الگوریتم ژنتیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:50
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

الگوریتم ژنتیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

مدل سازی به معنای استخراج روابط بین پدیده های مرتبط با هم و ارایه یک سیستم پویا است، تا امکان پیشگویی تغییرات پدیده یا پدیده ها نسبت به زمان، مکان و غیره به وجود آید. ساخت مدل بر پایه کشف روابط منطقی و شناخت و تفسیر این روابط امکان پذیر می گردد. بهینه سازی عبارت است از جستجو برای یک سیاست بهره برداری انعطاف پذیر که مقدار تابع هدف را مینیمم یا ماکزیمم می کند. این واژه دارای یک مفهوم ریاضی است. بهطور ساده میتوان گفت در شرایط بهینه، سود خالص حاصل از عملکرد سیستم حداکثر خواهد بود به عبارت دیگر حالتی از عملکرد سیستم مورد جستجو قرار میگیرد که در آن محصول تولید شده حداکثر سود خالص را تضمین نماید. به تعبیر ریاضی بهینهسازی سیستم به دنبال حداکثر نمودن یک تابع ضمنی مانند U است که در آن شرایط و محدودیتهایی مانند  Fوجود دارد. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از تکنیکهای زیستشناسی مانند وراثت و جهش استفاده میکند. الگوریتمهای ژنتیک معمولاً به عنوان یک شبیهساز کامپیوتر که در آن جمعیت یک ٔ نمونه انتزاعی )کروموزوم ها( از نامزدهای راهحل یک مسأله بهینهسازی به راه حل بهتری منجر شود، پیادهسازی میشوند.همانطور که قبلا گفتیم، به طور سنتی راهحل ها به شکل رشتههایی از  ۰و  ۱بودند، اما امروزه به گونههای دیگری هم پیادهسازی شدهاند. فرضیه با جمعیتی کاملاً تصادفی منحصر بفرد آغاز میشود و در نسل ها ادامه مییابد. در هر نسل گنجایش تمام جمعیت ارزیابی میشود، چندین فرد منحصر در فرایندی تصادفی از نسل جاری انتخاب میشوند )بر اساس شایستگی ها( و برای شکل دادن نسل جدید، اصلاح میشوند )کسر یا دوباره ترکیب میشوند( و در تکرار بعدی الگوریتم به نسل جاری تبدیل میشود.

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱

قدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول : تعریف مسئله

-۱-۱تعریف مدل و مدلسازی…………………………………………………………………………………………………۳

-۲-۱مقدمه ای بر مدل های بهینه سازی…………………………………………………………………………………۴

-۳-۱روش های بهینه سازی…………………………………………………………………………………۶

-۱-۳-۱برنامه ریزی خطی……………………………………………………………………………………..۱۰

-۲-۳-۱برنامه ریزی غیر خطی……………………………………………………………………………………۱۱

فصل دوم : مروری بر مطالعات گذشته

-۱-۲افرادی که از مدل الگوریتم ژنتیک در مدیریت و بهره برداری از مخزن استفاده کرده اند………………………………١٢

-۲-۲افرادی که از مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از سیستم چند مخزنه استفاده کرده اند ………………١٢

-۳-۲افرادی که از مدل الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی قوانین بهره برداری از مخازن چند منظوره استفاده کرده اند …….١٣

-۴-۲افرادی که از مدل الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی منحنی فرمان در سیستم چند مخزنه و مخازن چند منظوره استفاده کر

د ………………………………………………………………………………………………………..١٣

-۵-۲افرادی که از مدل الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی قوانین بهره برداری از سیستم آبهای زیرزمینی استفاده کرده اند…١۴

-۶-۲افرادی که از مدل الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی قوانین بهره برداری تولید نیروی برقابی استفاده کرده اند………..١۴

فصل سوم : الگوریتم ژنتیک

-۱-۳معرفی الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………….۱۵

-۲-۳تفاوت الگوریتم ژنتیک با روش های قدیمی بهینه سازی ………………………………………………………١٧

-۳-۳ویژگی های الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………١٨

-۴-۳مزایای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………١٩

-۵-۳اصطلاح شناسی الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………٢٠

-۶-۳ساختار کلی روند محاسبات در الگوریتم ژنتیک ………………………………………………………………۲۱

-۷-۳روش های کدگذاری در الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………….٢٢

-۱-۷-۳روش کدگذاری باینری………………………………………………………………………………… ٢٣

-۲-۷-۳روش کدگذاری گری…………………………………………………………………………………… ٢۴

-۳-۷-۳روش کدگذاری واقعی………………………………………………………………………………….. ٢۴

-۸-۳ارزیابی و انتخاب نسل نمونه …………………………………………………………………………………..٢۴

-۱-۸-۳روش های نمونه برداری تصادفی ………………………………………………………………………. ٢۶

-۴-۸-۳روش نمونه برداری مختلط…………………………………………………………………………….. ٢٨

-۹-۳تولید نسل بعد…………………………………………………………………………………………………٢٨

-۱-۹-۳عملگر ادغام ………………………………………………………………………………………….. ٢٩

-۲-۹-۳عملگرجهش ………………………………………………………………………………………….. ٣٠

-۱۰-۳شرط توقف الگوریتم …………………………………………………………………………………………٣١

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….٣٣

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………..٣۴

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………….٣۶

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط