بررسی تأثیر آب بر روی طراحی ونتایج انفجار در معدن سنگ آهن چغارت – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:154
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

بررسی تأثیر آب بر روی طراحی ونتایج انفجار در معدن سنگ آهن چغارت – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
1 چكيده
2 مقدمه
3 فصل اول – زمين شناسي كانسار سنگ آهن چغارت
1-1- زمين شناسي منطقه 4
1-2- خصوصيات ژئوتكنيكي منطقه چغارت 4
1-2-1- بلوك تكتونيكي شمال شرقي 6
1-2- 2- بلوك تكتونيكي جنوب شرقي 6
1-2- 3- بلوك تكتونيكي جنوب غربي 6
1-2- 4- بلوك تكتونيكي شمال غربي 7
فصل دوم – وضعيت هيدرولوژي منطقه و معدن چغارت 8
2-1- مقدمه 9
2-2- سازندهاي آبدار منطقه 9
2-2-1- رسوبات كواترنر 9
2-2-2- رسوبات پالئوژن _نئوژن 10
2-2-3- كمپلكس آبدار كرتاسه 10
2-2-4- كمپلكس آبدار پروتوزوئيك 10
2-3- وضعيت آب و هواي 10
2-4- حجم عمليات اكتشافي سنگ آهن و آب هاي زيرزميني در معدن چغارت و اطراف آن 13
2-4-1 – آنومالي شمالي 13
2-4-2 – چغارت 15
2-5- مشخصات و ويژگي هاي افق هاي مواجه با مشكل آب 17
2-6- شكل حضور آب براساس مشاهدات عيني 17
2-6-1- افق هاي پايين معدن 18
2-6-2- آب هاي موجود در چال هاي حفاري 18
2-6-3- تركيب شيميايي آب هاي موجود در معدن 18
2-6-4- آبريزها 19
2-7- تجزيه و تحليل منشأ آب هاي مزاحم 20
2-8- مشكلات فعلي آب در معدن 23
2-8-1- مشكلات موجود در ارتباط با حفاري 23
2-8-2- مشكلات موجود در ارتباط با انفجار 23
2-8-3- مشكلات موجود در ارتباط با بارگيري و استخراج 24
2-9- بررسي وضعيت آب كف پيت معدن چغارت 25
فصل سوم – تئوري، مكانيزم و مدل هاي انفجار 28
3-1- مقدمه 29
3-2- انفجار 29
3-3- انتشار موج ضربه 33
3-4- انبساط گاز 35
3-5 – جابه جايي توده سنگ 43
3-6- مدل هاي ارائه شده در تخمين قطعات سنگ پس از عمليات انفجار و بررس ي كارآ ييآنها در معدن چغارت 49
فصل چهارم – بررسي عمليات انفجار در بلوك هاي آبدارمعدن چغارت 75
4-1- مقدمه 76
4-2- بلوك 48-1075 78
4-2-1-1- وضعيت آب بلوك 48-1075 78
4-2-1-2- نتايج حاصل از انفجار48-1075 80
4-2-2- بلوك46-1075 81
4-2-2-1- وضعيت آب بلوك 46-1075 81
4-2-2-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 46- 1075 83
4-2-3- بلوك 26-1075 84
4-2-3-1- وضعيت آب بلوك26-1075 84
4-2-3-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك26-1075 87
4-2-4- بلوك54-1075 88
4-2-4-1- وضعيت آب بلوك 54-1075 88
4-2-4-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 54-1075 90
4-2-5- بلوك 42-1075 92
4-2-5-1- وضعيت آب بلوك42-1075 92
4-2-5-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 42-1075 95
4-2-6- بلوك 38-1075 96
4-2-6-1- وضعيت آب بلوك 38-1075 96
4-2-6-2- نتايج حاصل از انفجار بلوك 38-1075 99
4-2-7- بلوك58-1075، 56-1975،50-1075،44-1075،30-1075،52-1075 85 100
فصل پنجم – تحليل تأثير آب در پارامترهاي حفاري وانفجار 102
5-1- مقدمه 103
5-2- مواد منفجره 103
5-2-1- مواد منفجره غير مقاوم در برابر آب 103
5-2-1-1- آنفو 104
5-2-2- مواد منفجره مقاوم در برابر آب 104
5-2-2-1- ماده منفجره ژله اي يا دوغابي 105
5-2-2-2- مواد منفجره امولسيوني 105
5-2-2-3- ديناميت 106
5-3- قطر چال ها 106
5-4- بار سنگ 108
5-5- فاصله طولي بين دو چال مجاور در يك رديف 110
5-6- عمق چال 111
5-7- اضافه حفاري 112
5-8- گل گذاري 113
5-8-1- طول گل گذاري در دهانه چال اصلي 114
5-8-2- اندازه مواد گل گذاري 115
5-9- خرج ويژه 115
5-10- حفاري ويژه 117
فصل ششم – راه كارهاي موثر براي حل مشكل آب در عمليات انفجار با توجه به شرايط هيدرولوژي و ژئو تكنيكي 119
6-1- مقدمه 120
6-2- استفاده از مواد منفجره ضد آب 120
6-3- خارج كردن آب بطور كامل از داخل بلوك هاي انفجاري و كف پيت 121
6-4- خارج كردن آب به صورت مقطعي از بلوك هاي انفجار 123
6-4-1 – استفاده از چال هاي مورب در كف بلوك انفجاري 123
6-4-2 – استفاده از برش در بلوك انفجاري 125
6-5- خشك كردن چال هاي انفجاري و استفاده از آنفو 127
6-5-1- آبكشي از چال هاي انفجاري، استفاده از پوشش پلاستيكي و ماده منفجره آنفو 127
6-5-2- آبكشي از چال هاي انفجاري ، استفاده از لوله پلي اتيلن و ماده منفجره آنفو 127
6-5-3- حفاري چال هاي افقي و مورب متقاطع 129
6-5 -4- حفاري چال هاي افقي و مورب غير متقاطع 131
6-5-5- حفاري چال هاي افقي 134
137 نتيجه گير يو پيشنهادات
138 فهرست منابع فارسي
139 فهرست منابع غير فارسي
140 چكيده انگليسي

چكيده
در اين پايان نامه، تاثير وجود آب در عمليات انفجار مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده كه با تغيير ارتفـاع آب داخـلچال ها، طراحي و نتايج كليه مراحل نيز تغيير مي كند . پيت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردي مورد بررسـيقرار گرفته است. مدل هاي مختلف ارائه شده در دنيا با توجه به شرايط موجود در معدن چغارت و شرايط موجود در كشور بـهلحاظ كيفيت و نوع مواد منفجره توليدي ارزيابي شده است. تعدادي از بلوك هاي انفجاري آبدار و بدون آب در معدن چغـارتانتخاب و ميزان آب داخل اين بلوك ها، پارامترهاي طراحي و نتايج حاصل از عمليات انفجار مورد بررسي، تجزيه و تحليل قـرارگرفته است . در اين تحقيق با استفاده از روش ها، داده هاي عملي و نتايج حاصـل از عمليـات حفـاري و انفجـار بلـوك هـاياستخراجي آبدار و بدون آب، تأثير آب بر پارامترهاي اصلي الگوهاي حفاري وانفجار مورد بررسي قرار گرفته و راه كارهـايي ارائـهشده كه علاوه بر كاهش هزينه، نتايج حاصل از انفجار را نيز بهبود بخـشد. درنهايـت بـا توجـه بـه وضـعيت زمـين شناسـي،هيدرولوژي و سيستم هاي درزه وشكاف ها در معدن چغارت بهترين طرح حفاري و انفجار ارائه شده كـه عـلاوه بـر كـاهشهزينه هاي عمليات حفاري و انفجار(حفاري ويژه، خرج ويژه و استفاده از آنفو به جاي ماده منفجـره دوغـابي) در بلـوك هـايآبدار، نتايج حاصل از انفجار (ميزان خردايش سنگ و پاشنه پله) را نيز بهبود مي بخشد.
طرح ارائه شده در اين پايان نامه را مي توان با تغييراتي كه بستگي به شرايط زمين شناسي، هيدرولوژي و سيـستم هـايدرزه و شكاف ها دارد، در معادن ديگر نيز به كار برد.

مقدمه
مواد معدني مختلف طي ميليون ها سال توسط فرآيندهاي كاني سازي ايجاد شده و انسان با توجه بـه نيازهـاي خـود درطول ساليان زياد آنها را كشف و استخراج كرده است. براي استخراج مواد معدني به صورت روباز يا زير زميني بايد يـك سـريعمليات پايه اي انجام شودكه خرج گذاري و انفجار چال هاي حفر شده، يكي از بارزترين آنها است. هدف از انفجار، تنهـا خـردكردن بخشي از سنگ و جابه جا شدن آن نيست، بلكه انفجار بايد با كمترين هزينه انجام شود. انفجار يكي از مهم ترين مراحلدر عمليات استخراج است و بر تمامي مراحل بعدي شامل بارگيري، حمل، سنگ شكني، آماده سازي و عمليات انفجار بلـوكهاي پيرامون، به صورت مستقيم و غير مستقيم تأثير مـي گـذارد. وجـود آب، تمـامي پارامترهـاي طراحـي را در عمليـاتاستخراج تحت تأثير قرارمي دهد، به گونه اي كه ميزان وجود آب در فضاي داخل چال هاي انفجاري حتي در نحـوه طراحـيعمليات حفاري و انفجار نيز تاثير مي گذارد. وجود آب معمولاً عمليات معدن كاري را با مشكل مواجه مـي كنـد و در مـواقعيحتي باعث تعطيلي معادن مي شود. هزينه عمليات انفجار در معادني كه با مشكل آب مواجه هستند بالا است و درصورتي كهقيمت ماده معدني كم باشد، ممكن است عمليات استخراج توجيه اقتصادي نداشته باشـد. در حـال حاضـر بـه دليـل توليـدماشين آلات با قدرت و ظرفيت بالاتر و همچنين نياز رو به رشد بازار جهاني به مواد اوليه، عمق معادن روباز افزايش يافته و هـرچه اين عمق بيشتر شود احتمال برخورد با آب در بلوك ها و يا افزايش ميزان آب موجود در معدن بيشتر مي شود. بنـابر ايـنبررسي وضعيت آب موجود در معادن بويژه در بلوك هاي استخراجي اهميت زيادي دارد. در بلوك هاي استخراجي بدون آبطراحي الگو هاي حفاري و انفجار تغييرات زيادي ندارد ولي در بلوك هاي آبدار با توجه به ميزان آب داخل هر بلـوك طراحـيالگوي حفاري و انفجار متفاوت مي باشد.

نتيجه گيري و پيشنهادات
اهميت مطالعه و تحقيق بر روي هيدرولوژي معادن يكي از مهم تـرين بررسـي هـا در زمـان اكتـشاف و حـين عمليـاتاستخراج مي باشد. در معادني كه آب وجود داشته باشد علاوه بر تأثير آن بر روي كليه مراحل استخراج، بيش ترين تـأثير را بـرعمليات انفجار مي گذارد. به طور كلي عمليات انفجار در بلوك هاي آبدار به دو بخش تقسيم مي گردد. بخش اول چـال هـايآبداري كه ميزان آب موجود در آنها توسط عمليات آبكشي قابل كنترل باشد، كه در اين بخـش كليـه پارامترهـاي حفـاري وانفجار مانند پارامترهاي چال هاي خشك مي باشد. بخش دوم چال هاي آبداري كه ميزان آب داخـل آنهـا توسـط عمليـاتآبكشي قابل كنترل نباشد، در اين بخش كليه پارامترهاي طراحي (قطر چال، نوع ماده منفجره، خرج ويژه، حفاري ويژه، اضـافهحفاري، طول گل گذاري سر چال و) و نتايج انفجار (خردشدگي ، پرتاب سنگ، لرزش زمين، انفجار هوا، پس زدگي) تحـتتأثير آب قرار مي گيرد. استفاده از مواد منفجره ضد آب در بلوك هاي آبدار به علت بالا بودن قدرت انفجاري آن نسبت به آنفـوموجب افزايش قطر چال انفجاري، كاهش خرج ويژه، كاهش حفاري ويژه، كاهش اضافه حفاري، افزايش طـول گـل گـذاريسر چال، افزايش بار سنگ و فاصله چال ها در هر رديف مي شود. با توجه به كاهش ميزان حفاري ويژه توزيع انرژي انفجـار دربلوك انفجاري به صورت يكنواخت انجام نمي شود و اين مهم موجب عدم يكنواختي در ميزان خرد شـدگي سـنگ پـس ازعمليات انفجار مي شود. استفاده از مواد منفجره ضد آب با قدرت بالا موجب افزايش لرزش زمين، انفجار هوا و پس زدگي مـيگردد. به طور كلي در طراحي الگوهاي حفاري و انفجار كه از مواد منفجره ضد آب( چال هاي آبدار) استفاده مي شود ميـزانحفاري ويژه و خرج ويژه نسبت به الگوهايي كه از آنفو( چال هاي خشك) استفاده مي شود كـاهش ولـي هزينـه واحـدهايحفاري وانفجار در بلوك هاي آبّدار به دليل قيمت بالاي مواد منفجره ضد آب افزايش مي يابد. استفاده از دو روش حفـر چـالهاي افقي و مورب متقاطع(مناطق غير تكتونيزه و بدون درزه و شكاف) و حفر چال هاي افقي و مورب غير متقـاطع (منـاطقتكتونيزه و داراي درزه و شكاف) بهترين روش ها به لحاظ وضعيت فني و اقتصادي براي عمليات انفجار بلوك هاي آبـدار مـيباشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت