بررسی بهینهسازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو به منظور تولید فولاد کیفی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:169
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

بررسی بهینهسازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو به منظور تولید فولاد کیفی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل اول – نگرشي به صنايع سنگآهن و فولاد در ايران و جهان 1
-1-1مقدمه 2
-2-1وضعيت صنايع فولادي در ايران و جهان 8
-1-2-1تاريخچه تحولات تكنولوژيكي احياي اكسيد آهن 10
-2-2-1احياء مستقيم اكسيد آهن خارج از كوره بلند 15
-3-2-1احياي مستقيم 16
-4-2-1اجزاء متشكله قيمت تمام شده فولاد 23
-5-2-1بررسي تغييرات قيمت سنگ آهن و زغال سنگ 24
-3-1بررسي وضعيت سنگ آهن در ايران و جهان 26
-1-3-1سنگ آهن در ايران 28
-1-1-3-1وضعيت زمين شناسي 28
-2-1-3-1وضعيت ذخاير 30
-3-1-3-1وضعيت توليد 37
-2-3-1سنگ آهن در جهان 41
41 – توليد1-2-3-1
-2-2-3-1پروژه هاي افزايش ظرفيت و توسعه 44
-3-2-3-1چشم انداز بازار بين المللي 46
-3-3-1سنگ آهن در صنعت فولاد 46
-1-3-3-1سنگ آهن مورد نياز براي تبديل به چدن و فولاد در كارخانههاي ايران 48
فصل دوم – نگاهي به مجتمع سنگ آهن چادرملو 55
-1-2مقدمه 56
-2-2موقعيت جغرافيايي 58
-3-2وضعيت زمين شناسي 60
-1-3-2كاني شناسي 60
-1-1-3-2مانيتيت 61
-2-1-3-2هماتيت 62
-3-1-3-2آپاتيت 62
-4-1-3-2ساير كانيها 62
-4-2خطوط فرآوري 63
-1-4-2مقدمه 63
-2-4-2واحد سنگ شكني و همگن سازي 67
-3-4-2واحد خردايش 67
-1-3-4-2خوراك دهندهها 67
-2-3-4-2آسياي نيمه خودشكن 67
-3-3-4-2سرند ارتعاشي از نوع سر كوتاه 68
-4-4-2واحد جداكننده مغناطيسي اوليه 68
-1-4-4-2جداكنندههاي مغناطيسي اوليه 69
-2-4-4-2كلاسيفاير 69
-3-4-4-2سرند گلابي 69
-5-4-2واحد توليد كنسانتره مغناطيسي 70
-1-5-4-2آسياي گلولهاي كروپ 70
-2-5-4-2هيدروسيكلونهاي مدار آسيا گلولهاي كروپ 70
-3-5-4-2جداكنندههاي مغناطيسي مدار شستشو 71
-4-5-4-2هيدروسيكلونهاي آبگير مدار آسياي گلولهاي كروپ 71
-5-5-4-2جداكنندههاي مغناطيسي رمق گير 72
-6-5-4-2جداكنندههاي مغناطيسي مدار شستشوي نهايي 72
-6-4-2واحد توليد كنسانتره با شدت مغناطيسي كم )غير مغناطيسي( 73
-1-6-4-2جداكننده مغناطيسي گراديان زياد 73
-2-6-4-2هيدروسيكلونهاي مدار جداكننده مغناطيسي گراديان زياد 74
-3-6-4-2آسياي گلولهاي سالا 74
-4-6-4-2تيكنر لاملي مدار جداكننده مغناطيسي گراديان زياد 75
-7-4-2واحد فسفرزدايي 75
-1-7-4-2تانكهاي آماده سازي پالپ مورد نياز فرآيند فلوتاسيون 75
-2-7-4-2سلولهاي فلوتاسيون 76
-3-7-4-2مواد شيميايي مورد مصرف در مدار فلوتاسيون 78
-4-7-4-2تانكهاي آماده سازي مواد شيميايي و پمپهاي مواد شيميايي مدار فلوتاسيون 78
-5-7-4-2تيكنر كنسانتره هماتيت 78
-8-4-2واحد فيلتراسيون كنسانتره آهن 79
-1-8-4-2تانك آماده سازي مواد جهت عمليات فيلتراسيون 79
79 – فيلتر2-8-4-2
-9-4-2تيكنرهاي باطله و بازيافت آب 80فهرست مطالب
فصل سوم – نگاهي به روشهاي پرعيارسازي سنگ آهن از طريق فلوتاسيون 82
-1-3مقدمه 83
-2-3فلوتاسيون معكوس كانسنگهاي آهن 83
-3-3فلوتاسيون كانسنگهاي آهن با كلكتورهاي آنيوني 87
فصل چهارم – نتايج آزمايشات فلوتاسيون انجام شده 92
-1-4مقدمه 93
-2-4شناسايي نمونه 94
94 XRD – آناليز1-2-4
96 XRF – آناليز2-2-4
-3-2-4آناليز جذب اتمي )96 (ASS
-4-2-4آناليز سرندي تر 96
-3-4دستگاه فلوتاسيون آزمايشگاهي مورد استفاده 97
-4-4طراحي آزمايشها 98
-5-4نتايج آزمايشها 101
-6-4تجزيه و تحليل نتايج آزمايشها 110
-1-6-4آزمايشهاي مربوط به كلكتور ) ASAMEبازداشتكننده 800گرم بر تن( 110
-2-6-4آزمايشهاي مربوط به كلكتور ) ASAMEبازداشتكننده 850گرم بر تن( 112
-3-6-4آزمايشهاي مربوط به كلكتور ) ASAMEبازداشتكننده 900گرم بر تن( 114
-4-6-4آزمايشهاي مربوط به كلكتور 116 ATRAC
-5-6-4آزمايشهاي مربوط به كلكتور 118 ATRAC+ASAME
فصل پنجم – نتيجهگيري و پيشنهادات 121
ضمائم 127
منابع 148
فهرست منابع فارسي 149
فهرست منابع لاتين 151
فهرست پايگاههاي اطلاع رساني 15

چكيده
كارخانه فرآوري چادرملو شامل سه خط توليد مـواز ي و مشـابه اسـت. در هـر خـط توليـد، كانـه هماتيت توسط يك مدار فلوتاسيون شامل مراحل اوليه، شستشو و رمق گير فرآور ي مـيشـود. بـا توجه به لزوم توليد كنسانتره سنگ آهن با كيفيت در كشور به منظور توانايي رقابت در سـطح بـين المللي و همچنين كاهش چالشهاي پيش رو و نياز به بهبود روزافزون كيفيت سنگ آهـن توليـدي كارخانه هاي فرآوري، بررسي بهبود وضعيت عمليـات فلوتاسـيون معكـوس هماتيـت در كارخانـه فرآوري سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت. به اين منظور 24آزمايش فلوتاسيون به روش ناپيوسته با اسـتفاده از سـلول دنـور 2ليتـري بـا pH حدود 7-8طراحي و اجرا شد. نمونه مورد استفاده از تانكي كـه قبـل از تانـكهـاي آمـاده سـازي خوراك خط فلوتاسيون هماتيت قرار داشت و هنوز هيچ نوع ماده شيميايي به آن افزوده نشده بـود، تهيه شد. در طراحي به عمل آمده جهت انجام آزمايشها، براي تعيين ميزان بهينه بازداشت كننده )سـيليكات ســديم( و نــوع و ميــزان مطلــوب كلكتــور )در بــين ســه كلكتــور ASAME ،ATRACو ،(ATRAC+ASAMEبر اساس طرح تك عاملي عمـل شـد. بنـابراين ابتـدا، مقـادير متفـاوت بازداشت كننده )در سه سطح 850 ،800و 900گرم بر تن( همراه با مقـادير متفـاوت از يـك نـوع كلكتور )كلكتور ASAMEدر چهار سطح 200 ،150 ،100و 250گرم بر تن( آزمايش شـدند تـا ميزان بهينه بازداشتكننده از يك سو و از سوي ديگر ميزان بهينه كلكتور ASAMEشناخته شود. سپس دو نـوع كلكتـور ديگـر ) ATRACو (ATRAC+ASAMEدر شـش سـطح متفـاوت ) 300 ،250 ،200 ،150 ،100و 350گرم بر تن( با مقدار بهينه بازداشـتكننـده آزمـايش شـدند تـا ميزان و نوع مطلوب كلكتور نيز تعيين شود. بر اساس نتايج اين آزمايشات، ميزان بهينه مصرف بازداشت كننده )سيليكات سديم(، 850گـرم بـر تن و حالت مطلوب و بهينه مصرف كلكتور، ATRAC+ASAMEبه مقدار 250گرم بر تن بـه دست آمد. در حال حاضر در كارخانه فرآوري سنگ آهن چادرملو، از سيليكات سديم به ميـزان 800گـرم بـر تن به عنوان بازداشتكننده و از ALKE+ATRACبه مقدار 250گرم بر تن اسـتفاده مـيشـود. عيار آهن و فسفر در اين حالت بـه ترتيـب %62-%64و %0/051-%0/060و بازيـابي آهـن حـدود %75است.اين در حالي است كه ميزان عيار و بازيابي آهن در حالت بهينه آزمايشات فلوتاسـيون انجـام شـده، %85/66و %98/2ميباشد كه نتيجه بهتري نسبت به نتايج به دست آمده از فلوتاسـيون در كارخانـه فرآوري چادرملو ميباشد. به اين ترتيب به نظر ميرسد مشخصات حالت بهينه آزمايشات ميتواند به عنـوان يكـي از راههـاي احتمالي بهبود هر چه بيشتر وضعيت فلوتاسيون در اين كارخانه مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد.
كلمات كليدي: هماتيت، آپاتيت، فلوتاسيون معكوس، كلكتور مخلوط، چادرملو

مقدمه
صنايع فولادي جهان در حال حاضر موج دوم توليد فولاد را سپري ميكنند كه پيشبيني ميشود تـا حدود سه سال آينده، دوران آرامش توليد اين ماده فرا برسد. در اين صورت افزايش عرضه نسـبت به تقاضا را براي فولاد و در نتيجه سنگ آهن شاهد خواهيم بود. شرايطي كه برعكس شرايط حاكم بر بازارهاي امروز جهاني است. بنابراين كيفيت سنگ آهن و كنسانتره ايـن محصـولات در فـروش آنها به شدت تاثيرگذار خواهد بود. با عنايت به اين موضوع صنايع سنگ آهن كشور نيز بايد به سمت توليد كنسانتره بـا كيفيـت پـيش بروند تا در آينده و در شرايط رقابت در سطح بين المللي، با چالشهاي كمتري مواجه شوند. با توجه به لزوم اتخاذ اين رويكرد در معادن كشور و در نتيجه نياز به بهبود روزافزون كيفيت سنگ آهن توليدي كارخانه هاي فرآوري، بررسي بهبود وضعيت عمليات فلوتاسيون معكوس هماتيت در كارخانه فرآوري سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت

نتيجه گيري
در حال حاضر در كارخانه فرآوري سنگ آهن چادرملو، از سيليكات سديم به ميـزان 800گـرم بـر تن به عنوان بازداشتكننده و از ALKE+ATRACبه مقدار 250گرم بر تن اسـتفاده مـيشـود. عيار آهن و فسفر در اين حالت بـه ترتيـب %62-%64و %0/051-%0/060و بازيـابي آهـن حـدود %75است. اين در حالي است كه ميزان عيار آهن و فسفر در حالت بهينه آزمايشـات فلوتاسـيون انجـام شـده، %85/66و %0/22و ميزان بازيابي آهن %98/2ميباشد كـه از لحـاظ عيـار و بازيـابي آهـن، نتيجـه بهتري نسبت به نتايج به دست آمده از فلوتاسيون در كارخانه فرآوري چادرملو ميباشد. به اين ترتيب به نظر ميرسد مشخصات حالت بهينه آزمايشات ميتواند به عنـوان يكـي از راههـاي احتمالي بهبود هر چه بيشتر وضعيت فلوتاسيون در اين كارخانه مورد بررسي و آزمايش قرار گيرد. از سوي ديگر نوآوريهايي كه در جهت حذف عناصر قليايي به منظور توليد كنسانترههاي مناسـب براي خطوط توليد فولاد كيفي در كشورهاي پيشرفته مثل شـركت LKABدر سـوئد انجـام شـده است، بهتر است در كارخانههاي داخلي استفاده شود. LKABبا داشتن يك كوره آزمايشي پايلوت، كنسانتره و گندله توليدي خـود را آزمـايش كـرده و بهترين شرايط را به خريداران اعلام ميكند و ارزش افزوده بيشتري را ايجاد ميكند. به همين علت كنسانتره و گندلههاي توليدي سوئد، گرانتر از ساير كشورها ميباشد. از سوي ديگر هماكنون صنايع فولادي جهان موج دوم توليد فولاد را سپري ميكنند كـه پـيشبينـي ميشود تا حدود سه سال آينده، دوران آرامش توليد اين ماده فرا برسـد. در ايـن صـورت افـزايش عرضه نسبت به تقاضا را براي فولاد و در نتيجه سنگ آهن شاهد خواهيم بود. شرايطي كه برعكس شرايط حاكم بر بازارهاي امروز جهاني است. بنابراين كيفيـت سـنگ آهـن و كنسـانتره توليـدي در فروش آن به شدت تاثيرگذار خواهد بود. با عنايت به اين موضوع صنايع سنگ آهن كشور نيز بايد به سمت توليد كنسانتره بـا كيفيـت پـيش بروند تا در آينده و در شرايط رقابت در سطح بين المللي، با چالشهاي كمتري مواجه شوند. همانطور كه در فصل اول بيان شد، با از بين رفتن نياز كشور بـه واردات سـنگ آهـن از خـارج در سالهاي اخير، از اين پس دغدغه تامين مواد اوليـه آهـندار بهـرهبـرداران كـورههـاي بلنـد، احيـاء مستقيم، كورههاي قوس الكتريكي برطرف شده و مشكلي از اين لحاظ نخواهنـد داشـت. بنـابراين بهتر است بهرهبرداران با بررسيهاي فني و كيفي و بازگو كردن افزايش انتظارات خـود از مسـئولان محترم معدني كشور، موجب ارتقاء كيفي كنسـانتره و گندلـه توليـدي شـوند. ايـن ارتبـاط موجـب خواهد شد تا متخصصين معدني با انتخاب فرآيند مناسب تغليظ بتواننـد در جهـت بـرآورد نمـودن انتظارات متالورژها از لحاظ مواد اوليه آهندار همت گمارند. لذا شايسته نيست در طرحهاي توسعه خطوط تغليظ معادن سنگ آهن ايران از تكنولوژيهاي 20سال قبل، بدون اعمال دانسـتههـاي روز كه بر مبناي تحقيقات پرهزينه كاربردي به دست آمده است، استفاده شود

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت