بررسی بهینهسازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو به منظور تولید فولاد کیفی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:169
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

بررسی بهینهسازی خط تغلیظ کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو به منظور تولید فولاد کیفی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل اول – نگرشی به صنایع سنگآهن و فولاد در ایران و جهان ۱
-۱-۱مقدمه ۲
-۲-۱وضعیت صنایع فولادی در ایران و جهان ۸
-۱-۲-۱تاریخچه تحولات تکنولوژیکی احیای اکسید آهن ۱۰
-۲-۲-۱احیاء مستقیم اکسید آهن خارج از کوره بلند ۱۵
-۳-۲-۱احیای مستقیم ۱۶
-۴-۲-۱اجزاء متشکله قیمت تمام شده فولاد ۲۳
-۵-۲-۱بررسی تغییرات قیمت سنگ آهن و زغال سنگ ۲۴
-۳-۱بررسی وضعیت سنگ آهن در ایران و جهان ۲۶
-۱-۳-۱سنگ آهن در ایران ۲۸
-۱-۱-۳-۱وضعیت زمین شناسی ۲۸
-۲-۱-۳-۱وضعیت ذخایر ۳۰
-۳-۱-۳-۱وضعیت تولید ۳۷
-۲-۳-۱سنگ آهن در جهان ۴۱
۴۱ – تولید۱-۲-۳-۱
-۲-۲-۳-۱پروژه های افزایش ظرفیت و توسعه ۴۴
-۳-۲-۳-۱چشم انداز بازار بین المللی ۴۶
-۳-۳-۱سنگ آهن در صنعت فولاد ۴۶
-۱-۳-۳-۱سنگ آهن مورد نیاز برای تبدیل به چدن و فولاد در کارخانههای ایران ۴۸
فصل دوم – نگاهی به مجتمع سنگ آهن چادرملو ۵۵
-۱-۲مقدمه ۵۶
-۲-۲موقعیت جغرافیایی ۵۸
-۳-۲وضعیت زمین شناسی ۶۰
-۱-۳-۲کانی شناسی ۶۰
-۱-۱-۳-۲مانیتیت ۶۱
-۲-۱-۳-۲هماتیت ۶۲
-۳-۱-۳-۲آپاتیت ۶۲
-۴-۱-۳-۲سایر کانیها ۶۲
-۴-۲خطوط فرآوری ۶۳
-۱-۴-۲مقدمه ۶۳
-۲-۴-۲واحد سنگ شکنی و همگن سازی ۶۷
-۳-۴-۲واحد خردایش ۶۷
-۱-۳-۴-۲خوراک دهندهها ۶۷
-۲-۳-۴-۲آسیای نیمه خودشکن ۶۷
-۳-۳-۴-۲سرند ارتعاشی از نوع سر کوتاه ۶۸
-۴-۴-۲واحد جداکننده مغناطیسی اولیه ۶۸
-۱-۴-۴-۲جداکنندههای مغناطیسی اولیه ۶۹
-۲-۴-۴-۲کلاسیفایر ۶۹
-۳-۴-۴-۲سرند گلابی ۶۹
-۵-۴-۲واحد تولید کنسانتره مغناطیسی ۷۰
-۱-۵-۴-۲آسیای گلولهای کروپ ۷۰
-۲-۵-۴-۲هیدروسیکلونهای مدار آسیا گلولهای کروپ ۷۰
-۳-۵-۴-۲جداکنندههای مغناطیسی مدار شستشو ۷۱
-۴-۵-۴-۲هیدروسیکلونهای آبگیر مدار آسیای گلولهای کروپ ۷۱
-۵-۵-۴-۲جداکنندههای مغناطیسی رمق گیر ۷۲
-۶-۵-۴-۲جداکنندههای مغناطیسی مدار شستشوی نهایی ۷۲
-۶-۴-۲واحد تولید کنسانتره با شدت مغناطیسی کم )غیر مغناطیسی( ۷۳
-۱-۶-۴-۲جداکننده مغناطیسی گرادیان زیاد ۷۳
-۲-۶-۴-۲هیدروسیکلونهای مدار جداکننده مغناطیسی گرادیان زیاد ۷۴
-۳-۶-۴-۲آسیای گلولهای سالا ۷۴
-۴-۶-۴-۲تیکنر لاملی مدار جداکننده مغناطیسی گرادیان زیاد ۷۵
-۷-۴-۲واحد فسفرزدایی ۷۵
-۱-۷-۴-۲تانکهای آماده سازی پالپ مورد نیاز فرآیند فلوتاسیون ۷۵
-۲-۷-۴-۲سلولهای فلوتاسیون ۷۶
-۳-۷-۴-۲مواد شیمیایی مورد مصرف در مدار فلوتاسیون ۷۸
-۴-۷-۴-۲تانکهای آماده سازی مواد شیمیایی و پمپهای مواد شیمیایی مدار فلوتاسیون ۷۸
-۵-۷-۴-۲تیکنر کنسانتره هماتیت ۷۸
-۸-۴-۲واحد فیلتراسیون کنسانتره آهن ۷۹
-۱-۸-۴-۲تانک آماده سازی مواد جهت عملیات فیلتراسیون ۷۹
۷۹ – فیلتر۲-۸-۴-۲
-۹-۴-۲تیکنرهای باطله و بازیافت آب ۸۰فهرست مطالب
فصل سوم – نگاهی به روشهای پرعیارسازی سنگ آهن از طریق فلوتاسیون ۸۲
-۱-۳مقدمه ۸۳
-۲-۳فلوتاسیون معکوس کانسنگهای آهن ۸۳
-۳-۳فلوتاسیون کانسنگهای آهن با کلکتورهای آنیونی ۸۷
فصل چهارم – نتایج آزمایشات فلوتاسیون انجام شده ۹۲
-۱-۴مقدمه ۹۳
-۲-۴شناسایی نمونه ۹۴
۹۴ XRD – آنالیز۱-۲-۴
۹۶ XRF – آنالیز۲-۲-۴
-۳-۲-۴آنالیز جذب اتمی )۹۶ (ASS
-۴-۲-۴آنالیز سرندی تر ۹۶
-۳-۴دستگاه فلوتاسیون آزمایشگاهی مورد استفاده ۹۷
-۴-۴طراحی آزمایشها ۹۸
-۵-۴نتایج آزمایشها ۱۰۱
-۶-۴تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشها ۱۱۰
-۱-۶-۴آزمایشهای مربوط به کلکتور ) ASAMEبازداشتکننده ۸۰۰گرم بر تن( ۱۱۰
-۲-۶-۴آزمایشهای مربوط به کلکتور ) ASAMEبازداشتکننده ۸۵۰گرم بر تن( ۱۱۲
-۳-۶-۴آزمایشهای مربوط به کلکتور ) ASAMEبازداشتکننده ۹۰۰گرم بر تن( ۱۱۴
-۴-۶-۴آزمایشهای مربوط به کلکتور ۱۱۶ ATRAC
-۵-۶-۴آزمایشهای مربوط به کلکتور ۱۱۸ ATRAC+ASAME
فصل پنجم – نتیجهگیری و پیشنهادات ۱۲۱
ضمائم ۱۲۷
منابع ۱۴۸
فهرست منابع فارسی ۱۴۹
فهرست منابع لاتین ۱۵۱
فهرست پایگاههای اطلاع رسانی ۱۵

چکیده
کارخانه فرآوری چادرملو شامل سه خط تولید مـواز ی و مشـابه اسـت. در هـر خـط تولیـد، کانـه هماتیت توسط یک مدار فلوتاسیون شامل مراحل اولیه، شستشو و رمق گیر فرآور ی مـیشـود. بـا توجه به لزوم تولید کنسانتره سنگ آهن با کیفیت در کشور به منظور توانایی رقابت در سـطح بـین المللی و همچنین کاهش چالشهای پیش رو و نیاز به بهبود روزافزون کیفیت سنگ آهـن تولیـدی کارخانه های فرآوری، بررسی بهبود وضعیت عملیـات فلوتاسـیون معکـوس هماتیـت در کارخانـه فرآوری سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت. به این منظور ۲۴آزمایش فلوتاسیون به روش ناپیوسته با اسـتفاده از سـلول دنـور ۲لیتـری بـا pH حدود ۷-۸طراحی و اجرا شد. نمونه مورد استفاده از تانکی کـه قبـل از تانـکهـای آمـاده سـازی خوراک خط فلوتاسیون هماتیت قرار داشت و هنوز هیچ نوع ماده شیمیایی به آن افزوده نشده بـود، تهیه شد. در طراحی به عمل آمده جهت انجام آزمایشها، برای تعیین میزان بهینه بازداشت کننده )سـیلیکات ســدیم( و نــوع و میــزان مطلــوب کلکتــور )در بــین ســه کلکتــور ASAME ،ATRACو ،(ATRAC+ASAMEبر اساس طرح تک عاملی عمـل شـد. بنـابراین ابتـدا، مقـادیر متفـاوت بازداشت کننده )در سه سطح ۸۵۰ ،۸۰۰و ۹۰۰گرم بر تن( همراه با مقـادیر متفـاوت از یـک نـوع کلکتور )کلکتور ASAMEدر چهار سطح ۲۰۰ ،۱۵۰ ،۱۰۰و ۲۵۰گرم بر تن( آزمایش شـدند تـا میزان بهینه بازداشتکننده از یک سو و از سوی دیگر میزان بهینه کلکتور ASAMEشناخته شود. سپس دو نـوع کلکتـور دیگـر ) ATRACو (ATRAC+ASAMEدر شـش سـطح متفـاوت ) ۳۰۰ ،۲۵۰ ،۲۰۰ ،۱۵۰ ،۱۰۰و ۳۵۰گرم بر تن( با مقدار بهینه بازداشـتکننـده آزمـایش شـدند تـا میزان و نوع مطلوب کلکتور نیز تعیین شود. بر اساس نتایج این آزمایشات، میزان بهینه مصرف بازداشت کننده )سیلیکات سدیم(، ۸۵۰گـرم بـر تن و حالت مطلوب و بهینه مصرف کلکتور، ATRAC+ASAMEبه مقدار ۲۵۰گرم بر تن بـه دست آمد. در حال حاضر در کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو، از سیلیکات سدیم به میـزان ۸۰۰گـرم بـر تن به عنوان بازداشتکننده و از ALKE+ATRACبه مقدار ۲۵۰گرم بر تن اسـتفاده مـیشـود. عیار آهن و فسفر در این حالت بـه ترتیـب %۶۲-%۶۴و %۰/۰۵۱-%۰/۰۶۰و بازیـابی آهـن حـدود %۷۵است.این در حالی است که میزان عیار و بازیابی آهن در حالت بهینه آزمایشات فلوتاسـیون انجـام شـده، %۸۵/۶۶و %۹۸/۲میباشد که نتیجه بهتری نسبت به نتایج به دست آمده از فلوتاسـیون در کارخانـه فرآوری چادرملو میباشد. به این ترتیب به نظر میرسد مشخصات حالت بهینه آزمایشات میتواند به عنـوان یکـی از راههـای احتمالی بهبود هر چه بیشتر وضعیت فلوتاسیون در این کارخانه مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.
کلمات کلیدی: هماتیت، آپاتیت، فلوتاسیون معکوس، کلکتور مخلوط، چادرملو

مقدمه
صنایع فولادی جهان در حال حاضر موج دوم تولید فولاد را سپری میکنند که پیشبینی میشود تـا حدود سه سال آینده، دوران آرامش تولید این ماده فرا برسد. در این صورت افزایش عرضه نسـبت به تقاضا را برای فولاد و در نتیجه سنگ آهن شاهد خواهیم بود. شرایطی که برعکس شرایط حاکم بر بازارهای امروز جهانی است. بنابراین کیفیت سنگ آهن و کنسانتره ایـن محصـولات در فـروش آنها به شدت تاثیرگذار خواهد بود. با عنایت به این موضوع صنایع سنگ آهن کشور نیز باید به سمت تولید کنسانتره بـا کیفیـت پـیش بروند تا در آینده و در شرایط رقابت در سطح بین المللی، با چالشهای کمتری مواجه شوند. با توجه به لزوم اتخاذ این رویکرد در معادن کشور و در نتیجه نیاز به بهبود روزافزون کیفیت سنگ آهن تولیدی کارخانه های فرآوری، بررسی بهبود وضعیت عملیات فلوتاسیون معکوس هماتیت در کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت

نتیجه گیری
در حال حاضر در کارخانه فرآوری سنگ آهن چادرملو، از سیلیکات سدیم به میـزان ۸۰۰گـرم بـر تن به عنوان بازداشتکننده و از ALKE+ATRACبه مقدار ۲۵۰گرم بر تن اسـتفاده مـیشـود. عیار آهن و فسفر در این حالت بـه ترتیـب %۶۲-%۶۴و %۰/۰۵۱-%۰/۰۶۰و بازیـابی آهـن حـدود %۷۵است. این در حالی است که میزان عیار آهن و فسفر در حالت بهینه آزمایشـات فلوتاسـیون انجـام شـده، %۸۵/۶۶و %۰/۲۲و میزان بازیابی آهن %۹۸/۲میباشد کـه از لحـاظ عیـار و بازیـابی آهـن، نتیجـه بهتری نسبت به نتایج به دست آمده از فلوتاسیون در کارخانه فرآوری چادرملو میباشد. به این ترتیب به نظر میرسد مشخصات حالت بهینه آزمایشات میتواند به عنـوان یکـی از راههـای احتمالی بهبود هر چه بیشتر وضعیت فلوتاسیون در این کارخانه مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. از سوی دیگر نوآوریهایی که در جهت حذف عناصر قلیایی به منظور تولید کنسانترههای مناسـب برای خطوط تولید فولاد کیفی در کشورهای پیشرفته مثل شـرکت LKABدر سـوئد انجـام شـده است، بهتر است در کارخانههای داخلی استفاده شود. LKABبا داشتن یک کوره آزمایشی پایلوت، کنسانتره و گندله تولیدی خـود را آزمـایش کـرده و بهترین شرایط را به خریداران اعلام میکند و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد میکند. به همین علت کنسانتره و گندلههای تولیدی سوئد، گرانتر از سایر کشورها میباشد. از سوی دیگر هماکنون صنایع فولادی جهان موج دوم تولید فولاد را سپری میکنند کـه پـیشبینـی میشود تا حدود سه سال آینده، دوران آرامش تولید این ماده فرا برسـد. در ایـن صـورت افـزایش عرضه نسبت به تقاضا را برای فولاد و در نتیجه سنگ آهن شاهد خواهیم بود. شرایطی که برعکس شرایط حاکم بر بازارهای امروز جهانی است. بنابراین کیفیـت سـنگ آهـن و کنسـانتره تولیـدی در فروش آن به شدت تاثیرگذار خواهد بود. با عنایت به این موضوع صنایع سنگ آهن کشور نیز باید به سمت تولید کنسانتره بـا کیفیـت پـیش بروند تا در آینده و در شرایط رقابت در سطح بین المللی، با چالشهای کمتری مواجه شوند. همانطور که در فصل اول بیان شد، با از بین رفتن نیاز کشور بـه واردات سـنگ آهـن از خـارج در سالهای اخیر، از این پس دغدغه تامین مواد اولیـه آهـندار بهـرهبـرداران کـورههـای بلنـد، احیـاء مستقیم، کورههای قوس الکتریکی برطرف شده و مشکلی از این لحاظ نخواهنـد داشـت. بنـابراین بهتر است بهرهبرداران با بررسیهای فنی و کیفی و بازگو کردن افزایش انتظارات خـود از مسـئولان محترم معدنی کشور، موجب ارتقاء کیفی کنسـانتره و گندلـه تولیـدی شـوند. ایـن ارتبـاط موجـب خواهد شد تا متخصصین معدنی با انتخاب فرآیند مناسب تغلیظ بتواننـد در جهـت بـرآورد نمـودن انتظارات متالورژها از لحاظ مواد اولیه آهندار همت گمارند. لذا شایسته نیست در طرحهای توسعه خطوط تغلیظ معادن سنگ آهن ایران از تکنولوژیهای ۲۰سال قبل، بدون اعمال دانسـتههـای روز که بر مبنای تحقیقات پرهزینه کاربردی به دست آمده است، استفاده شود

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط