بررسی تأثیر آب بر روی طراحی ونتایج انفجار در معدن سنگ آهن چغارت – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:154
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

بررسی تأثیر آب بر روی طراحی ونتایج انفجار در معدن سنگ آهن چغارت – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول – زمین شناسی کانسار سنگ آهن چغارت
۱-۱- زمین شناسی منطقه ۴
۱-۲- خصوصیات ژئوتکنیکی منطقه چغارت ۴
۱-۲-۱- بلوک تکتونیکی شمال شرقی ۶
۱-۲- ۲- بلوک تکتونیکی جنوب شرقی ۶
۱-۲- ۳- بلوک تکتونیکی جنوب غربی ۶
۱-۲- ۴- بلوک تکتونیکی شمال غربی ۷
فصل دوم – وضعیت هیدرولوژی منطقه و معدن چغارت ۸
۲-۱- مقدمه ۹
۲-۲- سازندهای آبدار منطقه ۹
۲-۲-۱- رسوبات کواترنر ۹
۲-۲-۲- رسوبات پالئوژن _نئوژن ۱۰
۲-۲-۳- کمپلکس آبدار کرتاسه ۱۰
۲-۲-۴- کمپلکس آبدار پروتوزوئیک ۱۰
۲-۳- وضعیت آب و هوای ۱۰
۲-۴- حجم عملیات اکتشافی سنگ آهن و آب های زیرزمینی در معدن چغارت و اطراف آن ۱۳
۲-۴-۱ – آنومالی شمالی ۱۳
۲-۴-۲ – چغارت ۱۵
۲-۵- مشخصات و ویژگی های افق های مواجه با مشکل آب ۱۷
۲-۶- شکل حضور آب براساس مشاهدات عینی ۱۷
۲-۶-۱- افق های پایین معدن ۱۸
۲-۶-۲- آب های موجود در چال های حفاری ۱۸
۲-۶-۳- ترکیب شیمیایی آب های موجود در معدن ۱۸
۲-۶-۴- آبریزها ۱۹
۲-۷- تجزیه و تحلیل منشأ آب های مزاحم ۲۰
۲-۸- مشکلات فعلی آب در معدن ۲۳
۲-۸-۱- مشکلات موجود در ارتباط با حفاری ۲۳
۲-۸-۲- مشکلات موجود در ارتباط با انفجار ۲۳
۲-۸-۳- مشکلات موجود در ارتباط با بارگیری و استخراج ۲۴
۲-۹- بررسی وضعیت آب کف پیت معدن چغارت ۲۵
فصل سوم – تئوری، مکانیزم و مدل های انفجار ۲۸
۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- انفجار ۲۹
۳-۳- انتشار موج ضربه ۳۳
۳-۴- انبساط گاز ۳۵
۳-۵ – جابه جایی توده سنگ ۴۳
۳-۶- مدل های ارائه شده در تخمین قطعات سنگ پس از عملیات انفجار و بررس ی کارآ ییآنها در معدن چغارت ۴۹
فصل چهارم – بررسی عملیات انفجار در بلوک های آبدارمعدن چغارت ۷۵
۴-۱- مقدمه ۷۶
۴-۲- بلوک ۴۸-۱۰۷۵ ۷۸
۴-۲-۱-۱- وضعیت آب بلوک ۴۸-۱۰۷۵ ۷۸
۴-۲-۱-۲- نتایج حاصل از انفجار۴۸-۱۰۷۵ ۸۰
۴-۲-۲- بلوک۴۶-۱۰۷۵ ۸۱
۴-۲-۲-۱- وضعیت آب بلوک ۴۶-۱۰۷۵ ۸۱
۴-۲-۲-۲- نتایج حاصل از انفجار بلوک ۴۶- ۱۰۷۵ ۸۳
۴-۲-۳- بلوک ۲۶-۱۰۷۵ ۸۴
۴-۲-۳-۱- وضعیت آب بلوک۲۶-۱۰۷۵ ۸۴
۴-۲-۳-۲- نتایج حاصل از انفجار بلوک۲۶-۱۰۷۵ ۸۷
۴-۲-۴- بلوک۵۴-۱۰۷۵ ۸۸
۴-۲-۴-۱- وضعیت آب بلوک ۵۴-۱۰۷۵ ۸۸
۴-۲-۴-۲- نتایج حاصل از انفجار بلوک ۵۴-۱۰۷۵ ۹۰
۴-۲-۵- بلوک ۴۲-۱۰۷۵ ۹۲
۴-۲-۵-۱- وضعیت آب بلوک۴۲-۱۰۷۵ ۹۲
۴-۲-۵-۲- نتایج حاصل از انفجار بلوک ۴۲-۱۰۷۵ ۹۵
۴-۲-۶- بلوک ۳۸-۱۰۷۵ ۹۶
۴-۲-۶-۱- وضعیت آب بلوک ۳۸-۱۰۷۵ ۹۶
۴-۲-۶-۲- نتایج حاصل از انفجار بلوک ۳۸-۱۰۷۵ ۹۹
۴-۲-۷- بلوک۵۸-۱۰۷۵، ۵۶-۱۹۷۵،۵۰-۱۰۷۵،۴۴-۱۰۷۵،۳۰-۱۰۷۵،۵۲-۱۰۷۵ ۸۵ ۱۰۰
فصل پنجم – تحلیل تأثیر آب در پارامترهای حفاری وانفجار ۱۰۲
۵-۱- مقدمه ۱۰۳
۵-۲- مواد منفجره ۱۰۳
۵-۲-۱- مواد منفجره غیر مقاوم در برابر آب ۱۰۳
۵-۲-۱-۱- آنفو ۱۰۴
۵-۲-۲- مواد منفجره مقاوم در برابر آب ۱۰۴
۵-۲-۲-۱- ماده منفجره ژله ای یا دوغابی ۱۰۵
۵-۲-۲-۲- مواد منفجره امولسیونی ۱۰۵
۵-۲-۲-۳- دینامیت ۱۰۶
۵-۳- قطر چال ها ۱۰۶
۵-۴- بار سنگ ۱۰۸
۵-۵- فاصله طولی بین دو چال مجاور در یک ردیف ۱۱۰
۵-۶- عمق چال ۱۱۱
۵-۷- اضافه حفاری ۱۱۲
۵-۸- گل گذاری ۱۱۳
۵-۸-۱- طول گل گذاری در دهانه چال اصلی ۱۱۴
۵-۸-۲- اندازه مواد گل گذاری ۱۱۵
۵-۹- خرج ویژه ۱۱۵
۵-۱۰- حفاری ویژه ۱۱۷
فصل ششم – راه کارهای موثر برای حل مشکل آب در عملیات انفجار با توجه به شرایط هیدرولوژی و ژئو تکنیکی ۱۱۹
۶-۱- مقدمه ۱۲۰
۶-۲- استفاده از مواد منفجره ضد آب ۱۲۰
۶-۳- خارج کردن آب بطور کامل از داخل بلوک های انفجاری و کف پیت ۱۲۱
۶-۴- خارج کردن آب به صورت مقطعی از بلوک های انفجار ۱۲۳
۶-۴-۱ – استفاده از چال های مورب در کف بلوک انفجاری ۱۲۳
۶-۴-۲ – استفاده از برش در بلوک انفجاری ۱۲۵
۶-۵- خشک کردن چال های انفجاری و استفاده از آنفو ۱۲۷
۶-۵-۱- آبکشی از چال های انفجاری، استفاده از پوشش پلاستیکی و ماده منفجره آنفو ۱۲۷
۶-۵-۲- آبکشی از چال های انفجاری ، استفاده از لوله پلی اتیلن و ماده منفجره آنفو ۱۲۷
۶-۵-۳- حفاری چال های افقی و مورب متقاطع ۱۲۹
۶-۵ -۴- حفاری چال های افقی و مورب غیر متقاطع ۱۳۱
۶-۵-۵- حفاری چال های افقی ۱۳۴
۱۳۷ نتیجه گیر یو پیشنهادات
۱۳۸ فهرست منابع فارسی
۱۳۹ فهرست منابع غیر فارسی
۱۴۰ چکیده انگلیسی

چکیده
در این پایان نامه، تاثیر وجود آب در عملیات انفجار مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که با تغییر ارتفـاع آب داخـلچال ها، طراحی و نتایج کلیه مراحل نیز تغییر می کند . پیت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردی مورد بررسـیقرار گرفته است. مدل های مختلف ارائه شده در دنیا با توجه به شرایط موجود در معدن چغارت و شرایط موجود در کشور بـهلحاظ کیفیت و نوع مواد منفجره تولیدی ارزیابی شده است. تعدادی از بلوک های انفجاری آبدار و بدون آب در معدن چغـارتانتخاب و میزان آب داخل این بلوک ها، پارامترهای طراحی و نتایج حاصل از عملیات انفجار مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قـرارگرفته است . در این تحقیق با استفاده از روش ها، داده های عملی و نتایج حاصـل از عملیـات حفـاری و انفجـار بلـوک هـایاستخراجی آبدار و بدون آب، تأثیر آب بر پارامترهای اصلی الگوهای حفاری وانفجار مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهـایی ارائـهشده که علاوه بر کاهش هزینه، نتایج حاصل از انفجار را نیز بهبود بخـشد. درنهایـت بـا توجـه بـه وضـعیت زمـین شناسـی،هیدرولوژی و سیستم های درزه وشکاف ها در معدن چغارت بهترین طرح حفاری و انفجار ارائه شده کـه عـلاوه بـر کـاهشهزینه های عملیات حفاری و انفجار(حفاری ویژه، خرج ویژه و استفاده از آنفو به جای ماده منفجـره دوغـابی) در بلـوک هـایآبدار، نتایج حاصل از انفجار (میزان خردایش سنگ و پاشنه پله) را نیز بهبود می بخشد.
طرح ارائه شده در این پایان نامه را می توان با تغییراتی که بستگی به شرایط زمین شناسی، هیدرولوژی و سیـستم هـایدرزه و شکاف ها دارد، در معادن دیگر نیز به کار برد.

مقدمه
مواد معدنی مختلف طی میلیون ها سال توسط فرآیندهای کانی سازی ایجاد شده و انسان با توجه بـه نیازهـای خـود درطول سالیان زیاد آنها را کشف و استخراج کرده است. برای استخراج مواد معدنی به صورت روباز یا زیر زمینی باید یـک سـریعملیات پایه ای انجام شودکه خرج گذاری و انفجار چال های حفر شده، یکی از بارزترین آنها است. هدف از انفجار، تنهـا خـردکردن بخشی از سنگ و جابه جا شدن آن نیست، بلکه انفجار باید با کمترین هزینه انجام شود. انفجار یکی از مهم ترین مراحلدر عملیات استخراج است و بر تمامی مراحل بعدی شامل بارگیری، حمل، سنگ شکنی، آماده سازی و عملیات انفجار بلـوکهای پیرامون، به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر مـی گـذارد. وجـود آب، تمـامی پارامترهـای طراحـی را در عملیـاتاستخراج تحت تأثیر قرارمی دهد، به گونه ای که میزان وجود آب در فضای داخل چال های انفجاری حتی در نحـوه طراحـیعملیات حفاری و انفجار نیز تاثیر می گذارد. وجود آب معمولاً عملیات معدن کاری را با مشکل مواجه مـی کنـد و در مـواقعیحتی باعث تعطیلی معادن می شود. هزینه عملیات انفجار در معادنی که با مشکل آب مواجه هستند بالا است و درصورتی کهقیمت ماده معدنی کم باشد، ممکن است عملیات استخراج توجیه اقتصادی نداشته باشـد. در حـال حاضـر بـه دلیـل تولیـدماشین آلات با قدرت و ظرفیت بالاتر و همچنین نیاز رو به رشد بازار جهانی به مواد اولیه، عمق معادن روباز افزایش یافته و هـرچه این عمق بیشتر شود احتمال برخورد با آب در بلوک ها و یا افزایش میزان آب موجود در معدن بیشتر می شود. بنـابر ایـنبررسی وضعیت آب موجود در معادن بویژه در بلوک های استخراجی اهمیت زیادی دارد. در بلوک های استخراجی بدون آبطراحی الگو های حفاری و انفجار تغییرات زیادی ندارد ولی در بلوک های آبدار با توجه به میزان آب داخل هر بلـوک طراحـیالگوی حفاری و انفجار متفاوت می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
اهمیت مطالعه و تحقیق بر روی هیدرولوژی معادن یکی از مهم تـرین بررسـی هـا در زمـان اکتـشاف و حـین عملیـاتاستخراج می باشد. در معادنی که آب وجود داشته باشد علاوه بر تأثیر آن بر روی کلیه مراحل استخراج، بیش ترین تـأثیر را بـرعملیات انفجار می گذارد. به طور کلی عملیات انفجار در بلوک های آبدار به دو بخش تقسیم می گردد. بخش اول چـال هـایآبداری که میزان آب موجود در آنها توسط عملیات آبکشی قابل کنترل باشد، که در این بخـش کلیـه پارامترهـای حفـاری وانفجار مانند پارامترهای چال های خشک می باشد. بخش دوم چال های آبداری که میزان آب داخـل آنهـا توسـط عملیـاتآبکشی قابل کنترل نباشد، در این بخش کلیه پارامترهای طراحی (قطر چال، نوع ماده منفجره، خرج ویژه، حفاری ویژه، اضـافهحفاری، طول گل گذاری سر چال و) و نتایج انفجار (خردشدگی ، پرتاب سنگ، لرزش زمین، انفجار هوا، پس زدگی) تحـتتأثیر آب قرار می گیرد. استفاده از مواد منفجره ضد آب در بلوک های آبدار به علت بالا بودن قدرت انفجاری آن نسبت به آنفـوموجب افزایش قطر چال انفجاری، کاهش خرج ویژه، کاهش حفاری ویژه، کاهش اضافه حفاری، افزایش طـول گـل گـذاریسر چال، افزایش بار سنگ و فاصله چال ها در هر ردیف می شود. با توجه به کاهش میزان حفاری ویژه توزیع انرژی انفجـار دربلوک انفجاری به صورت یکنواخت انجام نمی شود و این مهم موجب عدم یکنواختی در میزان خرد شـدگی سـنگ پـس ازعملیات انفجار می شود. استفاده از مواد منفجره ضد آب با قدرت بالا موجب افزایش لرزش زمین، انفجار هوا و پس زدگی مـیگردد. به طور کلی در طراحی الگوهای حفاری و انفجار که از مواد منفجره ضد آب( چال های آبدار) استفاده می شود میـزانحفاری ویژه و خرج ویژه نسبت به الگوهایی که از آنفو( چال های خشک) استفاده می شود کـاهش ولـی هزینـه واحـدهایحفاری وانفجار در بلوک های آبّدار به دلیل قیمت بالای مواد منفجره ضد آب افزایش می یابد. استفاده از دو روش حفـر چـالهای افقی و مورب متقاطع(مناطق غیر تکتونیزه و بدون درزه و شکاف) و حفر چال های افقی و مورب غیر متقـاطع (منـاطقتکتونیزه و دارای درزه و شکاف) بهترین روش ها به لحاظ وضعیت فنی و اقتصادی برای عملیات انفجار بلوک های آبـدار مـیباشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط