الگوریتمهای مبتنی بر هوش اجتماعی: رویکردی به الگوریتم زنبور عسل و کاربرد آن در مهندسی حمل و نقل

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:153
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

الگوریتمهای مبتنی بر هوش اجتماعی: رویکردی به الگوریتم زنبور عسل و کاربرد آن در مهندسی حمل و نقل

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

زندگی اجتماعی زنبورهای عسل یکی از اعجاب آور ترین نمونه های حیات جمعی در طبیعت است به نحوی که رفتارهای گوناگون این حشره می تواند الهام بخش ایده های مناسبی در زمینه استفاده از  در حل مسایل علمی باشد . الگوریتم زنبور عسل با طرح رفتارهای طبیعی این موجودات در جمع آوری شهد بستری مناسب را برای پردازش این ایده به عنوان یک شیوه کارآمد در حل مسایل بهینه یابی مهیا کرده است . گرچه الگوریتم مزبور یک شیوه حل قطعی در رسیدن به جواب نمیباشد اما با ارائه جواب- هایی بهینه کمکی شایان در حل مسایل با ابعاد پیچیده زمانی آن هم در حداقل زمان ممکن مینماید. طرح مسایل بغرنج در مهندسی حمل و نقل که از پیچیدگی های ابعادی خاصی نیز برخوردار هستند زمینه مناسبی را در بکارگیری این شیوه در مهندسی ترافیک و حمل و نقل فراهم کرده است. در این نوشتار سعی شده است تا با معرفی این الگوریتم و ارائه توانمندی های آن برخی از بسترهای مناسب استفاده از این شیوه در مهندسی حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرند.

کاربرد الگوریتم زنبور عسل حمل و نقل

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول – زندگی زنبور عسل در طبیعت
۱-۱- تاریخچه زنبور عسل …………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۲- سازمان اجتماعی توده زنبورها در کندو ……………………………………………………………………. ۶
۱-۳- زندگی زنبور عسل …………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۳-۱- زندگی زنبور عسل در داخل کندو ……………………………………………………………………….. ۸
۱-۳-۱-۱- از تخم تا زنبور کامل …………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۳-۱-۲- از زنبور کامل تا زنبور قادر به پرواز ………………………………………………………………………..۹
۱-۳-۲- زندگی زنبور عسل در خارج از کندو ……………………………………………………………………. ۱۱
۱-۴- فعالیت و رفتار توده زنبورهای عسل به صورت یک ارگانیسم ………………………………………… ۱۱
۱-۵- مدت زندگی زنبورها …………………………………………………………………………………………. ۱۲
۱-۶- مکالمات زنبور عسل …………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۶-۱- رقص دایرهای …………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۶-۲- رقص داسی ………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۶-۳- رقص ارتعاش شکم …………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۶-۴- فاصله تا منبع غذا ……………………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۶-۵- جهت منبع غذا ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم- مروری بر برخی از روشهای بهینه یابی
۲-۱- پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲- بهینه سازی ترکیبی (CO) …………..ر…………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۱- شیوه های حل برای مسایل بهینه سازی ترکیبی ………………………………………………….. ۲۷
۲-۲-۲- یک روش فراابتکاری چیست؟ ………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳- تقسیم بندی الگوریتم های فراابتکاری (فرایابنده یا فراکاوشی) …………………………………….. ۳۱
۲-۴- الگوریتم ژنتیک (GA) ..ر…………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۴-۱- اجزای الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۴-۲- الگوریتم ژنتیک استاندارد …………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۴-۳- انتخاب والدین به کمک چرخه رولت ………………………………………………………………… ۳۹
۲-۴-۴- عوامل موثر در کارآیی الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………. ۴۰
۲-۵- الگوریتمهای فراابتکاری مورچگان ………………………………………………………….. ۴۲
۲-۵-۱- آشنایی با الگوریتمهای فراابتکاری مورچگان …………………………………………………… ۴۲
۲-۵-۲- اساس الگوریتم فراابتکاری مورچگان ………………………………………………………… ۴۳
۲-۵-۳- انواع مختلف الگوریتمهای فراابتکاری مورچگان ……………………………………………………… ۴۷
۲-۵-۳-۱- الگوریتم فرا ابتکاری سیستم مورچگان (AS) .ر………………………………………………… ۴۹
۲-۵-۳-۲- الگوریتم فراابتکاری سیستم مورچگان غبه (EAS) ر………………………………………….. ۵۱
۲-۵-۳-۳- الگوریتم فراابتکاری سیستم مورچگان مبتنی به رتبه (AS – Rank) ……ر…………………. ۵۲
۲-۵-۳-۴- الگوریتم فراابتکاری سیستم مورچگان با تعیین سطح مقادیر بیشینه و کمینه فرمون (MMAS) …ر…. ۵۴
-۵-۳-۵- الگوریتمهای فراابتکاری سیستم اجتماع مورچگان (ACS) ……ر……………………………………. ۵۶
۲-۵-۳-۶- الگوریتم جستجوی تقریبی و غیر قطعی درخت جواب (ANTS) ر……………………………… ۵۸
۲-۶- الگوریتم شبیه سازی نورد جامدات (SA) ..ر………………………………………………………………. ۶۰
۲-۶-۱- شرح الگوریتم ………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۶-۲- چگونگی کاهش درجه حرارت ……………………………………………………………………………… ۶۵
۲-۶-۳- تکنیکهای جستجوی همسایگی ………………………………………………………………………… ۶۵

فصل سوم مدلسازی رفتارهای زنبور عسل در جمع آوری شهد

۳-۱- مقدمهای بر هوش اجتماعی حشرات ………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۲- هوش اجتماعی چیست …………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۳- هوش اجتماعی به عنوان بخشی از سیستم های چند عاملی …………………………………….. ۷۶
۳-۴- نگرش هوش اجتماعی (سیستم چندعاملی) درباره مدلسازی حمل و نقل …………………. ۷۸
۳-۵- سیستم زنبور (BS) ..ر……………………………………………………………………………………….. ۸۵
۳-۵-۱- زنبورهای طبیعی …………………………………………………………………………………………… ۸۵
۳-۵-۲- زنبورهای مصنوعی ……………………………………………………………………………………… ۸۶
۳-۵-۳- حل مسأله فروشندگی سیار توسط سیستم زنبور ……………………………………………….. ۸۸
۳-۵-۴- مطالعه آزمایشی سیستم زنبور …………………………………………………………………….. ۱۰۰
۳-۶- بهینهسازی کلنی زنبور (BCO) …ر……………………………………………………………………… ۱۰۵
۳-۶-۱- روش فرایابنده بهینهسازی کلنی زنبور (BCO) …ر………………………………………………… ۱۰۵
۳-۶-۲- سیستم زنبور فازی (FBS)……ر……………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۶-۲-۱- محاسبه میزان جذابیت جزء حل (مولفه حل) و گزینش جزء حل بعدی جهت اضافه شدن به حل جزئی .. ۱۱۲

۳-۶-۲-۲- مکانیزم مقایسه راهحلهای جزئی زنبور …………………………………………………………… ۱۱۳
۳-۶-۲-۳- تصمیمات زنبور در مورد کمک گرفتن از زنبورهای دیگر …………………………………………… ۱۱۴
۳-۶-۲-۴- محاسبه تعداد زنبورهایی که تغییر مسیر میدهند ………………………………………………… ۱۱۴
۳-۶-۳- مطالعه موردی: مسأله تطبیق سواری ……………………………………………………………… ۱۱۵
۳-۶-۳-۱- حل مسأله تطبیق سواری توسط سیستم زنبور فازی ……………………………………….. ۱۱۷
۳-۶-۳-۲- آزمایش عددی …………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

فصل چهارم کاربردهای پیشنهادی هوش اجتماعی حشرات در مهندسی حمل و نقل
۴-۱-پتانسیل های هوش اجتماعی حشرات در مهندسی حمل و نقل …………………………………. ۱۲۳

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط