بررسی خواص آنتی باکتریال کالای پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای حنا و پوست گردو – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:173
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی خواص آنتی باکتریال کالای پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای حنا و پوست گردو – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده …… …….۱
مقدمه ……………۲
فصل اول : کلیات ……………………….۴
۱-۱- هدف تحقیق ………………………..۴
۱-۲- پیشینه تحقیق …………………………۴
۱-۳- روش کار و تحقیق ………………..۴
فصل دوم : مروری بر مقالات …….۶
۲-۱- مقدمه و تاریخچه باکتریها ……….۶
۲-۲- تاریخچه .۶
۲-۳- طبقه بندی …………………………….۹
۲-۴- سلول های موجودات زنده ………۱۰
۲-۵- تقسیم بندی و نامگذاری باکتریها ………….۱۰
۲-۶- کلونی باکتری ها …………………..۱۲
۲-۷- رنگ آمیزی …………………………۱۴
۲-۷-۱- انواع رنگ آمیزی ……………..۱۴
۲-۷-۲- اهداف رنگ آمیزی گرم …….۱۵
۲-۷-۳- رنگ آمیزی گرم ………………۱۶
۲-۸- شکل و ساختمان باکتری …………۱۸
۲-۹- پوشش سلولی باکتری ها ………….۲۰
۲-۹-۱- پوشش سلولی باکتری های گرم مثبت ..۲۲
۲-۹-۲- پوشش سلولی باکتری های گرم منفی ..۲۲
۲-۱۰- روشهای فیزیکی برای از بین بردن باکتریها …………..۲۳
۲-۱۱- روشهای شیمیایی برای از بین بردن باکتری ها ……….۲۵
۲-۱۲- اشریشیاکولی و برخی اعضاء این خانواده …………….۲۸
۲-۱۲-۱ خصوصیات کلی ……………….۲۸
۲-۱۲-۲- صفات کشت ………………….۲۸
۲-۱۲-۳- اپیدمیولوژی و علائم بالینی ..۲۹
۲-۱۲-۴- تشخیص ………………………..۳۰
۲-۱۲-۵- درمان ……………………………۳۰
۲-۱۳- میکروکوکاسیه ……………………۳۱
۲-۱۳-۱- تست کاتالاز ………………….۳۱
۲-۱۳-۲- تفاوت مهم مورفولوژیک و ساختاری بین دو جنس استافیلوکک و میکروکک ۳۲
۲-۱۳-۳- وجه افتراق تشخیصی بین گونه های جنس استافیلوکک …………………………۳۲
۲-۱۴- پسودوموناس ………………………۳۳
۲-۱۴-۱- خصوصیات کلی ……………..۳۳
۲-۱۴-۲- طبقه بندی ………………………۳۳
۲-۱۴-۳- صفات کشت ………………….۳۴
۲-۱۴-۴ صفات بیوشیمایی ………………۳۴
۲-۱۴-۵- اپیدمیولوژی و علائم بالینی ..۳۵
۲-۱۴-۶- تشخیص ………………………..۳۶
۲-۱۴-۷- درمان ……………………………۳۷
۲-۱۴-۸- پیشگیری ………………………..۳۷
۲-۱۵- آزمایشهای میکروبی …………….۳۷
۳۸ …………. Culture کشت یا -۱-۱۵-۲
۲-۱۵-۲- وسایل کشت ………………….۳۹
۲-۱۵-۳- انواع محیط کشت …………….۳۹
۲-۱۵-۴- شرایط انجام کشت …………..۴۱
۲-۱۵-۵- طرز تهیه یک محیط کشت .۴۱
۲-۱۶- روشهای کشت در میکروب شناسی …….۴۴
۲-۱۶-۱- روش کشت پاششی ………….۴۴
۲-۱۶-۲- روش کشت فیلترغشایی ……۴۵
۲-۱۶-۳- شمارش باکتری ها در روش کشت پاششی ………۴۵
۲-۱۷- آشنایی یا وسایل کار در بخش میکروب شناسی ……۴۶
۲-۱۷-۱- وسایل کشت و برداشت میکروب ……۴۶
۲-۱۷-۲- ظروف محیط کشت باکتری ۴۸
۲-۱۷-۳- دستگاههای مورد استفاده در میکروب شناسی …..۴۹
۲-۱۸- الیاف پروتئینی …………………….۵۲
۲-۱۸-۱- ساختمان لیف پشم …………..۵۳
۲-۱۹- فعالیت ضد میکروبی پارچه پشمی ……….۵۴
۲-۱۹-۱- تست ضد میکروبی پارچه پشمی ……..۵۵
۲-۲۰- رنگزاهای طبیعی ………………….۵۸
۲-۲۰-۱- مواد رنگزای نباتی ……………۵۹
۲-۲۰-۲- مواد رنگزای حیوانی ………..۵۹
۲-۲۰-۳- مواد رنگزای معدنی ………….۶۰
۲-۲۰-۴- رنگزاهای طبیعی رایج ………۶۰
۲-۲۱- دندانه ها …………………………….۶۱
۲-۲۱-۱- دندانه های نباتی ………………۶۲
۲-۲۱-۲- دندانه های معدنی …………….۶۳
۲-۲۱-۳- زاج سبز یا سولفات آهن …..۶۴
۲-۲۱-۴- کات کبود یا سولفات مس ..۶۴
۲-۲۱-۵- قلع …۶۵
۲-۲۱-۶- نیترات نقره ……………………..۶۵
۲-۲۲- اسید استیک ……………………….۶۶
۲-۲۳- اسید سیتریک ……………………..۶۶
۲-۲۴- اسید لاکتیک ……………………..۶۶
۲-۲۵- مشخصات گیاه گردو …………..۶۷
۲-۲۵-۱- ترکیبات شیمیایی …………….۶۸
۲-۲۵-۲- پوست گردو …………………..۷۰
۷۲ ……….. Lythraceae تیره حنا -۲۶-۲
۲-۲۶-۱- حنا ..۷۲
۲-۲۶-۲-ترکیبات شیمیایی ……………..۷۳
۲-۲۷- بررسی برخی رنگزاهای طبیعی فعال در مقابل میکروب ……………………………..۷۹
۲-۲۸- روشهای رنگرزی با خاصیت آنتی باکتری کردن الیاف پشم ……………………….۸۰
فصل سوم : مواد و روشها …………..۸۵ ۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز …………….۸۵
۳-۲- آماده سازی کالای پشمی ……….۸۶
۳-۳- آزمایش A : دندانه دادن کالای پشمی …..۸۶
۳-۴- تهیه محلول غلیظ رنگ …………..۹۵
۳-۵- تهیه سرم فیزیولوژی ……………….۹۵
۳-۶- تهیه پلیت …………………………….۹۶
۳-۷- آزمایش B : بررسی خواص ضد میکروبی کالای پشمی دندانه دار و رنگ شده..۹۶
فصل چهارم : نتایج
۴-۱- بررسی اثر ضد میکروبی پارچه خام و بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه سولفات آلومینیوم با درصدهای مختلف دندانه و رنگرزی شده با حنا و پوست گردو ۹۸
۴-۱-۱- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه ۳(۴Al2(So در برابر باکتری ۹۸ ….. E-Coli
۴-۱-۲- برسی خاصیت آنتی باکتریال پشمی دندانه شده با ۳(۴Al2(So در برابر باکتری اورئوس ………..۱۰۲
۴-۱-۳- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پشمی دندانه شده با ۳(۴Al2(So در برابر باکتری پسودوموناس …۱۰۴
۴-۲- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه نیترات نقره ۲۰% و رنگرزی شده با حنا و پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسید مختلف در برابر سه نوع باکتری ……….۱۱۳
۴-۲-۱- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه نیترات نقره در برابر باکتری ۱۱۳ ….. E-Coli
۴-۲-۲- برسی خاصیت آنتی باکتریال پشمی دندانه شده با نیترات نقره در برابر باکتری اورئوس ……….۱۱۴
۴-۲-۳- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پشمی دندانه شده با نیترات نقره در برابر باکتری پسودوموناس ….۱۱۶
۴-۳- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه سولفات مس با درصدهای ۲۰% و ۱۰% و رنگرزی شده با حنا و پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسید مختلف در برابر سه نوع با کتری مختلف ۱۱۸
۴-۳-۱- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه سولفات مس در برابر باکتری ۱۱۸ ….. E-Coli
۴-۳-۲- برسی خاصیت آنتی باکتریال پشمی دندانه شده با سولفات مس در برابر باکتری اورئوس ……….۱۲۰
۴-۳-۳- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پشمی دندانه شده با سولفات مس در برابر باکتری پسودوموناس …۱۲۱
۴-۴- بررسی خاصیت انتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه کلرید قلع و رنگرزی شده با حنا و پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسید مختلف در برابر سه نوع باکتری مختلف……..۱۲۴
۴-۵- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی با دندانه سولفات آهن و رنگرزی شده با حنا و پوست گردو و عمل شده با سه نوع اسید مختلف در برابر سه نوع باکتری مختلف …..۱۲۸
۴-۶- بررسی خاصیت آنتی باکتریال پارچه پشمی بدون دندانه و رنگرزی شده با حنا و گردو و پارچه دندانه دار شده با نیترات نقره در دماهای مختلف و رنگرزی شده با حنا و گردو و پارچه خام در برابر ۳ نوع باکتری مختلف ……۱۳۳
۴-۷- نتیجه گیری ………………………….۱۳۹

چکیده:
استفاده از رنگزاهای طبیعی برای الیاف پشم از دیر باز مرسوم بو ده و امروزه به دلیل تمایل مصرف کنندگان به استفاده از ترکیبات طبیعی و توجه به مسائل زیست محیطی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. ویژگی اثر ضد میکروبی برای برخی از رنگ های طبیعی نیز گزارش شده است. در این پروژه خواص ضد میکروبی کالای پشمی دندانه شده با دندانه های نیترات نقره، سولفات آهن، سولفات آلومینیوم، کلرید قلع و سولفات مس و همچنین رنگرزی شده با حناو پوست گردو بوسیله میکروبهای، اشرشیاکولی گرم منفی (-(g، استافیلوکک اورئوس گرم مثبت (+(g، پسودوموناس گرم منفی (-(g، با استفاده از روش تست ضد میکروبی ۱۰۰AATCC بررسی شده اند.
همچنین غلظت های مختلف دندانه و اسیدهای آلی (استیک، سیتریک و لاکتیک) و غلظت های مختلف رنگزا مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی اثر اسیدهای مختلف نشانگر نتایج خوب ضد میکروبی با استفاه از اسید سیتریک بوده است. به علاوه نتایج اثر دندانه های مختلف نشان دادند که نیترات نقره از خواص ضدمیکروبی عالی، سولفات مس از خواص ضد میکروبی خوب و سولفات آلومینیوم از خواص ضد میکروبی رضایت بخشی برخوردار هستند. در بررسی اثر رنگزاهای حنا و پوست گردو روی کالای پشمی نتیجه شده که این کالاها در مجاورت غلظت های کم میکروبهای موردآزمایش مقاوم هستند. به هر حال استفاده از نیترات نقره به عنوان دندانه می تواند به تنهائی و یا همراه با رنگرزی اثر بسیار خوبی در حصول کالای پشمی ضد میکروب داشته باشد.

مقدمه:
در سال های اخیر جهت جلوگیری از انتقال عوامل باکتریایی استفاده از مواد ضدمیکروبی با اثر کوتاه مدت و درازمدت در ساخت و تکمیل الیاف اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته است. مواد ضدباکتریایی به واسطه ویژگی های آنها جهت ضدعفونی در مراکز درمانی و اماکن عمومی و همچنین برای مصارف خانگی و صنعتی به کار میروند. در این تحقیق از این مواد جهت ضدباکتری نمودن الیاف و تاثیر آن روی کالاهای پشمی مورد بررسی قرار گرفته است.
باکتریها و میکروبها برای چندین قرن باعث ایجاد بیماری شدهاند، تولید ترکیبات ضدمیکروبی برای استفاده روزمره طی چند سال گذشته افزایش یافته استو با توسعه پاک کننده، صابون های ضدمیکروبی، خمیردندان ها، اسباب بازی ها و البسه همگام بوده است.
خصوصیات ذاتی الیاف محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیزم ها است و وجود رطوبت و حرارت محیط را مناسب تر می کند. عفونت ناشی از میکروب ها باعث ایجاد بوی بد در کالاهای نساجی، فساد و پوسیدگی آن ها میشود. باتوجه به اینکه کالاهای نساجی در تماس مستقیم با پوست بدن قرار دارند مناسبترین شرایط جهت رشد و فعالیت میکروارگانیزم ها مخصوصاً باکتری ها و قارچ ها را فراهم می آورند. در اثر رشد میکروارگانیزم ها روی کالاهای نساجی سه مشکل عمده به وجود می آید:
۱٫به خطر افتادن سلامت انسان
۲٫تخریب کالا
۳٫ایجاد بوی بد در اثر فعالیت باکتریها در محیطهای گرم و مرطوب مانند داخل کفش، چکمه، حوله ها و غیره.
مولکول های فراری مانند دی کربوکسیلیک اسید آلی و آلدئیدها، ناشی از عرق بدن تولید می شوند که عامل بوی بد می باشند. با توجه به مشکلات یاد شده انجام تکمیل ضدمیکروبی ضرورت دارد.
کالاهای نساجی قسمت قابل توجهی از محیط زندگی انسانها را پوشش می دهند، لباس، رختخواب، فرش، حوله مثال هایی از این کالاهای نساجی هستند . یکی از معمولی ترین راههای مورد استفاده برای جلوگیری از رشد و فعالیت باکتریهای مضر و ناخوشایند، ضدعفونی کردن از طریق شستشو در درجه حرارت بالا است. مطالعات نشان داده است که معمولاً میکروارگانیزم های مضر در پارچههای آلوده توسط شست وشوی مکرر و ضدعفونی کردن کالا به طور کامل از بین نمیروند و بهترین راه مقابله با آنها میتواند تکمیل ضدمیکروبی باشد.

نتیجه گیری:
کالاهای نساجی ذاتاً محیط مناسبی برای رشد میکروارگانیزیم ها را فراهم می کنند و رطوبت و گرما نیز رشد میکروب ها را سریع تر و حادتر می کند. با توجه به اینکه کالاهای نساجی در تماس مستقیم با پوست بدن قرار دارند مناسب ترین شرایط را جهت رشد و فعالیت میکروارگانیزمها مخصوصاً باکتریها و قارچها فراهم می کنند. هدف از آنتی باکتریال منسوجات نساجی جلوگیری از انتقال امراض ، افزایش طول عمر جلوگیری از تغییر رنگ کالا و کنترل بوی بد در کالاهای نساجی می باشد. در این پروژه خاصیت ضد میکروبی کالای پشمی توسط ۵ نوع دندانه زاج سبز، زاج سفید ، کات کبوت یا سولفات مس ، سولفات آهن ، کلرید قلع و دو نوع رنگزا (حنا ، پوست گردو) و همچنین ۳ نوع اسید مختلف (اسید استیک ، اسید سیتریک، اسید لاکتیک) در برابر ۳ نوع باکتری مختلف اشریشیاکولی (g-) ، اورئوس (g+) و پسودوموناس (g-) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از گزارشات ع. زرگری رنگزاهای حنا و پوست گردو دارای مواد مختلفی هستند که خواص آنتی باکتری روی الیاف تولید می کنند از جمله این مواد لاوسون و جاگلون می باشد.
این نتایج با نتایج بدست آمده در این پروژه تطابق دارد. همچنین اسید سیتریک بیشترین خاصیت ضد میکروبی را از خود نشان داده است، چرا که باکتری در هنگامی که تحت عمل با اسید سیتریک قرار می گیرد فعالیت آن به میزان چشمگیری کم شده است. اسید سیتریک یک اسید ضعیف آلی می باشد که به دلیل ممانعت از رشد باکتری در مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. طبق تحقیقات ) Chabrek and Martell،(۱۹۹۷) Bell 1951) ، مشخص شده که اسید سیتریک در pH مختلف نفوذپذیر و تأثیر پذیر است اما در ۷-۵ = pH بهترین اثر ضد میکروبی را نشان می دهد. طبق همین مطالعات اسید لاکتیک و اسید کلریدریک نیز دارای خاصیت نفوذپذیری روی باکتری می باشند. همچنین اسید سیتریک با نفوذ خود باعث می شود رشد باکتری متوقف و کم شود اما جداره خارجی میکروب را مانند نقره و مس از بین نمی برد بلکه رشد باکتری را متوقف می کند. یعنی اسید سیتریک خاصیت باکتری استاتیک دارد. اسید لاکتیک مقاومت خوبی را در برابر میکروب ها از خود نشان داده است و اسید استیک نیز مقاومت متوسطی در برابر باکتری دارد. در بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در این پروژه برای کالای پشمی عمل شده توسط اسیدهای لاکتیک، سیتریک و استیک مشخص شده است که اسید سیتریک از ویژگی ضدمیکروبی بهتری برخوردار است. این نتایج با نتایج دیگران مطابقت دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط