بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی(ZnO) بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماوراء بنفش – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:135
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی(ZnO) بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماوراء بنفش – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده……………………………………..۱
مقدمه……………………………………..۲
فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف……………………………..۷
۲-۲) پیشینه تحقیق……………۷۱
۳-۳) روش کار و تحقیق……..۴۲
فصل دوم:
۲- ۱- ابریشم……………………….۳۷
۲- ۱ – ۱- مقدمه ای در مورد ابریشم…………..۳۷
۲- ۱- ۲- نحوه ریسندگی پروتئین ابریشم……………….۳۸
۲- ۱- ۳- ساختمان و درصد مواد تشکیل دهنده لیف ابریشم…………..۳۹
۲- ۱-۴- پیوندها و نیروهای بین مولکولی پروتئینها…………۱۴
۲- ۱- ۵- صمغ گیری و سفید کردن ابریشم…………۳۴
۲- ۱ -۶- سفیدگری ابریشم..۴۵
۲- ۲- مواد رنگرزی اسیدی(Acid Dyes)……….46
۲- ۳- مواد رنگرزی بازیک (Basic dyes)…………..49
۲- ۴- رنگ پریدگی در رنگزاها…….۱۵
۵۲……(PHOTOLYSIS) فتولیز -۱ -۴ -۲
۵۳………………………………………………(PHOTO OXIDATION)اکسایش در اثر نور -۲ -۴ -۲
۲- ۴- ۳- احیاء شدن رنگ در برابر نور(PHOTO REDUCTION)………………………………45
۲- ۴- ۴- احیاء شدن در اثر حساسیت به نور (PHOTO SENSITIZATION)…………..45 عنوان
۵۵……………………………………….(PHOTO TENDERING)سست شدن در اثر نور -۵ -۴ -۲
۲- ۴- ۶- برخی واکنشهای شیمیایی که سبب رنگ پریدگی می شوند………………………….۵۶
۲- ۴- ۷- ثبات نوری یا ثبات رنگی در رنگها………………………….۱۶
۲- ۵- مواد دافع تشعشع UV……………………………………..26
۲- ۵- ۱- مواد دافع فیزیکی مستقیم …………………………….۲۶
۲- ۵- ۲- مواد دافع فیزیکی غیر مستقیم ………………۶۷
۲- ۵- ۳- پلیمرها…………………۶۷
فصل سوم
۳- ۱- مواد اولیه و وسایل مصرفی…………………………….۶۹
۳- ۲- آزمایشات انجام شده….۰۷
۳- ۲- ۱- شستشوی کالای ابریشمی…………………..۰۷
۳- ۲- ۲- رنگرزی کالای ابریشمی با رنگزاهای اسیدی…………………….۱۷
۳- ۲- ۳-رنگزای کالای ابریشمی با رنگزاهای بازیک………………………..۱۷
۳- ۲- ۴- مراحل پوشش………۲۷
۷۳……….(SCANNING ELECTRONIC MICROSCOPE) SEM میکروسکوپ -۳ -۳
۷۴……………………………………………..EDX(Energy Dispersive X-ray) آنالیز عنصری -۴ -۳
۳- ۵- ثبات رنگ در برابر نور روز……………………………۴۷
۳- ۶- اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده (Ash content) نمونه …….۷۵
۳- ۷- آزمون نوردهی بالا لامپ UV…………………………………………………………………………………75
۳- ۸- تست اسپکتروفوتومتری انعکاسی…………………………………………………………………………..۷۶ عنوان
فصل چهارم:
نتیجه گیری………………………….۸۷
۴- ۱- میکروسکوپ SEM ۳۸
۴- ۲- آنالیز عنصری(EDX) ۸۵
۴- ۳- اندازهگیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه ها ۸۶
۴- ۴- بررسی خصوصیات رنگی نخهای رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و اسیدی ۸۷
۴- ۴- ۱- رنگزای بازیک ۸۷
۶-۴- ۲-رنگزای اسیدی………۰۹
۴- ۵- تأثیر فرآیند شستشوی مؤلفه های رنگی نمون ههای رنگرزی شده با رنگزاهای بازیک و اسیدی……۳۹
۴- ۵- ۱- رنگزای بازیک………۳۹
۴- ۵- ۲- رنگزای اسیدی…….۹۵
۴- ۶- بررسی ثبات نوری نمونه های رنگرزی شده و سپس پوشش دهی شده با نانو اکسید روی…..۹۷
۴- ۷- بررسی میزان عبور تشعشعات ماوراء بنفش از منسوجات ابریشمی عمل شده با نانو اکسید روی………۹۸
۴- ۷- ۱- بررسی میزان عبور تشعشع UV توسط منسوج ابریشمی رنگرزی شده با رنگزای بازیک……..۹۹
۴- ۷- ۲- بررسی میزان عبور تششع UV توسط منسوج رنگرزی شده
با رنگزای اسیدی……………….۱۰۴
۴- ۸- نتیجه کلی……………….۱۰۹
۴- ۹- پیشنهادات………………۱۰۹
منابع و ماخذ……………………….۱۱۴
فهرست منابع فارسی…………..۱۱۴
فهرست منابع لاتین…………….۱۱۴
سایت های اطلاع رسانی……..۱۱۶

چکیده
نانو تکنولوژی از جمله علومی است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. از مهمترین کاربردهای نانو تکنولوژی در صنایع نساجی می باشد. اخیراً تکمیل منسوجات با استفاده از نانوذرات جهت ضدباکتری و میکروبی ضد چروک آنتی استاتیک دفع چرک مقاومت در برابر اصطکاک و ضد اشعه ماوراء بنفش(UV) گسترش یافته است. انرژی فوتون های UVB و UVA ب ه پوست بدن آسیب م یرساند و البسه می توانند از این آسیب جلوگیری کنند . الیاف ابریشم حساس ترین لیف به تشعشع UV بوده همچنین تشعشع UV بر رنگزاهایی که با سطح الیاف پیوند داده اند تأثیر دارد. در این پروژه تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش نانو اکسید روی بر الیاف ابریشم بررسی شده است.
بدین منظور کالای ابریشمی با شوینده نانیونیک شستشو شده و رنگرزی با رنگزاهای زرد، آبی و قرمز اسیدی و بازیک انجام شد .سپس نانو اکسید روی بر نمونه های خام و رنگرزی شده توسط عملیات های پوشش دهی و شکل گیری با زمانهای ۵ دقیقه و ۱۰ ساعت قرارگرفت. به منظور بررسی نحوه تشکیل کریستال نانو اکسید روی و تاثیر آن در جلوگیری از رنگ پریدگی نمونه ها از آزمایشات میکروسکوپ SEM، آنالیز عنصری، ثبات رنگ در برابر نور، اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن، تغییرات رنگی و میزان عبور تشعشع UV توسط اسپکتروفوتومتری انعکاسی بررسی شد. با توجه به تصویرSEM ، الیاف عمل شده در محلول نانو اکسید روی به مدت ۵ دقیقه دارای کریستال های نانو اکـسی د روی با ابعاد۰۶- ۹۰ نانومتر در سطح الیاف هستند در صورتیکه اندازه کریستال های نانو اکسید روی در الیاف عمـل شـده در مـدت۱۰ ساعت ۱۴۰-۱۰۰ نانومتر می باشد. آنالیز عنصری نیز وجود ذرات روی و مقادیر جرئی سدیم پس ازعملیات پوشش دهـی در سطح الیاف را تایید می کند. با توجه به اندازهگیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن مشاهده میشود کـه میـزان ترکیبـات باقیمانده در الیاف پوششدار شده در مقایسه با نمونه خام با افزایش زمان پوشش دهی و نتایج آزمـایش میکروسـکوپی را تاییـد می کن د. با توجه به تغییرات رنگی نمونه های رنگرزی شده با رنگزای اسید ی، نانو اکسید روی میزان روشنایی را در تمام فام ها افزایش میدهد ولی این روند در نمونه های رنگرزی شده با رنگزای بازیک دیده نمی شو د. همچنین ثبـات نـوری بیـشتر نمونـه های رنگرزی شده در اثر پوشش دهی با نانو اکسید روی بهبود یافته است. با توجه به تغییرات رنگی مشاهده شده در نمونـه هـا مشاهده می شود که میزان تغییرات در نمونه های اسیدی و بازیک بدون پوشش در اثر نوردهی زیاد بوده در صورتیکه در نمونه های رنگی پوشش دار تغییرات رنگی به مقدار قابل توجهی کاهش دارد و نشاندهنده روند بهبود اثر ضـد تشعـشعی نـانو اکـسید روی بر روی ابریشم می باشد.

مقدمه
نانو تکنولوژی از جمله علومی است که امروزه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. مهمتـرین کاربردهـای نـانو تکنولوژی در صنایع پزشکی و دارویی در تولید نانو داروها، تولید انرژی و صنعت نفت، صنایع دفاعی و امنیتی جهت تولید ادوات نظامی، صنایع الکترونیکی و ارتباطی در تولید تراشه های حافظه، بهینه ساز محیط زیست و صنایع غذایی می باشد. این تکنولوژی فناوری نوین میان رشـته ای اسـت کـه در دهـه هـای اخیـر سـبب پیشزفت در صنعت نساجی نیز شده است. در صنعت نساجی نانو تکنولـوژی در تولیـد الیـاف نـانو و تکمیـل منسوجات کاربرد وسیعی دار د. از جمله این فرآیند های تکمیلی تکمیل هـای ضـدباکتری و میکروبـی، ضـد چروک ، آنتی استاتیک، دفع چرک، مقاومت در برابر اصطکاک و ضد اشعه ماوراء بنفش(UV) می باشند.
پرتوهای فرابنفش موجود در طیف نور خورشید دارای سه محدوده طول موجی ۴۰۰-۳۱۵ نانومتر(UVA)، پرتوهای ۳۱۵-۲۸۰ نانومتر (UVB) 280ـ۱۰۰ نانومتر (UVC) می باشد. با وجود اینکه بخش زیادی از در مناطق بالای جو جذب م یشود و شدت انرژی فوتون های UVC پس از عبور از لایه اوزن درسطح زمین ب ه صفر می رسد، اما انرژی فوتون های UVB و UVA ب ه پوست بدن آسیب م یرساند .استفاده از لباس های مناسب و کرم های ضد آفتاب به عنوان از بهترین روش ها برای محافظت از پوست بدن می باشند. میزان انتقال تشعشعات ماوراء بنفش از منسوجات ب ه پارامترهای متعددی از جمله نو ع الیاف ، ساختار بافت ، فواصل بین ن خها، نوع ماده رنگزا، عمق آن و نیز مواد تکمیلی بستگی دارد. الیاف ابریشم حساس ترین لیف به تشعشع UV بوده و در اثر تشعشع بسیاری از زنجیرهای پپتیدی و پیوند های بین مولکولی آن شکسته می شوند و استحکام الیاف کاهش می یابد. همچنین تشعشع UV بر رنگزاهایی که با سطح الیاف پیوند داده اند، تأثیر دارد. مهمترین تأثیر تشعشع UV بر رنگزاها، فتولیز یا تجزیه شیمیایی بر اثر تابش نور، فوتواکسیداسیون یا اکسایش در اثر نور و احیاء شدن در اثر نور می باشند. ساختار شیمیایی رنگ نیز یکی از مهمترین عوامل از نظر ثبات نوری است. رنگزاها و پیگمنتهای رنگ پریده می توانند بعنوان حساس کننده کالا در برابر نور یا تجزیه کننده نور عمل کنند. ترکیباتی ب ه شکل فیزیکی تشعشع UV را دفع م یکنند و این ترکیبات با سه روش شامل دفع مستقیم، غیر مستقیم و مکانیزم پلیمری عمل می کنند. مهمترین مواد دافع فیزیکی مستقیم دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی م یباشند. در محدوده UVA مقاومت اکسید روی بیشتر از دی اکسید تیتانیو م م یباشد و این ماده تشعشع UV را بیشتر جذب م یکند تا پخش. اکسید روی از موادی است که از فرآیند فوتوکاتالیز تبعیت می کند.
تحقیقاتی که در خصوص استفاده از نانو اکسید روی جهت ضدUV کردن منسوجات انجام شده عموماً بر روی الیاف خام نساجی بوده و در خصوص تأثیر آن در بهبود ثبات نوری الیاف ابریشم رنگرزی شده تحقیقاتی انجام نشده است. بدین منظور کالای ابریشمی با شوینده نانیونیک شستشو شده و رنگرزی با رنگزاهای زرد ،آبی و قرمز اسیدی با غلظت های ۱% و۰/۲ % و رنگزاهای زرد، آبی و قرمز بازیک با غلظت های ۱% و۰/۵ % نسبت به وزن کالا انجام شد. سپس عملیات های پوشش دهی و شکل گیری انجام شد. در روش پوشش دهی نمونه های خام و رنگرزی شده به مدت ۵ دقیقه به روش dip-pad- cure در محلول نانو اکسید روی عمل شدند که اساس آن ایجاد یک لایه نازک برروی سطح کالای ابریشمی جهت سایت گذاری و تشکیل هسته اولیه از نانو کریستال های اکسید روی می باشد. در روش شکل گیری نمونه هایی که از قبل پوشش دهی شدند بمدت ۱۰ ساعت در حمام نانو اکسید روی غوطه ور شوند. هدف از مرحله شکل دهی تشکیل کریستال های بزرگتر نانو اکسید روی برروی سطح نخ ابریشمی می باشد. بدین ترتیب که در مرحله coating کریستال های نانو اکسید روی در سایزهای کوچک بعنوان هسته تشکیل، در مرحله cure تثبیت نانو اکسید روی برروی پارچه و در مرحله formation گسترش کریستال ها برروی سطح کالا بررسی شد. به منظور بررسی تصویر سطحی و نحوه تشکیل کریستال و جذب نانو اکسید روی در سطح نمونه ها از میکروسکوپ SEM استفاده شد. جهت بررسی عناصر موجود برروی سطح الیاف و نانو اکسید روی از آزمایش آنالیز عنصری (EDX(Energy Dispersive X-ray با دستگاه SEM و با بهره گیری از اشعه X-ray استفاده شد. بررسی تأثیر نانو اکسید روی بر ثبات رنگ نمونه های رنگرزی شده و پوشش دار شده توسط آزمایش ثبات رنگ در برابر نور روز مطابق با استاندارد ISO-R-105 انجام شد. از آزمایشات دیگر انجام شده اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه های خام و عمل شده با نانو اکسید روی بوده است. این آزمایش برای اندازه گیری تقریبی نمک های معدنی و دیگر مواد غیر آلی برروی الیاف انجام شده است. پوشش نانو اکسید روی پس از قرار گیری در سطح نمونه های رنگرزی شده تغییراتی را در فام رنگی آنها ایجاد می کنند، که این تغییرات توسط اسپکتروفوتومتری انعکاسی اندازه گیری شد. این دستگاه جهت ارزیابی مؤلفه های رنگی *L* ،C* ،b* ،a و *E∆ نمونه های رنگرزی شده بکار می رود. مهمترین بخش پروژه بررسی تغییرات رنگی نمونه ها پس از قرار دهی در معرض لامپ UV بوده است. همانطور که اشاره شد تشعشع UV می تواند از منسوجات عبور کرده و به پوست افراد آسیب برساند. لذا هرچه منسوجات دارای سطح مقاوم تری در برابر تشعشع باشند، میزان بیشتری از تشعشع را جذب نموده و از عبور آن جلوگیری می نمایند. جهت بررسی میزان عبور تشعشع، کم ثبات ترین نمونه رنگرزی شده (الیاف رنگرزی شده با رنگزای بازیک زرد) به عنوان نمونه اصلی حساس به تشعشع (مشابه پوست انسان) در زیر قرار گرفته و نمونه های اصلی رنگرزی شده و پوشش دار به عنوان نمونه های رویی بوده اند. این نمونه ها به مدت ۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۰۱، ۲۱، ۶۱، ۴۲، ۳۲ و ۴۰ ساعت در معرض لامپ UV قرار گرفتند. از دستگاه اسپکتروفوتومتری انعکاسی جهت ارزیابی مؤلفه ها و تغییرات رنگی(L* ،C* ،b* ،a* و E*∆) نمونه های زیرین حساس به نور استفاده شد. از جمله فرآیند های تکمیلی با مواد نانو تکمیل ضد اشعه ماوراء بنفش(UV) می باشد کـه در ایـن پـروژه کاهش اثرات تخریبی اشعه ماوراء بنف ش با استفاده از نانو اکسید روی بر روی الیاف ابریشم رنگرزی شـده بـا رنگزاهای اسیدی و بازیک مورد بررسی قرار گرفته است.
بدین منظور کالای ابریشمی با رنگزاهای زرد، آبی و قرمز اسیدی با غلظـت هـای۱ % و۰/۲ % و رنگزاهـای زرد، آبی و قرمز بازیک با غلظت های ۱% و ۵/۰% نسبت به وزن کالا رنگـرزی شـدند. سـپس عملیـات هـای پوشش دهی و شکل گیری نانو اکسید روی با زمانهای ۵ دقیقه و ۱۰ ساعت برروی سطح نخ ابریشمی انجـام شد .به منظور بررسی میزان حفاظت الیاف در برابر تشعشع از آزمایشاتSEM ، آنالیز عنـصریEDX ، ثبـات رنگ نمونه های رنگرزی شده، آزمایش میزان خاکستر و اسپکتروفوتومتری انعکاسی استفاده شد.
با توجه به تصویر SEM، الیاف عمل شده در محلول نانو اکسید روی بـه مـدت ۵ دقیقـه دارای کریـستال های نانو اکسید روی با ابعاد۰۶- ۹۰ نانومت ر در سطح الیاف هستند در صورتیکه اندازه کریـستا ل هـای نـانو اکسید رو ی د ر الیاف عمل شده در مدت ۱۰ ساع ت ۱۴۰-۱۰۰ نانومتر میباشد. همچنین رسوباتی از اکـسید روی به شکل لایههای چندگانه در سطح قرار گرفته و سببagglomeration شدهاند. آنالیز عنـصری نیـز وجود ذرات روی و مقادیر جرئی سدیم پس ازعملیات پوشش دهی در سطح الیاف را تایید می کند. با توجـهبه اندازهگیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن مشاهده میشود که میزان ترکیبـات باقیمانـده در الیـاف پوششدار شده در مقایسه با نمونه خام با افزایش زمان پوشش دهی افزایش یافته که نـشان دهنـده افـزایش میزان نانو اکسید روی در سطح الیاف م یباشد. با توجه به تغییرات رنگی نمونه های رنگرزی شده بـا رنگـزای اسیدی، نانو اکسید روی میزان روشنایی را در تمام فام ها افزایش م یدهد. همچنین ثبات نوری بیشتر نمونـه های رنگرزی شده در اثر پوشش دهی با نانو اکسید روی بهبود یافته است. با توجه به تغییرات رنگی مشاهده شده در نمونه ها مشاهده می شود که میزان تغییرات در نمونه های اسیدی و بازیـک بـدون پوشـش در اثـر نوردهی زیاد بوده در صورتیکه در نمونه های رنگی پوشش دار تغییرات رنگی به مقدار قابـل تـوجهی کـاهش دارد و نشاندهنده روند بهبود اثر ضد تشعشعی نانو اکسید روی بر روی ابریشم می باشد.

نتیجه گیری
نانو تکنولوژی از جمله علومی است که امروزه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. مهمتـرین کاربردهـای نـانو تکنولوژی در صنایع پزشکی و دارویی در تولید نانو داروها، تولید انرژی و صنعت نفت، صنایع دفاعی و امنیتی جهت تولید ادوات نظامی، صنایع الکترونیکی و ارتباطی در تولید تراشه های حافظه، بهینه ساز محیط زیست و صنایع غذایی می باشد. این تکنولوژی فناوری نوین میان رشـته ای اسـت کـه در دهـه هـای اخیـر سـبب پیشزفت در صنعت نساجی نیز شده است. در صنعت نساجی نانو تکنولـوژی در تولیـد الیـاف نـانو و تکمیـل منسوجات کاربرد وسیعی دارد. از جمله این فرآیند های تکمیلی تکمیل هـای ضـدباکتری و میکروبـی، ضـد چروک ، آنتی استاتیک، دفع چرک، مقاومت در برابر اصطکاک و ضد اشعه ماوراء بنفش(UV) می باشند. پرتوهای فرابنفش موجود در طیف نور خورشید دارای سه محدوده طول موجی ۴۰۰-۳۲۰ نانومتر(UVA)، پرتوهای ۳۱۵-۲۸۰ نانومتر (UVB) 20 3ـ۲۹۰ نانومتر (UVC) می باشد. با وجود اینکه بخش زیادی از در مناطق بالای جو جذب م یشود و شدت انرژی فوتون های UVC پس از عبور از لایه اوزن درسطح زمین ب ه صفر می رسد، اما انرژی فوتون های UVB و UVA ب ه پوست بدن آسیب م یرساند .استفاده از لباس های مناسب و کرم های ضد آفتاب به عنوان از بهترین روش ها برای محافظت از پوست بدن می باشند. میزان انتقال تشعشعات ماوراء بنفش از منسوجات ب ه پارامترهای متعددی از جمله نو ع الیاف ، ساختار بافت ، فواصل بین ن خها، نوع ماده رنگزا، عمق آن و نیز مواد تکمیلی بستگی دارد. الیاف ابریشم حساس ترین لیف به تشعشع UV بوده و در اثر تشعشع بسیاری از زنجیرهای پپتیدی و پیوند های بین مولکولی آن شکسته می شوند و استحکام الیاف کاهش می یابد. همچنین تشعشع UV بر رنگزاهایی که با سطح الیاف پیوند داده اند، تأثیر دارد. مهمترین تأثیر تشعشع UV بر رنگزاها، فتولیز یا تجزیه شیمیایی بر اثر تابش نور، فوتواکسیداسیون یا اکسایش در اثر نور و احیاء شدن در اثر نور می باشند. ساختار شیمیایی رنگ نیز یکی از مهمترین عوامل از نظر ثبات نوری است. رنگزاها و پیگمنتهای رنگ پریده می توانند بعنوان حساس کننده کالا در برابر نور یا تجزیه کننده نور عمل کنند.
ترکیباتی ب ه شکل فیزیکی تشعشع UV را دفع م یکنند و این ترکیبات با سه روش شامل دفع مستقیم، غیر مستقیم و مکانیزم پلیمری عمل می کنند. مهمترین مواد دافع فیزیکی مستقیم دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی م یباشند. در محدوده UVA مقاومت اکسید روی بیشتر از دی اکسید تیتانیو م م یباشد و این ماده تشعشع UV را بیشتر جذب م یکند تا پخش. اکسید روی از موادی است که از فرآیند فوتوکاتالیز تبعیت می کند.
تحقیقاتی که در خصوص استفاده از نانو اکسید روی جهت ضدUV کردن منسوجات انجام شده عموماً بر روی الیاف خام نساجی بوده و در خصوص تأثیر آن در بهبود ثبات نوری الیاف ابریشم رنگرزی شده تحقیقاتی انجام نشده است. بدین منظور کالای ابریشمی با شوینده نانیونیک شستشو شده و رنگرزی با رنگزاهای زرد ،آبی و قرمز اسیدی با غلظت های ۱% و۰/۲ % و رنگزاهای زرد، آبی و قرمز بازیک با غلظت های ۱% و۰/۵ % نسبت به وزن کالا انجام شد. سپس عملیات های پوشش دهی و شکل گیری انجام شد. در روش پوشش دهی نمونه های خام و رنگرزی شده به مدت ۵ دقیقه به روش dip-pad- cure در محلول نانو اکسید روی عمل شدند که اساس آن ایجاد یک لایه نازک برروی سطح کالای ابریشمی جهت سایت گذاری و تشکیل هسته اولیه از نانو کریستال های اکسید روی می باشد. در روش شکل گیری نمونه هایی که از قبل پوشش دهی شدند بمدت ۱۰ ساعت در حمام نانو اکسید روی غوطه ور شوند. هدف از مرحله شکل دهی تشکیل کریستال های بزرگتر نانو اکسید روی برروی سطح نخ ابریشمی می باشد. بدین ترتیب که در مرحله coating کریستال های نانو اکسید روی در سایزهای کوچک بعنوان هسته تشکیل، در مرحله cure تثبیت نانو اکسید روی برروی پارچه و در مرحله formation گسترش کریستال ها برروی سطح کالا بررسی شد. به منظور بررسی تصویر سطحی و نحوه تشکیل کریستال و جذب نانو اکسید روی در سطح نمونه ها از میکروسکوپ SEM استفاده شد. جهت بررسی عناصر موجود برروی سطح الیاف و نانو اکسید روی از آزمایش آنالیز عنصری (EDX(Energy Dispersive X-ray با دستگاه SEM و با بهره گیری از اشعه X-ray استفاده شد. بررسی تأثیر نانو اکسید روی بر ثبات رنگ نمونه های رنگرزی شده و پوشش دار شده توسط آزمایش ثبات رنگ در برابر نور روز مطابق با استاندارد ISO-R-105 انجام شد .از آزمایشات دیگر انجام شده اندازه گیری میزان خاکستر باقیمانده از سوزاندن کنترل شده نمونه های خام و عمل شده با نانو اکسید روی بوده است. این آزمایش برای اندازه گیری تقریبی نمک های معدنی و دیگر مواد غیر آلی برروی الیاف انجام شده است. پوشش نانو اکسید روی پس از قرار گیری در سطح نمونه های رنگرزی شده تغییراتی را در فام رنگی آنها ایجاد می کنند، که این تغییرات توسط اسپکتروفوتومتری انعکاسی اندازه گیری شد. این دستگاه جهت ارزیابی مؤلفه های رنگی *L* ،C* ،b* ،a و *E∆ نمونه های رنگرزی شده بکار می رود. مهمترین بخش پروژه بررسی تغییرات رنگی نمونه ها پس از قرار دهی در معرض لامپ UV بوده است. همانطور که اشاره شد تشعشع UV می تواند از منسوجات عبور کرده و به پوست افراد آسیب برساند. لذا هرچه منسوجات دارای سطح مقاوم تری در برابر تشعشع باشند، میزان بیشتری از تشعشع را جذب نموده و از عبور آن جلوگیری می
نمایند. جهت بررسی میزان عبور تشعشع، کم ثبات ترین نمونه رنگرزی شده (الیاف رنگرزی شده با رنگزای بازیک زرد) به عنوان نمونه اصلی حساس به تشعشع (مشابه پوست انسان) در زیر قرار گرفته و نمونه های اصلی رنگرزی شده و پوشش دار به عنوان نمونه های رویی بوده اند. این نمونه ها به مدت ۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۰۱، ۲۱، ۶۱، ۴۲، ۳۲ و ۴۰ ساعت در معرض لامپ UV قرار گرفتند. از دستگاه اسپکتروفوتومتری انعکاسی جهت ارزیابی مؤلفه ها و تغییرات رنگی(L* ،C* ،b* ،a* و E*∆) نمونه های زیرین حساس به نور استفاده شد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط