بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده………………………………1

مقدمه………………………………………..2

فصل اول: ارتباط پايداري شبكه قدرت با عملكرد صحيح تجهيزات
1-1مقدمه………………………………………..3
1- 2 تجزيه وتحليل تجهيزات در شبكه هاي توزيع، فوق توزيع وانتقال ……………………3
1-2-1 كليدهاي قدرت……………………………….4
1-2-2 اشكالاتي كه ممكن است باعث عدم عملكردصحيح كليدها شود …………..4
1-2-3 اشكالاتي ناشي ازعدم عملكرد صحيح كليدها…………………….4
1-2-4 عوامل موثر در ميزان تاثير عملكرد كليدهاي قدرت بر پايداري سيستم ………………….5
1-2-5 خصوصيات عمده ومهمي كه كليدهاي قدرت بايد دارا باشند…………………….5
1-2-6 تقسيم بندي كليدهاي فشار قوي بر حسب وظيفه اي كه دارند ………………5
1-2-7 انواع كليدهاي قدرت ………………………………5
1-2-8 انتخاب كليدهاي فشارقوي…………………….6
1-2-8-1 انتخاب كليدهاي فشار قوي برحسب مشخصات نامي……………….6
1-2-8-2 انتخاب كليدهاي فشار قوي برحسب وظيفه قطع و وصل …………………7
1-2-9 سكسيونر و كليد زمين و كليد و ويژه تخليه بار الكتريكي…………………………7
1-2-10 كليد زمين ……………………………7
1-2-11 كليد مخصوص تخليه بار الكتريكي………………………………7
1-2-12 فيوز ………………………………………….8
1-2-13 كليد بار …………………………………8
1-2-14 سكسيونر قابل قطع زير بار………………………….9
1-2-15 انواع وموارد استفاده ترانسفورماتورها……………….10

فصل دوم: ضرورت بازرسي و روشهاي مختلف بازبيني
2-1 مقدمه………………………………………………………………12
2-2 روشهاي مختلف بازبيني و بازرسي فني………………..12

فصل سوم: بررسي سيستمهاي مختلف آزمون هاي غير مخرب
3-1 مقدمه ………………………………..16
3-2 تكنيك بازرسي بامايع نافذ……………………………………..16
3-2-1 اصول بازرسي بامايع نافذ………………………17
3-2-1-1 آماده سازي قطعه ………………………….17
3-2-1-2 استعمال مايع نافذ ……………………………….17
3-2-1-3 تميز كردن مايع اضافي………………………………….17
3-2-1-4 ظهور ……………………………………….17
3-2-1-5 مشاهده و بازرسي………………………………….18
3-2-2 ويژگيهاي يك مايع نافذ…………………………..18
3-2-3 مزايا ومحدوديت ها و دامنه كاربرد تكنيك بازرسي بامايع نافذ…………………….19
3-3 سيستم بازرسي با ذرات مغناطيسي…………………………20
3-3-1 مغناطيسي كردن قطعات……………………….20
3-3-2 آشكار سازي عيب بوسيله ذرات مغناطيسي …………………………..22
3-3- 3 مزايا ومحدوديت ها و دامنه كاربرد تكنيك بازرسي با ذرات مغناطيسي…………….23
3-4 سيستم بازرسي با جريان فوكو……………….23
3-4-1 ساختمان سيم پيچ ها……………………….25
3-4-2 انواع مدارهاي سيم پيچي جريان هاي گردابي………………….25
3-4-2-1 شبكه پل ……………………………………….26
3-2-2-2 مدارهاي تشديد …………………………..26
3-5 سيستم بازرسي با راديو گرافي…………………………….27
3-5-1 برخي ازمحدوديت هاي استفاده از سيستم راديو گرافي………………28
3-5-2 اصول استفاده از سيستم راديوگرافي………………..28
3-6 سيستم ترمو گرافي…………………………..29

فصل چهارم : بررسي سيستمهاي ترموگرافيك درتست تجهيزات شبكه قدرت
4-1 مقدمه ………………………………..30
4-2 تاريخچه عكس هاي حرارتي مادون قرمز………………………….30
4-3 طيف اشعه مادون قرمز…………………………31
4-4 اصول و نحوه كار سيستمهاي ترموگرافيك ……………………………………32
4-5 استفاده از عكسهاي حرارتي در برنامه تعميراتي تجهيزات……………………………………33

فصل پنجم: بررسي و تعين نقاط معيوب تجهيزات بااستفاده از ترموگرافي
5-1 مقدمه ……………………………………….34
5-2 اولويت هاي تعميرات برحسب دماي اضافي ………………………35
5-3 عوامل مشكل زا در تعين درجه حرارت اضافي………………………..36
5-4 نمونه هايي از عكس هاي حرارتي …………………….39

فصل ششم: دوربين كرونا
6 -1 مقدمه………………………………………42
6 -2 كرونا ………………………………….43
6 -3 دوربين كرونا …………………………………………….45
6 -4 ساختار عملياتي دوربينهاي كرونا…………………………46
6 -5 كاربرددوربين هاي كرونا …………………………………………………………47
6 -5-1 بازديد زميني خطوط انتقا ل نيرو……………………………48
6 -5-2 بازديدهاي پريوديك تجهيزاتپست هاي فشار قوي………………….56
6 -5-3 بازديدهاي پريوديك شبكه هاي توزيع…………………56
6 -5-4 بازديدهاي هليكوپتري خطوط انتقال نيرو……………….58

فصل هفتم : بررسي روغن ترانسفورماتور و روشهاي بازرسي آن
7-1 مقدمه …………………………73
7-2 عايق روغن …………………………………………74
7-3 آزمايشات روغن…………………………..78
7-3-2 رطوبت……………………………………78
7-3-3 ويسكوزيته ……………………………79
7-3-4 كشش بين سطحي……………………………..79
7-3-5 عدد اسيدي كل………………………..80
7-3-6 نقطه اشتعال……………………………….80

فصل هشتم گاز كارماتوگرافي
8-1 مقدمه …………………………….81
8-2 گاز كارماتوگرافي ………………………..81
8-3 آناليز نتايج حاصل از گاز كارماتوگرافي……………………..82
8-3-1 روش دورننبرگ……………………………83
8-3-2 روش نسبت راجرز پيشرفته ………………………..83

فصل نهم : نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………86

اختصارات ……………………………………….87
واژه نامه ………………………………………..88

مراجع فارسي ……………………………..90

مراجع لاتين ………………………………………….91
ABSTRACT …………..ا……………………92

چكيده
بااستفاده از اصول بسيار معروف فيزيكي تعدادي سيستم بازرسي غير چشمي ابـداع شـده كـه مـيتواند اطلاعاتي از كيفيت قطعات يك تجهيز فراهم آورد ، درحالي كه هيچگونه تغييري يا آسيبي بـهقطعه يا دستگاه مورد آزمايش وارد نسازند ، سيستمهاي آزمون غيـر مخـرب بـه اختصـار N.D.T ناميده مي شود .
بكارگيري هريك از سيستمهاي بازرسي متحمل هزينه است ، اما اغلب استفاده مـوثر از تكنيكهـايبازرسي مناسب موجب صرفه جوييهاي مالي قابل ملاحظه اي خواهدشد. نه فقط نوع بازرسـي بلكـهمراحل به كارگيري آن نيز مهم است.
دراين سمينار به بررسي و تشريح انواع تستهاي غير مخرب ومزاياي و محدوديتهاي آنها و بكارگيري آنها در سيستم قدرت پرداخته شده است.
كلمات كليدي:
N.D.T ، مايع نافذ ، ذره مغناطيسي ، جريان هاي گردابي ، راديـو كرافـي ، ترمـوگرافي ، دوربـينترموويژن ، دوربين كرونا

مقدمه
درابتداي بحث به بررسي تاثير عملكرد صحيح تجهيزات بر پايداري سيسـتم قـدرت پرداختـه شـده است براي اين منظور در ابتدا مساله پايداري سيستم قدرت به عنوان مقدمـه اي بـراي ايـن بخـشمورد بررسي قرارگرفته است.
تمايل سيستم قدرت براي ايجاد نيروهاي بازيابي برابر يابيشتر از نيروهاي اختلال وارد شده بـه آن ، به منظور نگهداري حالت تعادل سيستم را پايداري مي گويند.اگر نيروهايي كه سعي دارنـد ماشـينها را با يكديگر درحالت همگام synchronous حفظ نمايند بـه قـدر كـافي بـزرگ باشـند تـا بـرنيروهاي اختلال غلبه كنند، سيستم پايدار ( درحالت همگام) باقي ميماند. مساله پايداري بـه ر فتـارماشين هاي سنكرون پس از رخداد يك اختلال مربوط مي شود ، به عبارت ديگر پايـداري سيسـتمقدرت، خاصيتي از سيستم است ، كه به ماشين هاي سنكرون سيستم توانايي ميدهد تا بـه اخـتلالدر وضعيت كار عادي پاسخ دهند و دروضعيت جديدي به كار عادي خود باز گردند.

نتيجه گيري و پيشنهادات
تمام سيستمهاي N.D.T رابطه نزديكي با هم دارند و با توجه بـه مـوارد كـاربرد ممكـن اسـت بـهتنهايي يا همراه با ديگري مورد استفاده قرار گيرند. انتخاب بهترين روش بيشتر به نوع عيب موجـودو شكل و اندازه قطعات مورد آزمايش بستگي دارد. روشهاي مختلف تستهاي غيرمخـرب بـه طـروقبسيار متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرند و محدوده وسايل مورد دسترس نيز بسيار وسـيع اسـت. هنگامي كه از سيستم هاي آزمون هاي غيرمخرب استفاده ميشود، بايد دقت كافي بـه خـرج داده و مراحل را كنترل كرد. بطوريكه نه تنها اطلاعات كيفي بلكه اطلاعات كمي را نيز بدست آورد.ضروري است كه امكان خطرناكترين عيبهاي يك قطعه قبلاً پيش بيني شود. تا اينكه بتوان انواع اندازه هـايمحدود عيب هاي بالقوه خطرناك را حدس زد.استفاده از روشها و سيسـتم هـاي آزمـون هـاي غيـرمخرب زماني ميتواند موفقيت آميز باشد كه متناسب با قطعات مورد آزمايش و معايب مربوطه باشـدو اپراتور نيز بايد داراي تجربه وآموز ش كافي باشد و استاندارد پذيرش مناسب با هر نوع مشخصات ناخواسته قطعات مورد آزمايش را بشناسد.استاندارد نامناسب ممكن است عيب هاي كم اثر يا بي اثر را بر روي عملكرد محصول جدي تلقي كندولي معايب قابل توجه را ناچيز فرض نمايد.
يكي از فوائد بديهي و روشن استفاده صحيح تستهاي غير مخرب، تعيين هويت معايب است كه اگـربدون تشخيص در قطعه باقي بماند موجب شكست فاحعه آميز قطعه و درنتيجه بروز خسـارت هـايمالي و جاني فراوان خواهند شد.
بكارگيري هر يك از سيستم هاي بازرسي متحمل هزينه است ، اما اغلب استفاده موثر از تكنيكهاي بازرسي مناسب موجب صرفه جوئي هاي مالي قابل ملاحظه اي خواهد شد نه فقط نوع بازرسي بلكه مراحل بكارگيري آن نيز مهم است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت