بررسی رابطه هماهنگی استراتژی های سرپرستی و ساختار باعملکرد سازمان

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:350
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رابطه هماهنگی استراتژی های سرپرستی و ساختار باعملکرد سازمان

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

با طراحی واحدهای سازمانی و تعیین ادارهها و بخشهای داخلی، کارهای سازمان میان واحدهای اصلی تقسیم میشود و امکان استانداردکردن کارها و تخصصیکردن فعالیت کارکنان فراهم میگردد؛ ولی موفقیت سازمان در تحقق اهدافش، مستلزم هماهنگ ساختن فعالیتهای مذکور است. در واقع بدون هماهنگی، احتمال بروز تأخیر و اتلاف وقت در انجام فعالیتها، پروژهها و برنامهها افزایش مییابد و ممکن است سازمان با عجز و ناکامی مواجه شود. اگرچه تدوین استراتژی برای پیشبرد اهداف یک سازمان ضروری است ، آنچه مهمتر به نظر می رسد وجود هماهنگی بین عناصر سازمان و نیز استراتژی های مختلف آن است. در راستای دستیابی به این مهم در این تحقیق، محقق در نظر دارد رابطه هماهنگی بین استراتژیهای سرپرستی و ساختار را به منظور بهبود عملکرد سازمان تبیین نماید. بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای برقراری هماهنگی همه جانبه شناسایی شدند. نقاط مرجع استراتژیک بر اساس مدل، نقاط مرجع استراتژیک استراتژیهای سرپرستی و نقاط مرجع استراتژیک ساختار. هر یک از این نقاط مرجع، بر روی طیفی قرار می گیرند که از طریق دو بعد عمودی و افقی، تشکیل یک ماتریس  ۲¯۲را می دهند. هر یک از استراتژی های سرپرستی و ساختارها نیز دارای گونه هایی هستند که قابل بررسی در هر یک از ماتریس های ایجاد شده به روش فوق می باشند. جامعه مورد بررسی در این تحقیق هولدینگ های موجود در  ۱۰۰شرکت برتر ایران هستند. در اجرای این تحقیق، از روش چند بعدی سازی که در سطح تحلیل، ابزارهای کمی و کیفی را تؤامان به کار می گیرد، استفاده شده است. روش کیفی مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیل محتوا بوده، که به منظور اجرای آن از پرسشنامه باز و روش مصاحبه بکار گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل دادههای کیفی نیز روش آنتروپی شانون انتخاب گردید.. برای تحلیل کمی داده ها، ابتدا تحلیل توصیفی داده ها انجام گرفت تا متغیرهای کمی و پیوسته پرسشنامه، با استفاده از تکنیک هایی، به متغیرهای مقوله ای )طبقه ای(، کیفی و گسسته تبدیل شوند. این مرحله از تحلیل، تبدیل کمی به کیفی متغیرها نام گذاری گردید. در مرحله بعد، احتمال وقوع ترکیبات مختلف استراتژیهای سرپرستی و ساختارها و نقاط مرجع استراتژیک، بررسی شد و مشخص گشت که کدامیک از ترکیبات مختلف استراتژیهای سرپرستی و ساختارها و نقاط مرجع استراتژیک ، به صورت غالب ظاهر شده اند. سپس، میانگین عملکرد سازمان های دارای ترکیبات هماهنگ استراتژیهای سرپرستی و ساختارها بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک، با میانگین عملکرد سازمان های دارای سایر ترکیبات مقایسه گشت و این نتیجه به دست آمد که سازمان های دارای ترکیبات هماهنگ استراتژیهای سرپرستی و ساختارها بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک، نسبت به سایر ترکیبات، از عملکرد بهتری برخوردارند. در آخرین مرحله با استفاده از آزمون کای دو، بین ترکیبات هماهنگ استراتژیهای سرپرستی و ساختارها بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک ارتباطی معنادار مطابق با مدل تحقیق برقرار شد؛ که با معنادار بودن چنین ارتباطی، الگویی بر مبنای هماهنگی استراتژی های سرپرستی و ساختارها و نقاط مرجع استراتژیک، ارائه گشت. سپس، یافته های دو روش کمی و کیفی، با یکدیگر مطابقت داده شد و این نتیجه به دست آمد که از زوایای مختلف، نتایج حاصله، با یکدیگر همگرا بوده و در تایید و تکمیل یکدیگر هستند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………….۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..۲

-۱-۱بیان مسأله تحقیق………………………………………………………………………………………۲

-۱-۲اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵

-۱-۳اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………….. ۶

-۱-۴فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۹

-۱-۵متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………۹

-۱-۶قلمرو زمانی انجام تحقیق…………………………………………………………………………….۱۰

-۱-۷قلمرو مکانی انجام تحقیق……………………………………………………………………………..۱۰

-۱-۸قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………۱۰

-۱-۹روش شناسی…………………………………………………………………………………………………..۱۰

-۱-۱۰تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی……………………………………………………………………۱۲

-۱-۱۱چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………۱۵

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………….۱۷

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………۱۸

چارچوب فصل دوم………………………………………………………………..۲۰

بخش اول: مبانی تئوریک……………………………………………………….. ۲۱

-۲-۱منطق دسته بندی تئوری های مدیریت…………………………………………………………………….۲۲

-۲-۲مفهوم و سطوح استراتژی…………………………………………………………………………۲۷

-۲-۳مفهوم هماهنگی………………………………………………………………………………………….۳۳

-۲-۴انواع الگوهای هماهنگی استراتژیک…………………………………………………………۳۹

-۲-۵نقاط مرجع استراتژیک در مبانی فلسفی تئوری های مدیریت……………………..۵۰

-۲-۶نقاط مرجع استراتژیک در مبانی منطقی تئوری های مدیریت…………………………………… ۵۶

بخش دوم: سازمان های هولدینگ………………………………………………………………۷۱

-۲-۷مفهوم شرکت های هولدینگ……………………………………………………………….۷۲

-۲-۸فلسفه بوجود آمدن هولدینگ………………………………………………………………….۷۳

-۲-۹جایگاه سرپرست در مقایسه با سرمایه گذاران، شرکاء و کسب و کارها……………………………..۷۳

-۲-۱۰مشخصه های سرپرست …………………………………………………………………………………۷۴

-۲-۱۱دلیل تمرکز بر شرکت مادر……………………………………………………………………. ۷

-۲-۱۲دلیل استفاده از اصطلاح سرپرست………………………………………………………… ۷۶

-۲-۱۳انواع هولدینگ ها)شرکت های مادر(…………………………………………………………….۷۷

-۲-۱۴استراتژی های شرکت مادر موفق…………………………………………………………….۷۹

-۲-۱۵تحلیل ترکیب فعالیت ها…………………………………………………………………………..۸۰

-۲-۱۶تحلیل استراتژی سرپرستی………………………………………………………………..۸۳

-۲-۱۷سازمان دهی ساختار سازمان های هولدینگ……………………………………………………….۹۴

بخش سوم: ساختارهای سازمانی…………………………………………………۹۹

-۲-۱۸مقدمه ای بر سازمان و ساختار سازمانی…………………………………………………………… ۱۰۰

-۲-۱۹انواع ساختار سازمانی…………………………………………………………………………….. ۱۰۵

-۲-۲۰تطبیق دادن ساختار با استراتژی………………………………………………………….۱۰۶

-۲-۲۱نظریه های سنتی و معاصر در رابطه با استراتژی- ساختار……………………………………… ۱۰۷

-۲-۲۲شکل ساختار…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

-۲-۲۳سیستم های ارگانیک و مکانیک……………………………………………………………………… ۱۱۳

-۲-۲۴ساختار بر اساس پنج الگوی سازمان…………………………………………………………………….. ۱۱۵

-۲-۲۵انواع ساختارهای عملی بر اساس گروه بندی فعالیت های سازمان …………………………….. ۱۲۲

بخش چهارم: گونه شناسی………………………………………………………………۱۲۹

-۲-۲۶گونه شناسی استراتژی های سرپرستی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک ……………………………………………….. ۱۳۰

-۲-۲۷گونه شناسی ساختارهای نظری و عملی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک……………………………………………… ۱۳۱

-۲-۲۸گونه شناسی استراتژی های سرپرستی در الگوی همه جانبه )بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک ا ……(SRPs135

-۲-۲۹گونه شناسی ساختارهای نظری سازمان در الگوی همه جانبه )بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک ا۱۳۵ ….(SRPs135

-۲-۳۰گونه شناسی ساختارهای عملی سازمان در الگوی همه جانبه )بر مبنای نقاط مرجع استراتژیک ا …. (SRPs135

-۲-۳۱ارتباط بین ساختارهای عملی و نظری ………………………………………………………. ۱۳۸

-۲-۳۲چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۴۰

-۲-۳۳پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………. ۱۴۱

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………….. ۱۵۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

-۳-۱روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

-۳-۲پیوند تحقیق کیفی و کمی………………………………………………………………………….. ۱۵۳

-۳-۳توالی تحقیق کیفی و کمی ……………………………………………………………………… ۱۵۵

-۳-۴چند بعدی سازی ………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

-۴-۵پیوند نتایج تحقیقات کیفی و کمی…………………………………………………………….۱۵۶

-۳-۶روش تحقیق کمی…………………………………………………………………………… ۱۵۷

-۳-۷روش تحقیق کیفی…………………………………………………………………………………………. ۱۷۱

-۳-۸آشنایی با سازمان مدیریت صنعتی)متولی معرفی صد شرکت برتر ایران( ……………………… ۱۸۲

فصل چهارم: روش اجرای تحقیق………………………………………………………………….۱۹۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲

-۴-۱تحلیل داده های کمی…………………………………………………………………………. ۱۹۳

-۴-۲خلاصه نتایج تبدیل کمی به کیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………..۲۱۶

-۴-۳تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………. ۲۱۸

-۴-۴تحلیل داده های کیفی ……………………………………………………………………………………. ۲۳۹

فصل پنجم: یافته های تحقیق و پیشنهادها…………………………………………………………………………………۲۷۴

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۵

-۵-۱یافته های تحقیق……………………………………………………………………………….. ۲۷۷

-۵-۳پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………. ۲۹۵

-۵-۴مشکلات و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………… ۳۰۰

فهرست منابع………………………………………………………………………. ۳۰۲

پیوست شماره ) :(۱ابزار سنجش ………………………………………….. ۳۱۵

پیوست شماره ) : (۲محاسبات ……………………………………………………. ۳۵۰

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط