بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانهی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان سنندج

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:158
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانهی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان سنندج

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

حضور کارآفرینان بهعنوان، یک استراتژی نوین در سازمانها برای دستیابی به نوآوری و استفاده از فرصتها برای موفقیت، رشد و بقای سازمان اهمیت ویژهای دارد.کارآفرینان نقش و جایگاه ویژهای در روند رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از دولتها درکشورهای توسعهیافته و یا درحالتوسعه دارند، به این دلیل دولتها تلاش میکنند با حداکثر امکانات و بهرهبرداری از دستاوردهای تحقیقات، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق و ترغیبکنند.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

( ۱-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

( ۱-۲بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………… ۳

( ۱-۳اهمیت موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۵

( ۱-۴ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۶

( ۱-۵پیشینهی تحقیق

( ۱-۵-۱پیشینهی تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………….. ۷

( ۱-۵-۲پیشینهی تحقیقات خارجی …………………….. ………………… ……………………………. ۸

( ۱-۶اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۸

( ۱-۷فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۹

( ۱-۸روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

( ۱-۹جامعهی آماری …………………………….. .. ………………………………………………………………….. ۱۰

– (۱۰ ۱نمونهی آماری ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

– (۱۱ ۱قلمرو تحقیق

– -۱( ۱۱ ۱قلمرو موضوعی ……………………………… ……… ………………………………………….. ۱۱

– -۲( ۱۱ ۱قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………….. ۱۱

– -۳( ۱۱ ۱قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………….. ۱۱

– (۱۲ ۱تعریفهای عملیاتی …………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

( ۲-۱بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق

( ۲-۱-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۱۴

( ۲-۱-۲مباحث مقدماتی

( ۲-۱-۲-۱تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………… ۱۵

( ۲-۱-۲-۲چرا کارآفرینی مهم است؟ ……………………………………………………… ۱۷

( ۲-۱-۲-۳افسانههایی در مورد کارآفرینان ………………………………………………. ۲۲

( ۲-۱-۲-۴تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران ………………………………. ۲۲

( ۲-۱-۳ویژگیها و خصوصیات کارآفرینان …………………………………………………………. ۳۴

( ۲-۱-۳-۱ویژگی کارآفرینان از دیدگاه جامعهشناختی ……………………………… ۳۸

( ۲-۱-۳-۲ویژگی کارآفرینان از دیدگاه روانشناختی ……… …….. …………………. ۳۸

( ۲-۱-۳-۳ویژگی کارآفرینان از دی جمعیتدگاه شناختی ……. .. …………………….. ۳۹

( ۲-۱-۴نوعشناسی کارآفرینی ……………………………………………………………………………. ۴۰

( ۲-۱-۵کارآفرینی در کشورهای دیگر ……………………………………………………………….. ۴۷

( ۲-۱-۶نقش آموزش درکارآفرینی……………………………………………………………………… ۴۸

( ۲-۱-۷مکاتب فکری کارآفرینی ………………………………………………………………………. ۵۱

( ۲-۱-۷-۱دیدگاه کلان

( ۲-۱-۷-۱-۱مکتب فکری محیطی ……………………………………………… ۵۱

( ۲-۱-۷-۱-۲مکتب فکری مالی/ سرمایهای ………………………………….. ۵۲

( ۲-۱-۷-۱-۳مکتب فکری جایگزینی…………………………………………… ۵۲

( ۲-۱-۷-۱-۳-۱یجایگزین سیاسی …………………………. …….. ۵۲

– ۲( ۲-۱-۷-۱-۳جایگزینی فرهنگی ……………………………… ۵۲

( ۲-۱-۷-۱-۳-۳جایگزینی اقتصادی ……………………………… ۵۳

( ۲-۱-۷-۲دیدگاه خرد

( ۲-۱-۷-۲-۱مکتب خصائص کارآفرینانه ……………………………………. ۵۳

-۲-۲( ۲-۱-۷مکتب فکری فرصت خطرپذیری …………………………….. ۵۴

( ۲-۱-۷-۲-۳مکتب فکری تدوین استراتژیک ……………………………… ۵۴

( ۲-۱-۸رویکردهای کارآفرینی

( ۲-۱-۸- ۱رویکرد سطح کلان ……………………………………………………………… ۵۶

-۸-۲( ۲-۱رویکرد سطح خرد…………………………………………………………………. ۵۶

( ۲-۱-۸-۳رویکرد سطح میانه…………………………………………………………………. ۵۷

( ۲-۱-۹مدلها و الگوهای کارآفرینی

( ۲-۱-۹-۱فرآیند رویدادی ……………………………………………………………………. ۵۷

( ۲-۱-۹-۱-۱مدل رویدادی»آلبرت شاپیرو« ………………………………….. ۵۷

( » ۲-۱-۹-۱-۲مدل رویدادی فرای« …………………………………………….. ۵۸

( ۲-۱-۹-۱-۳مدل رویدادی »ویلیام بای گریو« ……………………………… ۵۹

( ۲-۱-۹-۲فرآیند چند بعدی

( ۲-۱-۹-۲-۱مدل فرآیندی »جفری تیمونز و دیگران« …………………… ۶۱

( ۲-۱-۹-۲-۲مدل فرآیندی »چل و هاوس« …………………………….. …… ۶۱

( ۲-۱-۹-۲-۳مدل فرآیندی» استیونسون و دیگران« ……………………….. ۶۲

– (۱۰ ۲-۱کارآفرینی و ارتقاء بهرهوری…………………………………………………………………. ۶۳

– (۱۱ ۲-۱درکارآفرینی اسلام …………………………………………………………………………….. ۶۵

– (۱۲ ۲-۱ویژگیهای انسان کارآفرین از دیدگاه اسلام …………………………………………….. ۶۶

– (۱۳ ۲-۱اثر بخشی سازمانی ………………………………………………………………………………. ۶۷

– (۱۴ ۲-۱تعاریف و مفاهیم اثربخشی از دیدگاه صاحبنظران ……………………………………. ۶۷

– (۱۵ ۲-۱معیارها و شاخصهای اثربخشی……………………………………………………………… ۶۹

– -۱( ۱۵ ۲-۱رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی ………………………………… ۷۴

– -۱-۱( ۱۵ ۲-۱روش مبتنی بر تامین هدف ……………………………………. ۷۵

– -۱-۲( ۱۵ ۲-۱روش مبتنی بر تامین منابع ……………………………………… ۷۶

– -۱-۳( ۱۵ ۲-۱روش مبتنی بر فرآیند درونی .. …………… …………………. ۷۶

– -۲( ۱۵ ۲-۱رویکرد نوین برای سنجش اثربخشی ……………………………………….. ۷۷

– -۲-۱( ۱۵ ۲-۱روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی ……………………………. ۷۷

– -۲-۲( ۱۵ ۲-۱روش مبتنی بر تامین رضایت گروههای ذینفع .. ………….. ۷۹

( ۲-۲بخش دوم: پیشینهی تحقیق

( ۲-۲-۱پیشینهی تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………….. ۸۱

( ۲-۲-۲پیشینهی تحقیقات خارجی ………………………. …. …………………………………………. ۸۶

فصل سوم: روش تحقیق

( ۳-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

( ۳-۲مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۹۱

( ۳-۳جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………… ۹۳

( ۳-۴روش نمونهگیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………… ۹۳

( ۳-۴-۱روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………… ۹۴

( ۳-۴-۲تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………. ۹۴

( -۵ ۳متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۹۶

( ۳-۶روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………. ۹۶

( ۳-۶-۱منابع گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………… ۹۶

( ۳-۷استفاده از فن دلفی در طراحی پرسشنامه………………………………………………………………….. ۹۷

( ۳-۸تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

( ۳-۹آزمونهای آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………… ۹۹

– (۱۰ ۳روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۰

– (۱۱ ۳روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمونهای آماری مورد استفاده………………………………….. ۱۰۱

– -۱( ۱۱ ۳آمار توصیفی……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

– ( -۲ ۱۱ ۳آمار استنباطی………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل دادهها

( ۴-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

( ۴-۲تجزیه وتحلیل توصیفی داده

۴-۲-۱ جنسیت۱۰۴ ……………………………………………………. ……………….

( ۴-۲-۲گروه سنی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

( ۴-۲-۳تحصیلات ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

( ۴-۲-۴سابقه خدمت ………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

( ۴-۳آمار توصیفی مربوط به اثربخشی کسبوکارهای کوچک و متوسط ……. ……………………… ۱۰۸

( ۴-۴آمار توصیفی مربوط به مهارتهای کارآفرینانه مدیران کسبوکارهای کوچک و متوسط.. ۱۰۸

( ۴-۵بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب گروه سنی…………………… ……………………. ۱۰۹

( ۴-۶بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب سطح تحصیلات………………… ………………. ۱۰۹

( ۴-۷بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران بر حسب سابقه خدمت…………………………………….. ۱۱۰

( ۴-۸شاخصهای مهارتهای کارآفرینانه مدیران ……………. ………………………………………………. ۱۱۰

( -۹ ۴آزمون فرضیات

( ۴-۹-۱آزمون فرضیهی اهم ………………………………………………………………………………. ۱۱۱

( ۴-۹-۲آزمون فرضیهی اخص اول ………………………………………………………………………. ۱۱۲

( ۴-۹-۳آزمون فرضیهی اخص دوم………………………………………………………………………. ۱۱۲

( ۴-۹-۴آزمون فرضیهی اخص سوم ……………………………………………………………………… ۱۱۳

– (۱۰ ۴مقایسه وضعیت مولفههای مهارتهای کارآفرینان ……………… …………………………………… ۱۱۴

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

( ۵-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶

( ۵-۲نتیجهگیری

( ۵-۲-۱نتایج بدستآمده از آمار توصیفی …. .. ……………………………………………………….. ۱۱۶

( ۵-۲-۲نتایج بدستآمده از آمار استنباطی ……………………………………………………………. ۱۱۸

( ۵-۲-۲-۱نتیجهگیری از آزمون فرضیه اهم………………………………………………… ۱۱۸

( ۵-۲-۲-۱-۱نتیجهگیری از آزمون فرضیهی اخص اول…………………….. ۱۱۹

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص اول………………………………….. ۱۱۹

( ۵-۲-۲-۱-۲نتیجهگیری از آزمون فرضیهی اخص دوم……………………… ۱۲۰

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص دوم ……………….. ……………….. ۱۲۰

( ۵-۲-۲-۱-۳نتیجهگیری از آزمون فرضیهی اخص سوم ……………………. ۱۲۱

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اخص سوم…………………………………. ۱۲۱

( ۵-۲-۳نتیجهگیری کلی ……………………………………………………………………………………. ۱۲۱

( ۵-۳موانع و محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۲۲

( ۵-۴پیشنهادها

( ۵-۴-۱پیشنهادهای کاربردی به مدیران ………………………………………………………………… ۱۲۳

( ۵-۴-۲پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی …………………………………………………………… ۱۲۵

منابع و ماخذ

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

پیوستها

پیوست اول: پرسشنامه خبرگان

پیوست دوم: پرسشنامه مدیران

پیوست سوم: تجزیه وتحلیلهای آماری

پیوست چهارم: چکیده انگلیسی

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط