بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:133
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

 

۱ چکیده

مقدمه ۲
فصل اول : کلیات
۱-۱) هدف ۴
۱-۲)پیشینه تحقیق ۵
۱- ۳)روش کار و تحقیق ۵
فصل دوم : نفت خام
۲- ۱)ترکیبات موجود در نفت خام ۷
۲-۱-۱)پارافین ها ۸
۲-۱-۲)نفتن ها ۸
۲-۱-۳)آروماتیک ها ۹
۴-۱-۲) رزین ها-آسفالتین ها ۹
۲- ۲)دگرسانی نفت ۱۰
۲-۲-۱)تاثیر دگرسانی بر روی کیفیت نفت ۱۱
۲- ۳)اسید نفتنیک ۱۶
۲-۳-۱)ساختمان شیمیایی اسید نفتنیک ۱۹
۲-۳-۲)مشکلات همراه با اسید نفتنیک ۲۲
۲-۴)شاخص اسیدیته نفت ۲۵
۲- ۵)شناسایی اسید نفتنیک به بکارگیری روشهای طیف سنجی ۲۷
۲-۵-۱)طیف سنجی جرمی (MS) ص۲۷
۲-۵-۲)رزونانس مغناطیسی هسته ای(NMR) ص۲۸
۲-۵-۳)با اشعه مادون قرمز(IR)ص ۲۸
فصل سوم :روشهای شیرین سازی نفت خام و انتخاب فرآیند جداسازی
۳- ۱)نفت های اسیدی ۳۱
۲-۳)تخریب ساختار اسیدی(Decarboxylation)ص ۳۴
۳۴ (Adsorption)جذب سطحی
۳۴ (Extraction)استخراج
۳- ۵)آشنایی بااستخراج مایع ۳۵
۳-۵-۱)انواع دستگاههای استخراج ۳۷
۳-۵-۱-۱)مخلوط کننده- ته نشین کننده ۳۷
۳-۵-۱-۲)برجهای آکنده ۳۸
۳-۵-۱-۳)برجهای همزن دار ۳۸
۴-۱-۵-۳) برجهای با بشقابک مشبک ۳۹
۵-۱-۵-۳) برجهای دیوارک دار ۴۰
۶-۳) آشنایی با فرآیندهای غشایی ۴۰
۱-۶-۳) آشنایی با اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون ۴۴
فصل چهارم: شیرین سازی نفت خام نوروز توسط فرآیند ترکیبی استخراج-غشاء
۴- ۱)اصول طراحی فرآیندهای استخراج ۴۶
۴-۱- ۱)انتخاب مدل ترمودینامیکی مناسب ۴۷
۴-۱-۲)انتخاب حلال ۴۸
۲-۴) اصول طراحی فرآیندهای غشایی ۴۸
۴-۲- ۱)انتخاب نوع غشا ۵۲
۲-۲-۴) ملاحظات فشار در طراحی R.O 58
۳-۲-۴) ملاحظات دمادر طراحی R.O 60
۴-۲-۴) رژیم جریان در طراحی R.O 60
۵-۲-۴) آرایش غلاف ها ۶۳
۳-۴) طراحی فرآیند ترکیبی استخراج- غشاء ۶۶
۱-۳-۴) استخراج با آمیل الکل ۶۷
۲-۳-۴) استخراج باآلیل الکل ۶۹
۳-۳-۴) فرآیند بازیابی آلکیل الکل از فاز استخراجی ۷۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۷۶

پیشنهادها ۷۷

پیوست ها ۷۸

منابع و ماخذ ۱۰۳

فهرست منابع لاتین ۱۰۴

سایتهای اطلاع رسانی ۱۰۶
چکیده لاتین ۱۰۷

چکیده:
با توجه به مضرات نفت های سنگ ین واس یدی مانندارزش اقتصاد ی پا یین وخورندگ ی بالا درخطـوط لوله، تجه یزات فرآیند ی سرچاه ی وپالایشگاهها، اختلال درفرآینـد جداسـازی آب از نفـت درنمـک زداهـاوسیستم دفع آب صنعتی، بررس ی بررو ی روشها ی کاهش اسیدیته نفت برای پژوهش وتوسعه صنعت نفت الزامی می باشد .ازاین رودر این پایان نامه تحقیق بررو ی منشا اسیدیته درنفت خام مانند نفت خـام نـوروز،روشهای کاهش اسیدیته و پیشنهاد جهـت بکـارگیری فرآینـد ترکیبـی اسـتخراج-غـشاء جهـت کـاهش اسیدیته نفت خام انجام گرفته است.
طراحی فرآ یند براساس دومرحله فرآیندی مجزا می باشد .دراولین مرحله شبیه ساز ی اسـتخراج بـاحلال توسط نرم افزار HYSYS 3.2 برای نفت خام همراه با ترکیب اسیدی فرضی(ترکیبات نفت خـامدرشبیه ساز ی شب یه به ترکیبات نفت خام مخزن نوروز) که شـامل انتخـاب حـلال مـوثر، معادلـه حالـت وآنالیزنتایج می باشد .درمرحله دوم بازیابی حلال جهت زدودن نمک ها و ترکیبات ه یـدروکربنی از حـلالتوسط نرم افزار KMS ROPRO 7.0 بابکارگیری فرآیندجداساز ی غشایی (اسمزمعکوس)شبیه سـاز ی شده است. لازم به ذکراست به خـاطر محـدودیت در واردکـردن تمـام ی ترکیبـات موجـود در فـاز مـایع استخراج شده به عنوان اطلاعات آنالیز یونی ورودی (خوراک غشاء )، اطلاعات خوراک ورودی به غشاء بـهگونه ا ی تعیین شده است که در برگیرنده اکثر هیدروکربن ها ی موجود در فازمایع استخراج شده ( نتـایج HYSYS 3.2)، حلال، ترکیب اسیدی فرضی و یون های معمول موجـود در آب مـ ی باشـد . در نهایـ ت تمامی نتا یج بدست آمده ازهردو نرم افزار ادغام و موردبررس ی قرارگرفتـه تـا نتیجـه قابـل قبـولی حاصـلگردد.
کلمات کلیدی:
نفت های اسیدی ، روشها ی کاهش اسیدیته، اسیدنفتنیک، استخراج بـا حـلال وباز یـابی آن، فرآینـد جداساز ی غشایی

مقدمه:
در سالها ی اخیر میزان برداشت از میادین نفتی اسیدی در سراسر جهان رو به افزایش است .این درحالی است که با توجه به ارزش اقتصادی پا یین نفت های اس یدی تکاپو ی بس یاری در بین کشورها ی نفتخیز جهت یافتن روشی جهت کاهش اسیدیته نفت خام صورت گرفته است.
از طرف دیگر کشورها ی دارا ی تکنولوژی ساخت پالایشگاهها از نفتهای اسـ یدی بـ ه دلیـ ل ارزش اقتصادی پا یین استقبال به عمل م ی آورند که البته آنها نیز در جـستجوی پ یـ دا کـردن روشـهایی جهـت پیشگیری از خوردگی ناش ی از اسیدیته در تجهیزات فرآیندی همانند سپراتورها ، مخازن ، خ طوط لولـه وبویلرها و نمک زداها می باشند.هر کدام از این روشها اعم از روشهای کاهش اسیدیته نفت خام ( مـستقیم عملیاتی) و روشهای پ یشگیرانه (غیر مستقیم کنترل ی ) نیاز به بررسی مجـزا و کامـل جهـت رسـیدن بـه هدف مطلوب دارند.
از این رو در این پایان نامه سعی شده است با توجه به اینکه کشورمان از جمله کشورهای نفت خیز جهان می باشد و اقتصاد نفتی بر روی اقتصاد کشور تاثیر مستقیم میگذارد در ابتدا مشکلات مربوطه بـهطور بنیادی مورد تحقیق قرار گرفته و سپس راهکارهای مختلف با توجه به شرایط بررسی و راهکارهـایی جهت کاهش اسیدیته نفت خام پیشنه اد شود. پیشنهاد جهـت بکـارگیری فرآینـد اسـتخراج بـا حـلال وبررسی امکان بکار گیری روشها ی جداساز ی غشا یی جهت بازیابی حلال در این پایان نامه مورد بحث قرارگرفته است که البته بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به عنوان فرایند تکمیلی جهتکاهش اسیدیته نفت خام به عنوان موضوع پایان نامه مورد تاکید قرار گرفته است.

نتیجه گیری:
نتایج این تحقیق به طور خلاصه در زیر آورده شده است:
 نفت ها ی اسیدی با ترکیبـات آلـی اسـ یدی بـا مشخـصات بـرش اسـیدی ((NBP:204 (C
،MW:162 gr/mol و(۳Density:868 (kg/m ) و همچنین ترکیبات سبک تـر ازآن بـه روشفرآیند ترک یبی استخراج-غشاء قابل شیرین سازی می باشند.
 نوع غشای انتخاب ی و آرایش غلاف ها به همراه ملاحظات فشاری ودما یی از عوامل تاثیر گذاردر فرآیندجداساز ی غشا یی می باشد.
 استفاده از محلول های ضد رسوب جهت جلوگیری از تـشکیل رسـوبات نمکـی و ترکیبـات هیدروکربنی در سطح غشاء با انجام آزمایشات مربوطه الزام ی م ی باشد.
 ازاشکالات موجود درطراح ی فرآیندترکیبی استخراج -غشاء عدم قابلیت انتقال آنـالیز تمـامی ترکیبات موجوددرفازاستخراج ، مهیا برای ورود به واحدRO (نـرم افـزارKMS ROPRO 7.0) به دلیل محدودیت نرم افزار می باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط