بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده درخنک کاری تجهیزات الکترونیکی – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:137
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده درخنک کاری تجهیزات الکترونیکی – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱۲ چکیده
۱۳ دیباچه

۱- معرفی میکروکانال ها …………….. ۱۵
۱-۱ نیازمندی به گذرگاه های باریکتر برای عبور جریان ………….. ۱۵
۱-۲ دسته بندی کانال ها ……… ۱۷
۱-۳ فرضیات اولیه در انتقال حرارت و افت فشار در میکروکانال ها ……….. ۱۸
۲- جریان سیال در میکروکانال ها …………….. ۲۶
۲-۱ پیشگفتار ………… ۲۶
۲-۱-۱ خصوصیات منحصر به فرد مایعات در میکروکانال ها ………….. ۲۷
۲-۱-۲ هیدرودینامیک محیط های پیوسته برای جریان داخل کانال ها ………….. ۳۰
۲-۱-۳ قطر هیدرولیکی …………. ۳۳
۲-۱-۴ جریان در مجراهای باریک دایره شکل ……….. ۳۴
۲-۱-۵ طول توسعه یافتگی …….. ۳۶
۲-۱-۶ گذار به جریان مغشوش …….. ۳۷
۲-۱-۷ کانال های غیردایره ای ……….. ۳۸
۲-۲ مطالعه آزمایشگاهی جریان درون میکروکانال ها ……………. ۳۹
۲-۲-۱ توصیف های ارائه شده جهت تشریح رفتارهای اندازه گیری شده جریان ……….. ۴۴
۲-۲-۲ اندازه گیری سرعت در میکروکانال ها …………. ۴۶
۲-۲-۳ کانال های غیرخطی …………… ۴۷
۲-۲-۴ اثرات ظرفیتی …………….. ۴۹
۳-انتقال حرارت در میکروکانال ها ……………… ۵۱
۳-۱ پیشگفتار ………….. ۵۱
۳-۲- اصول انتقال حرارت در میکروکانال ها ……….. ۵۳
۳-۲-۱- حالت های انتقال حرارت ……………. ۵۳
۳-۲-۲- فرضیه پیوستگی ………. ۵۴
۳-۲-۳- اصول ترمودینامیک ………. ۵۵
۳-۲-۴- قوانین کلی ……. ۵۶
۳-۲-۵ قوانین خاص ……….. ۵۷
۳-۲-۶ معادلات حاکم ……….. ۵۸
۳-۲-۷ اثرات اندازه …….. ۵۹
۳-۳- انتقال حرارت جابجایی تک فاز در میکروکانال ها ……….. ۵۹
۳-۳-۱- ساختار جریان ……….. ۶۰
۳-۳-۲ طول ورودی ………. ۶۰
۳-۳-۳ معادلات حاکم ………. ۶۲
۳-۳-۴- جابجایی اجباری در جریان های گازی تماماً توسعه یافته ……… ۶۲
۳-۳-۵- جابجایی اجباری در جریان مایع تماماً توسعه یافته ………. ۶۸
۴- تشعشع در میکرو کانال ها و در حضور نانو سیال ها ……… ۷۳
۴-۱- پیشگفتار …… ۷۴
۴-۲- روابط انرژی و شرایط مرزی ………… ۷۴
۴-۲-۱- روابط کلی …………. ۷۴
۴-۲-۲- حالت های انتقال حرارت کوپل شده و کوپل نشده ……….. ۷۶
۴-۲-۳- رهیافت حجم کنترل برای هدایت در راستای دیواره میکروکانال ………… ۷۷
۴-۳- تشعشع به همراه هدایت : ……… ۷۹
۴-۴- تشعشع توام با هدایت و جابجایی …………. ۹۱
۴-۵- اصل برهم نهی تشعشع جابجائی و هدایت ………… ۹۳
۴-۵- برهم نهی اثرات انتقال حرارت تشعشعی با انتقال حرارت جابجایی و هدایت ……. ۹۵
۱-۵-۴- کلیات: ………….. ۹۵
۴-۵-۲- روش های محاسبات انتقال حرارت …….. ۹۶
۴-۶- جریان نانو سیال ها در میکروکانال های چاه های حرارتی …….. ۱۰۳
۴-۶-۱- پخشیدگی انرژی توسط ذرات ………. ۱۰۴
۴-۶-۲- پخشیدگی رایلی توسط کره های کوچک ………. ۱۰۵
۴-۶-۳- تقویت انتقال حرارت در اثر تونل زنی فوتون ها ……. ۱۰۶
۵- نتیجه گیری و پیشنهادات ………. ۱۱۹
۵-۱- نتیجه گیری ……….. ۱۱۹
۵-۲- پیشنهادات ………. ۱۲۰

کتابنامه ………. ۱۲۱

چکیده :

در این پژوهش تحلیلی بر انتقال حرارت تشعشعی در میکروکانال ها انجام شده است. تحلیل حرارتی یک میکروکانال با سطح مقطع مستطیلی شکل که توسط سیال عاملی چون یک نانوسیال تک فاز با جریان لایه ای خنک می شدند. از نتایج کارهای قبلی که در شرایط دیواره دما ثابت به دست آمده بودند در این بررسی استفاده شد و نقشه خطای روش یک معادله ای و دو معادله ای در شناسایی مسائلی که اثر تشعشع در آنها بیشتر است استفاده شد. تبادل تشعشعی بین سطوح سقف و کف میکروکانال بررسی شد. به اثر حضور نانوذره ها و اثر تشعشع در فاصله های بسیار کم نیز اشاره شد.

دیباچه:

در چند دهه اخیر افق های جدیدی پیش روی ساخت تجهیزات و سیستم های با مقیاس میکرو قرار گرفته است. هر چه که توانایی بشر در افزایش میزان دفع حرارت از واحد سطح تکامل بیشتری یابد امکـان اسـتفاده ازفنĤوری های پیشرفته برای افراد بیشتری فراهم می شود. یکی از مهم ترین چالش هایی که توسعه سیستم های با مقیاس میکرو با آن مواجه بوده و می باشد، مسئله دفع حرارت ناشی از عملکرد این دستگاه ها می باشـد ، لـذادستیابی به مدارج بالاتر انتقال حرارت با استفاده از میکروکانال ها مورد توجه قرار گرفت لیکن به سهم تشعشع در انتقال حرارت در میکروکانال ها کمتر پرداخته شده است.
هدف از پژوهش حاضر در نظر گرفتن سهم تشعشع در انتقال حرارت در میکروکانال ها جهت دسـتیابی بـهپیشبینی های دقیق تری از انتقال حرارت کل در میکروکانال ها می باشد.
نتیجه گیری

بررسی انجام شده شامل میکروکانال هایی بود که تغییر فاز در سیال عامل داخل آنها وجود نداشت. مشخص شد که در جریان های مایع، فرضیات کلاسیک مکانیک سیالات در کلیه موارد بحث شده برقرار می باشد، و ممکن است برخی از جریان های گازی در گذرگاه های بسیار باریک دچار انحرافاتی از این فرضیات کلاسیک گردند. همچنین مشخص شد که فرض دما ثابت بودن دیواره های میکرو کانال، به نسبت فرض شار حرارتی ثابت، با فیزیک مسئله تطابق بهتری از خود نشان می دهد.
در این حالت جریان سیال و شرایط مرزی انتقال حرارت های هدایتی و جایجایی، تحت تاثیر موارد یاد شده قرار دارند، لیکن انتقال حرارت تشعشعی در شرایط دیواره دما ثابت وابستگی کمتری به هدایت و جابجایی دارد. در عین حال چون شرایط دمایی خود تحت تاثیر هدایت و جابجایی می باشد، این دو حالت انتقال حرارت در تعیین دماها، به عنوان متغیرهایی که نقش اساسی در حل مسئله تشعشع دارند، نقش ایفاد می کنند .

با محاسباتی که جهت تخمین انتقال حرارت تشعشعی در میکروکانالها انجام شد، مشخص شد که تشعشع تاثیر اندکی بر میزان انتقال حرارت کل دارد، اما این اثر آنقدر هست که بتواند خطاهای ناشی از حل انتقال حرارت در میکروکانال ها، به روش کلاسیک را در مقایسه با روش هایی چون روش های عددی و آزمایشگاهی کمتر نموده، و حل های کلاسیک را در محدوده قابل قبول دانشمندان دست اندر کار انتقال حرارت در میکرو کانال ها باقی نگه دارد.
همچنین مشخص شد که هندسه حاکم بر میکروکانال ها، همچون حالات هدایت و جابجایی، بر تشعشع درون میکرو کانال ها نیز اثر داشته، تا جایی که مقدار تشعشع برای کانال های با کشیدگی زیاد ، بیشتر از کانال های با کشیدگی کم به دست آمد .
این بررسی همچنین نشان داد که فرضیات روش مورد استفاده در بر هم نهی اثر تشعشع با هدایت و جابجایی، در راستای نتایجی است که نشان از بهبود یافتن حل کلاسیک، با در نظر گرفتن اثر تشعشع دارد. به این معنی که با حل مساله انتقال حرارت در میکروکانال ها به روش استفاده شده ، خطای موجود در حل کلاسیک کاهش یافته و نتایج این روش به سمت نتایج روش های عددی و آزمایشگاهی – که از مقبولیت خوبی برخوردار می باشند – همگرا خواهد شد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط