بررسی رضایت مندی کارشناسان (بخش شغلی ۳۰۰۰۰) شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:170
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رضایت مندی کارشناسان (بخش شغلی ۳۰۰۰۰) شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

پیشگفتـار

استخدام به شیوه سنتی کمتر به پیشرفت کارکنان کمک می‌کند ویا کمتر وضعیت خدمتی آنها را بهبود می‌بخشد. دراین ارتباط تحولات مستمر محیط داخلی وخارجی سازمانها نیز، انجام تحقیقات علمی برای بقاء عملکردوتوسعه هرسازمان را اجتناب ناپذیرکرده است. امروزه برای اداره سازمانها، استفاده از روشهای قدیمی وسنتی کاربرد چندانی ندارد. مدیران امروز برای اعمال مدیریت موفق ومؤثر نیازمند به داشتن آگاهی درمورد تازه‌ترین یافته‌های دانش مدیریت می‌باشند. انجام یک تحقیق درجوامع مختلف باتوجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی حاکم برهرجامعه ممکن است نتایج مختلفی را پدید آورد. بنابراین پس ازآگاهی یافتن درمورد تحقیقات بعمل آمده درجوامع دیگر باید درمورد آن باتوجه به وضعیت جامعه خود به تحقیق پرداخت وپس از تطبیق آن با ویژگیهای جامعه خود، آن را درعمل به کـار گرفت. تحقیق حاضر تلاشی است جهت بررسی رضایت مندی کارشناسان بخش شغلی سی هزار شرکت توانیر ازمسیر پیشرفت شغلی که دراین تحقیـق سعی شـده است که مشکلات و مـوانع این نوع برنـامه ریزی به طریقه علمی مورد شنـاسـایی وبررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسبی جهت بهبـود این رونـد ارائـه گـردد به گونـه ای که تأمین نیروی انسانی این بخش به صـورت علمی‌تری درآید وهم نیازهای افراد وهم احتیاجات سازمان برآورده گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار                                                                                                                                                  ک

مقدمه                                                                                                                                                                       ۴-۱

چکیده                                                                                                                                                                       ۵

فصل اول : طرح تحقیق                                                                                                                                          ۲۴-۷

۱-۱- موضوع تحقیق                                                                                                                                               ۷

۲-۱- اهمیت تحقیق                                                                                                                                  ۷

۳-۱- علت انتخاب موضوع                                                                                                                     ۱۲

۴-۱- انگیزه وهدف تحقیق                                                                                                                       ۱۲

۵-۱- مسأله تحقیق وتحلیل آن                                                                                                                   ۱۳

۶-۱- مروری مختصر بر مطالعات گذشته                                                                                                              ۱۵

۷-۱- ذکر فرضیه ها وانتخاب فرضیه اهم                                                                                                               ۱۶

۸-۱- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق                                                                                                                            ۱۸

۹-۱- روش تحقیق                                                                                                                                   ۱۸

۱۰-۱- روش جمع آوری اطلاعات                                                                                                                          ۱۹

۱۱-۱- محدودیتها ومشکلات محقق                                                                                                          ۲۰

۱۲-۱- تعریف واژه ها واصطلاحات                                                                                                       ۲۱

۱۳-۱- یادداشتهای فصل اول                                                                                                                   ۲۴

فصل دوم : کلیاتی درمورد برنامه ریزی دوران خدمت                                                                                    ۸۹-۲۶

۱-۲- تعریف برنامه ریزی دوران خدمت                                                                                                ۲۸

۱-۱-۲- کار راهه یا دوران خدمت                                                                                                                          ۲۸

۲-۱-۲- توسعه مسیر شغلی                                                                                                                     ۲۸

۳-۱-۲- برنامه ریزی دوران خدمت                                                                                                        ۲۹

۲-۲- عوامل اثرگذار برفرآیند برنامه ریزی دوران خدمت                                                                      ۳۰

۱-۲-۲- خصوصیات محیطی                                                                                                                  ۳۰

۲-۲-۲- خصوصیات سازمانی                                                                                                                                 ۳۱

۳-۲-۲- خصوصیات نیروی کار                                                                                                                             ۳۲

۳-۲- اهداف برنامه ریزی دوران خدمت                                                                                                 ۳۳

۴-۲- فواید برنامه ریزی دوران خدمت                                                                                                    ۳۴

۵-۲- مسئولیت برنامه ریزی دوران خدمت                                                                                                             ۳۴

۱-۵-۲- نقش مدیران دربرنامه ریزی دوران خدمت                                                                                ۳۶

۲-۵-۲- نقش فعالیتهای اداره امورکارکنان در برنامه ریزی دوران خدمت                                              ۳۶

۶-۲- ابعاد درونی وبرونی دوران خدمت                                                                                                 ۳۷

برنامه ریزی دوران خدمت از دیدگاه فردی وسازمانی                                                                                            ۴۰

۷-۲- عوامل اثرگذار برانتخاب وبرنامه ریزی فردی دوران خدمت                                                        ۴۰

۱-۷-۲- عوامل محیطی                                                                                                                                           ۴۱

۲-۷-۲- توانائیها واستعدادها                                                                                                                    ۴۱

۳-۷-۲- نیازهای شخصی                                                                                                                                        ۴۲

۸-۲- علقه های خدمتی                                                                                                                                            ۴۲

۱-۸-۲- علقه خدمتی فنی ـ تخصصی                                                                                                      ۴۲

۲-۸-۲- علقه خدمتی مدیرانه                                                                                                                   ۴۳

۳-۸-۲- علقه خدمتی خلاقیت                                                                                                                   ۴۳

۴-۸-۲- علقه های خدمتی استقلال وعدم وابستگی                                                                                   ۴۳

۵-۸-۲- علقه خدمتی امنیت                                                                                                                     ۴۴

۹-۲- الگوهای گزینه ای دوران خدمت                                                                                                    ۴۴

۱-۹-۲- الگوهای ششگانه دوران خدمت                                                                                                  ۴۴

۲-۹-۲- اصل مبتنی برخطی بودن مسیرشغلی                                                                                        ۴۶

۳-۹-۲- اصل مبتنی بر مسیرشغلی جهشی                                                                                                              ۴۶

۴-۹-۲- اصل مبتنی بر مسیرشغلی ناپایدار                                                                                                              ۴۶

۵-۹-۲- اصل فلاتی یامسطح                                                                                                                   ۴۷

۶-۹-۲- اصل تنزل مقام                                                                                                                                           ۴۷

۷-۹-۲- روابط بین الگوها و ارزشهای خدمتی                                                                                        ۴۷

۱۰-۲- مراحل زندگی ومراحل دوران خدمت                                                                                          ۴۸

۱-۱۰-۲- مرحله اکتشاف وبررسی                                                                                                          ۴۹

۲-۱۰-۲- مرحله ایجاد                                                                                                                                             ۴۹

۳-۱۰-۲- مرحله نگهداری                                                                                                                      ۵۰

۴-۱۰-۲- مرحله رکود                                                                                                                                             ۵۰

۱۱-۲- مدل روابط ونقشهای چهارگانه دوران خدمت                                                                                               ۵۲

۱۲-۲- فرهنگهای گزینه ای دوران خدمت                                                                                                               ۵۲

۱-۱۲-۲- فرهنگ دوران خدمت صعودی                                                                                                ۵۳

۲-۱۲-۲- فرهنگ دوران خدمت ثابت                                                                                                      ۵۳

۳-۱۲-۲- فرهنگ دوران خدمت چرخشی                                                                                                                ۵۳

۴-۱۲-۲- فرهنگ دوران خدمت ناپایدار                                                                                                  ۵۵

۵-۱۲-۲- فرهنگ دوران خدمت بدون دورنمایی برای ترفیع                                                                   ۵۵

۱۳-۲- مدلهای مختلف برنامه ریزی سازمانی دوران خدمت                                                                   ۵۶

۱-۱۳-۲- مدل ارائه شده توسط « اپلین وگرستر »                                                                                  ۵۶

۲-۱۳-۲- مدل ارائه شده توسط ثیروف ورینالد                                                                                        ۵۹

۳-۱۳-۲- مدل « مک ماهن وایگر »                                                                                                        ۶۰

۱۴-۲- مراحل لازم برای برنامه ریزی دوران خدمت             درسازمان                                                ۶۲

۱-۱۴-۲- شناخت وبررسی محیط داخلی وخارجی سازمان                                                                      ۶۲

۲-۱۴-۲- تعیین مسیرهای دوران خدمت                                                                                                 ۶۳

۳-۱۴-۲- پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی                                                                                           ۶۴

۱۵-۲- کنترل و ارزیابی برنامه                                                                                                                               ۶۵

۱۶-۲- رابطه برنامه ریزی فردی وسازمانی دوران خدمت                                                                     ۶۶

۱۷-۲- رابطه برنامه ریزی دوران خدمت و رضایت ازکار                                                                    ۶۸

۱۸-۲- تئوری پیشرفته ونیازهای انسان                                                                                                   ۶۹

۱۹-۲- رضایت ازکار چیست وچطور مورد سنجش قرار می‌گیرد                                                          ۷۰

۲۰-۲- متغیرهای مرتبط با رضایت ازکار                                                                                                               ۷۱

۱-۲۰-۲- سن                                                                                                                                                          ۷۱

۲-۲۰-۲- میزان تخصصی وحرفه                                                                                                                          ۷۲

۳-۲۰-۲- اندازه سازمانی                                                                                                                                         ۷۲

۲۱-۲- نتایج رضایت ونارضایتی ازکار                                                                                                  ۷۳

۱-۲۱-۲- رضایت از کار وبازدهی                                                                                                                         ۷۳

۲-۲۱-۲- رضایت وترک خدمت                                                                                                                              ۷۴

۳-۲۱-۲- رضایت وغیبت                                                                                                                                       ۷۴

۴-۲۱-۲- رضایت و رفتار مبتنی بر تشریک مساعی                                                                                                ۷۵

۵-۲۱-۲- رضایت وفشارهای شغلی                                                                                                        ۷۵

۶-۲۱-۲- رضایت وامنیت                                                                                                                                       ۷۶

۷-۲۱-۲- رضایت وکیفیت زندگی کاری                                                                                                 ۷۶

۸-۲۱-۲- رضایت از کار و رضایت از زندگی                                                                                       ۷۶

۲۲-۲- علل رضایت ونارضایتی ازکار                                                                                                    ۷۷

۱-۲۲-۲- نظریه سلسله مراتب نیازها                                                                                                      ۷۷

۲-۲۲-۲- تئوری دو عاملی هرزبرگ                                                                                                      ۷۹

۳-۲۲-۲- تقسیم بندی علل رضایت ونارضایتی ازکار برحسب عوامل درونی وبرونی                            ۸۰

۲۳-۲- رابطه برنامه ریزی دوران خدمت با رضایت ازکار                                                                    ۸۴

۲۴-۲- سیستم دوران خدمت درشرکت توانیر                                                                                          ۸۵

۱-۲۴-۲- ورود به خدمت                                                                                                                                        ۸۵

۲-۲۴-۲- چگونگی جابجایی کارشناسان درطول دوران خدمت                                                               ۸۶

۳-۲۴-۲- انتقال ومأموریت کارشناسان                                                                                                    ۸۶

۴-۲۴-۲- پایان خدمت                                                                                                                                             ۸۷

۲۵-۲- جمع بندی فصل دوم                                                                                                                     ۸۸

۲۶-۲- یادداشتهای فصل دوم                                                                                                                   ۸۹

فصل سوم : بررسی وتجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده درمورد فرضیه ها         ۱۱۲-۹۵

۱-۳- نوع و روش تحقیق                                                                                                                        ۹۶

۲-۳- جامعه آماری                                                                                                                                  ۹۶

۳-۳- محاسبه حجم نمونه                                                                                                                         ۹۷

۴-۳- روش نمونه گیری                                                                                                                                          ۹۸

۵-۳- روشها وفنون جمع آوری اطلاعات                                                                                                ۹۹

۶-۳- بررسی روایی وپایایی داده ها                                                                                                        ۱۰۰

۷-۳- نحوه آزمون فرضیه ها                                                                                                                   ۱۰۱

۸-۳- آزمون استقلال متغیرهای مستقل و وابسته                                                                                     ۱۰۴

۹-۳- آزمون فرض                                                                                                                                  ۱۰۶

۱۰-۳- جمع بندی فصل سوم                                                                                                                    ۱۱۱

۱۱-۳- یادداشتهای فصل سوم                                                                                                                  ۱۱۲

فصل چهارم : تحلیل وبررسی وابستگی متغیرهای مستقل و وابسته رساله                                    ۱۳۲-۱۱۳

۱-۴- توصیف آماری داده های جمعیت شناختی                                                                                       ۱۱۴

۲-۴- ارتباطبین متغیرهای عدم مشارکت و رضایت ازکار                                                                      ۱۲۴

۳-۴- ارتباط بین عدم فرصتهای مساوی و رضایت ازکار                                                                        ۱۲۴

۴-۴- ارتباط بین میزان استفاده از دانش ومهارتها و رضایت ازکار                                                        ۱۲۵

۵-۴- ارتباط بین الگوهای دوران خدمت ایده آل و رضایت ازکار                                                           ۱۲۵

۶-۴- آزمون فرضیات رساله                                                                                                                   ۱۲۶

۷-۴- تحلیل رضایت                                                                                                                                ۱۳۰

۸-۴- همبستگی متقابل بین متغیرهای فرضیات رضایت                                                                         ۱۳۲

۹-۴- تجزیه وتحلیل فصول قبل                                                                                                                               ۱۳۲

فصل پنجم : نتیجه گیری، ارائه راه حلها وپیشنهادات                                                                                   ۱۴۲-۱۳۵

۱-۵- نتیجه گیری                                                                                                                                    ۱۳۶

۲-۵- ارائه راه حلها وپیشنهادات محقق                                                                                                    ۱۳۸

۳-۵- سایر پیشنهادات                                                                                                                                              ۱۴۰

۴-۵- یادداشتهای فصل پنجم                                                                                                                    ۱۴۲

پیوست                                                                                                                                                                     ۱۴۳

ضمائم                                                                                                                                                                      ۱۵۳

ضمیمه شماره ۱ ـ نمودار سازمانی شرکت توانیر از سال ۶۱ تا ۸۱                                           ۱۵۹- ۱۵۴

ضمیمه شماره ۲ ـ پرسشنامه تحقیق                                                                                              ۱۶۶-۱۶۰

کتاب نامه                                                                                                                                                 ۱۶۷

الف ـ منابع ومأخذ فارسی                                                                                                                                        ۱۶۸

ب ـ منابع ومأخذ خارجی                                                                                                                                         ۱۷۰

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط