الگوی هماهنگی استراتژی های آمیخته بازاریابی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:250
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

الگوی هماهنگی استراتژی های آمیخته بازاریابی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

اگرچه تدوین استراتژی برای پیش بردن اهداف یک سازمان، ضروری است؛ اما آنچه مهمتر به نظر می رسد وجود هماهنگی بین عناصر سازمان و نیز استراتژی های مختلف آن می باشد. پژوهش حاضر در راستای دستیابی به این مهم، با عنوان » تبیین الگوی هماهنگ استراتژی های آمیخته بازاریابی« در نظر دارد هماهنگی بین استراتژی های بازاریابی و عناصر آن را تبیین نماید. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین الگوی یکپارچه و هماهنگ استراتژی های بازاریابی و عناصر آن به طوری است که سبب ایجاد هم افزایی در سازمان گردد. الگوهای متعددی برای بررسی هماهنگی وجود دارد که در این پژوهش از تئوری نقاط مرجع استراتژیک بهره گرفته شده است. لازم به ذکر است در این تحقیق، دو نقطه مرجع »شدت رقابت و محور تمرکز« از ادبیات بازاریابی و دو نقطه مرجع »میزان کنترل و کانون توجه« از ادبیات تئوری های مدیریت، شناسایی شدند. هر یک از این نقاط مرجع، بر روی طیفی قرار می گیرند که از طریق دو بعد عمودی و افقی، تشکیل یک ماتریس  ۲¯۲را می دهند. هر یک از استراتژی های فوق الذکر نیز دارای گونه هایی هستند که قابل بررسی در هر یک از ماتریس های ایجاد شده به روش فوق می باشند

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش ………………………………………….. ۱

-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۲

-۲بیان موضوع پژوهش…………………………………………………………………………… ۳

-۳اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………..۱۰

-۴اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………….۱۱

-۵روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………….۱۲

-۶فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………۱۲

-۷تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………..۱۳

-۸محدوده پژوهش: قلمروی موضوعی، مکانی و زمانی ………………………………………………………………..۱۵

-۹جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………۱۶

-۱۰ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………۱۷

-۱۱روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………….۱۷

-۱۲مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش ……………………………………………………………………………۱۷

-۱۳تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی …………………………………………………………………۱۸

بازاریابی …………………………………………………………………………………….۱۹

آمیخته بازاریابی …………………………………………۱۹

استراتژی ……………………………………………………………………………..۱۹

استراتژی بازاریابی ………………………………………………………………………………….۲۰

هم افزایی ………………………………………………………………………………………………۲۰

-۱۴پیشینه پژوهش های مرتبط ……………………………………………………………………………۲۱

-۱۵آشنایی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ……………………………………………………….۲۳

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………… ۳۱

-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………۳۳

-۲تقسیم بندی تئوری ها برای بررسی و مطالعه…………………………………… ۳۴

الگوی عمومی ……………………………………………………………………………………………….۳۴

الگوی تخصصی ………………………………………………………………………………………………….۳۴

الگوهای تخصصی جزئی ………………………………………………………………………………………..۳۵

منطق دسته بندی تئوری های مدیریت ……………………………………………………………………….۳۵

دسته بندی تاریخی تئوری های مدیریت ………………………………………………………………۳۵

دسته بندی موضوعی تئوری های مدیریت …………………………………………………………………..۳۶

دسته بندی نگرشی تئوری های مدیریت …………………………………………………………….۳۷

نگرش فرآیندی به مدیریت …………………………………………………………………۳۷

نگرش روابط انسانی به مدیریت …………………………………………………………..۳۷

نگرش علمی )کمّی( به مدیریت ………………………………………………..۳۷

نگرش سیستمی به مدیریت …………………………………………………………………۳۷

نگرش اقتضایی به مدیریت ………………………………………………………………..۳۸

نگرش استراتژیک به مدیریت ………………………………………………………………..۳۹

دسته بندی فلسفی و منطقی تئوری های مدیریت ………………………………………………۳۹

-۳مفهوم استراتژی ……………………………………………………………………….. ۴۰

استراتژی بنگاه یا شرکت ……………………………………………………………………………………۴۳

استراتژی تجاری یا کسب و کار ……………………………………………………………………………۴۳

استراتژی های وظیفه ای یا کارکردی …………………………………………………………………..۴۳

-۴تبیین مفهوم هماهنگی استراتژیک ……………………………………………………………………………………….۴۶

-۵الگوهای برقراری هماهنگی استراتژیک ………………………………………………………………………………… ۵۲

-۱-۵الگوهای عقلایی تدوین استراتژی …………………………………………………………………..۵۲

-۲-۵الگوهای طبیعی تدوین استراتژی ……………………………………………………………..۵۴

-۳-۵الگوی همه جانبه تدوین استراتژی : کاربرد نظریه نقاط مرجع استراتژیک …………………………………۵۵

-۶مبانی فلسفی و منطقی نقاط مرجع استراتژیک در تئوری های مدیریت …………………………………….. ۶۵

-۷تبیین هماهنگی استراتژیک عناصر سازمان بر اساس نقاط مرجع استراتژیک …………………………. ۷۶

-۱-۷گونه های استراتژی سطح سازمان بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک ………………….. ۷۶

-۱استراتژی تدافعی …………………………………………………………………………………………..۷۷

-۲استراتژی رقابتی ……………………………………………………………………………………….۷۷

-۳استراتژی محافظه کارانه …………………………………………………………………………………..۷۷

-۴استراتژی تهاجمی ……………………………………………………………………………………….۷۷

-۲-۷گونه های استراتژی سطح کسب و کار بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک ……………۷۷

-۱فرصت جویان ………………………………………………………………………………………۷۸

-۲تحلیل گران ……………………………………………………………………………………….۷۸

-۳مدافعان تمایز طلب …………………………………………………………………………………..۷۸

-۴مدافعان کم هزینه ………………………………………………………………………………..۷۹

-۳-۷گونه شناسی استراتژی های وظیفه ای بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک ………… ۷۹

-۴-۷گونه شناسی استراتژی فرهنگ سازمانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک …………………..۸۰

-۱فرهنگ بوروکراتیک ……………………………………………………………………۸۱

-۲فرهنگ ماموریتی ………………………………………………………………………………………۸۱

-۳فرهنگ مشارکتی ……………………………………………………………………………….۸۱

-۴فرهنگ انعطاف پذیر …………………………………………………………………………….۸۱

-۵-۷گونه شناسی استراتژی ساختار سازمانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک ……………………۸۳

انواع ساختارهای نظری در سازمان …………………………………………………………………….۸۴

انواع ساختارهای عملی بر اساس بخشهای پنجگانه سازمان)مینتزبرگ( …………………………………………………۸۵

انواع ساختارهای عملی بر اساس گروهبندی فعالیتهای سازمان ……………………………………………………………..۸۵

-۶-۷گونه های استراتژی منابع انسانی بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک ………………….. ۸۶

-۱استراتژی ثانویه ………………………………………………………………………………….۸۶

-۲استراتژی پیمانکارانه ………………………………………………………………………………….۸۶

-۳استراتژی متعهدانه …………………………………………………………………………………………۸۶

-۴استراتژی پدرانه ……………………………………………………………………………………………….۸۶

-۷-۷گونه شناسی استراتژی سیستم های اطلاعاتی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک ………….۸۷

-۱الگوی تفسیر گرا ……………………………………………………………………………………۸۷

-۲الگوی انسان گرای بنیادی ………………………………………………………………………….۸۷

-۳الگوی ساختار گرای بنیادی …………………………………………………………………………..۸۷

-۴الگوی کارکردگرا ) عمل گرا ( …………………………………………………………………۸۷

-۸-۷گونه شناسی استراتژی تحقیق و توسعه بر اساس نقاط مرجع استراتژیک ……………………۸۸

-۱پیش گامی در طراحی محصول جدید با کمترین هزینه …………………………………………………………………….۸۸

-۲پیش گامی در طراحی محصول جدید متمایز ………………………………………………..۸۸

-۳تقلید از رهبر در تامین نیاز مشتری …………………………………………………………………….۸۸

-۴تقلید از رهبر در کاهش هزینه های محصول یا فعالیت با ارزش ………………………………………..۸۸

-۹-۷گونه شناسی استراتژی تولید بر اساس نقاط مرجع استراتژیک ………………………………. ۸۹

-۱تئوری تمرکز ………………………………………………………………………………………….۹۰

-۲تئوری ارزش ………………………………………………………………………………………۹۰

-۳تئوری جریان داشتن ………………………………………………………………………….۹۰

-۴تئوری تبدیل ………………………………………………………………………………………………………….۹۰

-۱۰-۷گونه شناسی استراتژی مالی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک …………………………………… ۹۱

-۱۱-۷گونه شناسی استراتژی بازاریابی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک …………………………….. ۹۳

-۱۲-۷استراتژی های کالا …………………………………………………………………………………………………..۹۶

-۱-۱۲-۷تعریف کالا ………………………………………………………………………………………..۹۶

-۲-۱۲-۷استراتژی های جایگاه یابی ………………………………………………………………………….۹۸

-۳-۱۲-۷استراتژی جایگاه یابی مجدد …………………………………………………………۱۰۲

-۴-۱۲-۷تداخل کالا …………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

-۵-۱۲-۷استراتژی حیطه کالا …………………………………………………………………………۱۰۵

-۶-۱۲-۷استراتژی طراحی کالا …………………………………………………………………………۱۰۶

-۷-۱۲-۷استراتژی حذف کالا …………………………………………………………………۱۰۶

-۸-۱۲-۷استراتژی کالای جدید ………………………………………………………………….۱۰۷

نفوذ در بازار …………………………………………………………………………………………….۱۰۹

توسعه بازار ………………………………………………………………………………………..۱۱۰

توسعه محصول ……………………………………………………………………………………….۱۱۰

متنوع سازی ……………………………………………………………………………………………۱۱۱

تنوع مرتبط )همگن( ……………………………………………………………………۱۱۱

تنوع غیر مرتبط )غیر همگن( …………………………………………………………………….۱۱۲

تنوع افقی ……………………………………………………………………………………..۱۱۲

-۹-۱۲-۷استراتژی بازاریابی ارزش)فایده( ………………………………………………………………۱۱۳

-۱۳-۷استراتژی های قیمت گذاری ………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۱-۱۳-۷ مقدمه……………………………………………………………………………………………… –  ۱۱۵

-۲-۱۳-۷رویکردهای اساسی برای ارزشیابی و قیمت گذاری ………………………………………….۱۱۷

رویکرد اول : استفاده از روش های علمی و ریاضی برای تخمین قیمت …………………………………………………۱۱۷

رویکرد دوم : استفاده از روش های تجربی برای تخمین قیمت ………………………………………………………………۱۱۷

-۳-۱۳-۷رویه تدوین استراتژی قیمت گذاری ……………………………………………………………………..۱۱۹

-۱-۳-۱۳-۷تعیین هدف های قیمت گذاری …………………………………………………………۱۱۹

-۲-۳-۱۳-۷عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات مربوط به قیمت گذاری …………………………………………………….۱۲۱

-۱عوامل خارجی …………………………………………………………………………………………۱۲۱

-۱-۱ماهیت و ساختار بازار ………………………………………………………………..۱۲۱

-۲-۱تجزیه و تحلیل رقبا ………………………………………………………………………۱۲۲

-۳-۱عوامل محیطی ………………………………………………………………………………۱۲۳

-۲عوامل داخلی ………………………………………………………………………………۱۲۴

-۱-۲اهداف بازاریابی ………………………………………………………………..۱۲۴

-۲-۲خط مشی ترکیب عناصر …………………………………………………………….۱۲۴

-۳-۲هزینه ……………………………………………………………………………..۱۲۵

-۴-۲سازمان قیمت گذاری …………………………………………………………………………..۱۲۵

-۳-۳-۱۳-۷انتخاب یک روش قیمت گذاری ………………………………………………………۱۲۵

-۱قیمت گذاری فعالیت های موجود ………………………………………………………………………۱۲۶

-۱-۱استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر هزینه …………………………………………………………………………..۱۲۷

الف- قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه درصد سود …………………………………..۱۲۷

ب- قیمت گذاری براساس منحنی تجربه ……………………………………………………………………………۱۲۷

ج- قیمت گذاری براساس میزان بازده سرمایه گذاری ………………………………………………………..۱۲۷

-۲-۱استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر رقابت …………………………………………………………………………..۱۲۸

الف- قیمت گذاری رهبر یا محصول ارزان برای جذب مشتریان …………………………………………۱۲۸

ب- قیمت گذاری موضع یابی ……………………………………………………………………………………………..۱۲۸

-۳-۱استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر بازار یا مشتریان با تقاضا ……………………………………………..۱۲۹

-۲قیمت گذاری فعالیت های جدید …………………………………………………………..۱۲۹

الف- قیمت گذاری غیر نفوذی )پر مایه و گران( …………………………………………….۱۳۰

ب- قیمت گذاری نفوذی ………………………………………………………………………۱۳۰

-۱۴-۷استراتژی های پیشبرد ……………………………………………………………………… ۱۳۳

-۱-۱۴-۷سیستم یکپارچه ارتباطات بازاریابی …………………………………………………………….۱۳۳

-۲-۱۴-۷الگوهای فرآیند ارتباطات ………………………………………………………………۱۳۴

مدل بیکر و ریموند ……………………………………………………………………………………۱۳۵

-۳-۱۴-۷ارتباطات بازاریابی ……………………………………………………………………۱۳۷

-۴-۱۴-۷اهداف ارتباطات بازار یابی ………………………………………………………………….۱۳۷

-۵-۱۴-۷مراحل هشت گانه استراتژی ارتباطات ……………………………………………………۱۳۸

-۶-۱۴-۷فرآیند یکپارچه ارتباطات بازاریابی ………………………………………………..۱۴۰

-۷-۱۴-۷استراتژی رانش و استراتژی کشش ………………………………………………………………۱۴۴

-۱۵-۷استراتژی های توزیع ………………………………………………………………۱۴۶

۱-۱۵-۷ مقدمه……………………………………………………………………………………… –  ۱۴۶

-۲-۱۵-۷وظایف و جریانات کانال …………………………………………………………….۱۴۶

-۳-۱۵-۷استراتژی ساختار کانال ………………………………………………………………….۱۴۸

-۴-۱۵-۷مدل طراحی کانال ………………………………………………………………………۱۵۰

-۵-۱۵-۷استراتژی حیطه توزیع …………………………………………………………………….۱۵۱

الف- استراتژی توزیع انحصاری …………………………………………………………………….۱۵۲

ب- استراتژی توزیع انتخابی ……………………………………………………………………۱۵۳

ج- استراتژی توزیع گسترده یا وسیع ……………………………………………………………..۱۵۴

-۶-۱۵-۷استراتژی چند کانالی ……………………………………………………………………………….۱۵۵

– کانال های مکمل ……………………………………………………………………………………………..۱۵۶

– کانال های رقابتی ………………………………………………………………………………….۱۵۶

-۷-۱۵-۷استراتژی اصلاح کانال ……………………………………………………………………۱۵۶

-۸-۱۵-۷استراتژی کنترل کانال ………………………………………………………………..۱۵۸

-۹-۱۵-۷استراتژی پویایی کانال ……………………………………………………………..۱۵۹

الف- سیستم های بازاریابی عمودی ……………………………………………..۱۵۹

ب- سیستم های بازاریابی افقی …………………………………………………………….۱۶۱

ج- سیستم های بازاریابی چندگانه ……………………………………………………………………………۱۶۱

-۱۰-۱۵-۷استراتژی های مدیریت تعارض کانال ………………………………………………………..۱۶۲

– استراتژی مذاکره …………………………………………………………………………………….۱۶۳

– استراتژی خط مرزی ……………………………………………………………………………۱۶۳

– استراتژی ادغام ……………………………………………………………………………………۱۶۳

– استراتژی فرا سازمانی …………………………………………………………………………………۱۶۳

-۸چالش هماهنگی استراتژیک در مدیریت بازاریابی ………………………………………………………………..۱۶۴

-۹گونه شناسی استراتژی های بازاریابی براساس نقاط مرجع استراتژیک ……………………………………۱۶۴

-۱۰نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی …………………………………………………………………………………………۱۶۵

-۱۱هماهنگی همه جانبه استراتژی های عناصر آمیخته بازاریابی ………………………………………………..۱۶۷

-۱۲مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………۱۶۹

فصل سوم : روش پژوهش ……………………………………………………………………۱۷۰

-۱مقدمه …………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

-۲روش تحقیق ……………………………………………………………………………………۱۷۱

-۳جامعه آماری……………………………………………………………………………………۱۷۲

-۴روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………۱۷۲

-۵روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………..۱۷۳

-۶اعتبار یا روایی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………۱۷۵

-۷پایایی )قابلیت اعتماد( ابزار سنجش ……………………………………………………………….۱۷۶

-۸مراحل تحلیل داده ها……………………………………………………………………….۱۷۸

-۹روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………….۱۷۸

فصل چهارم : روش اجرای پژوهش ………………………………………………………… ۱۷۹

-۱تحلیل های توصیفی مربوط به ویژگی های نمونه………………………………………………………………… ۱۸۰

-۲تحلیل توصیفی داده ها )تبدیل کمّی به کیفی متغیرها( ……………………………………………………… ۱۸۱

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر استراتژی بازاریابی………………………………………………………………………۱۸۲

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر استراتژی محصول ………………………………………………………………………۱۸۷

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر استراتژی قیمت گذاری………………………………………………………………۱۸۹

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر استراتژی پیشبرد………………………………………………………………………..۱۹۱

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر استراتژی توزیع…………………………………………………………………………..۱۹۳

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر شدت رقابت……………………………………….۱۹۵

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر میزان کنترل ………………………………………….۱۹۷

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر محور تمرکز………………………………………..۱۹۹

فرآیند محاسباتی کمّی به کیفی متغیر کانون توجه………………………………………….۲۰۱

خلاصه نتایج تبدیل کمّی به کیفی متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………..۲۰۳

-۳تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از آمار استنباطی………………………………………………………..۲۰۴

گام اول : بررسی احتمال وقوع ترکیبات مختلف استراتژی ها ………………………………………………………………..۲۰۴

گام دوم : بررسی احتمال وقوع ترکیبات مختلف نقاط مرجع استراتژیک………………………………………………..۲۰۶

گام سوم : بررسی نسبت ترکیبات مختلف استراتژی ها و نقاط مرجع…………………………………………………….۲۰۷

گام چهارم : مقایسه عملکرد محصولات دارای ترکیبات مختلف استراتژی ها و نقاط مرجع……………………۲۱۰

گام پنجم : بررسی معناداری ارتباط بین ترکیبات هماهنگ استراتژی ها و نقاط مرجع…………………………۲۱۴

-۴محاسبات تکمیلی :آزمون مقایسه میانگین عملکرد ترکیبات هماهنگ استراتژی ها …………….۲۱۶

فصل پنجم : یافته های پژوهش و پیشنهادها …………………………………………………. ۲۱۷

-۱-۵مقدمه………………………………………………………………………………………………………..۲۱۸

-۲-۵یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………..۲۲۱

-۳-۵پیشنهادها………………………………………………………………………………………… ۲۲۵

فهرست منابع ……………………………………………………… ۲۲۹

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….۲۳۰

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۲۳۴

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط