اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور عناصر پرتوزا و رادیواکولوژی منطقه ناریگان- ۲آنومالی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:285
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور عناصر پرتوزا و رادیواکولوژی منطقه ناریگان- ۲آنومالی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۳
( ۱-۱موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و راه های دسترسی به آن ۴
( ۱-۲آب و هوای منطقه ناریگان ۵
( ۱-۳توپوگرافی و ژئومورفولوژی منطقه ۵
( ۱-۴داده ها و نرم افزارهای مورد استفاده ۶
( ۱-۵پیشینه تحقیق ۶
( ۱-۶اهداف تحقیق ۷
فصل دوم : کانی ها و کانسارهای اورانیوم و روش های اکتشاف آن ۸
( ۲-۱تاریخچه ۹
( ۲-۲کانی شناسی اورانیوم ۱۰
( ۲-۲-۱اورانینیت و پچ بلند ۱۳
( ۲-۲-۲بتافیت ۱۶
( ۲-۲-۳دیویدیت ۱۷
( ۲-۲-۴برانریت ۱۷
( ۲-۲-۵گامیت ۱۷
( ۲-۲-۶کوفینایت ۱۸
( ۲-۲-۷زیپئیت ۱۸
( ۲-۲-۸پارسونیت ۱۸
( ۲-۲-۹فرانکویلیت ۱۹
– ۱۰ ( ۲-۲کارنوتیت ۱۹ح
– ۱۱ ( ۲-۲اورانوفان ۱۹
– ۱۲ ( ۲-۲بولتودیت ۲۰
– ۱۳ ( ۲-۲منازیت ۲۰
( ۲-۳ژئوشیمی اورانیوم ۲۰
( ۲-۴امت لوژنی اورانیوم و تشکیل کانسارهای اورانیوم در تکامل زمین ۲۳
( ۲-۵رفتار اورانیوم در پدیده های میگماتیزاسیون و آناتکسی ۲۵
( ۲-۶انواع کانسارهای مهم اورانیوم ۲۷
( ۲-۶-۱کانسارهای اورانیوم منسوب به نوع دگرشیبی ۲۸
( ۲-۶-۲کانسارهای اورانیوم ماسه سنگی ۳۰
( ۲-۶-۳کانسارهای اورانیوم کالکریت ۳۱
( ۲-۶-۴کانسارهای اورانیوم همراه کنگلومرای پرکامبرین ۳۱
( ۲-۶-۵کانسارهای اورانیوم آذرین درونی ۳۱
( ۲-۶-۶کانسارهای فسغریت ۳۱
( ۲-۶-۷کانسارهای تنوره ای برشی فروریخته ۳۱
( ۲-۶-۸کانسارهای آتشفشانی ۳۲
( ۲-۶-۹کانسارهای اورانیوم سطحی ۳۲
– ۱۰( ۲-۶کانسارهای دگرنهادی ۳۲
– ۱۱( ۲-۶کانسارهای دگرگونی ۳۲
– ۱۲( ۲-۶لیگنیت ۳۲
– ۱۳( ۲-۶کانسارهای شیل سیاه ۳۲
( ۲-۷منابع و ذخایر اورانیوم و توریوم کشف شده در ایران ۳۲
( ۲-۷-۱کانی سازی چرخه پان آفریکن ۳۳
( ۲-۸روش های اکتشاف اورانیوم ۳۴
( ۲-۸-۱نقشه برداری زمین شناسی ۳۴ط
( ۲-۸-۲ژئوفیزیک اکتشافی ۳۴
( ۲-۸-۲-۱اکتشاف رادیومتریک هوابرد ۳۴
( ۲-۸-۲-۲اکتشاف رادیومتریک زمینی ۳۴
( ۲-۸-۲-۳روش شناسایی رادون ۳۵
( ۲-۸-۲-۴اسپکترومتری گاما در گمانه ۳۵
( ۲-۸-۲-۵برداشت های مغناطیس هوابرد ۳۵
( ۲-۸-۲-۶برداشت های الکترومغناطیس هوابرد ۳۵
( ۲-۸-۳ژئوشیمی اورانیوم ۳۵
( ۲-۸-۳-۱روش های ژئوبوتانی ۳۶
( ۲-۸-۳-۲روش های بیوژئوشیمیایی ۳۶
( ۲-۸-۳-۳هیدروژئوشیمی ۳۶
( ۲-۸-۴مطالعات فراطیفی هوابرد ۳۷
( ۲-۸-۵مراحل انتخاب محیط های مناسب برای اکتشاف اورانیوم در چند نوع کانسار ۳۷
فصل سوم : پردازش تصاویر ماهواره ای و معرفی معیارهای پی جویی و اکتشاف کانی زایی اورانیوم در منطقه ناریگان ۴۰
( ۳-۱تعریف سنجش از دور ۴۱
( ۳-۲ماهواره ها و تصاویر ماهواره ای ۴۱
( ۳-۲-۱ماهواره لندست ۴۱
( ۳-۲-۱-۱مشخصات سنجنده های لندست ۴۲
( ۳-۲-۱-۲ماهواره لندست ۴۳ ۷
( ۳-۲-۲ماهواره اسپات ۴۴
( ۳-۲-۳ماهواره روسی KATEو ۴۵ MKF
( ۳-۲-۴ماهواره های هواشناسی ۴۶ NOAA
( ۳-۲-۵ماهواره های IRSهندوستان ۴۶
( ۳-۲-۶ماهواره های ایکونوس )۴۷ (IKONOS
( ۳-۲-۷ماهواره های ترا )۴۸ (TERRA
( ۳-۲-۸ماهواره های استر ۴۹
° ( ۳-۳طیف الکترومغناطیسی سنگ ها ۵۱
( ۳-۳-۱فرابنفش ۵۳
( ۳-۳-۲طول موج های مرئی ۵۴
( ۳-۳-۳ناحیه نزدیک فروسرخ ۵۵
( ۳-۳-۴ناحیه میان فروسرخ ۵۵
( ۳-۳-۵ناحیه فروسرخ حرارتی ۵۶
( ۳-۳-۶مایکروویو )ریزموج( ۵۷
( ۳-۳-۷ناحیه فروسرخ حرارتی ۵۸
( ۳-۳-۷-۱سنگ های آذرین ۵۸
( ۳-۳-۷-۲سنگ های رسوبی ۵۸
( ۳-۳-۷-۳سنگ های دگرگونی ۵۸
° ( ۳-۴پردازش تصاویر ماهواره ای ۵۸
( ۳-۴-۱تصحیح چرخش زمین ۵۹
( ۳-۴-۲کاهش پارازیت ۵۹
( ۳-۴-۳تصحیح رادیومتری ۶۱
( ۳-۴-۴تصحیح اتمسفری ۶۲
( ۳-۴-۵تصحیح هندسی ۶۳
° ( ۳-۵استخراج اطلاعات از تصاویر ETMو ASTERجهت اکتشاف مواد معدنی در برگه های بافق و اسفوردی ۶۵
° ( ۳-۶پیش پردازش ۷۲
۷۲ Missline حذف۳-۶-۱ (
( ۳-۶-۲ارتقاء حد تفکیک زمینی ۷۳
( ۳-۶-۳حذف جابجایی ها ۷۳
( ۳-۶-۴موزاییک داده ها ۷۳
( ۳-۶-۵تصحیحات ۷۳
( ۳-۶-۵-۱تصحیحات رادیومتری ۷۴
( ۳-۶-۵-۲تصحیحات هندسی ۷۴
° ( ۳-۷پردازش ۷۴
( ۳-۷-۱بارزسازی در استخراج الگوهای تصویری ۷۵
° ( ۳-۸آنالیز مولفه های اصلی ۷۵
° ( ۳-۹تفسیر داده ها ۸۰
( ۳-۹-۱شناسایی واحدهای سنگی بارز و مهم ۸۱
( ۳-۹-۱-۱مدل سازی تیپ سرب و روی کوشک ۸۱
( ۳-۹-۱-۲مدل سازی تیپ آپاتیت اسفوردی ۸۴
( ۳-۹-۱-۳مدل سازی تیپ آهن سه چاهون، چغارت ۸۴
( ۳-۹-۱-۴تشخیص و تعیین شکستگی های منطقه ۸۶
° – ۱۰ ( ۳تعیین ساخت های آذرین ۸۷
– ۱۰-۱ ( ۳گرانیت بهاباد ۸۸
– ۱۰-۲ ( ۳گرانیت ناریگان ۸۹
– ۱۰-۳ ( ۳بررسی دگرسانی ها ۸۹
– ۱۰-۳-۱ ( ۳آلتراسیون بهاباد ۹۱
– ۱۰-۳-۲ ( ۳دگرسانی منطقه لکه سیاه ۹۳
– ۱۰-۳-۳ ( ۳دگرسانی منطقه شمال کوشک ۹۵
– ۱۰-۳-۴ ( ۳دگرسانی منطقه شمال جلال آباد ۹۵
– ۱۰-۳-۵ ( ۳دگرسانی شمال معدن آپاتیت اسفوردی ۹۶
– ۱۰-۳-۶ ( ۳دگرسانی محدوده گرانیت ناریگان ۹۷ل
– ۱۰-۳-۶-۱ ( ۳گسل ها و خطواره های برگه اسفوردی ۱۰۰
– ۱۰-۳-۶-۲ ( ۳تفکیک واحدهای سنگی ۱۰۲
– ۱۰-۳-۷ ( ۳دگرسانی در محدوده باختر میشدوان ۱۰۳
– ۱۰-۳-۸ ( ۳تراورتن غرب محدوده نقشه بافق ۱۰۴
° – ۱۱ ( ۳معرفی نواحی امیدبخش ۱۰۵
فصل چهارم: مطالعات زمین شناسی و پتروگرافی ۲آنومالی ناریگان ۱۰۸
° ( ۴-۱زمین شناسی ناحیه ای منطقه ناریگان ۱۰۹
° ( ۴-۲تکتونیک منطقه ۱۱۰
( ۴-۲-۱بررسی تکتونیکی ۱۱۱
( ۴-۲-۲بررسی گسل های اصلی در منطقه ۱۱۳
( ۴-۲-۳پدیده هماتیتی شدن ۱۱۵
( ۴-۲-۴کربناتی شدن ۱۱۵
( ۴-۲-۴-۱زون اکسید شده و لیچینگ ۱۱۵
( ۴-۲-۴-۲زون احیاء و سمنتاسیون ۱۱۵
° ( ۴-۳زمین شناسی منطقه ناریگان و پتروگرافی واحدهای سنگی ۱۱۶
( ۴-۳-۱توف های اسیدی با ترکیب ریولیتی ۱۱۶
( ۴-۳-۲توف آهکی با میان لایه های گچ و مارن ۱۱۹
( ۴-۳-۳آهک با میان لایه های تبخیری ۱۲۱
( ۴-۳-۴طبقات آهک- دولومیت ۱۲۲
( ۴-۳-۵توف با میان لایه های مگنتیت ۱۲۳
( ۴-۳-۶توف با میان لایه های نازک کربنات ۱۲۵
( ۴-۳-۷سنگ های ولکانیک اسیدی متعلق به سری ریزو ۱۲۶
( ۴-۳-۷-۱کوارتز پورفیر صورتی رنگ ۱۲۷
( ۴-۳-۷-۲کوارتز پورفیری سفید ۱۲۹م
( ۴-۳-۸سنگ های حاصل از عملکرد متاسوماتیت ۱۳۱
( ۴-۳-۸-۱لوکومتاسوماتیت ۱۳۳
( ۴-۳-۸-۲سنگ های توف متاسوماتیت ۱۳۶
( ۴-۳-۹رسوبات عهد حاضر ۱۳۹
( ۴-۳-۹-۱پهنه های تبخیری ژیپس دار ۱۳۹
( ۴-۳-۹-۲تراورتن ۱۴۰
– ۱۰ ( ۴-۳سیلیس های آهن و منگنز دار ۱۴۱
° ( ۴-۴دگرسانی سنگ ها در محدوده مطالعاتی ۱۴۱
° ( ۴-۵کانی سازی ۱۴۳
( ۴-۵-۱کانی سازی هیدروترمال ۱۴۴
( ۴-۵-۲زون های غنی شده سوپرژن ۱۴۵
جفصل پن م : مطالعات ژئوفیزیک منطقه ناریگان- ۲آنومالی ۱۴۷
° ( ۵-۱مطالعات رادیومتری ۱۴۸
( ۵-۱-۱اصول بنیادی ۱۴۸
( ۵-۱-۲رادیواکتیویته طبیعی و چشمه های رادیواکتیو موجود در طبیعت ۱۴۸
( ۵-۱-۲-۱ذرات آلفا ۱۴۹
( ۵-۱-۲-۲ذرات بتا ۱۵۰
( ۵-۱-۲-۳اشعه گاما ۱۵۱
( ۵-۱-۳سری تجزیه عناصر رادیواکتیو ۱۵۲
( ۵-۱-۳-۱سری تجزیه پتاسیم ۱۵۲
( ۵-۱-۳-۲سری تجزیه اورانیوم ۱۵۲
( ۵-۱-۳-۳سری تجزیه توریم ۱۵۳
( ۵-۱-۴تعادل رادیواکتیو ۱۵۳
( ۵-۱-۵توزیع ایزوتوپ های مختلف Kو Thو ۱۵۶ U
( ۵-۱-۵-۱اورانیوم ۱۵۶
۱۵۶ ( توریم۵-۱-۵-۲
۱۵۶ پتاسیم۵-۱-۵-۳(
( ۵-۱-۶منشا رادیواکتیویته طبیعی در سنگ ها ۱۵۷
( ۵-۱-۷اندازه گیری پرتو گامای طبیعی ۱۶۱
( ۵-۱-۷-۱علت اختلاف پرتو گاما به عنوان عامل آشکار سازی ۱۶۱
( ۵-۱-۸میزان سهم سه عنصر در شمارش کلی پرتو گاما و واحدهای اندازه گیری گاما ۱۶۱
( ۵-۱-۹روش صحرایی برداشت های رادیومتری ۱۶۲
– ۱۰ ( ۵-۱شمارنده های عناصر پرتوزا ۱۶۳
– ( ۱۰-۱ ۵-۱شمارنده گایگر- مولر ۱۶۳
– ( ۱۰-۲ ۵-۱شمارنده فسفرسانس ۱۶۴
– ۱۰-۳ ( ۵-۱آشکارگرهای سوسوزن ۱۶۵
– ۱۰-۳-۱ ( ۵-۱آشکارگرهای سوسوزن غیر آلی ۱۶۵
– ۱۰-۳-۲ ( ۵-۱مکانیزم سنتیلومتر ۱۶۵
– ۱۱ ( ۵-۱رادیومتری در آنومالی ۲ناریگان ۱۶۷
° ( ۵-۲مطالعات مغناطیس سنجی ۱۷۱
( ۵-۲-۱مقدمه ای در مورد مغناطیس سنجی ۱۷۱
( ۵-۲-۲دستگاه های مورد استفاده ۱۷۳
( ۵-۲-۳بررسی نتایج مطالعات مغناطیس سنجی در منطقه ناریگان- آنومالی ۲ ۱۷۳
( ۵-۲-۳-۱نحوه اجرای عملیات صحرایی و نقشه موقعیت ۱۷۳
( ۵-۲-۳-۲بررسی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی ۱۸۰
( ۵-۲-۳-۳بررسی نقشه برگردان به قطب ۱۸۱
( ۵-۲-۳-۴بررسی نقشه های مشتق اول و دوم قائم ۱۸۳س
( ۵-۲-۳-۵بررسی نقشه های ادامه فراسو ۵۰متر ۱۸۵
( ۵-۲-۳-۶بررسی نقشه تفسیری مغناطیس ۱۸۶
فصل ششم : مطالعات ژئوشیمی منطقه ناریگان- ۲آنومالی ۱۸۸
° ( ۶-۱مراحل مختلف اکتشافات ژئوشیمیایی ۱۸۹
° ( ۶-۲نمونه برداری ۱۹۰
( ۶-۲-۱عوامل موثر در طراحی شبکه نمونه برداری ۱۹۰
( ۶-۲-۲عملیات صحرایی نمونه برداری ۱۹۲
( ۶-۲-۳آماده سازی نمونه ها ۱۹۳
( ۶-۲-۴آنالیز نمونه ها ۱۹۴
( ۶-۲-۵تجزیه شیمیایی نمونه ها ۱۹۶
( ۶-۲-۶خطای آنالیز ۲۰۱
° ( ۶-۳پارامترهای آماری مرتبط با مطالعات ژئوشیمیایی ۲۰۲
( ۶-۳-۱توابع توزیع احتمال ۲۰۲
( ۶-۳-۱-۱توزیع نرمال ۲۰۲
( ۶-۳-۱-۲توزیع لاگ نرمال ۲۰۲
( ۶-۳-۲هیستوگرام ۲۰۲
( ۶-۳-۳میانگین ۲۰۳
۲۰۳ ( پراش۶-۳-۴
( ۶-۳-۵انحراف معیار ۲۰۳
۲۰۳ چولگی۶-۳-۶ (
( ۶-۳-۷کشیدگی ۲۰۴
° ( ۶-۴تخمین داده های سنسورد ۲۰۴
( ۶-۴-۱روش جایگزینی ساده ۲۰۴
( ۶-۴-۲روش بیشترین درست نمایی کوهن ۲۰۴ع
° ( ۶-۵بررسی نمودار فراوانی عناصر و مشخصات آماری داده های اولیه ۲۰۶
° ( ۶-۶تعیین نمونه های خارج از رده ۲۰۸
( ۶-۶-۱تصحیح دورفل و نرمال سازی داده ها ۲۰۹
( ۶-۶-۲حذف اثر سنگ شناسی از داده های زئوشیمیایی ۲۱۲
( ۶-۶-۲-۱روش های حذف اثر سنگ شناسی ۲۱۳
( ۶-۶-۲-۲حذف اثر سنگ شناسی از داده های محدوده مورد مطالعه ۲۱۴
° ( ۶-۷نقش سنگ بستر در ایجاد آنومالی های کاذب ۲۱۵
° ( ۶-۸تقسیم بندی روش های جداسازی بی هنجاری ۲۱۵
( ۶-۸-۱روش های غیر ساختاری ۲۱۶
( ۶-۸-۲روش های ساختاری ۲۱۶
( ۶-۸-۳تعیین حد آستانه ای به روش ۲۱۶ X+ts
( ۶-۸-۴محاسبه زمینه ژئوشیمیایی ۲۱۷
( ۶-۸-۵محاسبه انحراف معیار داده ها ۲۱۸
° ( ۶-۹پردازش داده ها و شرح آنومالی های مختلف عناصر ۲۱۹
( ۶-۹-۱محاسبات پارامترهای آماری داده های خام و شاخص غنی شدگی ۲۱۹
( ۶-۹-۱-۱بررسی آماری تک متغیره ۲۱۹
۲۲۰ ( روش سنتی۶-۹-۱-۱-۱
° – (۱۰ ۶ضریب همبستگی ۲۲۱
– ۱۰-۱ ( ۶عناصر همرا اورانیوم در تیپ های مختلف از ذخایر اورانیوم ۲۲۱
– ۱۰-۲ ( ۶استفاده از عنصر اورانیوم به عنوان ردیاب در تشخیص کانسارهای مختلف۲۲۲
– ۱۰-۳ ( ۶تعیین ضرایب همبستگی مربوط به داده های خام ۲۲۳
– ۱۰-۴ ( ۶بررسی جداول همبستگی و تفسیر و تحلیل آنها ۲۲۳
° – (۱۱ ۶آنالیز خوشه ای و تفسیر آن ۲۲۶ف
– ۱۲ ( ۶تعیین محدوده های دارای بی هنجاری ژئوشیمیایی ۲۲۸
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۴۶
نتیجه گیری ۲۴۷
پیشنهادات ۲۴۹
منابع و ماخذ ۲۵۰
فهرست منابع فارسی ۲۵۰
فهرست منابع لاتین ۲۵۵
چکیده انگلیسی ۲۵۷

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزی نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰اسفوردی قرار دارد و بر اسـاس تقسیم بندی زون های ساختاری در زون ایران مرکزی واقع شده است. قدیمی ترین سنگ های موجود در منطقه مجموعه پیروکلاستیک پرکامبرین )سازند ساغند( می باشد که توده های گرانیتی ناریگـان بـا سـن پرکامبرین به داخل آنها نفوذ کرده اند. جوان ترین سنگ های منطقه آهک هـای کرتاسـه اسـت. گرانیـت ناریگان یک سنگ آلکالن با بافت پورفیری می باشد. سنگ های منطقه شامل سه گـروه گرانیـت ناریگـان، ریولیت )کوار یتز پورفیر (، و ولکانیک های اسیدی . می باشد در نتیجه نفوذ گرانیت، سنگ های اطراف این توده به ویژه در جنـوب غـرب منطقـه کـه در اثـر گـسل خـوردگی شـدیداً خـرد شـده انـد، تحـت تـاثیر متاسوماتسیم و دگرسانی قرار گرفته اند. یک سری دایک های بازیک نیز در داخل سنگ هـای گرانیتـی و ریولیتی در منطقه نفوذ کرده اند که با توجه به اینکه سنگ هـای گرانیتـی و ریـولیتی را در منطقـه قطـع می نمایند، پس سن جوانتری نسبت به سنگ های منطقه دارند. در این تحقیق سعی بر این بوده اسـت تـا با استفاده از اطلاعات اکتشافی موجود در محدوده ناریگان، که شامل اطلاعات زمین شناسـی و ژئوفیزیـک )مغناطیس سنجی و رادیومتری( و سنجش از دور )تصاویر لندست و آستر( و داده هـای لیتوژئوشـیمیایی، وجود آنومالی و کانی سازی عناصر پرتوزا در آنومـالی ۲ناریگـان مـشخص شـود. بـرای ایـن منظـور ابتـدا مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره ای . انجام گرفت از پردازش تصاویر مـاهواره ای منـاطق دگرسانی و مستعد کانی سازی با استفاده از ترکیب های رنگی در تصاویر آستر و + ETMمشخص گردیـد.از اطلاعات ژئوفیزیک و تفسیر داده های رادیومتری نقاط با پرتوزایی بالا تعیین شدند، همچنین با استفاده از داده های مگنتومتری نحـوه قـرار گیـری تـوده نفـوذی در عمـق مـشخص شـد. جهـت بررسـی هـای ژئوشیمیایی از منطقه مورد مطالعه حدود ۸۰نمونه بـصورت لیتوژئوشـیمیایی برداشـت شـد. بـرای نرمـال سازی داده های ژئوشیمیایی از روش های آماری تک متغییره و چند متغییره استفاده شـد کـه روش تـک متغییره شامل روش سنتی و روش چند متغییره شامل بررسی جداول همبستگی عناصر و تجزیه و تحلیـل آنالیز خوشه ای بود. پس از نرمال سازی داده ها نقاط دارای بی هنجاری ژئوشیمیایی برای عناصر مختلـف مشخص شد که محدوده از لحاظ اورانیوم دارای آنومالی ۶۲ ppmو توریم فاقد پتانسیل می باشد. سرانجام چنین نتیجه گرفته شد که میزان عناصر پرتوزا در واحدهای پیروکلاستی که در جنوب محـدوده گـسترش ،بیشتری دارند دارای اهمیت بیشتر به لحاظ ادامه اکتشافات برای عنصر اورانیوم می باشد.

مقدمه:

روش های شناسایی و اکتشافی سنجش از دور، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، روش هایی هستند که نسبت به روش های حفاری بسیار ارزانتر و کم هزینه تر می باشند، بنابراین انجام این روش ها قبل از حفاری، در لیا بسیاری موارد باعث کاهش ریسک های سرمایه گذاری و هزینه عم ت اکتشافی می شـود. بررسـی هـای سنجش از دور به دلیل دید وسیع و یک پارچه و محدوده های طول موجی مختلـف، از بهتـرین روش هـا در پی جویی کانسارها است. با استفاده از این داده ها می توان خطواره ها، شکستگی ها و نیز دگرسانی ها را تعیین کرد. البته با توجه به خصوصیت این روش بایستی ویژگی هـای مـرتبط بـا حـض ،ور کانـسارها در سطح زمین رخنمون داشته باشد. روش های ژئوفیزیکی نیز یکی از روش های مفید در اکتشاف کانسارها است که می تـوان آنهـا را در زمین، دریا یا هوا انجام داد. در مناطقی که وسعت زیادی دارند غالبا از روش هوابرد استفاده می شود، زیرا این روش خیلی سریع و با دقت بیشتر انجام می گیرد و مهمتر اینکه هزینه پروژه را تا حد امکـان کـاهش می دهد. از داده های ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و رادیومتری هوابرد در تعیـین منـاطق دارای اورانیـوم استفاده می شود. به این صورت که داده های رادیومتری بـا اسـتفاده از تشعـشعات مـرتبط بـا اورانیـوم و عناصر پرتوزای همراه آن مناطق بی هنجاری را تعیین می کنند و یا در کانسارهایی که آهن و اورانیوم، بـا هم، هم پوشانی دارند، می توان از داده های مغناطیس سنجی استفاده کرد.یکـی از اسـتفاده هـای عمـده ژئوفیزیک، بهینه سازی شبکه حفاری های اکتشافی است که بدین ترتیب مـی توانـد نقـش ارزنـده ای در کاهش هزینه و افزایش سرعت عملیات اکتشافی داشته باشد. روش های ژئوشیمی اکتشافی نیز یکی از روش هـای مفیـد در اکتـشاف کانـسارها اسـت. هـدف از ژئوشیمی اکتشافی، شناسایی نهشته های جدید فلزی و غیر فلزی و ذخایر نفـت و گـاز طبیعـی اسـت. در تمامی موارد فوق، اصول عملیات اکتشافی بر مبنای یافتن تمرکزهایی از یک یا چند عنصر یا کـانی هـای معدنی با غلظتی بالاتر از مقدار زمینه است، بنحوی که بتوان آن را ناهنجاری نامید. از نقطـه نظـر علمـی، تعیین مکان واقعی نهشته های کم عیار فوق العاده مشکل است بویژه اگـر توسـط قـشر سـطحی پوشـیده شده باشد، که در چنین مواردی استفاده از ژئوشیمی اکتشافی مفید واقع می شود. روش هـای ژئوشـیمی روش های مستقیمی هستند که در آنها برای کشف ناهنجاری های حاصل از فراوانـی یـک عنـصر معـین، خود آن عنصر و یا عنصری که بصورت ردیاب در ارتباط با آن است اندازه گیری و بررسی مـی شـود. روش های ژئوشیمی شامل رسم نقشه آنومالی ژئوشـیمیایی و تعیـین منـاطق پتانـسیل دار و همچنـین شـامل عملیت کنترل آنومالی ها می باشد که در نهایت پس از کنترل آنومالی ها مناطق امید بخش جهـت ادامـه مراحل اکتشافی معرفی می شوند

نتیجه گیری
. ۱با استفاده از تصاویر رقومی سنجنده TMو ،ETMبا استفاده از روش های نسبت باندی و آنالیز مولفه ها اصلی می توان نتیجه گرفت که قسمتی از گرانیت ناریگان متحمل متامورفیسم شده است.
. ۲با استفاده از تکنیک طبقه بندی نیز برای الگوسازی واحدهایی که متحمل دگرسانی شده اند، آنالیز Superwisedو Unsuperwisedصورت گرفت که نتایج قابل توجهی را ایجاد کرده است.
. ۳با توجه به نقشه شماره – ۱۴ ۲موقعیت توده نفوذی ناریگان نشان داده شده است که قسمت های نارنجی رنگ این گرانیت، متاسوماتیسم را تحمل کرده است که این امر کانی سازی های ثانویه ای را در این گرانیت ممکن است بوجود آورده باشد. به لحاظ آلتراسیون پتاسیک نیز این محدوده از خود آنومالی نشان می دهد که حایز اهمیت است.
. ۴با استفاده از اطلاعات ماهواره ای از رادیومتری هوایی نیز استفاده شده که انطباق آن با آنومالی ررادیومتری ب روی تصاویر آشکار سازی شده و اکثر مناطقی که بازتاب آلتراسیون گرمابی از خودً نشان می دهند دارای آنومالی پتاسیومتری هستند و خصو صا با مراکز آنومالی های توریم همخوانی نسبتاً خوبی دارند.
. ۵از میان توزیع آنومالی های پتاسیم و توریم، آنوما تلی وریم با گسترش گرانیت ناریگان تطابق بیشتری دارد و این گرانیت به لحاظ پتاسیم در حد آنومالی نمی باشد، فقط در قسمت متاسوماتیسم شده این گرانیت دارای بازتاب مشخصی می باشد که به لحاظ پی چویی در ردیف اول قرار می گیرد.
. ۶همانطور که در نقشه شماره – ۲۵ ۲نشان داده شده، آلتراسیون های سیلیسی در منطقه ناریگان و لکه سیاه مشاهده می شوند، اکثر این آلتراسیون ها بوسیله گسل یا ساختار گسلی کنترل می شوند و در کنتاکت با سنگ های بازیک قرار گرفته اند. آلتراسیون آرژیلیک در این نقشه به رنگ قرمز و در حاشیه گرانیت ناریگان در روی سنگ های بازیک اتفاق افتاده است و با آنومالی اورانیوم شناخته شده و همپوشانی کامل دارد. در شمال غربی باغ انار بیشترین شدت این نوع آلتراسیون مشاهده می شود.
. ۷در مناطقی که آلتراسیون های آرژیلیک همپوشانی دارند فعالیت هیدروترمالی اتفاق افتاده است ولی در ارتباط با کانی سازی اورانیوم در مناطقی که با آلتراسیون آرژیلیک همپوشانی دارد گویای فعالیت هیدروترمالی با ارزش است.
. ۸با توجه به نقشه رادیومتری در محدوده مورد مطالعه، پرتوزایی در توف هایی که به رنگ سبز تیره هستند و دارای پیریت پراکنده هستند و آلودگی هایی از لیمونیت و ژاروسیت و هماتیت و مگنتیت دارند تطابق دارد
. ۹در نقشه شدت کل میدان مغناطیسی که در محدوده مورد مطالعه برداشت شده است، شدت میدان کل در جنوب محدوده دارای گسترش بیشتری است که به سمت خارج محدوده شدت پیدا می کند و۲۴۸ همچنین با استفاده از نقشه ادامه فراسو که طبق فیلترهای مربوطه روی نقشه شدت کل اعمال گردید نتیجه گرفته شد که آنومالی عمقی در جنوب منطقه و به سمت خارج محدوده گسترش پیدا می کند و این طبق نقشه زمین شناسی با توف های سبز تیره که حاوی پیریت و مگنتیت پراکنده هستند همپوشانی دارد.
. ۱۰با توجه به جدول همبستگی که به روش پیرسون محاسبه شده است، اورانیوم در نمونه های سنگی برداشت شده از محدوده مورد مطالعه بیشترین همبستگی را با Yو Coدارد، همچنین توریوم بیشترین همبستگی را با Rb, V, Y, Zrدارد، بنابراین نتیجه می گیریم که عناصر ,Rb, V, Y Zrبهترین عناصر برای پی جویی نهشته های اورانیوم دار در محدوده مورد مطالعه هستند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط