بررسی رفتار ترافیکی ناحیه weaving با استفاده از شبیه سازی – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:253
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رفتار ترافیکی ناحیه weaving با استفاده از شبیه سازی – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست:

فصل اول- تعریف مساله ……………….. ۱
فصل دوم- مروری بر مطالب پیشین …………… ۱۹
۲-۱٫ مقدمه …………………… ۱۹
۲-۲٫ مروری بر مطالعات گذشته …………………. ۱۹
فصل سوم- روش تحقیق ………………. ۶۶
۳-۱٫ بررسی روش HCM ……..ا…………. ۶۶
۳-۱-۱٫ مقدمه …………………….. ۶۶
۳-۱-۲٫ پارامترهای ورودی و خروجی نواحی تداخلی ……………. ۷۰
۳-۱-۳٫ متدلوژی HCM ………….ا………. ۷۲
۳-۱-۳-۱٫ پیکربندی نواحی تداخلی ……………… ۷۵
۳-۱-۳-۲٫ تعیین نرخ های جریان ……………….. ۷۶
۳-۱-۳-۳٫ دیاگرام نواحی تداخلی …………………. ۷۶
۳-۱-۳-۴٫ محاسبه ضریب شدت تداخلی در ناحیه تداخلی و غیر تداخلی ……. ۷۷
۳-۱-۳-۵٫ تعیین سرعت های تداخلی و غیر تداخلی …………… ۷۸
۳-۱-۳-۶٫ تعیین و کنترل غیر اجباری بودن نوع عملکرد ………… ۸۰
۳-۱-۳-۷٫ تعیین سرعت ناحیه تداخلی ………………. ۸۲
۳-۱-۳-۸٫ تعیین چگالی …………………. ۸۲
۳-۱-۳-۹٫ تعیین سطح سرویس ………………… ۸۳
۳-۱-۳-۱۰٫ تعیین ظرفیت ناحیه تداخلی …………… ۸۳
۳-۲٫ بررسی روش DUTCH ……..ا………….. ۸۵
۳-۲-۱٫ روند تهیه آیین نامه DUTCH ……….ا………. ۸۶
۳-۲-۲٫ ظرفیت مشاهده شده در نواحی تداخلی ………………. ۸۶
۳-۲-۳٫ انواع نواحی تداخلی ………………… ۸۷
۳-۲-۴٫ تعیین مقادیر ظرفیت ………………… ۹۰
۳-۲-۵٫ مراحل طراحی نواحی تداخلی ………………….. ۹۱
۳-۲-۶٫ پیکربندی نواحی تداخلی ……………… ۹۲
۳-۲-۷٫ فاکتورهای تاثیرگذار روی ظرفیت ……………….. ۹۳
۳-۳٫ مقایسه روش HCM و DUTCH ……..ا……….. ۹۹
فصل چهارم- جمع آوری اطلاعات و کالیبراسیون مدل ………….. ۱۰۱
۴-۱٫ مقدمه ……………………. ۱۰۱
۴-۲٫ مزایا و معایب شبیهسازی ……………………. ۱۰۳
۴-۲-۱٫ مزایای شبیه سازی …………………….. ۱۰۳
۴-۲-۲٫ معایب و محدودیت های شبیه سازی …………….. ۱۰۴
۴-۳٫ کاربردهای مدل شبیه سازی ………………… ۱۰۵
۴-۴٫ کاربردهای شبیه سازی در حمل و نقل ………………….. ۱۰۶
۴-۵٫ دسته بندی مسایل شبیه سازی …………………… ۱۰۷
۴-۶٫ مراحل شبیه سازی …………………… ۱۰۹
۴-۶-۱٫ تایید مدل ……………………… ۱۱۰
۴-۶-۲٫ اعتباریابی مدل ……………………. ۱۱۱
۴-۶-۳٫ کالیبراسیون مدل ………………… ۱۱۲
۴-۷٫ بررسی مدل های جهت شبیه سازی تداخلی و انتخاب برنامه شبیه سازی ……… ۱۱۲
۴-۷-۱٫ معرفی کل ی مدل های شبیه سازی ترافیکی ………………. ۱۱۲
۴-۷-۲٫ مروری بر مطالعات انجام شده ……………….. ۱۱۵
۴-۷-۳٫ انتخاب نهایی مدل …………………….. ۱۲۴
۴-۸٫ معرفی مجموعه نرم افزارهای TSIS ………….ا……… ۱۲۶
۴-۹٫ معرفی برنامه شبیهسازی FRESIM ……..ا………… ۱۲۹
۴-۹-۱٫ اطلاعات برنامه ورودی ………………. ۱۳۰
۴-۹-۲٫ خروجی های برنامه …………………….. ۱۳۸
۴-۹-۲-۱٫ گزارش خروجی پیش فرض ………………. ۱۳۹
۴-۱۰٫ مدل کردن ناحیه تداخلی ………………… ۱۴۰
۴-۱۱٫ کالیبراسیون مدل FRESIM ………ا………….. ۱۴۳
۴-۱۱-۱٫ تعیین پارامترهای پرداخت مدل ……………….. ۱۴۳
۴-۱۱-۱-۱٫ پارامتر حساسیت دنبالهروی وسایل نقلیه …………. ۱۴۳
۴-۱۱-۱-۲٫ زمان لازم برای مانور تغییر باند …………….. ۱۵۰
۴-۱۱-۱-۳٫ حداقل جدایی برای تولید وسایل نقلیه ……………… ۱۵۲
۴-۱۱-۱-۴٫ حداقل فاصله دنبالهروی وسایل نقلیه ……………….. ۱۵۲
۵-۱۱-۱-۵٫ احتمال تغییر باند ……………….. ۱۵۲
۴-۱۱-۱-۶٫ طول وسایل نقلیه ………………… ۱۵۳
۴-۱۱-۱-۷٫ سرعت آزاد ……………………. ۱۵۳
۴-۱۱-۲٫ نحوه دستیابی به نتایج شبیهسازی …………………. ۱۵۵
۴-۱۱-۳٫ بررسی حساسیت مدل ………………….. ۱۵۷
۴-۱۱-۴٫ تعیین مقادیر نهایی پارامترهای کالیبراسیون……………….. ۱۶۱
فصل پنجم- مقایسه سناریوهای مختلف …………… ۱۶۳
۵-۱٫ مقدمه ……………………. ۱۶۳
۵-۲٫ طرح سناریوهای مختلف ……………….. ۱۶۳
۵-۲-۱٫ حل سناریوهای مختلف بر اساس روش HCM ………..ا……. ۱۶۳
۵-۲-۲٫ تحلیل سناریوهای مختلف بر اساس روش HCM ……ا……. ۱۷۷
۵-۲-۳٫ حل سناریوهای مختلف بر اساس روش FRESIM …….ا……….. ۱۷۶
۵-۲-۴٫ حل سناریوهای مختلف بر اساس روش FRESIM ………ا……… ۱۸۳
فصل ششم- نتیجه گیری ……………….. ۱۸۴
مراجع …………………. ۱۸۷
۱۹۲ پیوست
۱۹۳ پیوست الف – فایل ورودی و خروجی

چکیده:
ناحیه تداخلی از برخورد دو یا چند جریان ترافیکی که در حال عبور از بزرگـراههستند به وجود میآید. با توجه به بروز تاخیرات وجود برخـورد در ایـن ناحیـه ازمشکلات آن میباشد. جهت برطرف ساختن این مشکلات نیاز است تـا بـا ابزارهـایمدل سازی ترافیکی بهینهترین طرح را جهت کاهش تاخیرات و برخوردها ارایه نمود.
در این مطالعه هدف، تحلیل و مقایسه روشHCM وFRESIM جهت مـدلسـازیناحیه تداخل ی بوسیله نرمافزار شبیهسازیFRESIM میباشد. ابتدا با بررسیهای اولیهآییننامههاHCM وDUTCH مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مقایسههای صـورتگرفته آییننامهHCM برای سناریوهای مختلف انتخاب شد و سناریوهای مختلف ناحیه تداخلی برای آن اجرا گردید. از سوی دیگر با شناخت پارامترهای پرداخت نرمافزار FRESIM، ناحیه تداخلی با استفاده از این نرمافزار مدلسازی و کالیبره گردید. آنگاه با مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج حاصل ازHCM نتیجهگیری شد که این نرمافـزارقابلیت محاسبه تاخیرات در بالادست و پایین دست ناحیه تداخلی را که از ضعفهـایHCM میباشد داراست . از سوی دیگر این نرمافزار با استفاده از مدلهای دنبالهروی وسایل نقلیه و تغییر باند وسایل نقلیه علاوه بر مدل سازی طرح هندسـی، تـوان مـدلکردن رفتار رانندگان نواحی مختلف را داراست. در ادامه پیشنهاد میشود که بـرایسناریوهای م ختلف و با استفاده از نرمافزارهای متنوع این فرآیند ادامه یابد تا بتـوانبه مدل جامعی جهت حصول مشخصات جریان ترافیکی در ناحیه تداخلی دست یافت.
کلید واژه : تداخلی، FRESIM ،HCM، شبیهسازی، کالیبراسـیون، تغییـر بانـد ودنباله روی

نتیجه
ƒ یکی از ضـعفهـای مهـمHCM در مـدلسـازی ناحیـه تـداخلی عـدم در نظرگیری تاخیرات بالادست و پایین دست این ناحیه است که با اسـتفادهاز شبیهسازی کامپیوتری این مشکل قابل رفع است.
ƒ HCM طرح هندسی ناحیه تداخلی را بخوبی مدل نمیکند، در صـورتیکهبا استفاده از برنامه شبیهسازی امکان مدلسـازی هندسـی کامـل ناحیـه تداخلی امکانپذیر میباشد. در ضمن زوایای اتصالِ رمپ به راه اصـلی وسایر مشخصات هندسی همانند باند کاهش و افزایش شتابِ مربوط بـهرمپ ها، قابل مدل سازی است.
ƒ درFRESIM با استفاده از پارامترهای مربوط به مدل دنبالهروی وسـایلنقلیه و مدل تغییر باند میتوان مشخـصات جریـان ترافیکـی را در ناحیـه تداخلی بر اساس رفتار رانندگی در ایران بدست آورد.
ƒ در روش HCM زمـان سـفر بـا افـزایش حجـم بـصورت خطـی افـزایشمی یابد که این افزایش دارای شیب تقریبی ۳ به ۱ میباشد.
ƒ در روشHCM با افزایش درصد وسایل نقلیـه سـنگین و افـزایش زمـانسفر، متناسب با آن تاخیر همچنان بصورت خطی باقی میمانـد و لـیکناختلاف تاخیر در حجمهای با لادست به حجمهای پایین دست بـا افـزایشدرصد وسایل نقلیه سنگین افزایش بیشتری دارد.
ƒ در روشHCM با افزایش ۵۰۰ فوت در طول ناحیه تداخلی (از ۱۰۰۰ به
۱۵۰۰ فوت) زمان سفر حدود ۴۱ درصد افزایش می یابد. همچنین تاخیر نیز به میزان ۱۶ درصد افزایش مییابد.
ƒ افزایش زمان سـفر و تـاخیرات درFRESIM بـر خـلافHCM دارای یـکروند خطی ثابت نیست بلکه در حجمهـای پـایین تـاثیر زیـادی بـر رویافزایش آن ندارد و در حجمهای بالاتر بصورت پله ای افزایش می یابد.
ƒ تاخیر کل که علاوه بر تـاخیر در ناحیـه تـداخلی شـامل تـاخیر در ناحیـهافزایش شتاب (پایین دست ) و کا هش شتاب (بالادسـت ) مـیشـود دارایمقداری بالایی از تاخیر در ناحیه تداخلی میباشد که ایـن نـشان دهنـدهاین است که این تاخیرات در بررسی ناحیه تـداخلی حتمـاً بایـد در نظـرگرفته شوند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت