بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده………………………………۱

مقدمه………………………………………..۲

فصل اول: ارتباط پایداری شبکه قدرت با عملکرد صحیح تجهیزات
۱-۱مقدمه………………………………………..۳
۱- ۲ تجزیه وتحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع، فوق توزیع وانتقال ……………………۳
۱-۲-۱ کلیدهای قدرت……………………………….۴
۱-۲-۲ اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکردصحیح کلیدها شود …………..۴
۱-۲-۳ اشکالاتی ناشی ازعدم عملکرد صحیح کلیدها…………………….۴
۱-۲-۴ عوامل موثر در میزان تاثیر عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم ………………….۵
۱-۲-۵ خصوصیات عمده ومهمی که کلیدهای قدرت باید دارا باشند…………………….۵
۱-۲-۶ تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند ………………۵
۱-۲-۷ انواع کلیدهای قدرت ………………………………۵
۱-۲-۸ انتخاب کلیدهای فشارقوی…………………….۶
۱-۲-۸-۱ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب مشخصات نامی……………….۶
۱-۲-۸-۲ انتخاب کلیدهای فشار قوی برحسب وظیفه قطع و وصل …………………۷
۱-۲-۹ سکسیونر و کلید زمین و کلید و ویژه تخلیه بار الکتریکی…………………………۷
۱-۲-۱۰ کلید زمین ……………………………۷
۱-۲-۱۱ کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی………………………………۷
۱-۲-۱۲ فیوز ………………………………………….۸
۱-۲-۱۳ کلید بار …………………………………۸
۱-۲-۱۴ سکسیونر قابل قطع زیر بار………………………….۹
۱-۲-۱۵ انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها……………….۱۰

فصل دوم: ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………۱۲
۲-۲ روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی………………..۱۲

فصل سوم: بررسی سیستمهای مختلف آزمون های غیر مخرب
۳-۱ مقدمه ………………………………..۱۶
۳-۲ تکنیک بازرسی بامایع نافذ……………………………………..۱۶
۳-۲-۱ اصول بازرسی بامایع نافذ………………………۱۷
۳-۲-۱-۱ آماده سازی قطعه ………………………….۱۷
۳-۲-۱-۲ استعمال مایع نافذ ……………………………….۱۷
۳-۲-۱-۳ تمیز کردن مایع اضافی………………………………….۱۷
۳-۲-۱-۴ ظهور ……………………………………….۱۷
۳-۲-۱-۵ مشاهده و بازرسی………………………………….۱۸
۳-۲-۲ ویژگیهای یک مایع نافذ…………………………..۱۸
۳-۲-۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی بامایع نافذ…………………….۱۹
۳-۳ سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی…………………………۲۰
۳-۳-۱ مغناطیسی کردن قطعات……………………….۲۰
۳-۳-۲ آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی …………………………..۲۲
۳-۳- ۳ مزایا ومحدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی…………….۲۳
۳-۴ سیستم بازرسی با جریان فوکو……………….۲۳
۳-۴-۱ ساختمان سیم پیچ ها……………………….۲۵
۳-۴-۲ انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی………………….۲۵
۳-۴-۲-۱ شبکه پل ……………………………………….۲۶
۳-۲-۲-۲ مدارهای تشدید …………………………..۲۶
۳-۵ سیستم بازرسی با رادیو گرافی…………………………….۲۷
۳-۵-۱ برخی ازمحدودیت های استفاده از سیستم رادیو گرافی………………۲۸
۳-۵-۲ اصول استفاده از سیستم رادیوگرافی………………..۲۸
۳-۶ سیستم ترمو گرافی…………………………..۲۹

فصل چهارم : بررسی سیستمهای ترموگرافیک درتست تجهیزات شبکه قدرت
۴-۱ مقدمه ………………………………..۳۰
۴-۲ تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز………………………….۳۰
۴-۳ طیف اشعه مادون قرمز…………………………۳۱
۴-۴ اصول و نحوه کار سیستمهای ترموگرافیک ……………………………………۳۲
۴-۵ استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات……………………………………۳۳

فصل پنجم: بررسی و تعین نقاط معیوب تجهیزات بااستفاده از ترموگرافی
۵-۱ مقدمه ……………………………………….۳۴
۵-۲ اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی ………………………۳۵
۵-۳ عوامل مشکل زا در تعین درجه حرارت اضافی………………………..۳۶
۵-۴ نمونه هایی از عکس های حرارتی …………………….۳۹

فصل ششم: دوربین کرونا
۶ -۱ مقدمه………………………………………۴۲
۶ -۲ کرونا ………………………………….۴۳
۶ -۳ دوربین کرونا …………………………………………….۴۵
۶ -۴ ساختار عملیاتی دوربینهای کرونا…………………………۴۶
۶ -۵ کاربرددوربین های کرونا …………………………………………………………۴۷
۶ -۵-۱ بازدید زمینی خطوط انتقا ل نیرو……………………………۴۸
۶ -۵-۲ بازدیدهای پریودیک تجهیزاتپست های فشار قوی………………….۵۶
۶ -۵-۳ بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع…………………۵۶
۶ -۵-۴ بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو……………….۵۸

فصل هفتم : بررسی روغن ترانسفورماتور و روشهای بازرسی آن
۷-۱ مقدمه …………………………۷۳
۷-۲ عایق روغن …………………………………………۷۴
۷-۳ آزمایشات روغن…………………………..۷۸
۷-۳-۲ رطوبت……………………………………۷۸
۷-۳-۳ ویسکوزیته ……………………………۷۹
۷-۳-۴ کشش بین سطحی……………………………..۷۹
۷-۳-۵ عدد اسیدی کل………………………..۸۰
۷-۳-۶ نقطه اشتعال……………………………….۸۰

فصل هشتم گاز کارماتوگرافی
۸-۱ مقدمه …………………………….۸۱
۸-۲ گاز کارماتوگرافی ………………………..۸۱
۸-۳ آنالیز نتایج حاصل از گاز کارماتوگرافی……………………..۸۲
۸-۳-۱ روش دورننبرگ……………………………۸۳
۸-۳-۲ روش نسبت راجرز پیشرفته ………………………..۸۳

فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………۸۶

اختصارات ……………………………………….۸۷
واژه نامه ………………………………………..۸۸

مراجع فارسی ……………………………..۹۰

مراجع لاتین ………………………………………….۹۱
ABSTRACT …………..ا……………………۹۲

چکیده
بااستفاده از اصول بسیار معروف فیزیکی تعدادی سیستم بازرسی غیر چشمی ابـداع شـده کـه مـیتواند اطلاعاتی از کیفیت قطعات یک تجهیز فراهم آورد ، درحالی که هیچگونه تغییری یا آسیبی بـهقطعه یا دستگاه مورد آزمایش وارد نسازند ، سیستمهای آزمون غیـر مخـرب بـه اختصـار N.D.T نامیده می شود .
بکارگیری هریک از سیستمهای بازرسی متحمل هزینه است ، اما اغلب استفاده مـوثر از تکنیکهـایبازرسی مناسب موجب صرفه جوییهای مالی قابل ملاحظه ای خواهدشد. نه فقط نوع بازرسـی بلکـهمراحل به کارگیری آن نیز مهم است.
دراین سمینار به بررسی و تشریح انواع تستهای غیر مخرب ومزایای و محدودیتهای آنها و بکارگیری آنها در سیستم قدرت پرداخته شده است.
کلمات کلیدی:
N.D.T ، مایع نافذ ، ذره مغناطیسی ، جریان های گردابی ، رادیـو کرافـی ، ترمـوگرافی ، دوربـینترموویژن ، دوربین کرونا

مقدمه
درابتدای بحث به بررسی تاثیر عملکرد صحیح تجهیزات بر پایداری سیسـتم قـدرت پرداختـه شـده است برای این منظور در ابتدا مساله پایداری سیستم قدرت به عنوان مقدمـه ای بـرای ایـن بخـشمورد بررسی قرارگرفته است.
تمایل سیستم قدرت برای ایجاد نیروهای بازیابی برابر یابیشتر از نیروهای اختلال وارد شده بـه آن ، به منظور نگهداری حالت تعادل سیستم را پایداری می گویند.اگر نیروهایی که سعی دارنـد ماشـینها را با یکدیگر درحالت همگام synchronous حفظ نمایند بـه قـدر کـافی بـزرگ باشـند تـا بـرنیروهای اختلال غلبه کنند، سیستم پایدار ( درحالت همگام) باقی میماند. مساله پایداری بـه ر فتـارماشین های سنکرون پس از رخداد یک اختلال مربوط می شود ، به عبارت دیگر پایـداری سیسـتمقدرت، خاصیتی از سیستم است ، که به ماشین های سنکرون سیستم توانایی میدهد تا بـه اخـتلالدر وضعیت کار عادی پاسخ دهند و دروضعیت جدیدی به کار عادی خود باز گردند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
تمام سیستمهای N.D.T رابطه نزدیکی با هم دارند و با توجه بـه مـوارد کـاربرد ممکـن اسـت بـهتنهایی یا همراه با دیگری مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب بهترین روش بیشتر به نوع عیب موجـودو شکل و اندازه قطعات مورد آزمایش بستگی دارد. روشهای مختلف تستهای غیرمخـرب بـه طـروقبسیار متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند و محدوده وسایل مورد دسترس نیز بسیار وسـیع اسـت. هنگامی که از سیستم های آزمون های غیرمخرب استفاده میشود، باید دقت کافی بـه خـرج داده و مراحل را کنترل کرد. بطوریکه نه تنها اطلاعات کیفی بلکه اطلاعات کمی را نیز بدست آورد.ضروری است که امکان خطرناکترین عیبهای یک قطعه قبلاً پیش بینی شود. تا اینکه بتوان انواع اندازه هـایمحدود عیب های بالقوه خطرناک را حدس زد.استفاده از روشها و سیسـتم هـای آزمـون هـای غیـرمخرب زمانی میتواند موفقیت آمیز باشد که متناسب با قطعات مورد آزمایش و معایب مربوطه باشـدو اپراتور نیز باید دارای تجربه وآموز ش کافی باشد و استاندارد پذیرش مناسب با هر نوع مشخصات ناخواسته قطعات مورد آزمایش را بشناسد.استاندارد نامناسب ممکن است عیب های کم اثر یا بی اثر را بر روی عملکرد محصول جدی تلقی کندولی معایب قابل توجه را ناچیز فرض نماید.
یکی از فوائد بدیهی و روشن استفاده صحیح تستهای غیر مخرب، تعیین هویت معایب است که اگـربدون تشخیص در قطعه باقی بماند موجب شکست فاحعه آمیز قطعه و درنتیجه بروز خسـارت هـایمالی و جانی فراوان خواهند شد.
بکارگیری هر یک از سیستم های بازرسی متحمل هزینه است ، اما اغلب استفاده موثر از تکنیکهای بازرسی مناسب موجب صرفه جوئی های مالی قابل ملاحظه ای خواهد شد نه فقط نوع بازرسی بلکه مراحل بکارگیری آن نیز مهم است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط