برآورد سطح و بررسی عوامل موثر بر مرگ ومیر جمعیت روستایی شهرستان ساری در سالهای ۸۶-۸۵

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:جمعیت شناسی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:209
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

برآورد سطح و بررسی عوامل موثر بر مرگ ومیر جمعیت روستایی شهرستان ساری در سالهای ۸۶-۸۵

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه :

یکی از دو پدیده ذاتی جمعیت ( در کنار ولادت ) مرگ و میر است . که برعکس ولادت در حرکت زمانی جمعیت نقش منفی و کاهنده دارد . هم چنین واقعه ای تجدیدناپذیر و دارای شمول عام که کلیه افراد جامعه را در بر می گیرد و هیچ موجودی را از این واقعه گریزی نیست . تنها تفاوتی که میان مرگ و میرهای مختلف می توان یافت نوع از دنیا رفتن ، علت مرگ و میر و طول عمر می باشد .

ولی انسان برای گریز از مرگ و میر و به تاخیر انداختن آن همواره در تلاش و تکاپو بوده است . مرگ و میر در مقایسه با سایر وقایع جمعیتی ، اولین موضوعی است که اذهان بشر را همواره به خود معطوف داشته است . ( شرایاک، ۱۹۷۵، ۲۲۱ ) لذا تلاش برای کاهش مرگ و میر و اعمال تمهیداتی در راستای آن موضوعی است که مورد پذیرش تمام فرهنگ ها و ایدئولوژی ها قرار می گیرد و در این زمینه مقاومتی وجود ندارد . ( میرزایی،۱۳۷۵ ،۱۶ ) .

مرگ پدیده ای صرفاً زیستی نیست و جنبه های اقتصادی – اجتماعی مهمی در آن نهفته است از همین جا بود که شناخت ویژگی های مختلف و بررسی جنبه های افتراقی این پدیده مورد توجه واقع شد و موضوع بررسی های علمی مختلفی قرار گرفت.

امروزه مرگ یکی از سنجه های توسعه به شمار می آید و مطالعه آن به منظور سرعت بخشیدن در این فرایند از اهمیت زیادی برخوردار است . ( کاظمی پور ، ۱۳۸۲،۲) .

تعداد مرگ و میر ، نوع و شدت آن ، توزیع سنی و جنسی فوت شدگان ، امید زندگی به هنگام تولد و سایر مسائل مرتبط ، از مهمترین شاخصهای بهداشتی و بالاتر از آن از اساسی ترین شاخصهای توسعه انسانی در جوامع شمرده می شود ، زیرا تمامی تلاش های جامعه انسانی برای توسعه و تعالی فرد فرد اعضای خود است یا باید باشد . و در این میان آنچه که بیشتر از همه اهمیت پیدا می کند طول عمر و فزودن بر آن است ، چه بشر از گذشته های دور همواره به دنبال آب حیات و اکسیر جوانی بوده است و امروزه به یاری پیشرفتهای شگرف علم پزشکی ، بهداشت ، تغذیه و علم وراثت، عمر متوسط انسان فزونی یافته است . اما تفاوتها همچنان باقی است چون توزیع این همه وسایل و امکانات بهداشتی و درمانی و تولیدات  موادغذایی و پروتئینی نه بر اساس نیاز و احترام به ارزش انسان ، بلکه بر پایه توسعه نابرابر شمال و جنوب در سطح ملی و بین المللی و افزودن بیش از پیش سرمایه ها و انباشت آن در بانکهای معتبر جهانی صورت می گیرد . ( تمنا، ۱۳۷۵، ۱۶۲) .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه               ۲

۱-۲ بیان مسئله تحقیق             ۴

۱-۳ اهداف تحقیق   ۷

۱-۴ ضرورت تحقیق               ۹

۱-۵ محدوده زمانی و مکانی مورد مطالعه              ۱۰

۱-۶ قلمرو مطالعاتی تحقیق     ۱۱

فصل دوم : چارچوب نظری تحقیق

۲-۱ مقدمه               ۱۳

۲-۲  پیشینه ی تحقیق              ۱۶

۲-۳-۱ مطالعات خارجی         ۱۶

۲-۲-۲ مطالعات داخلی            ۲۱

۲-۳ مباحث نظری ۳۱

۲-۳-۱ ابن خلدون   ۳۱

۲-۳-۲ چیپولا          ۳۲

۲-۳-۳ دنیس رانگ ۳۴

۲-۳-۴ مک کیون و رکورد     ۳۵

۲-۳-۵ پرستون و هینز            ۳۶

۲-۳-۶ شوفیلد و رهر              ۳۸

۲-۳-۷ مایکل تودارو               ۳۸

۲-۳-۸ کالدول         ۳۹

۲-۳-۹ آنتونی گیدنز                ۴۰

۲-۳-۱۰ نظریه ارتباط توسعه اجتماعی – اقتصادی با مرگ و میر        ۴۳

۲-۳-۱۱ نظریه انتقال اپیدمیولوژیک       ۴۵

۲-۴ چارچوب نظری تحقیق    ۴۸

۲-۵ مدل تحلیلی تحقیق            ۵۱

۲-۶ سوالات تحقیق ۵۲

۲-۷ فرضیه های تحقیق          ۵۳

۲-۸ تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم       ۵۴

۲-۸-۱ تعریف مفاهیم              ۵۴

۲-۸-۲ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها                ۵۵

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه               ۵۹

۳-۲ روش تحقیق     ۶۰

۳-۳ جمعیت آماری ۶۲

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات              ۶۲

۳-۵ محدودیت های تحقیق       ۶۶

فصل چهارم : کلیات در خصوص مرگ

۴-۱ مقدمه               ۷۴

۴-۲ مرگ               ۷۴

۴-۳ اندازه گیری مرگ و میر ۷۵

۴-۳-۱ میزان خام مرگ و میر                ۷۵

۴-۳-۲ میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن ۷۶

۴-۳-۳ میزان مرگ و میر اطفال            ۷۷

۴-۳-۴ امید زندگی ۷۹

۴-۴ الگوی مرگ و میر          ۸۱

۴-۵ جدول عمر       ۸۱

۴-۵-۱ تاریخچه جدول عمر    ۸۲

۴-۵-۲ انواع جدول عمر و روش های تدوین آن     ۸۲

۴-۵-۳ ساختار متعارف جدول عمر        ۸۵

۴-۶ علت مرگ       ۸۷

۴-۶-۱ چگونگی تغییر تدریجی ثبت علت مرگ      ۹۳

۴-۷ توزیع سنی جمعیت          ۹۵

۴-۷-۱ شاخص های آماری توزیع سنی   ۹۶

۴-۷-۲ هرم سنی جمعیت         ۹۷

۴-۷-۳ جوانی و سالخوردگی جمعیت      ۹۹

۴-۸ عوامل موثر بر مرگ و میر            ۱۰۰

۴-۸-۱ جنس            ۱۰۱

۴-۸-۲ سن              ۱۰۲

۴-۸-۳ وضع زناشویی            ۱۰۳

۴-۸-۴ پایگاه اقتصادی – اجتماعی         ۱۰۳

۴-۸-۵ محل سکونت               ۱۰۵

۴-۹ جمعیت و مرگ و میر جهان در بستر زمان    ۱۰۶

۴-۱۰ جمعیت و مرگ و میر ایران در بستر زمان ۱۱۰

۴-۱۱ آشنایی با وضعیت استان مازندران               ۱۱۳

۴-۱۲ آشنایی با وضعیت نقاط روستایی شهرستان ساری        ۱۲۴

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها

۵-۱ مقدمه               ۱۳۰

۵-۲ توصیف داده ها                ۱۳۲

۵-۳ یافته های استنباطی          ۱۵۳

۵-۴ اندازه گیری مرگ و میر مناطق روستایی شهرستان ساری             ۱۶۴

۵-۴-۱ میزان خام مرگ و میر                ۱۶۴

۵-۴-۲ میزان های اختصاصی مرگ بر حسب سن ۱۶۶

۵-۴-۳ الگوی مرگ و میر      ۱۷۴

۵-۴-۴ میزان مرگ و میر کودکان          ۱۷۵

۵-۴-۵ جدول عمر جمعیت روستایی شهرستان ساری             ۱۷۷

فصل ششم : یافته های تحقیق

۶-۱ مقدمه               ۱۸۴

۶-۲ بررسی ویژگی های فوت شدگان و علل مرگ و میر در نقاط روستایی شهرستان ساری ۱۸۵

۶-۲-۱ توزیع سنی و جنسی    ۱۸۵

۶-۲-۲ وضعیت زناشویی        ۱۹۰

۶-۲-۳ مکان فوت   ۱۹۳

۶-۲-۴ فصل و ماه فوت          ۱۹۳

۶-۲-۵ وضعیت فعالیت           ۱۹۴

۶-۲-۶ سطح سواد   ۱۹۵

۶-۲-۷ علل عمده فوت            ۱۹۶

۶-۳ نتیجه گیری     ۱۹۸

۶-۳-۱ بررسی علل مرگ و میر فوت شدگان نقاط روستایی شهرستان ساری با عوامل مختلف             ۱۹۵

۶-۳-۲ مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین     ۲۰۱

۶-۳-۳ نتیجه گیری نهایی        ۲۰۳

۶-۴ پیشنهادات        ۲۰۵ ضمائم             ۲۰۹

منابع و ماخذ            ۲۲۲

منابع لاتین               ۲۲۵

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط