بررسی تاثیر عملیات شستشوی ماشینی بر روی برخی از خواص مکانیکی و فیزیکی منسوجات تاری و پودی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجي
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:173
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تاثیر عملیات شستشوی ماشینی بر روی برخی از خواص مکانیکی و فیزیکی منسوجات تاری و پودی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده…………………………..1
مقدمه……………………………2
فصل اول: كليات
1-1- پارچه هاي حلقوي تاري و پودي…………………………………………………………4
2-1- مواد شوينده يا پاك كننده چه كاري انجام مي دهند- صابون و مواد مصنوعي………..5
3-1- عملكرد پاك كننده………………………………5
4-1- پاك كننده هاي مصنوعي يا فاقد صابون……………………………………………….7
5-1- عملكرد مكانيكي در شستن و خشك كردن……………………………………….9
6- 1- ماشينهاي لباسشويي ………………….10
1-6-1- م اشينهاي لباسشويي برقي استاندارد……………………………………………11
2-6-1- ماشين هاي لباسشويي اتوماتيك ………………………………………………..11
3-6-1- ماشين هاي لباسشويي نيمه اتوماتيك………………………………………….21
4-6-1- ماشين لباسشويي دو حمامه ……………………………………………………….21
5-6-1- انتخاب و مراقبت از ماشينها……………………………………………………….21
7-1- زمان و بارگذاري ……………………………………………………………………..31
8-1- خشك كن ها….41
1-8- 1- خشكك نهاي چرخشي………………………………………………………………..41
2-8- 1- خشككن بشك هاي 2 -3( كيلو وات)…………………………………………….51
3-8- 1- خشك كنهاي كابيني……………………………………………………………………61
فصل دوم: آزمايشات/ كارهاي عملي و نتايج
1-2- مواد و وسايل مصرفي…………………………………………………………………………12
1-1- 2- پارچه ها……..12
2-1- 2- ماشين لباسشويي………………………………………………………………………….12
3-1- 2- پودر لباسشويي …………………………………………………………………………….12
2-2- شرايط انجام آزمايشات………………………………………………………………………..22
1-2- 2- شرايط شستشو………………………………………………………………………………22
2-2- 2- خشك كردن ………………………………………………………………………………..22
3-2- روش انجام آزمايشات و نتايج: …………………………………………………………..22
1-3- 2-بررسي ميانگين تغييرات ثبات ابعادي…………………………………………..22
2-3- 2-بررسي ميانگين تغييرات جمع شدگي …………………………………………82
3-3- 2-بررسي ضرايب همبستگي Pearson در تغييرات جمع شدگي و ثبات ابعادي ……33
4-3- 2- بررسي تغييرات جمع شدگي ، ثبات ابعادي و كجي …………………83
5-3-2-بررسي تغييرات استحكام تا حد پارگي، ازدياد طول در حد پـارگي، وزن پارچـه هـا، پرزدهـي ، افـت پارچـه، مقاومـت سايشي تا حد پارگي، ضخامت و خمش……………………………………………………..64
فصل سوم: نتيجه گيري كلي ، بحث و پيشنهادات
نتيجه گيري كلي………65
پيشنهادات……………..78
ضمائم ……………………88
منابع و مأخذ………..156
فهرست منابع فارسي………………..157
فهرست منابع لاتين………………..158
159…………..Abstract

چكيده
هدف از تهيه اين گزارش تحقيقاتي بررسي تأثير عمليات شستشوي ماشيني بر روي برخي از خصوصيات مكانيكي و فيزيكي منسوجات تاري و پودي كه منظور همان پارچه هاي حلقوي تاري و پودي بوده ميباشد ،و بـــا توجـــه بـــه كـــاربرد بيـــشتر پارچـــه حلقـــوي پـــودي در كـــشورمان ايـــن نـــوع پارچـــه بـــراي پروسه هاي شست شو انتخاب گرديد. در اين كار تحقيقاتي ابتدا مقدمه اي در ارتباط با پارچه هاي حلقوي تاري و پودي، مواد شوينده و شستشوي منسوجات آورده شده است. سپس پـنج نـوع پارچـه: پنبـه، پنبه/ پلي استر (56/53) ، پنب ه/ پلي استر(05/05) ، پنبه/ پلـي اسـتر سـفيدگري شـده (56/53) و آكريليـك بـابافت حلقوي پودي انتخاب شدند و تحت 5 سيكل شستشو با ماشين لباسشويي خانگي قرار گرفتند.
در هــر مرحلــه بــر روي پارچــه هــا آزمــون هــاي مختلفــي شـامل : ثبــات ابعــادي ، جمــع شدگي ، كج شدگي ، استحكام تا حد پارگي، ازدياد طـول تـا حـد پـارگي، وزن پارچـه هـا، پرزدهـي ، افـت پارچـه،مقاومت سايشي تا حد پارگي، ضخامت و خمش طبق روش هاي استاندارد انجام شد.
نتيجه گرفته شدكه :
پارچه پنبه اي داراي بيشترين تغيير ابعادي، جمع شدگي ، ازدياد طول تـا حـد پـارگي ، كـج شـدگي در جهت طولي و كمترين مقدار پرزدهي ميباشد.
پارچه پنبه/ پلي استر (56/53) داراي بيشترين تغيير ابعادي و جمـع شـدگي در جهـت عرضـي وكمتـرين مقدار پرزدهي است.
در پارچه پنبه/ پلي استر سفيدگري شده (56/53) با كمترين تغيير ابعادي، جمع شدگي ،كـج شـدگي وخمش در جهات طولي و عرضي ، و بيشترين استحكام در جهت طولي روبرو شديم.
پارچه آكريليك بيشترين استحكام در جهت عرضي ، بالاترين درصد افت پارچه و بيـشترين خمـش در جهات طولي و عرضي را نشان مي دهد.

مقدمه

سالهاي متمادي ، تكنيك نساجي بر روي الياف با مـدول بـالا ، ثبـات سـاختاري فـوق العـاده بـالا، استحكام زياد و ازدياد طول كم متمركز بود. با توسعه صنايع و نيازهاي جديد ، تشخيص داده شد كه هر محصول نساجي مستلزم تكنيكهاي نساجي و كاراكتر هاي متفاوتي مي باشد و تعدادي از اين كاراكترهـا در ساختار حلقوي وجود داشـت. مـصرف پارچـه حلقـوي پـودي در لبـاس زيـر ، جـوراب، T-Shirt ، كيسه هاي صافي و غيره مي باشد.[9]
در ابتداي اين گزارش به بررسي تعاريف و نحوه توليد پارچه هـاي حلقـوي تـاري و پـودي پرداختـه ميشود، سپس نحوة تأثير مواد شوينده بر روي پارچه، چگونگي شستشوي پارچه ها از ديرباز تا به امروز ونحوة عملكرد ماشين لباسشويي خانگي مفصلاً شرح داده ميشود.

نتيجه گيري كلي:
ثبات ابعادي : همانطوركه مشاهده شد، در اثر شستشو در اكثر پارچه ها شستـشوي اول بـا نمونـه شاهد تفاوت معناداري دارد جز در مورد پارچه پنبه و پلي استر سفيدگري شده (56/35) ، به ايـن دليـلكه قبلا اين پارچه تحت عمليات تر يا همان سفيدگري قرار گرفته است .
در شستشوهاي بعدي نيز سيكل هاي شستشو در برخي موارد با يكديگر تفـاوت معنـاداري دارنـد كـه البته همانطوركه در جداول بحث شد ، تعدادشان زياد نمي باشد.
با توجه به نمودارهاي 3-1 الي 3-4 مشاهده شد ، در جهت طولي براي خشك كردن خطي و مسطح پارچه پنبه اي به دليل جـذب رطوبـت بـالا و تـورم داراي بيـشترين تغييـر و پارچـه پنبـه و پلـي اسـترسفيدگري شده (56/35) ، به اين دليل كه قبلا تحت عمليات تر يا همان سفيدگري قرار گرفته، كمترين تغيير را دارا بوده است.
پارچه پنبه و پلي استر (56/53) به دليل وجود پلي استر در جهت طول كاهش ابعادي كمتري يافت و اين كاهش كمتر به حلقه هاي واقع در جهت عرضي ، اجازه مانور و كاهش ابعادي بيـشتري را داد كـه باعث شد اين پارچه، در جهت عرضي براي خشك كردن خطي و مسطح بيشترين تغيير و پارچـه پنبـه وپلي استر سفيدگري شده (56/35) ، كمترين تغيير را نشان دادند .
در آكريليك به دليل آنكه بافت جودون بود ، در عرض يك نيم بافت كه شامل حلقه آزاد بود ، وجود داشت و به جاي كاهش ابعاد با افزايش ابعاد پارچه روبرو بوديم. با توجه بـه نمودارهـاي 3-5 الـي41-3 مشاهده شد كه در جهت عرضي براي تمام سيكلهاي شستشو جز پارچه پنبـه و پلـي اسـتر (56/53)، در تمامي پارچه ها خشك كردن مسطح تغيير بيشتري نشان داد، زيرا حلقـه هـا آزادانـه تـر مـي توانـستند حركت كنند. در جهت طول نيـز فقـط در شستـشوي اول پارچـه هـا و در تمـام سـيكل هاي شستـشوي پارچه هاي پنبه اي و آكريليك خشك كردن خطي تغيير بيشتري ايجاد مـي كـرد و در بقيـه سـيكل هاي شستشو خشك كردن مسطح تغيير بيشتري ايجاد نمود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت