بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:96
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده…………………………..۱
مقدمه……………………………۲
فصل اول : تاریخچه رنگ همانندی……………………………………..۳
۱- ۱) تاریخچه……………۴
۱- ۲) نور، رنگ و چشم انسان……………………………………………..۵
۱- ۳) تاریخچه پیدایش فضاها ی رنگ………………………………..۷
۴-۱ ) تاریخچه استفاده از کامپیوتر در رنگ همانندی……..۱۲
۵-۱) تکنیک های کامپیوتری رنگ همانندی…………………… ۱۳
۱- ۵- ۱) محاسبات رنگ همانندی مورد نیاز.. …………………..۱۴
۶-۱) پدیده های موجود در تشخیص رنگ………………………۷۱
۱- ۶-۱) تاثیر رنگهای احاطه کننده…………………………….۷۱
۱-۶ -۲ )فلورسانس.۷۱
۱-۶ -۳ متامریزم……….۸۱
۷-۱ رنگرزی……………..۸۱
۱-۸ مروری بر رنگزا های مورد استفاده در رنگرزی پنبه..۹۱
۱-۸- ۱ رنگرزی پنبه با رنگینه های مستقیم……………………۰۲
۲-۸- ۱ رنگرزی پنبه با رنگینه های رآکتیو………………………۲۲
۳-۸- ۱ رنگرزی پنبه با رنگینههای خمی ………………………..۳۲
۴-۸- ۱ رنگرزی پنبه با رنگینه های خمی محلول ……………۵۲
۵-۸- ۱رنگرزی پنبه با رنگینه های گوگردی …………………….۶۲
۱-۸ -۶رنگرزی پنبه با رنگینه های نفتلی (آزوئیک) ………..۷۲
فصل دوم: روشهای مختلف محاسبه اختلاف رنگ…………..۹۲
۲-۱ فضاهای رنگ…….۳۰
۲-۱-۱ فضای رنگ Lab آدامز- نیکرسون……………………..۰۳
۲-۱- ۲ سامانه CIE..43
۳۶…………………………CIE L*a*b* فضای رنگ ۲-۱-۲-۱
۳۷………………………………………………CIELuv فضای ۲-۱ -۲ -۲
۳-۲-۱ -۲ حدود رواداری رنگ در فضارنگ CIE-Lab…………………………………………….38
۲-۱-۲-۴ تعیین مقادیر L*∆ و C*∆ و H*∆ در CIE-Lab…………………………………..04
۲- ۲ فرمول اختلاف رنگ پیشرفته………………………۴۱
۱-۲- ۲معادله کلی وزن داده شده CIELAB …………………..24

فصل سوم : روش کار و ابزار…………………………………………….۴۴
۳-۱مشخصات رنگزا…۵۴
۳-۲رنگزا…………………..۵۴
۴۶…………………………… Apollocion H-E رنگزای۳-۲-۱
۴۶ …….. Apollozolرنگزای۳-۲-۲
۴۶ … Apollofix SFرنگزای۳-۲-۳
۳-۳نحوه رنگرزی……..۶۴
۳-۳-۱رمق کشی……۶۴
۴۶…………………………………………… Apollocion H-E رنگزای۳-۳-۱-۱
۴۷…………………………….. Apollofix SFو Apollozol رنگزا های۳-۳-۱-۲
۴۷……………………………Cold pad –batchرنگرزی۳-۳-۲
۳-۳-۳رنگرزی مداوم…….۸۴
۴۸….Two-bacth pad steem process 3-3-3-1
۴۸……………………………………………….One batch pad-hermofix process 3-3-3-2
۳-۴ تعداد و نام استاندارد ها………………………………………….۹۴
۳-۵ تعداد ونوع نمونه های مجهول……………………………….۱۵
۳-۶ تصویربرداری از نمونه های استاندارد ومجهول………۱۵
۳-۷ آماده سازی نمونه ها ………………………………………………۲۵
۳-۸دمای نمونه و رطوبت محتوی نمونه…………………………۲۵
۳-۹ قالب و شکل نمونه…۲۵
۳-۱۰ خاصیت فتوکروماتیک و ترموکروماتیک……………….۳۵
۳-۱۱ فلورسانس………۳۵
۳-۱۲ روش کار………..۳۵
۱-۱۲ ۳- تهیه تصویر از نمونه ها (استاندارد ها و مجهول ها)………………………………………….۴۵
۲-۲۱- ۳Edite تصویر با استفاده از برنامه های گرافیگی۴۵
۳-۳-۱۲ بدست آوردن ماتریس تصویر در فضای رنگ RGB…………………………………………..45
۴-۳-۱۲ تبدیل فضای رنگ RGB به CIE-Lab……….55
۵-۳-۱۲ محاسبه میانگین ماتریس های a ،L وb هرتصویر…………………………………………..۵۵
۶-۳-۱۲ محاسبه اختلاف رنگ هرکدام از نمونه های مجهول با استاندارد ها………………..۵۵
۷-۳-۱۲ تعیین بهترین رنگزا و نسخه رنگرزی برای دستیابی به رنگ همانند نمونـه مجهـول ۵۶
فصل چهارم:نتیجه گیری و بحث………………………………………۷۵
۴بحث و نتیجه گیری…۸۵
نتیجه گیری………………۳۷
پیشنهاد……………………..۳۷
پیوست ۱………………….۴۷
پیوست۲……………………۶۷
پیوست۳…………………..۹۷
فهرست منابع فارسی۳۸
فهرست منابع انگلیسی….۴۸
چکیده انگلیسی……..۵۸

چکیده:
با توجه به اینکه یکی از مهمترین قسمت های شغلی یک متخصص رنگ به دست آوردن مقدار و انتخاب بهترین مواد رنگزا جهت تولید رنگ می باشد و همچنین با توجه به اینکه استفاده از روش پردازش تصویر و رایانه در این راه بسیار سودمند می باشد در این تحقیق با کمک از روش و ابزار فوق سعی بر آن شده تا رنگ همانندی با نسخه رنگرزی و مقدار رنگ مشخص برای نمونه ای مجهول جهت تولید دوباره آن به دست بیاید.
برای این کار از ۳۶ نمونه استاندارد با نسخه رنگرزی مشخص و ۱۰ نمونه مجهول استفاده شده و بعد از به دست آوردن Lab میانگین تصویر هر دو مورد فوق که نماینده Lab های تصویر می باشند با بهره گرفتن از فرمول های اختلاف رنگ و برنامه های نوشته شده، E^ نمونه های مجهول و استاندارد به دست آمده و کمترین اختلاف رنگ بیانگر بهترین رنگ همانند می باشد.
همچنین با توجه به اطلاعات بالا می توان در مواردی که E^ ها اختلاف بسیار کوچکی دارند از محاسبه و مقایسه L^ و C^ و H^ دو نمونه که به ترتیب بیانگر اختلاف در روشنایی، اختلاف در خلوص و اختلاف در ته رنگ می باشند بهره برد.
با بهره گرفتن از روش فوق امکان تولید دوباره محصولات با نزدیک شدن رنگ همانند تولید اولیه مقدور می باشد و روش فوق کارایی خود را در آزمایشات انجام شده به اثبات رسانیده است.
از آنجا که این تحقیق فقط بر روی کالای پنبه ای و با مقایسه E^ انجام پذیرفته جهت مطالعات آتی پیشنهاد می گردد که این آزمایشات بر روی کالاهای دیگر و همچنین با مقایسه L^ و C^ و H^ صورت پذیرد.
مقدمه
در حال حاضر یکی از بااهمیت ترین مواد در صنایع مربوط به تولید رنگ، به دست آوردن رنگ همانند، با پایین ترین هزینه برای رنگرزی و اتلاف کمترین زمان جهت رسیدن به ادغام رنگ از پایین ترین تعداد رنگزاها می باشد.
در طرق قدیمی رنگ همانندی در واحدهای رنگرزی، این کار از طریق آزمایش و امتحان کردن و ارزیابی جواب در دفعات متعدد انجام می گرفت و شخص مسئول باید از همه مشخصات و هزینه و قابل دسترسی بودن رنگزا آگاه می بود. با این روش چون توانایی ذخیره خصوصیات کالیریمتری آزمایش گذشته نبود این روش نقطه ضعف بزرگی را شامل می شد. همین طور این روش متکی به کارایی شخص آزمایش کننده است و هیچ اندازه گیری در هیچکدام از قسمت های مختلف کار به دست نمی آمد و تنها را مقایسه به وسیله چشم انجام می شد.
مهمترین قسمت شغل متخصص رنگ انتخاب بهترین مواد رنگزا و همچنین به دست آوردن مقادیر مکفی از آنها برای دستیابی به یک نتیجه رضایتبخش است.
مراحل مختلف رنگ همانندی به شرح زیر می باشد:
– انتخاب مواد رنگزا
– ساخت همانند اولیه
– تنظیم همانند اولیه
بنابراین در عوامل سه گانه درک رنگ، یعنی منبع نوری، شیئی و مشاهده کننده، متخصص رنگ برای رسیدن به نتیجه رنگ همانندی، تقریبا فقط شیئی را اصلاح می کند.
در رنگ همانندی به وسیله کامپیوترها هزینه ها برخلاف عملیات قدیمی در قسمت های زیر کاهش پیدا می کند:
– کاهش زمان برای به دست آوردن شید صحیح رنگ
– دست پیدا کردن به تعداد زیادی از مخلوط های جایگزین برای به دست آوردن نسخه رنگرزی
– تعیین بهترین نسخه برای منظوری خاص (هزینه کم یا…)
– توانایی ادغام با روش های تولید گوناگون به منظور تبدیل اطلاعات به شکل صحیح و کارآمد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت