بررسی تاثیر عملیات شستشوی ماشینی بر روی برخی از خواص مکانیکی و فیزیکی منسوجات تاری و پودی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:173
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تاثیر عملیات شستشوی ماشینی بر روی برخی از خواص مکانیکی و فیزیکی منسوجات تاری و پودی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده…………………………..۱
مقدمه……………………………۲
فصل اول: کلیات
۱-۱- پارچه های حلقوی تاری و پودی…………………………………………………………۴
۲-۱- مواد شوینده یا پاک کننده چه کاری انجام می دهند- صابون و مواد مصنوعی………..۵
۳-۱- عملکرد پاک کننده………………………………۵
۴-۱- پاک کننده های مصنوعی یا فاقد صابون……………………………………………….۷
۵-۱- عملکرد مکانیکی در شستن و خشک کردن……………………………………….۹
۶- ۱- ماشینهای لباسشویی ………………….۱۰
۱-۶-۱- م اشینهای لباسشویی برقی استاندارد……………………………………………۱۱
۲-۶-۱- ماشین های لباسشویی اتوماتیک ………………………………………………..۱۱
۳-۶-۱- ماشین های لباسشویی نیمه اتوماتیک………………………………………….۲۱
۴-۶-۱- ماشین لباسشویی دو حمامه ……………………………………………………….۲۱
۵-۶-۱- انتخاب و مراقبت از ماشینها……………………………………………………….۲۱
۷-۱- زمان و بارگذاری ……………………………………………………………………..۳۱
۸-۱- خشک کن ها….۴۱
۱-۸- ۱- خشکک نهای چرخشی………………………………………………………………..۴۱
۲-۸- ۱- خشککن بشک های ۲ -۳( کیلو وات)…………………………………………….۵۱
۳-۸- ۱- خشک کنهای کابینی……………………………………………………………………۶۱
فصل دوم: آزمایشات/ کارهای عملی و نتایج
۱-۲- مواد و وسایل مصرفی…………………………………………………………………………۱۲
۱-۱- ۲- پارچه ها……..۱۲
۲-۱- ۲- ماشین لباسشویی………………………………………………………………………….۱۲
۳-۱- ۲- پودر لباسشویی …………………………………………………………………………….۱۲
۲-۲- شرایط انجام آزمایشات………………………………………………………………………..۲۲
۱-۲- ۲- شرایط شستشو………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲- ۲- خشک کردن ………………………………………………………………………………..۲۲
۳-۲- روش انجام آزمایشات و نتایج: …………………………………………………………..۲۲
۱-۳- ۲-بررسی میانگین تغییرات ثبات ابعادی…………………………………………..۲۲
۲-۳- ۲-بررسی میانگین تغییرات جمع شدگی …………………………………………۸۲
۳-۳- ۲-بررسی ضرایب همبستگی Pearson در تغییرات جمع شدگی و ثبات ابعادی ……۳۳
۴-۳- ۲- بررسی تغییرات جمع شدگی ، ثبات ابعادی و کجی …………………۸۳
۵-۳-۲-بررسی تغییرات استحکام تا حد پارگی، ازدیاد طول در حد پـارگی، وزن پارچـه هـا، پرزدهـی ، افـت پارچـه، مقاومـت سایشی تا حد پارگی، ضخامت و خمش……………………………………………………..۶۴
فصل سوم: نتیجه گیری کلی ، بحث و پیشنهادات
نتیجه گیری کلی………۶۵
پیشنهادات……………..۷۸
ضمائم ……………………۸۸
منابع و مأخذ………..۱۵۶
فهرست منابع فارسی………………..۱۵۷
فهرست منابع لاتین………………..۱۵۸
۱۵۹…………..Abstract

چکیده
هدف از تهیه این گزارش تحقیقاتی بررسی تأثیر عملیات شستشوی ماشینی بر روی برخی از خصوصیات مکانیکی و فیزیکی منسوجات تاری و پودی که منظور همان پارچه های حلقوی تاری و پودی بوده میباشد ،و بـــا توجـــه بـــه کـــاربرد بیـــشتر پارچـــه حلقـــوی پـــودی در کـــشورمان ایـــن نـــوع پارچـــه بـــرای پروسه های شست شو انتخاب گردید. در این کار تحقیقاتی ابتدا مقدمه ای در ارتباط با پارچه های حلقوی تاری و پودی، مواد شوینده و شستشوی منسوجات آورده شده است. سپس پـنج نـوع پارچـه: پنبـه، پنبه/ پلی استر (۵۶/۵۳) ، پنب ه/ پلی استر(۰۵/۰۵) ، پنبه/ پلـی اسـتر سـفیدگری شـده (۵۶/۵۳) و آکریلیـک بـابافت حلقوی پودی انتخاب شدند و تحت ۵ سیکل شستشو با ماشین لباسشویی خانگی قرار گرفتند.
در هــر مرحلــه بــر روی پارچــه هــا آزمــون هــای مختلفــی شـامل : ثبــات ابعــادی ، جمــع شدگی ، کج شدگی ، استحکام تا حد پارگی، ازدیاد طـول تـا حـد پـارگی، وزن پارچـه هـا، پرزدهـی ، افـت پارچـه،مقاومت سایشی تا حد پارگی، ضخامت و خمش طبق روش های استاندارد انجام شد.
نتیجه گرفته شدکه :
پارچه پنبه ای دارای بیشترین تغییر ابعادی، جمع شدگی ، ازدیاد طول تـا حـد پـارگی ، کـج شـدگی در جهت طولی و کمترین مقدار پرزدهی میباشد.
پارچه پنبه/ پلی استر (۵۶/۵۳) دارای بیشترین تغییر ابعادی و جمـع شـدگی در جهـت عرضـی وکمتـرین مقدار پرزدهی است.
در پارچه پنبه/ پلی استر سفیدگری شده (۵۶/۵۳) با کمترین تغییر ابعادی، جمع شدگی ،کـج شـدگی وخمش در جهات طولی و عرضی ، و بیشترین استحکام در جهت طولی روبرو شدیم.
پارچه آکریلیک بیشترین استحکام در جهت عرضی ، بالاترین درصد افت پارچه و بیـشترین خمـش در جهات طولی و عرضی را نشان می دهد.

مقدمه

سالهای متمادی ، تکنیک نساجی بر روی الیاف با مـدول بـالا ، ثبـات سـاختاری فـوق العـاده بـالا، استحکام زیاد و ازدیاد طول کم متمرکز بود. با توسعه صنایع و نیازهای جدید ، تشخیص داده شد که هر محصول نساجی مستلزم تکنیکهای نساجی و کاراکتر های متفاوتی می باشد و تعدادی از این کاراکترهـا در ساختار حلقوی وجود داشـت. مـصرف پارچـه حلقـوی پـودی در لبـاس زیـر ، جـوراب، T-Shirt ، کیسه های صافی و غیره می باشد.[۹]
در ابتدای این گزارش به بررسی تعاریف و نحوه تولید پارچه هـای حلقـوی تـاری و پـودی پرداختـه میشود، سپس نحوه تأثیر مواد شوینده بر روی پارچه، چگونگی شستشوی پارچه ها از دیرباز تا به امروز ونحوه عملکرد ماشین لباسشویی خانگی مفصلاً شرح داده میشود.

نتیجه گیری کلی:
ثبات ابعادی : همانطورکه مشاهده شد، در اثر شستشو در اکثر پارچه ها شستـشوی اول بـا نمونـه شاهد تفاوت معناداری دارد جز در مورد پارچه پنبه و پلی استر سفیدگری شده (۵۶/۳۵) ، به ایـن دلیـلکه قبلا این پارچه تحت عملیات تر یا همان سفیدگری قرار گرفته است .
در شستشوهای بعدی نیز سیکل های شستشو در برخی موارد با یکدیگر تفـاوت معنـاداری دارنـد کـه البته همانطورکه در جداول بحث شد ، تعدادشان زیاد نمی باشد.
با توجه به نمودارهای ۳-۱ الی ۳-۴ مشاهده شد ، در جهت طولی برای خشک کردن خطی و مسطح پارچه پنبه ای به دلیل جـذب رطوبـت بـالا و تـورم دارای بیـشترین تغییـر و پارچـه پنبـه و پلـی اسـترسفیدگری شده (۵۶/۳۵) ، به این دلیل که قبلا تحت عملیات تر یا همان سفیدگری قرار گرفته، کمترین تغییر را دارا بوده است.
پارچه پنبه و پلی استر (۵۶/۵۳) به دلیل وجود پلی استر در جهت طول کاهش ابعادی کمتری یافت و این کاهش کمتر به حلقه های واقع در جهت عرضی ، اجازه مانور و کاهش ابعادی بیـشتری را داد کـه باعث شد این پارچه، در جهت عرضی برای خشک کردن خطی و مسطح بیشترین تغییر و پارچـه پنبـه وپلی استر سفیدگری شده (۵۶/۳۵) ، کمترین تغییر را نشان دادند .
در آکریلیک به دلیل آنکه بافت جودون بود ، در عرض یک نیم بافت که شامل حلقه آزاد بود ، وجود داشت و به جای کاهش ابعاد با افزایش ابعاد پارچه روبرو بودیم. با توجه بـه نمودارهـای ۳-۵ الـی۴۱-۳ مشاهده شد که در جهت عرضی برای تمام سیکلهای شستشو جز پارچه پنبـه و پلـی اسـتر (۵۶/۵۳)، در تمامی پارچه ها خشک کردن مسطح تغییر بیشتری نشان داد، زیرا حلقـه هـا آزادانـه تـر مـی توانـستند حرکت کنند. در جهت طول نیـز فقـط در شستـشوی اول پارچـه هـا و در تمـام سـیکل های شستـشوی پارچه های پنبه ای و آکریلیک خشک کردن خطی تغییر بیشتری ایجاد مـی کـرد و در بقیـه سـیکل های شستشو خشک کردن مسطح تغییر بیشتری ایجاد نمود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت