استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:169
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده ……………………………………………………………..1

مقـدمـه…………………………………………..2

1 – فصل اول: كليات………………………………………………4
1-1- مـقدمـه……………………………………………………………………………..5
1-2- اهداف پايان نامه…………………………………………………………6
1-3- ساختار پايان نامه…………………………………………………………………………..7
2 – فصل دوم: تجديد ساختار در صنعت برق و مروري بر روش هاي تخصيص تلفات……………………………….9
2-1- مقـدمـه………………………………………………….10
2-2- سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده…………………………………..10
2-2- 1- انواع مدل هاي بازار برق……………………………………11
2-2- 2- اجزاي اساسي بازار برق………………………………………….12
2-2- 3- انواع بازار برق به لحاظ كالا………………………………………15
2-2- 4- انواع بازار برق به لحاظ زماني…………………………………….16
2-3- بهره برداري از سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده………………………….17
2-3- 1- نياز به يك روش بهره برداري جديد…………………….19
2-3- 2- جداسازي بحث امنيت از توليد اقتصادي……………………………………19
2-3- 3- جداسازي برنامه ريزي توليد و توليد زماني واقعي…………………………….20
2-4- تخصيص تلفات در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده…………………………..23
2-5- مروري بر روش هاي تخصيص تلفات…………………………………..25
2-5- 1- روش پروراتا (pro-rata)…………ا……………………………………….25
2-5- 2- روش رديابي توان……………………………………………………26
2-5- 3- روش تحليل حساسيت يا ITL……….ا…………………..33
Z Bus روش -4 -5-2 ……………………………………ا……………………… 36
2-5- 5- روش تخصيص Y-BUS تغيير يافته………………………………………..38
2-5- 6- تخصيص تلفات با استفاده از پخش بار مبتني بر داد و ستد…………………………..42
2-5- 7- تخصيص تلفات بر پايه تئوري مدار و تصوير متعامد…………………………..43
2-5- 8- روش تخصيص تلفات بر مبناي معادل سازي تبادلات دو سويه…………………44
2-5- 9- ساير روش هاي تخصيص تلفات……………………………….46
2-6- نتيجه گيري……………………………………………………………..47
2-3-1- ويژگي هاي مشترك روش هاي مطالعه شده………………………………………………47
2-3-2- توقع رايج از روش هاي تخصيص تلفات…………………………………….48
3 – فصل سوم: روش پيشنهادي…………………………………52
3-1- مقـدمـه……………………………………………..53
3-2- انگيزه هاي بيولوژيكي…………………………………………………..53
3-2- 1- تشابهات…………………………………………………56
3-2- 2- انتظارات……………………………………………………………….56
3-3- ساختار شبكه عصبي در MATLAB……………ا…………………58
3-4- روش مورد نظر جهت تخصيص تلفات انتقال……………………………………63
Z-Bus روش -1 -4-3 …………………….ا……………………………………………………….63
4 – فصل چهارم: مطالعات عددي …………………………………………….67
4-1- مقـدمـه………………………………………………68
4-2- شبكه تست 5 باسه…………………………………………68
4-3- شبكه تست 30 باسه IEEE……………………………ا…………………………77
4-4- نتايج در شبكه عصبي…………………………………………………99
4-4- 1- نتايج داده ها شبكه تست 5 باسه………………………………..99
4-4- 2- نتايج داده ها شبكه تست 30 باسه IEEE………..ا………………….103
4-5- مقايسه تخصيص تلفات در شبكه 5 باسه و 30باسه تست IEEE……….ا…………….106
4-6- تخصيص تلفات براي شبكه واقعي(برق منطقه اي سمنان)………………………………….107
4-4-1- ميزان تلفات ناشي از تبادل توان بين نواحي در شركت برق منطقه اي سمنان……………………..113
5 – فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات…………………………..116
5-1- نتيـجـهگيري……………………………………………..117
5-2- پيشنهادات……………………………………………….118
منابع و ماخذ……………..119

چكيده
يكي از مباحث اساسي كه همزمان با معرفي تجديد ساختار در صـنعت بـرق مطـرح مـيباشـ د تخـصيص
هزينه و تعيين سهم بازيگران يك سيستم از كل هزينه هاي آن ميباشد. در اين ميان يكي از هزينه هاي
تحميلي در حوزه بهره برداري ، هزينه تلفات ميباشد بطوريكه تلفات در شـبكه بـرق بايـد بـين شـركت
كنندگان در بازار برق بصورت عادلانه تقسيم گردد.
در اين پ ايان نامه روش هاي تخص يص تلفات در سيستم ه اي قدرت مورد بررسي قـرار گرفتـه و بـا ارائـه
الگوريتمي مبتن ي بر شبكه عصب ي براي تعيين ميـ زان سـهم تلفـات هـر يـ ك از مولفـه هـاي بـازار نظ يـ ر
شركتهاي توليد و مصرف كنندگان عمده پيشنهاد شده است.
در اين پايان نام ه با استفاده از پخش بار، سهم تلفاتي هر باس از روشZ-Bus تعيين شده و با استفاده از
شبكه عصبي آموزش يافته مقدار سهم تلفاتي محاسبه و با مقدار سهم تلفاتي محاسبه شده از پخـش بـار
مقايسه شده است.
سپس دو شبكه تست 5 باسه و 30 باسه IEEEرا مطالعه و بررسي نموده و محاسبه سهم تلفاتي هر باس
از دو روش مذكور مقايسه و ميزان خطا تعيين شده اس ت. در انته ا يك مطالعـه مـوردي از شـبكه واقعـي400 كيلو ولت برق ايران آورده شده و سهم تلفاتي پيك بار چهار فصل با در نظر گرفتن ساعت پيـك در
بازه چهار ماهه تعيين گرديده است.

مقـدمـه
در سيستم هاي قدرت همواره در صدي از توان انتقالي از شبكه تلف مي گردد كه عوامل متعـدد ي
در ايجاد آن موثر مي باشند .در سيستم هاي قدرت سنتي با ساختار يكپارچه، تمامي تلاش هـ ا در جهـ ت
حداقل نمودن تلفات شبكه بود و از ديد هزينه ها، كل هزينه تلفات نهايي با ساير هزينه هاي توليد و انتقال
جمع شده و هزينه كل بهره برداري از شبكه را تشكيل مي داد .اما در سيستم هاي قدرت تجديد سـاختا ر
شده، هر يك از اجزاي سيستم، داراي شخصيت حقوقي مجزا است و لذا از ديد درآمد و هزينه ها مـستق ل
مي باشد . بنابراين تعيين سهم آنها در هر مورد از هزينه هاي جمعي شبكه از جمله تلفات، اجتناب ناپذير
است .به بيان ديگر در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده، فارغ از بحث بهينه بـود ن تلفـات، همـواره
سوال جدي ديگري به اين صورت مطرح است كه هر يك از شركت هاي تشكيل دهنده بازار برق، بايد چه
سهمي از كل هزينه تلفات را پرداخت نمايد؟
لذا بحث تخصيص تلفات از نظر شفافيت روند بازگشت هزينه تلفات انرژي به آژانس هاي خريدار و
فروشنده حائز اهميت است. البته در بازارهاي مبتني بر قرارداد، تخصيص تلفات يك پيش شـرط الزامـي
براي برنامه ريزي مناسب توليد مي باشد.در بعضي از كـشورها بهـره بـردار مـستقل سيـستم بـا انتخـاب
تعدادي از ژنراتورها مسئوليت جبران تلفات را برعهده مي گيرد و سپس با استفاده از روش هاي تخصيص
هزينه تلفات، بهاي آن را از كاربران سيستم انتقال دريافت مي نمايد. همچنين ارائه اين سـرويس جـانبي
در برخي از بازارها بوسيله شركت كننده ثالثي در بازار فراهم مي گردد، اما آنچه كه مهم مي باشد، تعيين
درصد سهم تلفاتي است كه از سوي بازار بر عهده يك كاربر معين قرار داده مي شـود كـه كـاربر بايـد در
قبال جبران سهم تلفاتش از سوي بازار، هزينه آن را پرداخت نمايد.
در فصل اول كليات بحث تخصيص تلفات و اهداف پايان نامه ذكر شده است.
در فصل دوم ابتدا بصورت اختصار مروري بر مفاهيم بازار برق و مشكلات بهره برداري در آن خواهد شـد.
در ادامه فصل روش هاي موجود تخصيص تلفات بررسي شده و مزايا و معايب هر روش بيان شده است. در فصل سوم روش پيشنهادي براي تخصيص تلفات ارائه شده است در اين فصل روش مورد نظر جهـت
تخصيص تلفات كه روش Z-BUS بوده ذكر و در پايان الگوريتم پيشنهادي بيان شده است.
در فصل چهارم نتايج مطالعات عددي و شبيه سازي ارائه شده است.در ادامه فصل ابتدا الگـوي اطلاعـات
بار براي شبكه تست 5 باسه و 30باسهIEEE با توجه به الگـوريتم پيـشنهادي در فـصل قبـل ارائـه مـي
گردد.سپس نتايج داده ها در شبكه عصبي با تحليل داده ها و منحني هاي مربوطـه آورده شـده و ميـزان
خطا تعيين شده است.
در فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادهايي جهت انجام تحقيقات تكميلي مطرح شده است.

نتيـجـه گيري
تخصيص تلفات در شبكه هاي قدرت با گسترش تجديد سـاختار در ايـ ن شـبكه هـا روز بـه روز اهميـ ت
بيشتري م ي يابد.موضوع اصل ي بحث تخـصيص تلفـات ، تقـسيم عادلانـه هزينـه ناشـي از تلفـات انـرژي
الكتريكي در شبكه انتقال بين عوامل دخيل در بازار انرژي الكت ريكي ميباشد.روش هـاي زيـ ادي در ايـ ن
زمينه مطرح شده اند كه هر كدام ضعف ها و مزاياي خاص خود را دارند.
1. باس اسلك بيشترين تخص يص تلفات را به خود اختصاص ميدهد و سهم تلفاتي آن نسبت به باس هاي
ديگر بيشترين مقدار است.
2. با توجه به اينكه بار شبكه ديناميك بوده و مرتبا تغيير ميكند در هر زمان نقطه كـار سيـستم متغيـر
بوده و با تغيير نقطه كار سهم تلفاتي هر باس تغيير م يكند.
3. اگر جهت تخصيص تلفات نياز به پخش بار شبكه باشد ، در شبكه هاي بـزرگ و غيـر خطـي محاسـبه
تخصيص تلفات به راحتي از طريق پخش بار امكان پذير نميباشد.لذا نياز به الگوريتم هوشـمند همچـون
شبكه عصبي بوده تا با آموزش مناسب، پاسخ واقعي را به ما بدهد. لذا با آموزش شـبكه عـصبي و كـاهش
ميزان خطا اين نتيجه حاصل مي شود كه شبكه عصبي بخوبي آموزش يافته و شبكه عصبي بهترين ابـزار
انعطاف پذير جهت تخصيص تلفات براي شبكه هاي حجيم و گسترده م يباشد.
4. خطاي بسيار كم و دقت بالا و سرعت بالاي عملكرد شبكه عـصب ي در مرحلـه تـست شـبكه، نـشان از
قدرت روش مذكور دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت