بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:62
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تاثیر برخی از خصوصیات مکانیکی پارچه (ضریب پوآسون، مدول الاستیسیته) برروی رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ———————————————————– ۱
مقدمه ———————————————————– ۲
فصل اول : کلیات ————————————————— ۳
۱-۱) هدف ——————————————————- ۴
۱-۲)پیشینه تحقیق ————————————————– ۵
فصل دوم : ——————————————————– ۱۰
۲-۱ مقدمه ——————————————————– ۱۱
۲-۲ رفتار عمومی ورقهای همسانگرد
۲-۲-۱-روابط کرنش – انحناء در ورقهای همسانگرد
۲-۲-۲-تنشها و برایندهای تنش در ورق های همسانگرد
۲-۲-۳-روابط تنش – کرنش برای یک ورق نازک همسانگرد ————————— ۱۳
۲-۳- ورقهای اورتوتروپیک ناهمسانگرد) ——————————————– ۱۴
۲-۳-۱-روابط تنش – کرنش مکان برای ورق های اورتوتروپیک ———————— ۱۴
۲-۴- رفتار عمومی پوسته ها —————————————————– ۱۵
۲-۵- نظریه های پوسته ها —————————————————— ۱۵
۲-۶-تئوریهای موجود در تحلیل پوسته ها —————————————— ۱۶
۱-۶-۲-تئوری کلاسیک ورق ها ————————————————– ۱۷
فصل سوم : مواد و روشهای انجام کار ———————————————- ۱۹
۳-۱ مقدمه —————————————————————— ۲۰
۳-۲ وسایل وتجهیزات
۲۰ ——————– Wrinkle Recovery AATCC 128 Sherly دستگاه۱-۲-۳
۳-۲-۲دستگاه استحکام سنج (Tensolab Mesdan) ——————————- 20
۳-۲-۳دوربین دیجیتال ——————————————————— ۲۰
۳-۳مواد مورد استفاده: ——————————————————— ۲۱
۳-۴اندازه گیری برگشت پذیری از چروک پارچه پس از بارگذاری پیچشی (AATCC) —– 22
۳-۴-۱تهیه نمونه ————————————————————- ۲۳
۳-۴-۲اصول و روش کار ——————————————————– ۲۳
۳-۴-۳نحوه تطبیق پارچه با نمونه های استاندارد ———————————— ۲۳
۳-۴-۴اعلام نتایج ————————————————————- ۲۳
۳-۴-۵روش های ارزیابی چروک در پارچه —————————————— ۲۴
۳-۵اندازه گیری مدول اولیه پارچه (مدول الاسیسیته) ——————————– ۲۴
۳-۶-اندازه گیری ضریب پواسون پارچه ——————————————– ۲۵
فصل چهارم : نتایج ———————————————————— ۲۷
۴-۱- مقدمه —————————————————————— ۲۸
۴-۲ تست نرمال ————————————————————– ۲۸
۴-۳- آنالیز رگرسیون در جهت تار————————————————- ۲۹
۴-۳-۱- همبستگی خطی دو به دو بین داده ها در جهت تار ————————— ۲۹
۴-۳-۲- میزان ضریب همبستگی در جهت تار ————————————— ۳۰
۴-۳-۳- تست رگرسیون خطی در جهت تار —————————————- ۳۰
۴-۳-۴-میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در جهت تار ———————- ۳۱
۴-۴- آنالیز رگرسیون در جهت پود ———————————————– ۳۲
۴-۴-۱- میزان ضریب همبستگی در جهت پود ————————————– ۳۲
۴-۴-۲- تست رگرسیون خطی در جهت پود —————————————- ۳۳
۴-۴-۳- میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در جهت پود ——————– ۳۳
۴-۵- میزان همبستگی برای نمونه A در جهت تار ———————————— ۳۵
۴-۵-۱-تست رگرسیون خطی نمونه A در جهت تار ———————————- ۳۵
۴-۵-۲- میزان تأثیر ضرایب مستقل بر متغیر وابسته نمونه A در جهت تار —————- ۳۵
۴-۶- میزان ضریب همبستگی خطی نمونه A در جهت پود —————————- ۳۶
۴-۶-۱- تست رگرسیون خطی برای نمونه A در جهت پود —————————- ۳۶
۴-۶-۲-اثر چند متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته نمونه A در جهت پود —————- ۳۶
۷-۴- تحلیل واریانس بین نمونه های A, B, C, D, E در جهت تار ——————– ۳۷
۴-۷-۱- اثرات تراکم بر روی مدول اولیه در جهت تار ——————————— ۳۷
۴-۷-۲-اثرتراکم بر ضریب پواسون در جهت تار ————————————– ۳۸
۴-۷-۳- تأثیر تراکم بر بازگشت از چروک در جهت تار ————————— ۳۹
۴-۸- تحلیل واریانس بین نمونه ها در جهت پود ————————————- ۳۹
۴-۸-۱-تأثیر تراکم بر مدول درجهت پود ———————————— ۴۰
۴-۸-۲- تأثیر تراکم بر پواسون در جهت پود ———————————- ۴۰
۴-۸-۳- تأثیر تراکم بر رفتار بازگشت از چروک درجهت پود ———————– ۴۱
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ————————————– ۴۲
۵- ۱ نتیجه گیری —————————————————- ۴۳
۵-۲ پیشنهادات ————————————————————— ۴۳
۵-۳پیوست ها —————————————————— ۴۴

چکیده :
خواص منسوجاتی که از الیاف ساخته می شوندمانند انواع نخها وپارچه ها بستگی به ارتباط بین خواص الیاف وچگونگی قرارگرفتن آنها دارد.به دلیل اینکه خواص الیاف به تنهایی خصوصیات نخ وپارچه رانشان نمی دهد.برای درک چگونگی رفتار این ساختارها تنها دانستن خواص الیاف کافی نمی باشد.خواص مکانیکی منسوجات به طور عمده شامل ،ضریب انقباض جانبی (ضریب پواسون)،مدول اولیه است.که خصوصیات کلی ساختمان بافت، مقادیرآنها را تعیین می کند.
برای کاربردمنسوجات به منظورهای مختلف باید ویژگی های کلی آنهارا درنظرگرفت.به علت شکل ظاهروخواص مکانیکی درامتداد طول آنها،رفتارآنها وقتی نیرو در جهت طول به آنها وارد می شود بسیار حائزاهمیت است. دراین حالت به راحتی می توان ازدیاد طول منسوج را زمانی که نیرو به صورت تدریجی اضافه می شودوهمچنین پارامترهایی که پارگی را مشخص می کنند، تعیین نمود.در این تحقیق رابطه بین مدول اولیه و ضریب پواسون پارچه با رفتار بازگشت از چروک پارچه مورد ارزیابی قرار گرفت.
سپس خصوصیات مکانیکی پارچه از قبیل مدول الاستیسیته و ضریب پواسون در حالت آشش با رفتار بازگشت از چروک پارچه های فاستونی بررسی شده است.
به همین منظور ابتدا با استفاده از دستگاه Wrinkle recovery AATCC 128 sherly درجه چروک پارچه ارزیابی شده سپس با اندازه گیری پارامترهای مکانیکی ضریب همبستگی بین آنها محاسبه گردید.

مقدمه :
چروک یک نوع تغییر شکل سه بعدی پارچه است آه معمولا در پشت زانو ساق شلوار بوجود می آید. چین خوردگی و چروک در پارچه زمانی روی می دهد آه تعداد زیادی انحنای مضاعف در پارچه بوجود می آید. آه در نتیجه تغییر شکل نسبتا دائمی در پارچه ایجاد می گردد.
از سال ٠۵١٩ مصرف آنندگان به طور فزاینده ای از چروک لباس های پشمی آگاهی پیدا آردند. در همان زمان تکنیک های شیمیایی برای جلوگیری از ایجاد چروک در پارچه های پنبه ای رواج یافت. البته پارچه هایی آه از مخلوط پشم – پلی استر بافته می شوند بطور ذاتی استعداد آمتری برای چروک شدن نسبت به پارچه های خالص پشمی دارند امروزه شرایطی آه منجر به ایجاد چروک در پارچه ها می شوند بهتر شناخته شده است. و اینکه آیا لباس چروآدار برای پوشیدن مناسب است یا خیر، بستگی به این دارد آه مصرف آننده از لحاظ بصری چگونه آنرا برآورد می کند.
هنگامی که نمونه ای تحت بار قرار می گیرد، مادامی که از حد کشسانی ماده تجاوز نشود، تنش-کرنش از قانون هوک تبعیت می کند.در تمام ماده های مهندسی افزایش طول حاصل از نیروی کششی محوری،در راستای این نیرو با خود یک انقباض در راستای عرض به همراه دارد .قدر مطلق نسبت کرنش جانبی به کرنش محوری، ضریب پواسون نامیده می شود، که معمولا با υ نمایش داده شده و اغلب برای ارتباط کرنش ها در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود.
به دلیل اینکه منسوجات، به خصوص پارچه ها دارای خواص یکسان در همه جهات نیستند، عموما از انها به عنوان مواد غیر یکسان یاد می شود. ضریب پواسون معمولا برای ارتباط دادن تغییر شکل در دو جهت عمود بر هم استفاده می شود، اما در مکانیک منسوجات، واژه ارتباط دهنده بین تغییر شکل های طولی وعرضی مورد استفاده قرار گرفته، این واژه ضریب انقباض جانبی است و هدف از استفاده این واژه به جای ضریب پواسون در منسوجات، به این دلیل است که، رفتار غیر خطی و ماهیت تغییر شکل غیر الاستیک این مواد مشخص شود.

نتیجه گیری :
بر اساس داده های بدست آمده از روش رگرسیون ضریب پواسون بیشترین همبستگی را در جهت عکس با نمونه هاداشته وبین مدول وضریب پواسون نیز به طور مجزا همبستگی مشاهده شده است. از طرفی با مقایسه نمونه ها از نظر تراکم تار و پود به روش آنالیز واریانس (Anova) مشاهده گردید که با افزایش تراکم،ضبریب پواسون کاهش ومدول الاسیسیته افزایش می یابد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط