بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:189
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
۱ چکیده
۲ مقدمه
۵ فصل اول: کلیات ایمنی و مخاطرات فرایندی
۶ ۱- ۱- مقدمه
۶ ۱- ۲- ضرورت ایمنی از دیدگاه آمار
۹ ۱- ۳- انواع و نتایج مخاطرات عمده واحدهای صنعتی
۹ ۱- ۳- ۱- نشت مواد قابل اشتعال
۹ ۱- ۳- ۱-۱- آتش
۱۱ ۱- ۳- ۱-۲- انفجار
۱۲ ۱- ۳- ۱-۳- انواع سناریوهای آتش و انفجار
۱۹ ۱- ۳- ۲- نشت مواد سمی
۱۹ ۱- ۴- اصطلاحات ایمنی
۲۰ ۱- ۴- ۱- مخاطره
۲۰ ۱- ۴- ۲- رویداد
۲۰ ۱- ۴- ۳- حادثه
۲۱ ۱- ۴- ۴- ریسک
۲۱ ۱- ۵- نتیجه گیری
۲۳ فصل دوم: شرح فرایند تانک آمونیاک پتروشیمی آمونیاک و اوره کرمانشاه
۲۴ ۲- ۱- مقدمه
۲۴ ۲- ۲- مخاطرات آمونیاک
۲۵ ۲- ۳- کلیاتی در مورد مخزن نگهداری آمونیاک و تسهیلات بارگیری
۲۶ ۲- ۴- تانک ذخیره آمونیاک
۲۸ ۲- ۵- هیتر آمونیاک
۲۸ ۲- ۶- ایستگاه بارگیری تانکرهای حمل جاده ای
۲۹ ۲- ۷- ایستگاه بارگیری کپسول
۲۹ ۲- ۸- انتقال آمونیاک گرم از مخزن آمونیاک به واحد اوره
۲۹ ۲- ۹- انتقال مایع آمونیاک به واحد آمونیاک به منظور راه اندازی این واحد
۳۰ فصل سوم: آنالیز پیامد و روابط حاکم بر آن
۳۱ ۳- ۱- مقدمه
۳۲ ۳- ۲- شرایط اولیه و مدل سازی تخلیه و رهایی
۳۲ ۳- ۲- ۱- شرایط اولیه برای سناریوها
۲ ۲- پارامترهای تخلیه و طراحی ۳۵
۲ ۳- رهایی و تخلیه های پیوسته ۳۷
۲- ۳-۱- تخلیه و رهایی از میان یک اریفیس ۳۷
۳- ۲- ۳-۲- تخلیه و خروج از میان یک لوله ۳۹
۳- ۲- ۴- رهایش های آنی ۴۰
۳- ۳- مدل های ساده تخلیه و خروج ۴۳
۳- ۳- ۱- رهایش گاز ۴۳
۳- ۳- ۱-۱- شدت رهایش اولیه گاز ۴۳
۳- ۳- ۱-۲- تغییر شدت رهایش گاز با زمان ۴۴
۳- ۳- ۲- رهایش های دوفازی و مایعات ۴۷
۳- ۳- ۲-۱- شدت رهایش اولیه مایع ۴۷
۳- ۳- ۲-۲- جزء تبخیر ناگهانی شده در مایعات هیدروکربنی ۴۷
۳- ۳- ۲-۳- تخلیه مایعات ناپایا و نامتعادل ۴۸
۳- ۳- ۲-۴- تخلیه مایعات پایا و متعادل ۵۰
۳- ۳- ۲-۵- رهایش های دوفازی ۵۰
۳- ۴- مقدمه ای بر مدل سازی انتشار ۵۱
۳- ۴- ۱- مشخص نمودن وضعیت آب و هوایی محیط ۵۲
۳- ۵- مدل های انتشار اتمسفری ۵۶
۳- ۵- ۱- مرور کلی ۵۶
۳- ۵- ۲- مدل انتشار یکپارچه ۶۰
۳- ۵- ۲-۱- جنبه ترمودینامیکی انتشار ۶۱
۳- ۵- ۲-۲- پروفایل های جوی و محیطی ۶۲
۳- ۵- ۲-۳- پروفایل های عمومی غلظت ۶۳
۳- ۵- ۲-۴- هندسه توده ابر ۶۴
۳- ۵- ۲-۵- معادلات دیفرانسیلی ۶۵
۳- ۵- ۲-۶- پایداری ۶۶
۳- ۶- رهایش گاز در مناطق بسته و محصور ۶۷
۳- ۶-۱- شدت تهویه هوا ۶۸
۳- ۶-۲- غلظت گاز برای شدت نشتی ثابت ۶۸
۳- ۶-۳- غلظت گاز برای شدت نشتی متغیر ۶۸
۳- ۷- مدل سازی تأثیرات مواد سمی ۶۹
۷ ۱- تأثیرات تودههای ابر مواد سمی و آرایش های آن ۶۹
۷ ۲- مدل سازی تأثیرات سمیت در یک آنالیز کمی ریسک ۷۱
۸ مدلسازی آتش و تأثیرات آن ۷۳
۳- ۸- ۱- توپ آتش /BLEVE 74
۳- ۸- ۱-۱- تعریف ۷۴
۳- ۸- ۱-۲- آزمایشات و تجربیات تصادفی ۷۵
۳- ۸- ۱-۳- مدل سازی توپ آتش ۷۵
۳- ۸- ۲- جت آتش ۷۶
۳- ۸- ۲-۱- تعاریف ۷۸
۳- ۸- ۲-۲- مدل سازی جت آتش ۷۹
۳- ۸- ۲-۳- گرمای اشیا و اهداف پرت شده ۸۱
۳- ۸- ۲-۴- تأثیر موانع ۸۱
۳- ۸- ۳- آتش های استخری ۸۲
۳- ۸- ۳-۱- تعاریف ۸۳
۳- ۸- ۳-۲- اشتعال آتش استخری ۸۳
۳- ۸- ۳-۳- مدل سازی استخر آتش ۸۴
۳- ۸- ۳-۴- گرمای اهداف و اشیا فرا گرفته شده ۸۷
۳- ۸- ۴- آتش های تبخیر ناگهانی شده ۸۸
۳- ۸- ۴-۱- تعاریف ۸۸
۳- ۸- ۴-۲- مدل سازی آتش تبخیر ناگهانی ۸۸
۳- ۸- ۵- آتش های محصور و مسدود شده ۸۸
۳- ۸- ۵-۱- تعاریف کلی ۸۸
۳- ۸- ۵-۲- دستاوردهای مدل سازی ۸۹
۳- ۸- ۵-۳- آتش های استخر گازی ۸۹
۳- ۸- ۵-۴- آتش های محدود شده ۹۰
۳- ۸- ۵-۵- آتش استخری مسدود شده ۹۱
۳- ۸- ۶- ملاک و معیار مخاطره آتش ۹۱
۳- ۹- مدل سازی انفجار و تأثیرات آن ۹۵
۳- ۹- ۱- مدل های انفجار ۹۵
۳- ۹- ۱-۱- مدل انفجار توده ابر بخار TNO 95
۳- ۹- ۱-۲- مدل TNT معادل ۹۵
۹ ۱-۳- مدل انفجار چند انرژی ۹۶
۹ ۲- معیار خطر برای انفجارات ۹۷
۱۰ نتیجه گیری ۱۰۱
فصل چهارم: مدل سازی پیامد تانک آمونیاک مجتمع پتروشیمی کرمانشاه ۱۰۳
۴- ۱- مقدمه ۱۰۴
۴- ۲- شرایط و سناریوهای تانک آمونیاک مجتمع آمونیاک و اوره کرمانشاه ۱۰۵
۴- ۳- نشت آمونیاک از خطوط لوله، اتصالات، فلنج ها و واشرهای متصل به تانک ۱۰۵
۴- ۴- ترکیدن و گسستگی تانک آمونیاک ۱۱۴
۴- ۵- نشتی از خروجی پمپ آمونیاک مخزن نگهداری آمونیاک ۱۲۱
۴- ۶- نتیجه گیری ۱۳۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۳۴
۵- ۱- مقدمه ۱۳۵
۵- ۲- خوردگی در آمونیاک ۱۳۵
۵- ۳- آنالیز احتمالات و آنالیز درخت خطای تانک آمونیاک ۱۳۷
۵- ۴- بحث و نتیجه گیری سناریوهای تانک آمونیاک ۱۳۸
۵- ۵- پیشنهادات ۱۴۱
منابع و مأخذ ۱۴۲
چکیده انگلیسی ۱۴۵

چکیده
ایمنی نقش مهمی را در تمامی مراحل طراحی فرایندهای شیمیایی ایفا می کند. به منظور حصول اطمینان از مسائل مربوط به ایمنی و محیط زیست و همچنین به حداقل رساندن تغییرات آتی در فرایند، مسأله ایمنی باید در فازهای اولیه طراحی مورد توجه قرار گیرد.
همان طور که می دانیم آمونیاک گاز بسیار سمی بوده و درمجاورت با هوا یک ترکیب انفجاری را به وجود می آورد. از طرفی وجود شرایط عملیاتی فشار و دمای بسیار بالا در واحد تولید آمونیاک، پتانسیل ایجاد خطر را افزایش می دهد. تمام این عوامل حاکی از با اهمیت بودن مسأله ایمنی و بررسی مخاطرات فرایندی این واحد است.
برای مدیریت ریسک واحدهای فرایندی، پس از شناسایی و ارزیابی مخاطرات، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نیاز به محاسبه شدت تأثیر و عواقب مخاطرات موجود میباشد تا در مرحله ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه شدت عواقب و پیامدهای حوادث احتمالی تحت عنوان آنالیز پیامد۱ شناخته می شود. در حقیقت آنالیز پیامد گام سوم از مراحل چهارگانه ارزیابی ریسک می باشد.
هدف اصلی این پروژه استفاده از روش های نوین آنالیز پیامد جهت تحلیل و شناسایی عواقب ناشی از رهایش، نشر، آتش و انفجار در مخزن نگهداری آمونیاک مجتمع آمونیاک و اوره کرمانشاه به کمک نرم افزار ALOHA2 می باشد، که عدم موقعیت مناسب درب خروجی و اضطراری مجتمع، موقعیت نامناسب قرارگیری مخزن آمونیاک، ناایمن بودن اتاق کنترل مرکزی و آزمایشگاه و روستاها و شهرهای اطراف تا شعاع ۱۰ کیلومتری از جمله نتایج این آنالیز می باشد.
کلمات کلیدی:
ایمنی، مخزن آمونیاک، مدیریت ریسک ، ارزیابی ریسک، آنالیز پیامد
Key words:
Safety, Ammonia storage, Risk management, Consequence modeling

مقدمه
همه ساله به علت عدم توجه به نکات، مقررات و دستورالعمل های مربوط به ایمنی و بازبینیهای به موقع شاهد حوادثی در برخی از نقاط مختلف دنیا چه از بعد مالی، جانی و یا هر دو هستیم. در این میان شاید بزرگترین خسارات تاکنون گریبان گیر صنایع به خصوص صنایع شیمیایی بوده که از آن میان می توان به حادثه بوپال هند اشاره نمود. این نوع وقایع معمولاً از یک اشتباه به ظاهر کوچک و ساده از قبیل بستن و یا باز کردن یک شیر به اشتباه، وارد شدن در داخل یک مخزن بدون مجوزهای لازم، برچسب گذاری غلط روی مخازن و تجهیزات، ناخوانا بودن علائم و پارامترهای اندازهگیری شده توسط ابزاردقیق و درنتیجه اتخاذ واکنش غلط و نابجا، استفاده ناصحیح از تانکرها در تخلیه و یا پر نمودن مواد، عدم اطلاع اپراتورها از میزان خطرات مواد شیمیایی، و یا اتفاقاتی نظیر جرقه های ناشی از الکتریسیته ساکن، لبریز شدن مخازن و تانکرها، پاره شدن شیلنگها، آزاد شدن گازهای قابل انفجار در فضاهای مسدود، شکسته شدن لوله ها، نشت مواد، گرفتگی مشعل ها، همچنین اشکالات پیچیده تر از جمله بروز برخی معایب در مراحل کار و عدم طراحی ایمن، خطاهای سخت افزاری و نرمافزاری، استفاده از مواد نامناسب برای ساخت و در نتیجه ایجاد خوردگی، عدم توزیع صحیح مسئولیت بین افراد و . . . شروع می شوند[۱].
صنایع شیمیایی و پتروشیمی اغلب با مواد شیمیایی خطرزا و واحدهای عملیاتی تحت شرایط دما و فشار بالا نظیر راکتورها، تانک های ذخیره و … سروکار دارند. بنابراین احتمال وقوع حوادثی مثل آتشسوزی، انفجار و نشت مواد سمی در این واحدها وجود دارد. این حوادث ممکن است به علت اشکالات فرایندی، نقص دست گاهها و یا خطاهای انسانی ایجاد گردد. رشد صنایع در کنار رشد جمعیت انسانی نه تنها باعث تکرار حوادث بلکه موجب افزایش خسارات ناشی از آنها نیز شده است. علاوه بر مسائل ناشی از خسارات و عقب ماندن در میدان رقابت جهانی، عوامل دیگری نیز وجود دارد که در جلب توجه به مسأله ایمنی ایجاد انگیزه می کند. یکی از مهمترین این عوامل، جنبههای وجدانی و اخلاقی مسأله است. آمار حوادث بیشماری که منجر به فاجعه و به خطر افتادن جان کارگرانی که در داخل و یا مردمی که در اطراف زندگی می کنند، شده است حاکی از این است که مسأله ایمنی اهمیت دارد و باید به فکر راهی برای فرار، کنترل و یا رفع مخاطرات بود.
برای حفظ ایمنی ابتدا باید مخاطرات بالقوه را شناخته و مهمترین آنها را تعیین نمود و سپس راهی برای مقابله با آن ها پیدا نمود. بنابراین بحث و بررسی در مورد مخاطرات فرایند دو جنبه دارد. نخست شناخت و معلوم کردن مخاطرات یعنی فهمیدن این مسأله که در یک واحد صنعتی یا یک فرایند چه خطراتی بالقوه وجود دارند و دوم روش های ارزیابی آن ها به منظور تعیین میزان حذف آن ها و یا محافظت جان انسان ها در مقابل آن ها.
یکی از بهترین تعاریف ایمنی عبارتست از: »میزان فرار از مخاطرات«. چون هر روشی برای برآورد خطرها دارای محدودیت خاص خود می باشد و کلیه خطرات، علت ها و پیامدها را پوشش نمیدهد به همین منظور از کلمه »میزان« به منظور نسبی بودن ایمنی استفاده شده است[۲].
یکی از مهمترین مسایل که در ایمنی صنایع شیمیایی مطرح است بحث اقتصادی بودن یا اقتصادی نبودن سرمایه گذاری برای ایمن بودن فرایند است. با توجه به محدود بودن بودجه و وجود حوادث محتمل زیاد باید توسط مدیریت و ارزیابی ریسک به اولویتبندی آنها پرداخت. چون ابعاد حادثه با احتمال وقوع آن در اکثر مواقع نسبت عکس دارد بهترین راه یک جا جمع نمودن ابعاد حادثه و احتمال وقوع آن است که با مدیریت ریسک به آن هدف می توان رسید[۳].
همان گونه که در شکل (۱) مشاهده می کنید جهت ارزیابی ریسک باید مراحل زیر را انجام دهید[۴و۵]:
۱- شناسایی مخاطرات احتمالی فرایندی با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر۱، آنالیز فهرست های جامع۲، آنالیز پرسش۳ و . . . .
۲- ارزیابی کیفی این مخاطرات با تکنیک هایی مثل HAZOP4
۳- ارزیابی کمی این مخاطرات با قوانین احتمالات مثل تحلیل درخت خطا۵
۴- بررسی اثر و عواقب حوادث نامطلوب احتمالی با روش آنالیز پیامد۶
۵- با مشخص شدن احتمال حوادث و شدت وقوع پیامد می توان به ارزیابی ریسک۷ پرداخت.
موضوع اصلی این پروژه مرحله سوم آنالیز ریسک یعنی مطالعه و بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی آمونیاک و اوره کرمانشاه (اعم از مدل سازی آتش، انفجار و پیامد نشت مواد سمی) می باشد. آنچه در این پروژه آمده است شامل کلیات ایمنی و مخاطرات فرایندی، شرح فرایند مخزن نگهداری آمونیاک مجتمع آمونیاک و اوره کرمانشاه، آنالیز پیامد و روابط حاکم بر آن، مدل سازی پیامد تانک آمونیاک مجتمع آمونیاک و اوره کرمانشاه و در فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهادات این مدل سازی ارائه شده است.

بحث و نتیجه گیری سناریوهای تانک آمونیاک
در این سناریوها همانطور که در فصل قبل مشاهده نمودید با بررسی سرعتهای باد ۲، ۴، ۶ و ۱۰ متر بر ثانیه در فصل سرد (۵- درجه و ۷۰ درصد پوشش ابر آسمان) و فصول گرم (۳۰درجه و ۳۰ درصد پوشش ابر آسمان) و ساعات ۱۲ ظهر و ۱۲ شب به مدل سازی پرداخته شد. در سناریوهای اول و سوم بر اساس خطوط لوله متصل به تانک به سه دسته از سوراخها پرداخته شد که شامل سوراخهای ۳۰،۶ و ۱۲۵ میلی متری میباشد. پس از مدل نمودن همه این شرایط که در مجموع برای سناریوهای اول و سوم
۴۸ حالت و برای سناریوی دوم ۱۶ حالت بود با استفاده از نرم افزار ALOHA توانسته شد کلاس پایداری، قطر حوضچه های مایع نشر کرده، سرعت رهایش در یک ساعت، غلظت آمونیاک نشر یافته در مسـافت های مختلف شامـل غلظت آناً کشنده (ERPG-3) 750ppm ،(۵۰۰۰ppm) و ppm150 (ERPG-2)، مسافتهای مناسب اشتعال پذیری آمونیاک را محاسبه نموده و به دست آورد که در فصل پیش بیان شده است.
با بررسیهای به عمل آمده معین گردید که در سوراخهای نشتی مشابه هر چه کلاس پایداری جو به سمت پایداری بیشتری پیش رود شرایط حادتر می گردد و یا هرچه تشعشع رسیده از خورشید بیشتر باشد میزان نشر آمونیاک آسیب رسانتر میگردد. همان طور که قبلاً اشاره شد کلاس پایداری تابع سرعت باد، پوشش آسمان، دمای هوا، روز یا شب بودن می باشد.
بر اساس نتایج به دست آمده هر چه میزان تشعشع رسیده از خورشید و محیط بیشتر باشد (یعنی اینکه در فصل گرما باشیم) میزان انتشار بر اثر تبخیر مایع آمونیاک تشدید مییابد. همچنین هرچه سرعت باد کمتر بوده و در نتیجه کلاس پایداری حالت پایدارتری داشته باشد به میزان خسارات و حادثه می افزاید. با افزایش قطر سوراخ، میزان رهایش و حجم ماده رهایشیافته آمونیاک نیز افزایش یافته و بر میزان خطر می افزاید.
در همه سناریوها با قطر نشتی مشابه در ساعت ۱۲ شب فصل گرم و سرعت باد ۲ متر بر ثانیه پایدارترین کلاس پایداری جو را داشته و حادترین نشر آمونیاک را دارا میباشد. با توجه به این شرایط بالطبع هرچه قطر نشتی افزایش یابد میزان آمونیاک منتشر یافته بیشتر شده و تا شعاع بیشتری را تحت خطر قرار می دهد.
بر اساس نتایج حاصله در سناریوی اول بیشترین خطر زمانی مشهود می باشد که در یک شب گرم با دمای ۳۰ درجه و ۳۰ درصد پوشش ابر در آسمان و قطر سوراخ ۱۲۵ میلی متر و سرعت باد ۲ متر بر ثانیه تا فاصله ۳۶۰ متری افراد آناً میمیرند و تا شعاع ۶/۱ کیلومتری در اثر یک ساعت تماس هیچ مشکل حادی برای سلامت افراد ایجاد نمیشود. همچنین تا فاصله ۸/۵ کیلومتری نیز در اثر یک ساعت تماس هیچ اثر غیر قابل بازگشتی در سلامت فرد رخ نمی دهد.
محدوده مرگ آور بودن این سناریو از کمتر ۱۰ متر تا ۳۶۰ متر برآورد شده است که همان طور که گفته شد فصل گرم حادتر از فصل سرد، سرعت باد کمتر حادتر از سرعت باد بیشتر و سوراخ بزرگتر حادتر از سوراخ کوچک تر می باشد.
تنها در سه حالت ۳۶،۳۴ و ۴۲ سناریوی اول افرادی که در اتاق کنترل حضور دارند در اثر نشر آمونیاکدچار مرگ آنی میگردند که در همه این موارد کلاس پایداری E و F را دارا میباشند که پایدارترین کلاس جو میباشند و قطر نشتی ۱۲۵ میلی متر میباشد. با این اوصاف اگر بزرگترین خط لوله متصل به تانک آمونیاک که ۱۶۰ میلی متر قطر دارد دچار نشتی شود، حادترین شرایط به وجود میآید و افراد مستقر در اتاق کنترل با مرگ آنی جان می بازند.
در سناریوی دوم مشابه سناریوی اول همیشه حادترین شرایط در پایدارترین کلاس جو صورت می پذیرد.
پایدارترین کلاس جو را ۱۲ شب و سرعت باد ۲ متر بر ثانیه دارا میباشد که با مقایسه شرایط گرم و سرد هوا همیشه شرایط گرم (۳۰درجه و پوشش ۳۰ درصدی ابر) خطرناک تر است. محدوده مرگ آور بودن این سناریو از فاصله ۸۳۵ تا ۹/۲ کیلومتر میباشد. بر این اساس در یک شب گرم با دمای ۳۰ درجه و ۳۰ درصد ابری و سرعت باد ۲ متر بر ثانیه حادترین شرایط را دارا بوده که تا مسافت ۹/۲ کیلومتری افراد آناً می میرند و تا شعاع بیش از ۱۰ کیلومتر در اثر یک ساعت تماس با آمونیاک افراد دچار مشکل حاد نمی گردند.
در این سناریو در همه حالات به محض ترکیدن تانک افراد موجود در اتاق کنترل آناً می میرند و امکان فرار برای آن ها فراهم نمی باشد.
در همه حالات سناریوهای تعریف شده کلاس پایداری جو با شب و روز بودن و سرعت باد تعیین می گردند. یعنی ممکن است با سرعت باد مشابه و در طول شب یک کلاس پایداری را دارا بوده اما در فصل سرد میزان انتشار و خسارت آن کمتر از فصل گرم باشد، چون تشعشع و در نتیجه تبخیر آمونیاک در سرما کمتر بوده و بر میزان انتشار و رهایش تأثیر می گذارد.
در سناریوی سوم مشابه دو سناریوی قبل، سرعت باد ۲ متر بر ثانیه، ۱۲ شب دارای پایدارترین کلاس جو می باشد که هرچه هوا گرم تر باشد شرایط حادتر میگردد. محدوده مرگ آور بودن این سناریو در حدود ۳۶ متر تا ۲/۴ کیلومتر می باشد. بر این اساس در یک شب گرم با سرعت ۲ متر بر ثانیه و قطر سوراخ
۱۲۵ میلی متر تا مسافت ۲/۴ کیلومتر افراد در معرض آناً می میرند و تا فاصله ۶/۹ کیلومتر با یک ساعت تماس مشکل حادی برای سلامت افراد پیش نمیآید و تا مسافت بالای ۱۰ کیلومتر در اثر یک ساعت تماس هیچ اثر غیرقابل بازگشتی در سلامت فرد ایجاد نمی گردد.
در این سناریو نیز سرعت باد کمتر، شب بودن، قطر سوراخ بزرگ تر و همچنین دمای بالاتر تأثیر بیشتری بر حاد بودن سناریو می گذارد.
با بررسی های به عمل آمده سناریوی سوم به علت بالا بودن فشار سیال (۵/۲۷ بار مطلق) در مدت زمان ۱۰ دقیقه ای تا متوجه شدن اپراتور، رهایش خطر زیادتری را برای افراد به وجود می آورد. سناریوی دوم به علت میزان بالای آمونیاک (۱۰۰۰۰تن) شرایط حادی را از جهت مرگ آور بودن حادثه ایجاد می نماید. در سناریوی اول چون رهایش پیوسته میباشد خطر آن از رهایش آنی سناریوی دوم کمتر میباشد. چون فشار در سناریوی اول از سناریوی سوم (رهایش پیوسته) کمتر میباشد، خطر کمتری نسبت به آن حادث می نماید. در مجموع همه حالات سناریوی دوم حاد و خطرناک می باشد، اما اکثر موارد سناریوی سوم و کمی از حالات سناریوی اول خطرناک می باشند و آناً کشنده هستند.
یکی از خطراتی که این گونه رهایش ها ایجاد نموده اند، ایجاد حوضچه مایع آمونیاک بر روی زمین می باشدکه از ۱۳ متر تا ۳۰۲ متر در سناریوی اول و در سناریوی دوم در حدود ۸/۱ کیلومتر می باشد که خود علاوه بر خطر آمونیاک مایع ریخته شده روی زمین با تشعشع رسیده از خورشید و دمای محیط و دمای زمین باعث تبخیر شده و بر میزان انتشار تأثیر می گذارد.
از دیگر مخاطرات حادث شده در این سناریوها محدوده اشتعال پذیری آمونیاک منتشر شده می باشد که اگر کوچک ترین جرقه یا عامل آتش در آن باشد باعث آتشسوزی می شود. در محدوده ۱۰ درصد تا ۶۰ درصد LEL اگر عامل جرقه یا آتش باشد بر اساس توده ابر بخار حاصله، اشتعال صورت می گیرد.
در این سناریوها هرچه شرایط نشر مواد سمی حادتر گردد، فواصل اشتعال پذیری گسترش می یابد که در فصل قبل فواصل مختلف آن ها بیان گردید.
خوشبختانه در صنایع، تجهیزات دوار را طوری میسازند که ضدحریق و ضد الکتریسیته ساکن باشند، پس می توان این گونه تجهیزات را به عنوان عامل اشتعال و جرقه در نظر نگرفت.
در تمامی حالت های بیان شده در این سه سناریو، بر اثر نشر آمونیاک و توده ابر بخار حاصله، اگر عامل جرقه و آتش وجود داشته باشد باعث اشتعال و آتش گرفتن مخزن و تجهیزات اطراف آن میگردد که این خود دامنه آتش را افزایش داده و اگر سریع جلوی آن ها گرفته نشود باعث آسیب جدی به سایت صنعتی، اتاق کنترل و سایت غیر صنعتی و پرسنل فنی و غیر فنی و اداری آن میگردد.
اپراتورها، کارمندان و کارشناسان بهره برداری باید کاملاً آگاه باشند که در هر شرایط با مجهز بودن وسایل حفاظت فردی سریعاً منبع نشتی آمونیاک را ببندند و مانع ادامه انتشار شوند. مثلاً اگر از خروجی پمپ انتشار صورت می گیرد باید یا پمپ را از سرویس خارج نمایند و یا به عنوان بهترین کار XV ورودی آن را سریعاً ببندند. اگر میزان رهایش و انتشار کم میباشد، با مجهز بودن به وسایل حفاظت فردی به محل مراجعت کرده و با بستن شیرهای دستی و یا اگر امکان دارد با بستن شیرهای کنترلی از اتاق کنترل نشتی را کم، محدود و یا مسدود کرد.
چون در اطراف مجتمع آمونیاک و اوره کرمانشاه چندین روستا واقع شده است و شهر بیستون در ۶ کیلومتری و شهر هرسین در ۱۰ کیلومتری پتروشیمی واقع شده است، با نتایج حاصله میتوان خطرناک بودن نشر آمونیاک در سناریوهای حاد ترکیدن تانک و نشر آمونیاک از خروجی پمپ را نیز محتمل دانست. بر اساس نتایج حاصله تا شعاع ۱۰ کیلومتری بهتر است هیچ ساخت و سازی انجام نگیرد، چون حداقل ppm150 آمونیاک در یک ساعت به افراد میرسد و شرایط را برای آنها دچار مشکل مینماید.
همان طور که گفته شد تا فاصله ۵ کیلومتر احتمال آناً کشنده بودن آمونیاک به دست آمده است که بسیار خطرناک می باشد.
به دلیل این که در ابتدا این شهرها و روستاها ساخته شده بودند و سپس این پتروشیمی ساخته شد، امکان تغییر محل آن ها نمیباشد، اما باید در این شرایط امکان تهیه وسایط نقلیه و انتقال سریع ساکنان آن فراهم باشد.
اتاق کنترل مرکزی نیز در فاصله بسیار کمی تا مخزن واقع شده است و جهت غالب باد نیز به سمت اتاق کنترل میباشد. در اکثر مدلها نیز مشاهده مینمایید که اتاق کنترل مرکزی دقیقاً در بطن منبع انتشار می باشد. علاوه بر اتاق کنترل، آزمایشگاه و ساختمان فنی نیز در معرض این خطرات قرار دارد و جانافراد زیادی که در این ساختمان ها مشغول می باشند در خطر قرار می گیرد.
یکی از مشکلات، درب خروجی سایت میباشد که برای رسیدن به آن باید از محل تانک عبور نموده و تمامی پرسنل فنی و صنعتی را تحت الشعاع قرار میدهد. درب خروجی اضطراری نیز در مسیر باد می باشد که فرار را دچار مشکل می نماید که باید مسئولین مربوطه چاره ای بیندیشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت