بتـــوانیم خروجـــی مناســـب دریافـــتنمائیم.  اگــر بخــواهیم توضــیحاتی بــسیار مختــصر در مــورد مراحــل اجــراي کــار ارائــه دهــیم مــی تــوان گفــت کـــه ایـــن مـــدل از 4 ســـناریو تـــشکیل شـــده کـــه بـــا دادن ورودي هـــاي اولیـــه نهایتـــا خروجـــی ســـناریوهاي مختلف دریافت شد و نسبت به هم مقایسه گردید.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت