بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:120
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

عنوان مطالب
چکیده ۱

مقدمه ۲
فصل اول: کلیات ۳ ۱-۱:

پیش گفتار ۴
۱-۲: ساختار و خواص سلولز ۵
۱-۲- ۱: بررسی ساختار بلوری سلولز ۷
۱-۳: پنبه ۹
۱-۳- ۱: ساختار و خواص لیف پنبه ۹
۱-۳- ۲: خواص شیمیایی الیاف پنبه ۴۱
۱-۴: مرسریزاسیون ۵۱
۱-۴- ۱: تأثیر قلیا بر الیاف سلولزی ۱۶
۱-۴- ۲: تورم پنبه در محلول های قلیایی ۷۱
۱-۴- ۳: تخریب سلولز در محلول قلیایی ۸۱
۱-۴- ۴: تأثیر مرسریزاسیون روی ساختار و خواص لیف پنبه ۹۱
۱-۴- ۵: عوامل موثر در مرسریزاسیون ۱۲
۱-۴- ۵- ۱: اثر غلظت و نوع قلیا در مرسریزاسیون ۱۲
۱-۴- ۵- ۲: اثر زمان در مرسریزاسیون ۲۲
۱-۴- ۵- ۳: اثر کشش در مرسریزاسیون ۲۲
۱-۴- ۵- ۴: اثر نفوذ دهنده در مرسریزاسیون ۲۲
۱-۴- ۵- ۵: اثر نوع پنبه، شکل فیزیکی کالا و نوع ساختار آن در مرسریزاسیون ۳۲
۱-۴- ۵- ۶: اثر دما در مرسریزسیون ۳۲
۱-۴- ۶: زمان مرسریزاسیون ۶۲
۱-۴- ۷: روش های بررسی تأثیر فرآیند مرسریزاسیون ۷۲
۱-۴- ۷- ۱: ظرافت و میزان کریستالینته ۷۲
۱-۴- ۷- ۲: اندازه گیری مقدار جذب رنگ و رطوبت ۷۲
۱-۴- ۷- ۳: تعیین درجه مرسریزاسیون از طریق اندازه گیری عدد فعال باریم ۸۲
۱-۵: اولتراسونیک ۸۲
۱-۵- ۱: مکانیسم عمل امواج اولتراسونیک ۹۲
۱-۵- ۲: پدیده تشکیل و انفجار حباب و عوامل مؤثر ۹۲
۱-۵- ۳: استفاده کاربردی از امواج اولتراسونیک در صنایع نساجی ۰۳
۱-۵- ۴: مزیت های استفاده از امواج فراصوت در پروسه های نساجی ۱۳
فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق ۳۲
۲- ۱: مرسریزاسیون کالای پنبه ای ۳۳
۲-۲: استفاده از اولتراسونیک در نساجی ۷۴
۲-۲- ۱: استفاده در عملیات مقدماتی شامل شستشو و آنزیم زنی ۷۴
۲-۲- ۲: آهارگیری پنبه۵۰
۲-۲- ۳: استفاده در رنگرزی۵۰
۲-۲- ۴: استفاده در تکمیل ۳۵
فصل سوم: تجربیات ۵۴
۳-۱: مواد اولیه ۵۵
۳-۲: وسایل آزمایشگاهی ۵۵

۵۱ ۳-۳: طراحی آزمایش ها
۵۲ ۳-۴: روش ها
۳-۴- ۱: آماده سازی پارچه ۲۵
۳-۴- ۲: عملیات مرسریزاسیون در شرایط اولتراسونیک و معمولی ۲۵
۳-۴- ۳: عملیات خنثی سازی ۲۵
۳-۴: آزمایش استحکام ۳۵
۵۳ ۳-۴: آزمایش اندازه گیری عدد فعال باریم
۵۴ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۵۵ ۴-۱: نتایج به دست آمده توسط طرح آزمایش
۴-۱- ۱: نتایج حاصل از آزمایش مرسریزاسیون معمولی ۵۵
۴-۱- ۲: نتایج حاصل از آزمایش مرسریزاسیون در محیط اولتراسونیک ۶۵
۴-۱- ۳: تأثیر غلظت سود، زمان و دمای عملیات بر خصوصیات مکانیکی ۹۵
۴-۱- ۳- ۱: نتایج آزمون استحکام تحت غلظت متغیر سود، زمان و دمای ثابت ۹۵
۴-۱- ۳- ۲: نتایج آزمون استحکام تحت زمان متغیر ، غلظت و دمای ثابت ۱۶
۴-۱- ۳- ۳: نتایج آزمون استحکام تحت دمای متغیر و غلظت و زمان ثابت ۶۳
۴-۱- ۳- ۴: بررسی تأثیر غلظت و زمان و دمای عملیات بر روی استحکام در
مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک ۵۶
۴-۱- ۳- ۵: نتایج آزمون ازدیاد طول تا حدپارگی تحت غلظت متغیر سود و زمان و دمای ثابت ۷۶
۴-۱- ۳- ۶: نتایج آزمون ازدیاد طول تا حد پارگی تحت زمان متغیر، غلظت و دمای ثابت ۹۶
۴-۱- ۳- ۷: نتایج آزمون ازدیاد طول تا حد پارگی تحت دمای متغیر و غلظت و زمان ثابت ۱۷
۴-۱- ۳- ۸: بررسی تأثیر غلظت و زمان و دمای عملیات بر روی ازدیاد طول در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک ۳۷
۴ -۱-۳-۹: نتایج آزمون کار تا حد پارگی تحت غلظت متغیر سود و زمان و دمای ثابت ۷۴
۴ -۱-۳-۰۱: نتایج آزمون کار تا حد پارگی تحت زمان متغیر، غلظت و دمای ثابت ۶۷
۴ -۱-۳-۱۱: نتایج آزمون کار تا حد پارگی تحت دمای متغیر و غلظت و زمان ثابت ۸۷
۴-۱- ۳- ۲۱: بررسی تأثیر غلظت و زمان و دمای عملیات بر روی کار تاحد ۰۸
پارگی در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک
۴-۱- ۴: تأثیر غلظت سود و زمان و دمای عملیات بر عدد فعال باریم ۱۸
۴-۱- ۴- ۱: نتایج تغییرات عدد فعال باریم تحت غلظت متغیر سود و زمان و دمای ثابت ۸۱
۴-۱- ۴- ۲: نتایج تغییرات عدد فعال باریم تحت زمان متغیر، غلظت و دمای ثابت ۳۸
۴-۱- ۴- ۳: نتایج تغییرات عدد فعال باریم تحت دمای متغیر، غلظت و زمان ثابت ۵۸
۴-۱- ۴- ۴: بررسی تأثیر غلظت و زمان و دمای عملیات بر عدد فعال باریم در مرسریزاسیون معمولی و اولتراسونیک ۸۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸

منابع و ماخذ ۲۹

فهرست منابع فارسی ۳۹

فهرست منابع لاتین ۴۹

چکیده انگلیسی ۷۹

چکیده:
با توسعه علم و فناوری استفاده از عملیات های تکمیلی تر بر روی منسوجات افزایش یافته است. استفاده از مرسریزاسیون به علت ایجاد خواص متفاوت بر روی کالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هنگامی که عمل مرسریزاسیون پنبه انجام می گیرد سبب تغییراتی در ساختار سلولز گردیده به طوری که این فرآیند شیمیایی- فیزیکی سبب تورم قطری و کوتاه شدن طول الیاف می گردد و این باعث ازدیاد شفافیت و جدای کالای سلولزی می گردد. انجام این عمل در محیط غیرمائی هم چون محیط اولتراسونیک نیز موجب تغییراتی در ساختار سلولز می گردد البته هر دو فرآیند تأثیرات ساختاری ماکرو ومیکرویی مهمی در الیاف ایجاد می نماید نظیر تغییر ساختار کریستالی از سلولز I به سلولز II، تغییر چیدمان پیوند های هیدروژنی و آرایش یافتگی زنجیرهای مولکولی.
در این پروژه استفاده از محیط اولتراسونیک و محیط معمولی در مرسریزاسیون نمونه پارچه پنبه ای به منظور ایجاد تغییرات در نمونه پارچه و مقایسه این تغییرات در دو شرایط متفاوت ،بررسی شد. به علاوه طراحی آزمایشات بر اساس روش RSM انجام گرفت. برای بررسی تغییرات ایجاد شده از اندازه گیری خواص مکانیکی و عدد فعال باریم نمونه های مرسریزه شده استفاده گردید.
در شرایط اولتراسونیک امواج مافوق صوت به دلیل ایجاد شوک در محیط مایع، خواص حاصله از مرسریزاسیون را نسبت به شرایط معمول افزایش بیشتری می دهند.

مقدمه :
یکی از عملیاتی که روی پنبه انجام می شود، عمل مرسریزه می باشد که شامل تماس پنبه (اعم از نخ، الیاف یا پارچه) با محلول سود سوز آور و سپس شستشوی محصول در محلول رقیق اسید و پس استفاده از آب سرد به منظور خنثی کردن قلیایی و سر انجام خشک کردن محصول است. بر اثر مرسریزاسیون در خشندگی و جلای پنبه افزایش می یابد. و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن تغییرات زیادی پیدا می کند. معمولاً پارچه های مرغوب پیراهنی، رومیزی، ملحفه ای هم چنین نخ های قرقره مرسریزه میشوند. لذا با توجه به اهمیت زیاد این پروسه تلاش هایی جهت کاهش مدت زمان عملیات مرسریزاسیون، کاهش میزان مصرف سود و حصول نتایج بهتر در حین عملیات انجام پذیرفته و نیز در حال انجام می باشد. بدین منظور استفاده از محیط دیگری غیر از محیط مائی هم چون محیط حاصل از امواج مافوق صوت مورد استفاده قرار گرفته است که با استفاده از امواج در حین مرسریزاسیون، بتوان با صرف زمان کوتاهتر و غلظت سود کمتر به همان تغییرات ساختاری روشهای معمول مرسریزاسیون برسیم که این ها سبب هزینه کمتر و اقتصادی شدن پروسه واحتمالاً حصول نتایج بهتری می گردد.

نتیجه گیری:
در این پروژه مرسریزاسیون پارچه پنبه ای هم در شرایط اولتراسونیک و هم در شرایط معمولی تحت غلظت، زمان و دمای مختلف انجام گردیده است، و با مقایسه خواص مکانیکی و عدد فعال باریم نمونه های مرسریزه شده در هر حالت، پارامتر تأثیر گذار تر مشخص شده تا بتوان برای به دست آوردن ماکزیمم ویژگی مورد نظر از آن شرایط استفاده نمود. نتایج حاصله به صورت زیر خلاصه می شود:
۱) مقدار بهینه غلظت سود و زمان و دمای عملیات در شرایط معمول به ترتیب c, 9/3min, 520%27 به دست آمده در صورتی که مقدار بهینه به دست آمده غلظت سود و زمان و دمای عملیات برای شرایط اولتراسونیک به ترتیب c,5/7min, 20%480 می باشد. طبق نتایج به دست آمده مشاهده می شوود که میزان غلظت سود، زمان و دمای عملیات در شرایط بهینه برای حالت اولتراسونیک در مقایسه با حالت معمولی کمتر است. بدین صورت در هنگام استفاده از شرایط اولتراسونیک در عملیات مرسریزاسیون با استفاده از غلظت کمتر سود، زمان و دمای پایینتری نسبت به شرایط معمول میتوان کالای مرسریزه شده با ویژگی های مورد نظر نه در اندازه شرایط معمول بلکه بیشتر را به دست آورد و هم چنین این کاهش در پارامترهای ابتدایی می تواند به کاهش هزینه های مصرفی عمیات مرسریزاسیون کمک نماید. پدیده ی cavitation وشک ایجاد شده میزان تورم نمونه در آب افزایش یافته و ضریب نفوذ محلول سود در نمونه بیشتر می شود و این مطلب می تواند دلیلی بر توضیح این پدیده باشد که در شرایط اولتراسونیک پارامترهای ابتدایی کاهش یافته و خواص نهایی بالاتری حاصل می گردد.
۲) در بررسی استحکام نمونه ها در طی مرسریزاسیون اولتراسونیک و معمولی مشخص گردیده که پارامتر غلظت سود نسبت به زمان و دمای عملیات در میزان افزایش استحکام نمونه ها در حالت اولتراسونیک نسبت به حالت معمولی تأثیر بیشتری داشته است.

۳) در بررسی ازدیاد طول نمونه ها ر طی مرسریزاسیون اولتراسونیک و معمولی مشخص گردیده که پارامتر دمای عملیات نسبته به غلظت و زمان عملیات در میزان افزایش ازدیاد طول تا حد پارگی نمونه در حالت اولتراسونیک نسبت به حالت معمولی تأثیر بیشتری داشته است.
۴) در بررسی کار تا حد پارگی نمونه ها در طی مرسریزاسیون اولتراسونیک و معمولی مشخص گردیده که پارامتر غلظت سود نسبت به زمان ودمای عملیات در میزان افزایش کار تا حد پارگی نمونه در حالت اولتراسونیک نسبت به حالت معمولی تأثیر بیشتری داشته است.
۵) در بررسی عدد فعال باریم نمونه ها در طی مرسریزاسیون اولتراسونیک و معمولی مشخص گردیده که پارامتر غلظت سود نسبت به زمان و دمای عملیات در میزان افزایش عدد فعال باریم نمونه در حالت اولتراسونیک نسبت به حالت معمولی تأثیر بیشتری داشته است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط