بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل و نقل و ارایه راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی : حمل و نقل همگانی شهر تهران)

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:177
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل و نقل و ارایه راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی : حمل و نقل همگانی شهر تهران)

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

مهمترين هدف از انجام خصوصي سازي، افزايش بهـره وري مـي باشـد كـه تحقـق ايـن مهـم اـست توليد و عرضه كالا و خدمات با كمترين قيمت تمام شده و در عين حال با بيشترين كيفيت است. بر اين اساس و در راستاي قوت و ضـعف دولـت و بـازار، فرآينـد خـصوصي سـازي بايـد در يـك طـ جامع اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي مـورد توجـه قرارگرفتـه و جايگـاه هـر دو بخـش دولتـي و خـصو معين گردد. با اين نگرش سيستمي به موضوع، درمي يابيم كه در اين بحـث بـسياري از پارامترهـا و عوام مهم مانند حلقه هاي زنجير بهم وابسته و تحقق هـر يـك از آنهـا بـراي نيـل بـه اهـداف مـورد نظـر، لازم ضروري مي باشد. مي توان گفت فرآيند خصوصي سازي در يك مجموعه هـدف نيـست بلكـه بايـد بـه عنـوان يـك اب جهت افزايش بهره وري مورد استفاده قرار گيرد و بر اين مبنا توجه به ايـن نكتـه بـسيار ضـروري اسـت انجام خصوصي سازي آيا مي خواهد صرفاً يك تصميم سياسي باشد و يا مي خواهد اقدامي اقتصادي بوده به ديگر ابعاد آن نيز توجه لازم شده است. در اين تحقيق تحت عنوان”بررسي سرمايه گذاري بخـش خـصوصي در سيـستم هـاي حمـل و نقـ ارايه راهكارهاي ارتقاي آن، مطالعه موردي : حمل و نقل همگاني شـهر تهـران”، پارامترهـاي مهـم مـؤثر اين بحث مورد بررسي قرار گرفته و براي افزايش بهره وري در سيستم هاي حمل ن و قل، راهكارهاي اجرا ارتقاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش ارايه گرديده است.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول………………………………………………………………………………………3

– 1كليات……………………………………………………………………………………………………4

– 1-1ضرورت و اهداف طرح……………………………………………………………………………………..5

– 1-2مباني نظري و تئوريك………………………………………………………………………………………6

– 1 -2 -1مفهوم عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………………………….8

– 1 -2 -2تعادل ميان عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………….19

– 1 -2 -3سرما هي و مفهوم سرما هي گذاري ……………………………………………………………………….21

– 1 -2 -4خصوصي سازي و سرما هي گذاري بخش هاي ي غ ردول يت ………………………………………………..25

– 1 -2 -5روند سرما هي گذاري خارجي……………………………………………………………………………….29

– 1-3مفهوم فرآيند خصوصي سازي و الزامات اجرايي…………………………………………………………….38

– 1 -3 -1تعريف خصوصي سازي …………………………………………………………………………..38

– 1 -3 -2انواع روش يها مرسوم……………………………………………………………………………………………41

– 1 -3 -3اهداف فرآيند خصوصي سازي………………………………………………………………………………………48

ي پ- 1 -3 -4ش شرط يها موفقيت ي س است يها خصوصي سازي ………………………………………51

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….. 54

– 2سرمايه گذاري بخش خصوصي در حمل و نقل…………………………………………………………55

– 2-1نقش سرما هي گذاري حمل و نقل در توسعه اقتصادي…………………………………………………….55

– 2-2ي م زان سرما هي گذاري در بخش حمل و نقل……………………………………………………………………..58

– 2-3انواع منابع مالي و جايگاه آنها در توسعه حمل و نقل……………………………………………………….66

– 2 -3 -1بازارهاي مالي و چگونگي عملكرد آنها…………………………………………………………………….67

– 2 -3 -2دسته بندي بازارهاي مالي……………………………………………………………………………….72

– 2 -3 -3انواع منابع مالي بازارهاي ثانو هي …………………………………………………………….75

– 2 -3 -4تأمين منابع بخش حمل و نقل از بازارهاي مالي…………………………………………..84

– 2-4شاخص يها اقتصاد ،ي فرهنگي و اجتماعي سرما هي گذاري داخلي و خارجي ……………….85

– 2 -4 -1شاخص سهم سرمايه گذاري دولت در امور زيربنايي از تول دي ناخالص داخلي كشور………….86

– 2 -4 -2شاخص سهم سرمايه گذاري حمل و نقل از گروه خدمات و كل سرمايه گذاري كشور ……..87

– 2 -4 -3شاخص سرمايه گذاري خارجي در كشور………………………………………………………….90

– 2 -4 -4شاخص هاي بهره وري سرمايه در بخش حمل و نقل …………………………………………………………………..93

– 2 -4 -5شاخص قيمت ها…………………………………………………………………………………………………….97

فصل سوم………………………………………………………………………………………..99

– 3راهبردهاي ارتقاي سرما هي گذاري بخش خصوصي در حمل و نقل…………………….100

– 3-1پتانس يها لي حمل و نقل در سرما هي گذاري بخش خصوصي………………………………………101

ي پ- 3-2ش ين ازهاي لازم ارتقاي سرما هي گذاري در بخش حمل و نقل…………………………………107

– 3-3يي تب ن ي آ نده نگري مكاني يها سم مال ،ي مد ي س،يتيري اسي و اقتصادي………………………….113

– 3 -3 -1مكانيسم هاي مالي در سرمايه گذاري بخش حمل و نقل…………………………………………………………..113

– 3 -3 -2مكانيسم هاي مديريتي در سرمايه گذاري بخش حمل و نقل…………………………………………………..115

– 3 -3 -3مكانيسم هاي سياستي در سرمايه گذاري بخش حمل و نقل …………………………………………………….116

– 3 -3 -4مكانيسم هاي اقتصادي در سرمايه گذاري بخش حمل و نقل……………………………………………………118

– 3-4اهداف و اولويت يها برنامه ارتقاي سرما هي گذاري بخش خصوصي در حمل و نقل…………………………… 119

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… 123

– 4وضعيت بخش خصوصي در سيستم يها حمل و نقل همگاني شهر تهران…………..124

– 4-1سرما هي گذاري بخش خصوصي در سيستم اتوبوسراني……………………………………………….125

– 4-2سرما هي گذاري بخش خصوصي در سيستم ميني بوسراني…………………………………………..128

– 4-3اتوبوسراني و ميني بوسراني تحت نظارت شركت واحد …………………………………………….129

– 4-4سيستم قطار شهري )مترو(……………………………………………………………………………………………….130

– 4-5سرما هي گذاري بخش خصوصي در سيستم تاكسيراني………………………………………………….131

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 136

– 5ي نت ريگ جه ي و پيشنهادات……………………………………………………………………………………………..137

– 5-1 پیامدهاي حاصل از سرما هي گذاري در بخش حمل و نقل……………………………………………137

– 5 -1 -1پيامدهاي اجتماعي…………………………………………………………………………………..138

– 5 -1 -2پيامدهاي اقتصادي…………………………………………………………………………………………………..141

– 5 -1 -3پيامدهاي سياسي، نظامي، فرهنگي و حقوقي…………………………………………………….144

– 5 -1 -4پيامدهاي ناشي از سرمايه گذاري خارجي………………………………………………………………….146

– 5-2برنامه يها عمل ياتي مرتبط با ارتقاي سرما هي گذاري در حمل و نقل………………………..148

– 5-3ي نت ريگیجه ي…………………………………………………………………………………………………..154

– 5-4 پیشنهادات……………………………………………………………………………………..155

منابع و ماخذ مطالعاتي……………………………………………………………………………………………………….159

فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………………….159

فهرست منابع لاتیني …………………………………………………………………………………………………….163

چكيده انگليسي ………………………………………………………………………………………….. 165

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت