بررسی ریز ساختار الیاف PP با سطوح مقطع مختلف و تاٌثیر آن در خصوصیات مکانیکی – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:67
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی ریز ساختار الیاف PP با سطوح مقطع مختلف و تاٌثیر آن در خصوصیات مکانیکی – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………۱
مقدمه……………………………………………….۲
فصل اول: کلیات……………………………۳
هدف…………………………………………………۴
پیشینه تحقیق…………………………………۴
بررسی روابط پیچش و خمش…………۵
رابطه پیچش…………………………………….۵
رابطه خمش……………………………………..۹
شعاع چرخش یک سطح………………..۱۱
خمش الیاف……………………………………۱۳
سختی خمش…………………………………۱۳
روابط تنش-کرنش خمشی……………۲۰
پیچش الیاف و مدول برشی…………..۲۴
سختی پیچش………………………………..۲۴
استحکام برشی……………………………….۲۸
فصل دوم : طراحی دستگاه……….۲۹
دستگاه تست مقاومت پیچشی………۳۰
دستگاه تست مقاومت خمشی……….۳۳
فصل سوم : کار های عملی ………۳۷
بررسی کریستالینیتی به کمک X-Ray…………..38
نتایج بدست آمده از تست پیچش…۳۹
نتایج بدست آمده از تست خمش …۴۴
فصل چهارم: نتیجه گیری………….۴۶
نتیجه گیری……………………………………۴۷
پیوست ها……………………………………….۴۸
منابع و ماخذ …………………………………۵۴
فهرست منابع فارسی……………………..۵۴
فهرست منابع لاتین……………………….۵۵
چکیده انگلیسی …………………………….۵۶

چکیده
یکـی از عـواملی کـه در تعیـین مقاومـت پیچـشی و خمـشی الیـاف نقـش مهمـی ایفـا میکنـد، شـکل سطح مقطع می باشد. در این پروژه ارتباط بین شـکل سـطح مقطـع بـا میـزان آریـش یـافتگی و تـاٌثیر آن در مقاومت پیچشی و خمشی ، برای سه نمونه از الیاف Poly propylene بـا اشـکال سـطح مقطـع Octalobal , Trilobal , Hollow Trilobal بررسی شـد . بـرای انـدازه گیـری مقاومـت پیچـشی، دستگاهی نوین طراحی گردید. همچنین دستگاه دیگری برای مقایسه مقاومت خمشی نمونه هـا طراحـیشد. تست مقاومت پیچشی برای هر کدام از نمونه ها پنج بار تکرار شد و مقدار سختی پـیچش بـرای هـرکدام از نمونه ها تعیین گردید . همچنین آزمون دانکن در سطح معنی دار ۰۵/۰ بر روی جوابها اعمال شد، و با توجه به این که در میـزان کریـستالها تفـاوت چنـدانی وجـود نداشـت ، امـا نمونـه بـا سـطح مقطـع Hollow Trilobal دارای مقاومت پیچشی و خمشی بیشتری از دو نمونه دیگر بود.

مقدمه
جهت بررسی مقاومت یک نمونه در برابر نیرو های مختلف، ابتدا باید تاثیر این نیروها از لحـاظ تئـوری بـر روی نمونه مورد نظر بررسی شود، تا مشخص شود از لحاظ تئوری مقاومـت یـک نمونـه در برابرنیروهـای اعمالی به چه پارامترهایی وابسته است .سپس این نتایج را با نتایج بدست آمده از مراحل عملـی مقایـسه می کنیم. به این ترتیب می توانیم درک درستی از مقاومت لیف در برابر نیروهای مختلف داشـته باشـیم وبر طبق آن یک نتیجه کلی ارائه دهیم.
به همین دلیل سعی شده است در فصل اول ابتدا به بررسی تاثیر نیروهای خمشی وپیچشی بـر رویالیاف و سپس در فصل دوم به معرفی دستگاههایی که توسـط آن مقاومـت خمـشی و پیچـشی سـنجیده شده اند پرداخته شود.
همچنین به دلیل این که نیروهای برشی و کششی باعث ایجاد تنش برشی و تنش کششی در مصالح می شوند و تنش فقط مقدار نیرو را بر روی یک سطح نشان میدهد و به شکل هندسی سطح وابسته نمی باشد , میتوانیم بیان کنیم که از لحاظ تئوری دو نمونه از یک جنس و با داشتن مـساحت سـطح مقطـع یکسان (بدون در نظر گرفتن شکل سطح مقطع) باید داری استحکام کششی و برشی یکسان باشـند . بـه همین دلیل در این پروژه به بررسی تاثیر نیروهای خمشی و پیچشی بر روی الیاف مورد آزمایش پرداخته شده است.

نتیجه گیری
آزمایش تست پیچش بر روی نمونه ها ن شان داد که مقاومت پیچشی لیف با سطح مقطع Hollow Trilobal بیشتر از Octalobal و Trilobal می باشد. و بـین مقاومـت پیچـشی الیـاف بـاسطح مقطع های Octalobal و Trilobal اختلاف معنی داری دیده نشد.
آزمایش تست خمش نیز بر روی نمونه ها نشان داد که هر سـه نمونـه از نظـر مقاومـت خمـشی بـایکدیگر اختلاف معنی دار داشته و مقاومـت خمـشی لیـفHollow Trilobal بیـشتر ازOctalobal بوده و مقاومت خمشی لیف با سطح مقطع Trilobal نیز کمتر از Octalobal می باشد.
چون با کاهش میزان کریستالینیتی مدول نیز کاهش می یابد [۵] و بـا کـاهش مـدول، طبـق روابـط (۲-۲) و (۲-۶)، مقاومت خمشی و پیچشی نیز کاهش می یابد، میزان کریستالینیتی نمونه ها توسطX- Ray بررسی گردید، که تفاوت معنی داری در میزان کریستالینیتی نمونه ها دیده نشد.
از آنجایی که مساحت سطح مقطع برای هر سه نمونه یکسان می باشد و تفاوت این سه نمونه الیـافتنها در شکل سطح مقطع شان می باشد، نتیجه گرفته می شود که برای رسیدن به مقاومـت پیچـشی وخمشی بهتر، می توان در هنگام ریسندگی الیاف مصنوعی، الیاف را به صورت Hollow تولید کرد.
با تو خالی شدن سطح مقطع، فاکتور شکل مقدار بزرگتـری مـی شـود[۸]، و طبـق روابـط (۲-۲) و (۲-۶)، با افزایش فاکتور شکل مقاومت لیف در برابر خمش و پیچش افزایش می یابد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط