بررسی رفتار پارچه های حلقوی تولیدی از نخ شنیل – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:315
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رفتار پارچه های حلقوی تولیدی از نخ شنیل – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ١
مقدمه پژوهش ٣
١-١- هدف ۴
٢-١- پیدایش تکنولوژی بافندگی حلقوی پودی ۵
٣-١- ساختمان بافت حلقوی ۵
۴-١- ماشین های تحت باف ۶
١-۴-١- قسمتهای مختلف ماشین تحت باف ۶
٢-۴-١- قسمتهای مختلف جعبه بادامک ٨
۵-١- کامپیوتر و ماشینهای تحت باف ١١
۶-١- شکل حلقه و کنترل طول حلقه ١٩
٧-١- طول حلقه ٢٠
٨-١- استراحت و جمع شدگی پارچههای حلقوی پودی ٢٣
٩-١- مراحل آزمایشگاهی استراحت پارچه ۴٢
١٠-١- فرآیند خشک شویی ۵٢
١١-١- برخی از مشخصه های کیفی پارچههای حلقوی پودی ۵٢
١-١١-١- نفوذ پذیری هوا ۶٢
٢-١١-١- ضخامت پارچه ۶٢
٣-١١-١- فاکتور پوشش یا سختی پارچههای حلقوی پودی ٢٧
تحقیقات انجام شده قبلی ٣٠
١-٢- بررسی های انجام شده در زمینه بافت حلقوی ساده ٣٠
٢-٢- تحقیقات انجام شده قبلی در زمینه ثبات ابعادی پارچه های حلقوی پودی تهیه شده از نخهای اکریلیک ۵٣
٣-٢- تحقیقات انجام شده بر روی نخهای شنیل ٣٩
۴-٢- نتیجه گیری ١۴
تجربیات ٢۴
١-٣- نخهای شنیل مصرفی ٣۴
٢-٣- ماشین مورد استفاده برای بافت نمونه ها ٣۴
٣-٣- بافت نمونهها، روش استراحت دادن و فرآیندهای اعمال شده روی آنها ٣۴
۴-٣- دستگاههای آزمایشگاهی ۴۶
۵-٣- آزمایشهای تعیین نمره نخ، استحکام و ازدیاد طول آنها ٧۴
۶-٣- روش اندازهگیری تعداد رجها در سانتیمتر ٨۴
٧-٣- روش اندازهگیری طول حلقه تعداد ریفها در سانتیمتر ٨۴
٨-٣- روش اندازهگیری وزن واحد سطح ٨۴
٩-٣- روش اندازهگیری میزان جمع شدگی پارچه ها ٩۴
١٠-٣- روش اندازهگیری ضخامت پارچهها ۴۹
١١-٣- روش اندازهگیری میزان نفوذپذیری هوا ۴۹
١٢-٣- تحلیل آماری نتایج ۴۹
١-١٢-٣- نحوه انتخاب مدل و بررسی اعتبار آن ١۵
٢-١٢-٣- آزمون مقایسه دو نمونه مستقل ٣۵
٣-١٢-٣- برازش مدلهای رگرسیونی ۵۵
٣-١٣- آزمایشهای انجام شده و نتایج آنها ۵۶
١-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی پارچههای حلقوی شنیل با بافت ساده (استراحت خشک) ٧۵
٢-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی پارچه های حلقوی شنیل با بافت ساده (استراحت کامل) ٨۵
٣-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی پارچه های حلقوی شنیل با بافت ریب ٢×٢ (استراحت خشک) ٩۵
۴-١٣-٣- نتایج آزمایشهای خواص فیزیکی و ابعادی پارچه های حلقوی شنیل با بافت ریب ٢×٢ (استراحت کامل) ٠۶
۵-١٣-٣- نتایج آزمایشهای ثبات ابعادی و برخی از خواص فیزیکی پارچه های حلقوی شنیل هنگامی که در معرض فرآیندهای مختلف قرار میگیرند. ٠۶
۴- بحث و نتیجه گیری ٠۶
١-۴- بررسی نتایج ثبات ابعادی پارچه های حلقوی شنیل که در معرض فرآیندهای مختلف قرار گرفتهاند. ١۶
٢-۴- اثر فرآیندهای مختلف روی ضخامت پارچه ها ١۶
٣-۴- اثر فرآیندهای مختلف روی میزان نفوذ پذیری هوا ١۶
۴-۴- استراحت کامل پارچههای حلقوی تولیدی از نخهای شنیل اکریلیک ۶۴
۵-۴- معادلات رگرسیون بدست آمده در دو خالت استراحت خشک و کامل برای بافتهای ساده و ریب ٢×٢ ۶۶
۶-۴- ثابت های هندسی بدست آمده برای پارچه های حلقوی شنیل با دو بافت ساده و ریب ٢×٢ در دو حالت استراحت خشک و کامل ٧۶
۷-۴- نتیجه گیری نهایی ۷۳
۵- پیشنهادات ۴٧
مراجع ۵٧
ضمائم : ٧٩
ضمیمه ١ : الیاف اکریلیک (تعریف، ویژگیها، مصارف نهایی و روش تولید) ٨٠
ضمیمه ٢ : نخ شنیل (تاریخچه و روش تولید) ۵٨
ضمیمه ٣ : ریز نتایج اندازهگیری طول حلقه، رج در سانت و ردیف در سانت ٩٣
ضمیمه ۴ : انتخاب مدل و برازش منحنیهای مربوطه و بررسی اعتبار آنها ٩٧

چکیده:
تحقیقات صورت گرفته بر روی خصوصیات ابعادی پارچه، نشان داده است که طول حلقه مهمترین عامل در کنترل ابعاد پارچه می باشد و البته تأثیر روش رنگرزی و تکمیل را نیز نباید از نظر دور داشت. با وجود اینکه بافندگی حلقوی قدمت زیادی دارد و در این مدت نخ ها را به روش های مختلف در معرض رطوبت قرار داده اند، اما هنوز هم تمام بخش های مرتبط با نساجی از کارخانجات تا مصرف کنندگان همه درگیر مسئله آبرفتگی هستند. موضوع اساسی در بررسی ثبات ابعادی پارچه های حلقوی پودی، مطالعه اثر تغییر طول حلقه بر روس پارامترهای مؤثر در خصوصیات پارچه (تعداد حلقه ها در واحد سطح، تعداد رج ها و ردیف ها در واحد طول) می باشد که نهایت این پارامترها تعیین کننده ابعاد و وزن پارچه خواهند بود.
بررسی مقالات موجود و جستجوهای اینترنتی مشخص می کند که علیرغم مصرف روزافزون پارچه های حلقوی شنیل تحقیقات مختصری در مورد رفتار فیزیکی و ابعادی این قبیل پارچه ها در شرایطی که تحت استراحت های مختلف و شرایط شستشوی متفاوت قرار می گیرند، ارائه شده است [۲۳-۰۳]. ما در این تحقیق اثر استراحت خشک و استراحت کامل را روی پارچه های حلقوی شنیل صد درصد اکریلیک مورد مصرف در پوشاک زمستانی بررسی کردیم و معادلات رگرسیون را بین طول حلقه و پارامترهای هندسی و ابعادی پارچه و همچنین ثابت های هندسی ((R, KS , KW , KC را بدست آوردیم. پارچه های شنیل به دو روش به استراحت کامل رسیدند. روش اول یکبار پرس کردن و بخار دادن هم زمان و روش دوم پنج مرحله شستشو توسط ماشین لباسشویی در دمای ۴٠ درجه سانتی گراد (برنامه پشم ماشین روی سیکل کوتاه). همچنین اثر فرآیندهای
خشک شویی، بخار دادن و شستشو با ماشین در دمای ۴٠ درجه سانتی گراد بر روی خواص فیزیکی نظیر ضخامت و میزان نفوذپذیری هوا بررسی شد و مشخص شد که نمونه های خشک شویی شده و بخار داده شده به ترتیب بیشترین و کمترین ضخامت را دارند. از طرفی کمترین و بیشترین میزان نفوذپذیری هوا به ترتیب برای پارچه های خشک شویی شده و بخار داده شده بدست آمد. همچنین نتایج آزمایشها نشان داد که نمونه های بخار داده شده بیشترین ثبات ابعادی را نسبت به گروه های دیگر شستشو دارند. و بالاخره در این تحقیق متوجه شدیم که برخلاف پارچه های حلقوی پودی تهیه شده از نخهای معمولی، استراحت خشک هیچ اثری روی تغییر ابعادی پارچه های حلقوی شنیل ندارد.

نتیجه گیری نهایی
فرآیند های مختلف شستشو، خشک شویی و بخاردادن رفتار ابعادی و خواص فیزیکی پارچه های حلقوی تهیه شده از نخهای شنیل را تحت تأثیر قرار می دهد. به این صورت که در کل پارچه های بخار داده شده بیشترین ثبات ابعادی و کمترین ضخامت را از خود نشان دادند. همچنین نتایج آزمایشها نشان داد که کمترین و بیشترین میزان نفوذپذیری هوا به ترتیب برای پارچه های خشک شویی شده و بخار داده شده می باشد.
ثابت های هندسی بدست آمده برای پارچه های حلقوی تولیدی از نخهای شنیل صددرصد اکریلیک نسبت به پارچه های حلقوی معمولی مقادیر بیشتری را نشان می دهد.
(جدول ٣-۴) دلیل این مسئله را شاید بتوان با فرو رفتن پرزها در داخل هم در اثر استراحت کامل عنوان کرد. یعنی پس از رسیدن ساق حلقه ها به یکدیگر (حالت jamming) و تماس نوک به نوک پرزها در اثر استراحت بیشتر، پرزها به لابه لای یکدیگر فرو می روند و در نتیجه جمع شدگی بیشتری حاصل می شود.
همچنین در این تحقیق متوجه شدیم که برخلاف پارچه های حلقوی تهیه شده از نخهای معمولی استراحت خشک اثر قابل توجه ی روی تغییر ابعادی پارچه های حلقوی شنیل ندارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط