بررسی تاثیر روش آزمایش،در تعین ایزوترم جذب رنگهای مستقیم بر روی کالای سلولزی با استفاده از آلتراسونیک – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:172
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تاثیر روش آزمایش،در تعین ایزوترم جذب رنگهای مستقیم بر روی کالای سلولزی با استفاده از آلتراسونیک – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه ۲
فصل اول : شیمی فیزیک جذب رنگ
۱-۱- مقدمه ۵
۲-۱- شکل های کلی نمودارهای ایزوترمی ۹
۱-۲-۱- ایزوترم نرنست ۱۰
۲-۲-۱- ایزوترم فروندلیچ ۱۱
۱-۲-۲-۱- مدل اصلاح شده فروندلیچ برای جذب رقابتی ۱۳
۳-۲-۱- ایزوترم لانگمیور ۱۴
۴-۲-۱- ایزوترم BET 18
۵-۲-۱- ایزوترم ردلیچ – پترسن ۲۰
۶-۲-۱- ایزوترم Temkin ۲۲
۷-۲-۱- ایزوترم FFG 22
۸-۲-۱- ایزوترم D-R 23
۳-۱- مدل تعمیم یافته ایزوترم های متفاوت ۲۴
۴-۱- کنتیک جذب ۲۵
۱-۴-۱- مدل شبه درجه اول ۲۶
۲-۴-۱-مدل شبه درجه دوم ۲۷
۳-۴-۱- نفوذ درون ذره ای ۲۹
۳۰ Elvoich معادله -۴-۴-۱
۵-۱- ترمودینامیک جذب رنگ ۳۰
۱-۵-۱- آنتروپی ۳۱
۲-۵-۱- آنتالپی ۳۳
۳-۵-۱- انرژی آزاد گیبس ۳۴
۴-۵-۱- افینیته ۳۶
۶-۱- توابع خطا ۳۸
فصل دوم : آلتراسونیک
۲-۱- تاریخچه و مقدمه ۴۱
۲-۲- روشهای تولید امواج فراصوت ۴۳
۱-۲-۲- روش پیزو الکتریسیته ۴۳
۲-۲-۲- روش مگنتو استریکسیون ۴۳
۳-۲- دستگاه آلتراسونیک ۴۴
۱-۳-۲- ژنراتور ۴۴
۲-۳-۲- ترنسدیوسر ۴۵
۲-۳-۳- انتقالدهنده ۴۶
۲-۳-۴- ابزار ۴۷
۴-۲- پدیده تشکیل و انفجار حباب ۴۸
۵-۲- عوامل موثر بر کاویتیشن ۵۰
۱-۵-۲- فاکتورهای صوتی ۵۱
۱-۱-۵-۲- فرکانس ۵۱
۲-۱-۵-۲- شدت ۵۲
۳-۳-۵-۲- پالس ۵۲
۲-۵-۲- تأثیر حلال ۵۲
۳-۵-۲- دما ۵۳
۶-۲- مزایای آلتراسونیک ۵۳
۷-۲- آلتراسونیک در رنگرزی منسوجات ۵۴
۸-۲- تاثیر آلتراسونیک بر کنتیک جذب ۵۵
۹-۲- شستشوی منسوجات با آلتراسونیک ۵۹
۲-۰۱- کاربرد امواج فراصوتی در آهارگیری کالاهای نساجی ۶۰
۱۱-۲- روش رنگرزی در حمام آلتراسونیک ۶۱
فصل سوم : آزمایشات و مشاهدات
۱ تجهیزات و مواد مورد استفاده دز پروژه ۶۳
۳- ۱- ۱-تجهیزات ۶۳
۳- ۱- ۲- مواد مورد استفاده ۶۵
۳- ۲- خالص سازی ۶۶
۶۶ TLC تست -۳ -۳
۳- ۴- کنتیک جذب ۶۸
۳- ۵- ایزوترم های جذب ۸۰
۳- ۵- ۱- ایزوترم جذب رنگ خالص سازی شده بدون آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۸۲
۳- ۵- ۲- ایزوترم جذب رنگ خالص سازی شده بدون آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد ۸۴
۳- ۵- ۳- ایزوترم جذب رنگ خالص سازی شده بدون آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۸۶
۳- ۵- ۴- ایزوترم جذب رنگ خالص سازی شده با آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۸۸
۳- ۵- ۵- ایزوترم جذب رنگ خالص سازی شده با آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد ۹۰
۳- ۵- ۶- ایزوترم جذب رنگ خالص سازی شده با آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۹۲
۳- ۵- ۷- ایزوترم جذب رنگ نا خالص بدون آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۹۴
۵ ۸- ایزوترم جذب رنگ نا خالص بدون آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد ۹۶
۳- ۵- ۹- ایزوترم جذب رنگ نا خالص بدون آلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۹۸
۳- ۵- ۱۰- ایزوترم جذب رنگ نا خالص باآلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۱۰۰
۳- ۵- ۱۱- ایزوترم جذب رنگ نا خالص باآلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد ۱۰۲
۳- ۵- ۱۲- ایزوترم جذب رنگ نا خالص باآلتراسونیک در حضور نمک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۱۰۴
۳- ۵- ۱۳- ایزوترم جذب رنگ خالص بدون آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۱۰۶
۳- ۵- ۱۴- ایزوترم جذب رنگ خالص بدون آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۶۰درجه سانتیگراد ۱۰۸
۳- ۵- ۱۵- ایزوترم جذب رنگ خالص بدون آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۱۱۰
۳- ۵- ۱۶- ایزوترم جذب رنگ خالص با آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۱۱۲
۳- ۵- ۱۷- ایزوترم جذب رنگ خالص با آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد ۱۱۴
۳- ۵- ۱۸- ایزوترم جذب رنگ خالص با آلتراسونیک و بدون نمک دردمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۱۱۶
۳- ۵- ۱۹- ایزوترم جذب رنگ ناخالص بدون آلتراسونیک و بدون نمک دردمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۱۱۸
۵ ۲۰- ایزوترم جذب رنگ نا خالص بدون آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد ۱۲۰
۳- ۵- ۲۱- ایزوترم جذب رنگ نا خالص بدون آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۱۲۲
۳- ۵- ۲۲- ایزوترم جذب رنگ نا خالص با آلتراسونیک و بدون نمک در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ۱۲۴
۳- ۵- ۲۳- ایزوترم جذب رنگ ناخالص با آلتراسونیک و بدون نمک دردمای ۶۰ درجه سانتیگراد ۱۲۶
۳- ۵- ۲۴- ایزوترم جذب رنگ ناخالص با آلتراسونیک و بدون نمک دردمای ۸۰ درجه سانتیگراد ۱۲۸
۳-۶- تاثیر نمک ۱۳۰
۳-۷-تاثیر دما بر ایزوترم جذب ۱۳۴
۳-۸-تاثیر آلتراسونیک بر ایزوترم جذب ۱۳۷
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۴۴
پیشنهادات ۱۴۶
فهرست منابع فارسی ۱۴۸
فهرست منابع لاتین ۱۴۰
چکیده انگلیسی ۱۵۲

چکیده:
در این پروژه هدف بدست آوردن ایزوترم جذب رنگ مستقیم (Direct brue 71) برروی پنبه در حضور و عدم حضور امواج مافوق صوت می باشد . برای انجام این آزمایشات دو مشکل عمده وجود داشت :
۱-عدم تاثیر یکنواخت امواج مافوق صوت در هر نقطه از حمام آلتراسونیک
۲-در دسترس نبودن رنگ خالص (Direct blue 71)
اولین مشکل با ساخت دستگاه حرکت دهنده نمونه ها در حمام آلتراسونیک و دومین مشکل با عملیات خالص سازی رنگ مورد نظر , برطرف شدند . برای بررسی کیفی تاثیر خالص سازی بر رنگ مورد نظر , از تست TLC استفاده نمودیم .
سپس برای بدست آوردن زمان تعادل به آزمایشات کنتیک جذب پرداخته شد . در انتها تاثیر دما , نمک , امواج مافوق صوت بر ایزوترم جذب رنگ مستقیم (Direct blue 71) بر کالای پنبه ای بررسی شده است و اطلاعات بدست آمده از مدلهای ایزوترمی با اطلاعات تجربی در نمودارهایی مقایسه شدند و نزدیکترین مدل به این ایزوترمها با توجه به نمودارهای ذکر شده و مقادیر r , مدل فرندلیچ تشخیص داده شد.

مقدمه
رنگرزی به عملیاتی گفته می شود که در طی آن کالای نساجی در محلولی که شامل مواد رنگرزی و مواد ضروری دیگر است رنگ شود و رنگ نسبتا بادوامی بدست آورد.این بدان معنی است که رنگ کالای رنگرزی شده نباید به آسانی در اثر شستشو و یا در معرض نور زایل گردد.
زمانیکه یک کالای رنگ نشده در یک حمام مناسب قرار می گیرد ، جذب رنگ در ابتدا سریع خواهد بود، و سپس این سرعت جذب کاهش می یابد. هرچند در آخر دیگر مقدار رنگ در کالا افزایش نمی یابد اما این فرض اشتباه است که سیستم را در این حالت یک سیستم استاتیک درنظر بگیریم و حرکت مولکول های رنگ بین کالا و حمام را تمام شده فرض نمائیم. در حقیقت مبادله رنگ بین حمام و کالا در این شرایط در حال انجام می باشد با این تفاوت که مقدار جذب و دفع در این شرایط با هم برابر می باشند.
در این شرایط می باشد که سیستم به حالت تعادل رسیده است.اطلاعات در فرایندهای رنگرزی تعادلی ، به صورت ایزوترم جذب بیان می شوند. در واقع ایزوترم جذب توزیع رنگزا در بین دو فاز حمام و الیاف را بررسی و نشان می دهند.
معادلات ایزوترم تعادل برای توصیف نتایج تجربی مورد استفاده قرار می گیرند. پارامترهای معادلات و فرضیات اصلی ترمودینامیکی این مدل های تعادلی ، اغلب اطلاعاتی در مورد مکانیزم های جذب و خصوصیات سطح و افینیته جاذب به ما ارائه می دهد. همه ایزوترم ها ممکن است از مدل های فرضی تئوری پروسه جذب ناشی شوند. در اغلب موارد یکی از مدل های مختلف می توانند برای پیشگویی مقدار جذب استفاده شوند.
تنوع مدل های ایزوترمی و کنتیکی برای جذب و دفع نشان می دهد که انتخاب مناسب مدل های جذب و دفع یک تاثیر وسیعی بر پیشگویی ها خواهد گذاشت. یک مدل خوب باید موثر ، جامع ، واقع گرایانه و پیشگویانه باشد.
برای انتخاب یک مدل باید مرحله به مرحله پیشرفت . در ابتدا سعی نمود که یک مدل ساده (یا قابل قبول بر مبنای اطلاعات مکانیسم سیستم) را برای اطلاعات تنظیم نمود و سپس از مدل های پیچیده تری در صورت نیاز استفاده نمود . اگر یک پارامتر جدید در یک مدل بدون دلیل فیزیکی وارد کنیم ، دقت آن باید باحساسیت آن در شرایط مختلف بررسی شود و مفهوم فیزیکی آن باید به دقت نتیجه گیری شود.

نتیجه گیری
الف ) نتایج بدست آمده از نمودارهای کنتیک جذب را می توان با توجه به پروسه آزمایشاتشان به چهار بخش عمده تقسیم نمود :
۱-برای رنگ خالص در حضور نمک ، یک افزایش جذب قابل توجه ( در حدود دو برابر ) ور حداکثر جذب کمی با وجود امواج مافوق صوت مشاهده گردید . از طرف دیگر با افزایش دما چه در حضور یا عدم حضور امواج مافوق صوت ،مقادیر جذب نهایی افزایش یافته است .
۲-برای رنگ ناخالص در حضور نمک ، یک افزایش جذب اولیه قابل توجه ( در حدود دو برابر ) و حداکثر جذب کمی ، باوجود امواج مافوق صوت مشاهده گردید و از طرف دیگر با افزایش دما ، مقادیر نهایی جذب افزایش پیدا کرد .
۳-برای رنگ خالص در عدم حضور نمک ، امواج آلتراسونیک و دما ، تأثیر چندانی بر کنتیک جذب نگذاشته است .
۴-برای رنگ ناخالص و عدم حضور نمک ، جذب اولیه و نهایی در حضور امواج مافوق صوت افزایش یافته است .
‌ب) با توجه به نمودار های ایزوترمی ارائه شده و مقایسه چشمی بین نمودار های مقادیر تئوریک حاصل از مدل های فرندلیچ و لانگمیور با مقادیر تجربی و همچنین با توجه به ضریب همبستگی هر یک از مدل ها با مقادیر تجربی ، میتوان نتیجه گرفت که ایزوترم رنگ Direct Blue 71 بر روی پنبه ، در دماهای مختلف و در حضور و عدم حضور آلتراسونیک و نمک از مدل فرندلیچ پیروی می نماید .
از طرف دیگر مقادیر Qf و n نشان دهنده حداکثر چذب و مقدار جذب می باشند و با توجه به اینکه مقادیر ایزوترم ۱/n از یک کمتر می شود ، جذب مناسبی ارائه می گردد .
‌ج) با توجه به نمودار های ارائه شده می توان نتیجه گرفت که با وجود نمک مقدار ایزوترم جذب رنگ مستقیم (Direct Blue 71) بر روی پنبه افزایش یافته است .
‌د) تأثیر دما : با توجه به نمودار های ارائه شده و مقالات مرتبط با رنگ مستقیم Direct Blue 71 می توان نتیجه گرفت که با افزایش دما ، مقادیر ایزوترم جذب افزایش می یابد و با توجه به این موضوع می توان گفت که فرآیند رنگرزی این رنگ بر روی پنبه ، فرآیندی گرماگیر است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط