بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل و نقل و ارایه راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی : حمل و نقل همگانی شهر تهران)

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:177
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستم های حمل و نقل و ارایه راهکارهای ارتقاء آن (مطالعه موردی : حمل و نقل همگانی شهر تهران)

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده :

مهمترین هدف از انجام خصوصی سازی، افزایش بهـره وری مـی باشـد کـه تحقـق ایـن مهـم اـست تولید و عرضه کالا و خدمات با کمترین قیمت تمام شده و در عین حال با بیشترین کیفیت است. بر این اساس و در راستای قوت و ضـعف دولـت و بـازار، فرآینـد خـصوصی سـازی بایـد در یـک طـ جامع اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی مـورد توجـه قرارگرفتـه و جایگـاه هـر دو بخـش دولتـی و خـصو معین گردد. با این نگرش سیستمی به موضوع، درمی یابیم که در این بحـث بـسیاری از پارامترهـا و عوام مهم مانند حلقه های زنجیر بهم وابسته و تحقق هـر یـک از آنهـا بـرای نیـل بـه اهـداف مـورد نظـر، لازم ضروری می باشد. می توان گفت فرآیند خصوصی سازی در یک مجموعه هـدف نیـست بلکـه بایـد بـه عنـوان یـک اب جهت افزایش بهره وری مورد استفاده قرار گیرد و بر این مبنا توجه به ایـن نکتـه بـسیار ضـروری اسـت انجام خصوصی سازی آیا می خواهد صرفاً یک تصمیم سیاسی باشد و یا می خواهد اقدامی اقتصادی بوده به دیگر ابعاد آن نیز توجه لازم شده است. در این تحقیق تحت عنوان”بررسی سرمایه گذاری بخـش خـصوصی در سیـستم هـای حمـل و نقـ ارایه راهکارهای ارتقای آن، مطالعه موردی : حمل و نقل همگانی شـهر تهـران”، پارامترهـای مهـم مـؤثر این بحث مورد بررسی قرار گرفته و برای افزایش بهره وری در سیستم های حمل ن و قل، راهکارهای اجرا ارتقای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش ارایه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………..۲

فصل اول………………………………………………………………………………………۳

– ۱کلیات……………………………………………………………………………………………………۴

– ۱-۱ضرورت و اهداف طرح……………………………………………………………………………………..۵

– ۱-۲مبانی نظری و تئوریک………………………………………………………………………………………۶

– ۱ -۲ -۱مفهوم عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………………………….۸

– ۱ -۲ -۲تعادل میان عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………….۱۹

– ۱ -۲ -۳سرما هی و مفهوم سرما هی گذاری ……………………………………………………………………….۲۱

– ۱ -۲ -۴خصوصی سازی و سرما هی گذاری بخش های ی غ ردول یت ………………………………………………..۲۵

– ۱ -۲ -۵روند سرما هی گذاری خارجی……………………………………………………………………………….۲۹

– ۱-۳مفهوم فرآیند خصوصی سازی و الزامات اجرایی…………………………………………………………….۳۸

– ۱ -۳ -۱تعریف خصوصی سازی …………………………………………………………………………..۳۸

– ۱ -۳ -۲انواع روش یها مرسوم……………………………………………………………………………………………۴۱

– ۱ -۳ -۳اهداف فرآیند خصوصی سازی………………………………………………………………………………………۴۸

ی پ- ۱ -۳ -۴ش شرط یها موفقیت ی س است یها خصوصی سازی ………………………………………۵۱

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

– ۲سرمایه گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل…………………………………………………………۵۵

– ۲-۱نقش سرما هی گذاری حمل و نقل در توسعه اقتصادی…………………………………………………….۵۵

– ۲-۲ی م زان سرما هی گذاری در بخش حمل و نقل……………………………………………………………………..۵۸

– ۲-۳انواع منابع مالی و جایگاه آنها در توسعه حمل و نقل……………………………………………………….۶۶

– ۲ -۳ -۱بازارهای مالی و چگونگی عملکرد آنها…………………………………………………………………….۶۷

– ۲ -۳ -۲دسته بندی بازارهای مالی……………………………………………………………………………….۷۲

– ۲ -۳ -۳انواع منابع مالی بازارهای ثانو هی …………………………………………………………….۷۵

– ۲ -۳ -۴تأمین منابع بخش حمل و نقل از بازارهای مالی…………………………………………..۸۴

– ۲-۴شاخص یها اقتصاد ،ی فرهنگی و اجتماعی سرما هی گذاری داخلی و خارجی ……………….۸۵

– ۲ -۴ -۱شاخص سهم سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی از تول دی ناخالص داخلی کشور………….۸۶

– ۲ -۴ -۲شاخص سهم سرمایه گذاری حمل و نقل از گروه خدمات و کل سرمایه گذاری کشور ……..۸۷

– ۲ -۴ -۳شاخص سرمایه گذاری خارجی در کشور………………………………………………………….۹۰

– ۲ -۴ -۴شاخص های بهره وری سرمایه در بخش حمل و نقل …………………………………………………………………..۹۳

– ۲ -۴ -۵شاخص قیمت ها…………………………………………………………………………………………………….۹۷

فصل سوم………………………………………………………………………………………..۹۹

– ۳راهبردهای ارتقای سرما هی گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل…………………….۱۰۰

– ۳-۱پتانس یها لی حمل و نقل در سرما هی گذاری بخش خصوصی………………………………………۱۰۱

ی پ- ۳-۲ش ین ازهای لازم ارتقای سرما هی گذاری در بخش حمل و نقل…………………………………۱۰۷

– ۳-۳یی تب ن ی آ نده نگری مکانی یها سم مال ،ی مد ی س،یتیری اسی و اقتصادی………………………….۱۱۳

– ۳ -۳ -۱مکانیسم های مالی در سرمایه گذاری بخش حمل و نقل…………………………………………………………..۱۱۳

– ۳ -۳ -۲مکانیسم های مدیریتی در سرمایه گذاری بخش حمل و نقل…………………………………………………..۱۱۵

– ۳ -۳ -۳مکانیسم های سیاستی در سرمایه گذاری بخش حمل و نقل …………………………………………………….۱۱۶

– ۳ -۳ -۴مکانیسم های اقتصادی در سرمایه گذاری بخش حمل و نقل……………………………………………………۱۱۸

– ۳-۴اهداف و اولویت یها برنامه ارتقای سرما هی گذاری بخش خصوصی در حمل و نقل…………………………… ۱۱۹

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

– ۴وضعیت بخش خصوصی در سیستم یها حمل و نقل همگانی شهر تهران…………..۱۲۴

– ۴-۱سرما هی گذاری بخش خصوصی در سیستم اتوبوسرانی……………………………………………….۱۲۵

– ۴-۲سرما هی گذاری بخش خصوصی در سیستم مینی بوسرانی…………………………………………..۱۲۸

– ۴-۳اتوبوسرانی و مینی بوسرانی تحت نظارت شرکت واحد …………………………………………….۱۲۹

– ۴-۴سیستم قطار شهری )مترو(……………………………………………………………………………………………….۱۳۰

– ۴-۵سرما هی گذاری بخش خصوصی در سیستم تاکسیرانی………………………………………………….۱۳۱

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

– ۵ی نت ریگ جه ی و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..۱۳۷

– ۵-۱ پیامدهای حاصل از سرما هی گذاری در بخش حمل و نقل……………………………………………۱۳۷

– ۵ -۱ -۱پیامدهای اجتماعی…………………………………………………………………………………..۱۳۸

– ۵ -۱ -۲پیامدهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

– ۵ -۱ -۳پیامدهای سیاسی، نظامی، فرهنگی و حقوقی…………………………………………………….۱۴۴

– ۵ -۱ -۴پیامدهای ناشی از سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………….۱۴۶

– ۵-۲برنامه یها عمل یاتی مرتبط با ارتقای سرما هی گذاری در حمل و نقل………………………..۱۴۸

– ۵-۳ی نت ریگیجه ی…………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

– ۵-۴ پیشنهادات……………………………………………………………………………………..۱۵۵

منابع و ماخذ مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

فهرست منابع لاتینی …………………………………………………………………………………………………….۱۶۳

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت