استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:169
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………..۱

مقـدمـه…………………………………………..۲

۱ – فصل اول: کلیات………………………………………………۴
۱-۱- مـقدمـه……………………………………………………………………………..۵
۱-۲- اهداف پایان نامه…………………………………………………………۶
۱-۳- ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………..۷
۲ – فصل دوم: تجدید ساختار در صنعت برق و مروری بر روش های تخصیص تلفات……………………………….۹
۲-۱- مقـدمـه………………………………………………….۱۰
۲-۲- سیستم های قدرت تجدید ساختار شده…………………………………..۱۰
۲-۲- ۱- انواع مدل های بازار برق……………………………………۱۱
۲-۲- ۲- اجزای اساسی بازار برق………………………………………….۱۲
۲-۲- ۳- انواع بازار برق به لحاظ کالا………………………………………۱۵
۲-۲- ۴- انواع بازار برق به لحاظ زمانی…………………………………….۱۶
۲-۳- بهره برداری از سیستم های قدرت تجدید ساختار شده………………………….۱۷
۲-۳- ۱- نیاز به یک روش بهره برداری جدید…………………….۱۹
۲-۳- ۲- جداسازی بحث امنیت از تولید اقتصادی……………………………………۱۹
۲-۳- ۳- جداسازی برنامه ریزی تولید و تولید زمانی واقعی…………………………….۲۰
۲-۴- تخصیص تلفات در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده…………………………..۲۳
۲-۵- مروری بر روش های تخصیص تلفات…………………………………..۲۵
۲-۵- ۱- روش پروراتا (pro-rata)…………ا……………………………………….۲۵
۲-۵- ۲- روش ردیابی توان……………………………………………………۲۶
۲-۵- ۳- روش تحلیل حساسیت یا ITL……….ا…………………..۳۳
Z Bus روش -۴ -۵-۲ ……………………………………ا……………………… ۳۶
۲-۵- ۵- روش تخصیص Y-BUS تغییر یافته………………………………………..۳۸
۲-۵- ۶- تخصیص تلفات با استفاده از پخش بار مبتنی بر داد و ستد…………………………..۴۲
۲-۵- ۷- تخصیص تلفات بر پایه تئوری مدار و تصویر متعامد…………………………..۴۳
۲-۵- ۸- روش تخصیص تلفات بر مبنای معادل سازی تبادلات دو سویه…………………۴۴
۲-۵- ۹- سایر روش های تخصیص تلفات……………………………….۴۶
۲-۶- نتیجه گیری……………………………………………………………..۴۷
۲-۳-۱- ویژگی های مشترک روش های مطالعه شده………………………………………………۴۷
۲-۳-۲- توقع رایج از روش های تخصیص تلفات…………………………………….۴۸
۳ – فصل سوم: روش پیشنهادی…………………………………۵۲
۳-۱- مقـدمـه……………………………………………..۵۳
۳-۲- انگیزه های بیولوژیکی…………………………………………………..۵۳
۳-۲- ۱- تشابهات…………………………………………………۵۶
۳-۲- ۲- انتظارات……………………………………………………………….۵۶
۳-۳- ساختار شبکه عصبی در MATLAB……………ا…………………۵۸
۳-۴- روش مورد نظر جهت تخصیص تلفات انتقال……………………………………۶۳
Z-Bus روش -۱ -۴-۳ …………………….ا……………………………………………………….۶۳
۴ – فصل چهارم: مطالعات عددی …………………………………………….۶۷
۴-۱- مقـدمـه………………………………………………۶۸
۴-۲- شبکه تست ۵ باسه…………………………………………۶۸
۴-۳- شبکه تست ۳۰ باسه IEEE……………………………ا…………………………۷۷
۴-۴- نتایج در شبکه عصبی…………………………………………………۹۹
۴-۴- ۱- نتایج داده ها شبکه تست ۵ باسه………………………………..۹۹
۴-۴- ۲- نتایج داده ها شبکه تست ۳۰ باسه IEEE………..ا………………….۱۰۳
۴-۵- مقایسه تخصیص تلفات در شبکه ۵ باسه و ۳۰باسه تست IEEE……….ا…………….۱۰۶
۴-۶- تخصیص تلفات برای شبکه واقعی(برق منطقه ای سمنان)………………………………….۱۰۷
۴-۴-۱- میزان تلفات ناشی از تبادل توان بین نواحی در شرکت برق منطقه ای سمنان……………………..۱۱۳
۵ – فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………..۱۱۶
۵-۱- نتیـجـهگیری……………………………………………..۱۱۷
۵-۲- پیشنهادات……………………………………………….۱۱۸
منابع و ماخذ……………..۱۱۹

چکیده
یکی از مباحث اساسی که همزمان با معرفی تجدید ساختار در صـنعت بـرق مطـرح مـیباشـ د تخـصیص
هزینه و تعیین سهم بازیگران یک سیستم از کل هزینه های آن میباشد. در این میان یکی از هزینه های
تحمیلی در حوزه بهره برداری ، هزینه تلفات میباشد بطوریکه تلفات در شـبکه بـرق بایـد بـین شـرکت
کنندگان در بازار برق بصورت عادلانه تقسیم گردد.
در این پ ایان نامه روش های تخص یص تلفات در سیستم ه ای قدرت مورد بررسی قـرار گرفتـه و بـا ارائـه
الگوریتمی مبتن ی بر شبکه عصب ی برای تعیین میـ زان سـهم تلفـات هـر یـ ک از مولفـه هـای بـازار نظ یـ ر
شرکتهای تولید و مصرف کنندگان عمده پیشنهاد شده است.
در این پایان نام ه با استفاده از پخش بار، سهم تلفاتی هر باس از روشZ-Bus تعیین شده و با استفاده از
شبکه عصبی آموزش یافته مقدار سهم تلفاتی محاسبه و با مقدار سهم تلفاتی محاسبه شده از پخـش بـار
مقایسه شده است.
سپس دو شبکه تست ۵ باسه و ۳۰ باسه IEEEرا مطالعه و بررسی نموده و محاسبه سهم تلفاتی هر باس
از دو روش مذکور مقایسه و میزان خطا تعیین شده اس ت. در انته ا یک مطالعـه مـوردی از شـبکه واقعـی۴۰۰ کیلو ولت برق ایران آورده شده و سهم تلفاتی پیک بار چهار فصل با در نظر گرفتن ساعت پیـک در
بازه چهار ماهه تعیین گردیده است.

مقـدمـه
در سیستم های قدرت همواره در صدی از توان انتقالی از شبکه تلف می گردد که عوامل متعـدد ی
در ایجاد آن موثر می باشند .در سیستم های قدرت سنتی با ساختار یکپارچه، تمامی تلاش هـ ا در جهـ ت
حداقل نمودن تلفات شبکه بود و از دید هزینه ها، کل هزینه تلفات نهایی با سایر هزینه های تولید و انتقال
جمع شده و هزینه کل بهره برداری از شبکه را تشکیل می داد .اما در سیستم های قدرت تجدید سـاختا ر
شده، هر یک از اجزای سیستم، دارای شخصیت حقوقی مجزا است و لذا از دید درآمد و هزینه ها مـستق ل
می باشد . بنابراین تعیین سهم آنها در هر مورد از هزینه های جمعی شبکه از جمله تلفات، اجتناب ناپذیر
است .به بیان دیگر در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده، فارغ از بحث بهینه بـود ن تلفـات، همـواره
سوال جدی دیگری به این صورت مطرح است که هر یک از شرکت های تشکیل دهنده بازار برق، باید چه
سهمی از کل هزینه تلفات را پرداخت نماید؟
لذا بحث تخصیص تلفات از نظر شفافیت روند بازگشت هزینه تلفات انرژی به آژانس های خریدار و
فروشنده حائز اهمیت است. البته در بازارهای مبتنی بر قرارداد، تخصیص تلفات یک پیش شـرط الزامـی
برای برنامه ریزی مناسب تولید می باشد.در بعضی از کـشورها بهـره بـردار مـستقل سیـستم بـا انتخـاب
تعدادی از ژنراتورها مسئولیت جبران تلفات را برعهده می گیرد و سپس با استفاده از روش های تخصیص
هزینه تلفات، بهای آن را از کاربران سیستم انتقال دریافت می نماید. همچنین ارائه این سـرویس جـانبی
در برخی از بازارها بوسیله شرکت کننده ثالثی در بازار فراهم می گردد، اما آنچه که مهم می باشد، تعیین
درصد سهم تلفاتی است که از سوی بازار بر عهده یک کاربر معین قرار داده می شـود کـه کـاربر بایـد در
قبال جبران سهم تلفاتش از سوی بازار، هزینه آن را پرداخت نماید.
در فصل اول کلیات بحث تخصیص تلفات و اهداف پایان نامه ذکر شده است.
در فصل دوم ابتدا بصورت اختصار مروری بر مفاهیم بازار برق و مشکلات بهره برداری در آن خواهد شـد.
در ادامه فصل روش های موجود تخصیص تلفات بررسی شده و مزایا و معایب هر روش بیان شده است. در فصل سوم روش پیشنهادی برای تخصیص تلفات ارائه شده است در این فصل روش مورد نظر جهـت
تخصیص تلفات که روش Z-BUS بوده ذکر و در پایان الگوریتم پیشنهادی بیان شده است.
در فصل چهارم نتایج مطالعات عددی و شبیه سازی ارائه شده است.در ادامه فصل ابتدا الگـوی اطلاعـات
بار برای شبکه تست ۵ باسه و ۳۰باسهIEEE با توجه به الگـوریتم پیـشنهادی در فـصل قبـل ارائـه مـی
گردد.سپس نتایج داده ها در شبکه عصبی با تحلیل داده ها و منحنی های مربوطـه آورده شـده و میـزان
خطا تعیین شده است.
در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهایی جهت انجام تحقیقات تکمیلی مطرح شده است.

نتیـجـه گیری
تخصیص تلفات در شبکه های قدرت با گسترش تجدید سـاختار در ایـ ن شـبکه هـا روز بـه روز اهمیـ ت
بیشتری م ی یابد.موضوع اصل ی بحث تخـصیص تلفـات ، تقـسیم عادلانـه هزینـه ناشـی از تلفـات انـرژی
الکتریکی در شبکه انتقال بین عوامل دخیل در بازار انرژی الکت ریکی میباشد.روش هـای زیـ ادی در ایـ ن
زمینه مطرح شده اند که هر کدام ضعف ها و مزایای خاص خود را دارند.
۱٫ باس اسلک بیشترین تخص یص تلفات را به خود اختصاص میدهد و سهم تلفاتی آن نسبت به باس های
دیگر بیشترین مقدار است.
۲٫ با توجه به اینکه بار شبکه دینامیک بوده و مرتبا تغییر میکند در هر زمان نقطه کـار سیـستم متغیـر
بوده و با تغییر نقطه کار سهم تلفاتی هر باس تغییر م یکند.
۳٫ اگر جهت تخصیص تلفات نیاز به پخش بار شبکه باشد ، در شبکه های بـزرگ و غیـر خطـی محاسـبه
تخصیص تلفات به راحتی از طریق پخش بار امکان پذیر نمیباشد.لذا نیاز به الگوریتم هوشـمند همچـون
شبکه عصبی بوده تا با آموزش مناسب، پاسخ واقعی را به ما بدهد. لذا با آموزش شـبکه عـصبی و کـاهش
میزان خطا این نتیجه حاصل می شود که شبکه عصبی بخوبی آموزش یافته و شبکه عصبی بهترین ابـزار
انعطاف پذیر جهت تخصیص تلفات برای شبکه های حجیم و گسترده م یباشد.
۴٫ خطای بسیار کم و دقت بالا و سرعت بالای عملکرد شبکه عـصب ی در مرحلـه تـست شـبکه، نـشان از
قدرت روش مذکور دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت