بررسی انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور در محیط های بزرگ – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:79
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور در محیط های بزرگ – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۳

° ۱ -۱) هدف ۴
° ۱ -۲)پیشینه تحقیق ۵
° ۱ -۳)روش کار و تحقیق ۷
فصل دوم : لایه مرزی ۸
۹ ° ۲ -۱- مقدمه
۱۰ ° ۲ -۲- ویژگی های عبور جریان از یک جسم
° ۲ -۳- ویژگی های لایه مرزی ۱۴
° ۲ – ۳ -۱- لایه مرزی آرام و متلاطم ۱۴
۱۷ ° ۲ -۴- ساختار لایه مرزی روی صفحه
۱۸ ° ۲ -۵- ضخامت لایه مرزی
۲۰ ° ۲ -۶- ضخامت جابجایی
۲۱ ° ۲ -۷- ضخامت مومنتوم
۲۲ ° ۲ -۸- معادلات جریان در لایه مرزی آرام
فصل سوم : نیرو و ضریب پسا ۲۶
۳ -۱- مقدمه ۲۷
۳ -۲- تعریف نیروی پسا و نیروی بالابرنده۲۸
۳ -۳- ضرایب نیروهای پسا و بالابرنده ۲۹
۳ -۴- انواع نیروی پسا ۳۱
۳ -۵-اثر شکل جسم در نیروی پسا ۳۳
۳ -۶- اثر تراکم پذیری سیال در نیروی پسا ۳۶
۳ ۷- -تاثیر زبری سطح بر نیروی پسا ۳۷
۳ -۸- روش های کاهش نیروی پسا ۳۸
۳ -۸-۱- کنترل قشر مرزی ۳۸
۳ -۸-۲- تغییر در ساختار قشر لایه مرزی ۴۰
فصل چهارم : آنـالیز درگ اصـطکاکی-پوسـته ای در انتقـال حـرارت جابجـایی اجباری مدل شناور در زیر آب
۴۳ ۴ -۱- مقدمه
۴۴ ۴ -۲- طرح مساله
۴۷ ۴ -۳- مدل سازی تئوری
۴۸ ۴ -۳-۱- مدل سازی تنش برشی در حالت لامینار
۴۹ ۴ -۳-۲- مدل سازی تنش برشی در حالت توربولانس
۵۰ ۴ -۳-۳- درگ اصطکاکی -پوسته ای کل
۵۱ ۴ -۴- نتایج و بحث
۵۱ ۴ -۴-۱- آنالیز تنش برشی
۵۳ ۴ -۴-۲- درگ اصطکاکی – پوسته ای به دست آمده
۵۵ ۴ -۴-۳- آنالیز ابعادی تجربی
۵۶ ۴ -۴-۴- مقایسه با نتایج Toussaint
۵۸ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵۹ ° نتیجه گیری
منابع و ماخذ ۶۰

فهرست منابع فارسی ۶۰

فهرست منابع لاتین ۶۱

چکیده:
این بررسی با آنالیز درگ اصطکاکی – پوسته ای برای شناور در زیر آب سر و کار دارد.اگرچه درگ  اصطکاکی – پوسته ای کمتر از درگ شکلی قابل توجه می باشد و دومی و تنها سهم دیگر درگ کلی  برای شناور در زیر آب می باشد.  این سوال پیش می آید که آیا گرادیان دمای مختلف بین دمای شناور زیر آب و دمای آب محیط می  تواند باعث تغییر توزیع تنش برشی و در نتیجه درگ پوسته ای بر روی سطح جسم شناور شود؟  هدف این مطالعه سنجیدن تاثیر گرادیان دما با استفاده از روابط مربوط به تئوری انتقال حرارت اجباری  می باشد . از یک مدل ساده شده در محدوده دمای آب۰۳ – ۲۰ درجه سانتیگراد مشاهده شده است که  سرعت شناور هر میزانی که باشد، با افزایش متوسط لایه مرزی حرارتی مشروط بر آنکه جریان لامینار  باشد ۵٫۳% کاهش در درگ پوسته ای اتفاق می افتد .  اگرچه اکثریت جریان واقعا توربولانس ( مغشوش ) می باشد ، آنالیز جریان توربولانس با این نتیجه مهم  سر و کار دارد که درگ اصطکاکی تابعی از سرعت زیر آب می باشد که امکان کاهش ۱٫۵ % درگ برای  شناگرهای سریع با سرعت بالای m/s 1 وجود دارد. در ضمن رابطه به دست آمده از ترم های دمای لایه  مرزی بین تنش برشی سطح و درگ اصطکاکی – پوسته ای می تواند به آسانی در موقعیت های زیر آب  استفاده شود.

مقدمه:
جریان سیال پیرامون اجسام غوطه ور در بسیاری از رشته های مهندسی از جمله مسائل مهم به شمار  میرود.ممکن است جسم غوطه ور ثابت و سیال اطراف آن در جریان باشد و یا بر عکس ، سیال ساکن  بوده ولی جسم غوطه ور در آن در حال حرکت باشد، یا اینکه ترکیبی از دو حالت فوق برقرار باشد، یعنی  هم جسم و هم سیال در حال حرکت باشند، در این حالت نیروئی بنام نیروی پس ا از طرف سیال به  جسم وارد می شود . در حقیقت نیروی پسا یکی از مهمترین نیروهائی است که در عمل دربعضی موارد  باید به حداکثر برسد ، ولی اغلب در مقابل اجسامی که در هوا و یا آب حرکت می کنندباعث مقاومت در  مقابل حرکت و صرف انرژی خواهد بود که در آنصورت کاهش آن صرفه جوئی زیادی در مصرف انرژی  خواهد داشت.  بعنوان مثال می توان حرکت ذرات کوچک شن ( در هوا یا در آب ) و بالاخره وجود ساختمانها و پله های  غوطه ور در آب یا هوا را نام برد .در تحلیل و طراحی این قبیل اجسام ، شناسائی نیروهای وارد از طرف  سیال اهمیت زیادی دارد .در حقیقت اهمیت این نیرو در بکارگیری آن است، بطوریکه گاهی اوقات نیاز  است که میزان این نیرو زیاد باشد تا بتوان از اثرات آن در جهت مورد نظر استفاده نمود و دربسیاری از  موارد نیز سعی می شود تا اندازه نیروی پسا بر روی اجسام به حداقل ممکن برسد که درزمینه کاهش  نیروی درگ بر روی اجسام تاکنون کارهای زیادی انجام گرفته است.

نتیجه گیری و پیشنهادات :
هدف اصلی این مطالعه محاسبه و کمی کردن تاثیر گرادیان دما بین بدن شناگر و دمای آب محیط روی  توزیع تنش برشی سطح و درگ اصطکاکی – پوسته ای بدست آمده از آن در محدوده دمای آّ استخر بین C02-30 بود. این بررسی با استفاده از فرم مدل سازی انتگرالی برای تئوری جریان جابجایی اجباری در  حالت لامینار و توربولانس بسط داده شد و با فرض خط جریانی بودن شناگر مورد بررسی قرار گرفت .  نتایج این مطالعه محدود به جریان یکنواخت می باشد . برای سرعت های مختلف شنا ، تنش برشی سطح  و درگ اصطکاکی – پوسته ای مورد بررسی قرار گرفت و در دو شکل گرافیکی و تحلیلی نشان داده شد.  به منظور کنترل درجه عملکرد در درگ اصطکاکی ، با تغییر دمای استخر، هر دو رژیم لامینار و  توربولانس مورد بررسی قرار گرفت. رژیم جریان لامینار شرایط بهتری برای افزایش عملکرد درگ  اصطکاکی تا ۳٫۵ % را ایجاد می کند که این نتیجه در تایید با تئوری لایه مرزی می باشد.  در مقابل عملکرد درگ اصطکاکی – پوسته ای در حالت توربولانس به طور قابل توجهی بستگی به عدد  رینولدز یا سرعت شناگر دارد. در حالت توربولانس و در سرعت های بالا در شنا،افزایش دمای متوسط  لایه مرزی در محدوده مورد نظر برای طول به اندازه کافی بلند، تا ۱٫۵% کاهش در درگ اصطکاکی به  وجود می آورد. آنالیزهای پارامتریک ابعادی، مقدار متوسط درگ اصطکاکی را در حدود N 02-22 نشان  می دهد. افزایش دمای استخر از ۲۰به۰ ۳ درجه باعث کاهش درگ اصطکاکی در حدود N 0.4 می شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط