اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور عناصر پرتوزا و رادیواکولوژی منطقه ناریگان- 2آنومالی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:285
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور عناصر پرتوزا و رادیواکولوژی منطقه ناریگان- 2آنومالی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات 3
( 1-1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و راه هاي دسترسی به آن 4
( 1-2آب و هواي منطقه ناریگان 5
( 1-3توپوگرافی و ژئومورفولوژي منطقه 5
( 1-4داده ها و نرم افزارهاي مورد استفاده 6
( 1-5پیشینه تحقیق 6
( 1-6اهداف تحقیق 7
فصل دوم : کانی ها و کانسارهاي اورانیوم و روش هاي اکتشاف آن 8
( 2-1تاریخچه 9
( 2-2کانی شناسی اورانیوم 10
( 2-2-1اورانینیت و پچ بلند 13
( 2-2-2بتافیت 16
( 2-2-3دیویدیت 17
( 2-2-4برانریت 17
( 2-2-5گامیت 17
( 2-2-6کوفینایت 18
( 2-2-7زیپئیت 18
( 2-2-8پارسونیت 18
( 2-2-9فرانکویلیت 19
– 10 ( 2-2کارنوتیت 19ح
– 11 ( 2-2اورانوفان 19
– 12 ( 2-2بولتودیت 20
– 13 ( 2-2منازیت 20
( 2-3ژئوشیمی اورانیوم 20
( 2-4امت لوژنی اورانیوم و تشکیل کانسارهاي اورانیوم در تکامل زمین 23
( 2-5رفتار اورانیوم در پدیده هاي میگماتیزاسیون و آناتکسی 25
( 2-6انواع کانسارهاي مهم اورانیوم 27
( 2-6-1کانسارهاي اورانیوم منسوب به نوع دگرشیبی 28
( 2-6-2کانسارهاي اورانیوم ماسه سنگی 30
( 2-6-3کانسارهاي اورانیوم کالکریت 31
( 2-6-4کانسارهاي اورانیوم همراه کنگلومراي پرکامبرین 31
( 2-6-5کانسارهاي اورانیوم آذرین درونی 31
( 2-6-6کانسارهاي فسغریت 31
( 2-6-7کانسارهاي تنوره اي برشی فروریخته 31
( 2-6-8کانسارهاي آتشفشانی 32
( 2-6-9کانسارهاي اورانیوم سطحی 32
– 10( 2-6کانسارهاي دگرنهادي 32
– 11( 2-6کانسارهاي دگرگونی 32
– 12( 2-6لیگنیت 32
– 13( 2-6کانسارهاي شیل سیاه 32
( 2-7منابع و ذخایر اورانیوم و توریوم کشف شده در ایران 32
( 2-7-1کانی سازي چرخه پان آفریکن 33
( 2-8روش هاي اکتشاف اورانیوم 34
( 2-8-1نقشه برداري زمین شناسی 34ط
( 2-8-2ژئوفیزیک اکتشافی 34
( 2-8-2-1اکتشاف رادیومتریک هوابرد 34
( 2-8-2-2اکتشاف رادیومتریک زمینی 34
( 2-8-2-3روش شناسایی رادون 35
( 2-8-2-4اسپکترومتري گاما در گمانه 35
( 2-8-2-5برداشت هاي مغناطیس هوابرد 35
( 2-8-2-6برداشت هاي الکترومغناطیس هوابرد 35
( 2-8-3ژئوشیمی اورانیوم 35
( 2-8-3-1روش هاي ژئوبوتانی 36
( 2-8-3-2روش هاي بیوژئوشیمیایی 36
( 2-8-3-3هیدروژئوشیمی 36
( 2-8-4مطالعات فراطیفی هوابرد 37
( 2-8-5مراحل انتخاب محیط هاي مناسب براي اکتشاف اورانیوم در چند نوع کانسار 37
فصل سوم : پردازش تصاویر ماهواره اي و معرفی معیارهاي پی جویی و اکتشاف کانی زایی اورانیوم در منطقه ناریگان 40
( 3-1تعریف سنجش از دور 41
( 3-2ماهواره ها و تصاویر ماهواره اي 41
( 3-2-1ماهواره لندست 41
( 3-2-1-1مشخصات سنجنده هاي لندست 42
( 3-2-1-2ماهواره لندست 43 7
( 3-2-2ماهواره اسپات 44
( 3-2-3ماهواره روسی KATEو 45 MKF
( 3-2-4ماهواره هاي هواشناسی 46 NOAA
( 3-2-5ماهواره هاي IRSهندوستان 46
( 3-2-6ماهواره هاي ایکونوس )47 (IKONOS
( 3-2-7ماهواره هاي ترا )48 (TERRA
( 3-2-8ماهواره هاي استر 49
° ( 3-3طیف الکترومغناطیسی سنگ ها 51
( 3-3-1فرابنفش 53
( 3-3-2طول موج هاي مرئی 54
( 3-3-3ناحیه نزدیک فروسرخ 55
( 3-3-4ناحیه میان فروسرخ 55
( 3-3-5ناحیه فروسرخ حرارتی 56
( 3-3-6مایکروویو )ریزموج( 57
( 3-3-7ناحیه فروسرخ حرارتی 58
( 3-3-7-1سنگ هاي آذرین 58
( 3-3-7-2سنگ هاي رسوبی 58
( 3-3-7-3سنگ هاي دگرگونی 58
° ( 3-4پردازش تصاویر ماهواره اي 58
( 3-4-1تصحیح چرخش زمین 59
( 3-4-2کاهش پارازیت 59
( 3-4-3تصحیح رادیومتري 61
( 3-4-4تصحیح اتمسفري 62
( 3-4-5تصحیح هندسی 63
° ( 3-5استخراج اطلاعات از تصاویر ETMو ASTERجهت اکتشاف مواد معدنی در برگه هاي بافق و اسفوردي 65
° ( 3-6پیش پردازش 72
72 Missline حذف3-6-1 (
( 3-6-2ارتقاء حد تفکیک زمینی 73
( 3-6-3حذف جابجایی ها 73
( 3-6-4موزاییک داده ها 73
( 3-6-5تصحیحات 73
( 3-6-5-1تصحیحات رادیومتري 74
( 3-6-5-2تصحیحات هندسی 74
° ( 3-7پردازش 74
( 3-7-1بارزسازي در استخراج الگوهاي تصویري 75
° ( 3-8آنالیز مولفه هاي اصلی 75
° ( 3-9تفسیر داده ها 80
( 3-9-1شناسایی واحدهاي سنگی بارز و مهم 81
( 3-9-1-1مدل سازي تیپ سرب و روي کوشک 81
( 3-9-1-2مدل سازي تیپ آپاتیت اسفوردي 84
( 3-9-1-3مدل سازي تیپ آهن سه چاهون، چغارت 84
( 3-9-1-4تشخیص و تعیین شکستگی هاي منطقه 86
° – 10 ( 3تعیین ساخت هاي آذرین 87
– 10-1 ( 3گرانیت بهاباد 88
– 10-2 ( 3گرانیت ناریگان 89
– 10-3 ( 3بررسی دگرسانی ها 89
– 10-3-1 ( 3آلتراسیون بهاباد 91
– 10-3-2 ( 3دگرسانی منطقه لکه سیاه 93
– 10-3-3 ( 3دگرسانی منطقه شمال کوشک 95
– 10-3-4 ( 3دگرسانی منطقه شمال جلال آباد 95
– 10-3-5 ( 3دگرسانی شمال معدن آپاتیت اسفوردي 96
– 10-3-6 ( 3دگرسانی محدوده گرانیت ناریگان 97ل
– 10-3-6-1 ( 3گسل ها و خطواره هاي برگه اسفوردي 100
– 10-3-6-2 ( 3تفکیک واحدهاي سنگی 102
– 10-3-7 ( 3دگرسانی در محدوده باختر میشدوان 103
– 10-3-8 ( 3تراورتن غرب محدوده نقشه بافق 104
° – 11 ( 3معرفی نواحی امیدبخش 105
فصل چهارم: مطالعات زمین شناسی و پتروگرافی 2آنومالی ناریگان 108
° ( 4-1زمین شناسی ناحیه اي منطقه ناریگان 109
° ( 4-2تکتونیک منطقه 110
( 4-2-1بررسی تکتونیکی 111
( 4-2-2بررسی گسل هاي اصلی در منطقه 113
( 4-2-3پدیده هماتیتی شدن 115
( 4-2-4کربناتی شدن 115
( 4-2-4-1زون اکسید شده و لیچینگ 115
( 4-2-4-2زون احیاء و سمنتاسیون 115
° ( 4-3زمین شناسی منطقه ناریگان و پتروگرافی واحدهاي سنگی 116
( 4-3-1توف هاي اسیدي با ترکیب ریولیتی 116
( 4-3-2توف آهکی با میان لایه هاي گچ و مارن 119
( 4-3-3آهک با میان لایه هاي تبخیري 121
( 4-3-4طبقات آهک- دولومیت 122
( 4-3-5توف با میان لایه هاي مگنتیت 123
( 4-3-6توف با میان لایه هاي نازك کربنات 125
( 4-3-7سنگ هاي ولکانیک اسیدي متعلق به سري ریزو 126
( 4-3-7-1کوارتز پورفیر صورتی رنگ 127
( 4-3-7-2کوارتز پورفیري سفید 129م
( 4-3-8سنگ هاي حاصل از عملکرد متاسوماتیت 131
( 4-3-8-1لوکومتاسوماتیت 133
( 4-3-8-2سنگ هاي توف متاسوماتیت 136
( 4-3-9رسوبات عهد حاضر 139
( 4-3-9-1پهنه هاي تبخیري ژیپس دار 139
( 4-3-9-2تراورتن 140
– 10 ( 4-3سیلیس هاي آهن و منگنز دار 141
° ( 4-4دگرسانی سنگ ها در محدوده مطالعاتی 141
° ( 4-5کانی سازي 143
( 4-5-1کانی سازي هیدروترمال 144
( 4-5-2زون هاي غنی شده سوپرژن 145
جفصل پن م : مطالعات ژئوفیزیک منطقه ناریگان- 2آنومالی 147
° ( 5-1مطالعات رادیومتري 148
( 5-1-1اصول بنیادي 148
( 5-1-2رادیواکتیویته طبیعی و چشمه هاي رادیواکتیو موجود در طبیعت 148
( 5-1-2-1ذرات آلفا 149
( 5-1-2-2ذرات بتا 150
( 5-1-2-3اشعه گاما 151
( 5-1-3سري تجزیه عناصر رادیواکتیو 152
( 5-1-3-1سري تجزیه پتاسیم 152
( 5-1-3-2سري تجزیه اورانیوم 152
( 5-1-3-3سري تجزیه توریم 153
( 5-1-4تعادل رادیواکتیو 153
( 5-1-5توزیع ایزوتوپ هاي مختلف Kو Thو 156 U
( 5-1-5-1اورانیوم 156
156 ( توریم5-1-5-2
156 پتاسیم5-1-5-3(
( 5-1-6منشا رادیواکتیویته طبیعی در سنگ ها 157
( 5-1-7اندازه گیري پرتو گاماي طبیعی 161
( 5-1-7-1علت اختلاف پرتو گاما به عنوان عامل آشکار سازي 161
( 5-1-8میزان سهم سه عنصر در شمارش کلی پرتو گاما و واحدهاي اندازه گیري گاما 161
( 5-1-9روش صحرایی برداشت هاي رادیومتري 162
– 10 ( 5-1شمارنده هاي عناصر پرتوزا 163
– ( 10-1 5-1شمارنده گایگر- مولر 163
– ( 10-2 5-1شمارنده فسفرسانس 164
– 10-3 ( 5-1آشکارگرهاي سوسوزن 165
– 10-3-1 ( 5-1آشکارگرهاي سوسوزن غیر آلی 165
– 10-3-2 ( 5-1مکانیزم سنتیلومتر 165
– 11 ( 5-1رادیومتري در آنومالی 2ناریگان 167
° ( 5-2مطالعات مغناطیس سنجی 171
( 5-2-1مقدمه اي در مورد مغناطیس سنجی 171
( 5-2-2دستگاه هاي مورد استفاده 173
( 5-2-3بررسی نتایج مطالعات مغناطیس سنجی در منطقه ناریگان- آنومالی 2 173
( 5-2-3-1نحوه اجراي عملیات صحرایی و نقشه موقعیت 173
( 5-2-3-2بررسی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی 180
( 5-2-3-3بررسی نقشه برگردان به قطب 181
( 5-2-3-4بررسی نقشه هاي مشتق اول و دوم قائم 183س
( 5-2-3-5بررسی نقشه هاي ادامه فراسو 50متر 185
( 5-2-3-6بررسی نقشه تفسیري مغناطیس 186
فصل ششم : مطالعات ژئوشیمی منطقه ناریگان- 2آنومالی 188
° ( 6-1مراحل مختلف اکتشافات ژئوشیمیایی 189
° ( 6-2نمونه برداري 190
( 6-2-1عوامل موثر در طراحی شبکه نمونه برداري 190
( 6-2-2عملیات صحرایی نمونه برداري 192
( 6-2-3آماده سازي نمونه ها 193
( 6-2-4آنالیز نمونه ها 194
( 6-2-5تجزیه شیمیایی نمونه ها 196
( 6-2-6خطاي آنالیز 201
° ( 6-3پارامترهاي آماري مرتبط با مطالعات ژئوشیمیایی 202
( 6-3-1توابع توزیع احتمال 202
( 6-3-1-1توزیع نرمال 202
( 6-3-1-2توزیع لاگ نرمال 202
( 6-3-2هیستوگرام 202
( 6-3-3میانگین 203
203 ( پراش6-3-4
( 6-3-5انحراف معیار 203
203 چولگی6-3-6 (
( 6-3-7کشیدگی 204
° ( 6-4تخمین داده هاي سنسورد 204
( 6-4-1روش جایگزینی ساده 204
( 6-4-2روش بیشترین درست نمایی کوهن 204ع
° ( 6-5بررسی نمودار فراوانی عناصر و مشخصات آماري داده هاي اولیه 206
° ( 6-6تعیین نمونه هاي خارج از رده 208
( 6-6-1تصحیح دورفل و نرمال سازي داده ها 209
( 6-6-2حذف اثر سنگ شناسی از داده هاي زئوشیمیایی 212
( 6-6-2-1روش هاي حذف اثر سنگ شناسی 213
( 6-6-2-2حذف اثر سنگ شناسی از داده هاي محدوده مورد مطالعه 214
° ( 6-7نقش سنگ بستر در ایجاد آنومالی هاي کاذب 215
° ( 6-8تقسیم بندي روش هاي جداسازي بی هنجاري 215
( 6-8-1روش هاي غیر ساختاري 216
( 6-8-2روش هاي ساختاري 216
( 6-8-3تعیین حد آستانه اي به روش 216 X+ts
( 6-8-4محاسبه زمینه ژئوشیمیایی 217
( 6-8-5محاسبه انحراف معیار داده ها 218
° ( 6-9پردازش داده ها و شرح آنومالی هاي مختلف عناصر 219
( 6-9-1محاسبات پارامترهاي آماري داده هاي خام و شاخص غنی شدگی 219
( 6-9-1-1بررسی آماري تک متغیره 219
220 ( روش سنتی6-9-1-1-1
° – (10 6ضریب همبستگی 221
– 10-1 ( 6عناصر همرا اورانیوم در تیپ هاي مختلف از ذخایر اورانیوم 221
– 10-2 ( 6استفاده از عنصر اورانیوم به عنوان ردیاب در تشخیص کانسارهاي مختلف222
– 10-3 ( 6تعیین ضرایب همبستگی مربوط به داده هاي خام 223
– 10-4 ( 6بررسی جداول همبستگی و تفسیر و تحلیل آنها 223
° – (11 6آنالیز خوشه اي و تفسیر آن 226ف
– 12 ( 6تعیین محدوده هاي داراي بی هنجاري ژئوشیمیایی 228
فصل هفتم : نتیجه گیري و پیشنهادات 246
نتیجه گیري 247
پیشنهادات 249
منابع و ماخذ 250
فهرست منابع فارسی 250
فهرست منابع لاتین 255
چکیده انگلیسی 257

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزي نقشه زمین شناسی 1:100000اسفوردي قرار دارد و بر اسـاس تقسیم بندي زون هاي ساختاري در زون ایران مرکزي واقع شده است. قدیمی ترین سنگ هاي موجود در منطقه مجموعه پیروکلاستیک پرکامبرین )سازند ساغند( می باشد که توده هاي گرانیتی ناریگـان بـا سـن پرکامبرین به داخل آنها نفوذ کرده اند. جوان ترین سنگ هاي منطقه آهک هـاي کرتاسـه اسـت. گرانیـت ناریگان یک سنگ آلکالن با بافت پورفیري می باشد. سنگ هاي منطقه شامل سه گـروه گرانیـت ناریگـان، ریولیت )کوار يتز پورفیر (، و ولکانیک هاي اسیدي . می باشد در نتیجه نفوذ گرانیت، سنگ هاي اطراف این توده به ویژه در جنـوب غـرب منطقـه کـه در اثـر گـسل خـوردگی شـدیداً خـرد شـده انـد، تحـت تـاثیر متاسوماتسیم و دگرسانی قرار گرفته اند. یک سري دایک هاي بازیک نیز در داخل سنگ هـاي گرانیتـی و ریولیتی در منطقه نفوذ کرده اند که با توجه به اینکه سنگ هـاي گرانیتـی و ریـولیتی را در منطقـه قطـع می نمایند، پس سن جوانتري نسبت به سنگ هاي منطقه دارند. در این تحقیق سعی بر این بوده اسـت تـا با استفاده از اطلاعات اکتشافی موجود در محدوده ناریگان، که شامل اطلاعات زمین شناسـی و ژئوفیزیـک )مغناطیس سنجی و رادیومتري( و سنجش از دور )تصاویر لندست و آستر( و داده هـاي لیتوژئوشـیمیایی، وجود آنومالی و کانی سازي عناصر پرتوزا در آنومـالی 2ناریگـان مـشخص شـود. بـراي ایـن منظـور ابتـدا مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي . انجام گرفت از پردازش تصاویر مـاهواره اي منـاطق دگرسانی و مستعد کانی سازي با استفاده از ترکیب هاي رنگی در تصاویر آستر و + ETMمشخص گردیـد.از اطلاعات ژئوفیزیک و تفسیر داده هاي رادیومتري نقاط با پرتوزایی بالا تعیین شدند، همچنین با استفاده از داده هاي مگنتومتري نحـوه قـرار گیـري تـوده نفـوذي در عمـق مـشخص شـد. جهـت بررسـی هـاي ژئوشیمیایی از منطقه مورد مطالعه حدود 80نمونه بـصورت لیتوژئوشـیمیایی برداشـت شـد. بـراي نرمـال سازي داده هاي ژئوشیمیایی از روش هاي آماري تک متغییره و چند متغییره استفاده شـد کـه روش تـک متغییره شامل روش سنتی و روش چند متغییره شامل بررسی جداول همبستگی عناصر و تجزیه و تحلیـل آنالیز خوشه اي بود. پس از نرمال سازي داده ها نقاط داراي بی هنجاري ژئوشیمیایی براي عناصر مختلـف مشخص شد که محدوده از لحاظ اورانیوم داراي آنومالی 62 ppmو توریم فاقد پتانسیل می باشد. سرانجام چنین نتیجه گرفته شد که میزان عناصر پرتوزا در واحدهاي پیروکلاستی که در جنوب محـدوده گـسترش ،بیشتري دارند داراي اهمیت بیشتر به لحاظ ادامه اکتشافات براي عنصر اورانیوم می باشد.

مقدمه:

روش هاي شناسایی و اکتشافی سنجش از دور، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، روش هایی هستند که نسبت به روش هاي حفاري بسیار ارزانتر و کم هزینه تر می باشند، بنابراین انجام این روش ها قبل از حفاري، در لیا بسیاري موارد باعث کاهش ریسک هاي سرمایه گذاري و هزینه عم ت اکتشافی می شـود. بررسـی هـاي سنجش از دور به دلیل دید وسیع و یک پارچه و محدوده هاي طول موجی مختلـف، از بهتـرین روش هـا در پی جویی کانسارها است. با استفاده از این داده ها می توان خطواره ها، شکستگی ها و نیز دگرسانی ها را تعیین کرد. البته با توجه به خصوصیت این روش بایستی ویژگی هـاي مـرتبط بـا حـض ،ور کانـسارها در سطح زمین رخنمون داشته باشد. روش هاي ژئوفیزیکی نیز یکی از روش هاي مفید در اکتشاف کانسارها است که می تـوان آنهـا را در زمین، دریا یا هوا انجام داد. در مناطقی که وسعت زیادي دارند غالبا از روش هوابرد استفاده می شود، زیرا این روش خیلی سریع و با دقت بیشتر انجام می گیرد و مهمتر اینکه هزینه پروژه را تا حد امکـان کـاهش می دهد. از داده هاي ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و رادیومتري هوابرد در تعیـین منـاطق داراي اورانیـوم استفاده می شود. به این صورت که داده هاي رادیومتري بـا اسـتفاده از تشعـشعات مـرتبط بـا اورانیـوم و عناصر پرتوزاي همراه آن مناطق بی هنجاري را تعیین می کنند و یا در کانسارهایی که آهن و اورانیوم، بـا هم، هم پوشانی دارند، می توان از داده هاي مغناطیس سنجی استفاده کرد.یکـی از اسـتفاده هـاي عمـده ژئوفیزیک، بهینه سازي شبکه حفاري هاي اکتشافی است که بدین ترتیب مـی توانـد نقـش ارزنـده اي در کاهش هزینه و افزایش سرعت عملیات اکتشافی داشته باشد. روش هاي ژئوشیمی اکتشافی نیز یکی از روش هـاي مفیـد در اکتـشاف کانـسارها اسـت. هـدف از ژئوشیمی اکتشافی، شناسایی نهشته هاي جدید فلزي و غیر فلزي و ذخایر نفـت و گـاز طبیعـی اسـت. در تمامی موارد فوق، اصول عملیات اکتشافی بر مبناي یافتن تمرکزهایی از یک یا چند عنصر یا کـانی هـاي معدنی با غلظتی بالاتر از مقدار زمینه است، بنحوي که بتوان آن را ناهنجاري نامید. از نقطـه نظـر علمـی، تعیین مکان واقعی نهشته هاي کم عیار فوق العاده مشکل است بویژه اگـر توسـط قـشر سـطحی پوشـیده شده باشد، که در چنین مواردي استفاده از ژئوشیمی اکتشافی مفید واقع می شود. روش هـاي ژئوشـیمی روش هاي مستقیمی هستند که در آنها براي کشف ناهنجاري هاي حاصل از فراوانـی یـک عنـصر معـین، خود آن عنصر و یا عنصري که بصورت ردیاب در ارتباط با آن است اندازه گیري و بررسی مـی شـود. روش هاي ژئوشیمی شامل رسم نقشه آنومالی ژئوشـیمیایی و تعیـین منـاطق پتانـسیل دار و همچنـین شـامل عملیت کنترل آنومالی ها می باشد که در نهایت پس از کنترل آنومالی ها مناطق امید بخش جهـت ادامـه مراحل اکتشافی معرفی می شوند

نتیجه گیري
. 1با استفاده از تصاویر رقومی سنجنده TMو ،ETMبا استفاده از روش هاي نسبت باندي و آنالیز مولفه ها اصلی می توان نتیجه گرفت که قسمتی از گرانیت ناریگان متحمل متامورفیسم شده است.
. 2با استفاده از تکنیک طبقه بندي نیز براي الگوسازي واحدهایی که متحمل دگرسانی شده اند، آنالیز Superwisedو Unsuperwisedصورت گرفت که نتایج قابل توجهی را ایجاد کرده است.
. 3با توجه به نقشه شماره – 14 2موقعیت توده نفوذي ناریگان نشان داده شده است که قسمت هاي نارنجی رنگ این گرانیت، متاسوماتیسم را تحمل کرده است که این امر کانی سازي هاي ثانویه اي را در این گرانیت ممکن است بوجود آورده باشد. به لحاظ آلتراسیون پتاسیک نیز این محدوده از خود آنومالی نشان می دهد که حایز اهمیت است.
. 4با استفاده از اطلاعات ماهواره اي از رادیومتري هوایی نیز استفاده شده که انطباق آن با آنومالی ررادیومتري ب روي تصاویر آشکار سازي شده و اکثر مناطقی که بازتاب آلتراسیون گرمابی از خودً نشان می دهند داراي آنومالی پتاسیومتري هستند و خصو صا با مراکز آنومالی هاي توریم همخوانی نسبتاً خوبی دارند.
. 5از میان توزیع آنومالی هاي پتاسیم و توریم، آنوما تلی وریم با گسترش گرانیت ناریگان تطابق بیشتري دارد و این گرانیت به لحاظ پتاسیم در حد آنومالی نمی باشد، فقط در قسمت متاسوماتیسم شده این گرانیت داراي بازتاب مشخصی می باشد که به لحاظ پی چویی در ردیف اول قرار می گیرد.
. 6همانطور که در نقشه شماره – 25 2نشان داده شده، آلتراسیون هاي سیلیسی در منطقه ناریگان و لکه سیاه مشاهده می شوند، اکثر این آلتراسیون ها بوسیله گسل یا ساختار گسلی کنترل می شوند و در کنتاکت با سنگ هاي بازیک قرار گرفته اند. آلتراسیون آرژیلیک در این نقشه به رنگ قرمز و در حاشیه گرانیت ناریگان در روي سنگ هاي بازیک اتفاق افتاده است و با آنومالی اورانیوم شناخته شده و همپوشانی کامل دارد. در شمال غربی باغ انار بیشترین شدت این نوع آلتراسیون مشاهده می شود.
. 7در مناطقی که آلتراسیون هاي آرژیلیک همپوشانی دارند فعالیت هیدروترمالی اتفاق افتاده است ولی در ارتباط با کانی سازي اورانیوم در مناطقی که با آلتراسیون آرژیلیک همپوشانی دارد گویاي فعالیت هیدروترمالی با ارزش است.
. 8با توجه به نقشه رادیومتري در محدوده مورد مطالعه، پرتوزایی در توف هایی که به رنگ سبز تیره هستند و داراي پیریت پراکنده هستند و آلودگی هایی از لیمونیت و ژاروسیت و هماتیت و مگنتیت دارند تطابق دارد
. 9در نقشه شدت کل میدان مغناطیسی که در محدوده مورد مطالعه برداشت شده است، شدت میدان کل در جنوب محدوده داراي گسترش بیشتري است که به سمت خارج محدوده شدت پیدا می کند و248 همچنین با استفاده از نقشه ادامه فراسو که طبق فیلترهاي مربوطه روي نقشه شدت کل اعمال گردید نتیجه گرفته شد که آنومالی عمقی در جنوب منطقه و به سمت خارج محدوده گسترش پیدا می کند و این طبق نقشه زمین شناسی با توف هاي سبز تیره که حاوي پیریت و مگنتیت پراکنده هستند همپوشانی دارد.
. 10با توجه به جدول همبستگی که به روش پیرسون محاسبه شده است، اورانیوم در نمونه هاي سنگی برداشت شده از محدوده مورد مطالعه بیشترین همبستگی را با Yو Coدارد، همچنین توریوم بیشترین همبستگی را با Rb, V, Y, Zrدارد، بنابراین نتیجه می گیریم که عناصر ,Rb, V, Y Zrبهترین عناصر براي پی جویی نهشته هاي اورانیوم دار در محدوده مورد مطالعه هستند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت