بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:74
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
فصل اول : مفاهيم پايه در پايداري ولتاژ 5
1-1 مقدمه 6
1- 2 مفاهيم پايه پايداري ولتاژ 6
1- 2-1 پايداري ولتاژ و فروپاشي ولتاژ 6
1 -2-2 منحني هاي P-Vص 7
1 -2-3 منحني هاي V-Qص 9
2- 3 تاثير پارامترهاي مختلف بر روي منحني P-Vص 10
2 -3-1 ضريب توان 11
2 -3-2 نوع بار 13
1 -3-3 تغيير دهنده تپ 17
1 -3-4 AVR، تنظيم كننده خودكار ولتاژ 17
1 -3-5 المانهاي شبكه 18
1- 3-5-1 قطع خط 18
2- 3-5-2 از مدار خارج شدن ترانسفورماتور 18
1- 3-5-3 از مدار خارج شدن ژنراتور 18
1- 3-5-4 افزودن خازن شنت 18
1- 3-5-5 حذف بار 19
فصل دوم : روش هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ 20
2- 1 مقدمه 21
2- 2 شاخصهاي مربوط به شينه بار 21
22 VSLBI شاخص 1-2- 2
26 ZL/ZS شاخص 2-2- 2
2 -2-3 شاخص SDCص 31
33 Indicator شاخص 4-2- 2
2- 3 شاخصهاي مربوط به خط انتقال 38
38 VSMI شاخص 1-3- 2
2- 3-1-1 مدل رياضي پايه 38
ح
2- 3-1-2 معادلات كلي براي خط انتقال داراي تلفات 41
2- 3-1-3 بكار بردن شاخص در سيستم قدرت گسترده 43
45 FVSI شاخص 2-3- 2
2 -3-3 شاخص Lmnص 47
2 -3-4 شاخص LQPص 49
2- 4 جمع بندي عملكرد شاخص ها 50
2 -4-1 جمع بندي عملكرد شاخص هاي مربوط به شينه بار 50
22-4-2 جمعبندي عملكرد شاخص هاي مربوط به خط انتقال 52
منابع و ماخذ 53

فهرست منابع فارسي 53

فهرست منابع لاتين 53

چكيده:
پديده ناپايداري ولتاژ از دهههاي آغازين قرن بيستم و با رشد صنعت برق مورد توجه محققان، علاقهمنـد دراين زمينه قرار گرفت و در طول دهههاي گذشته روشهايي براي تشخيص اين پديده و جلوگيري از آن ارائه شده است. از طرف ديگر در شبكههاي امروزي به دليل رشد كم سيستمهاي قدرت در برابر افزايش مصرف و از طرفي حركت به سمت سيستمهاي تجديد ساختار يافته، سبب افزايش فشار بر سيستمهـاي قـدرت شـدهاست بنابراين يكي از مهمترين دغدغههاي صنعت برق بحث پايداري ولتاژ ميباشد. اين نكته باعـث شـده تـابار ديگر نظر محققان به اين مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهاي تازهاي براي تشخيص پديـده ناپايـداريولتاژ گرديده است كه پيچيدگي و محاسبات زياد روشهاي گذشته را نداشته و كاركرد قابل قبولي در نتيجه-هاي بدست آمده از آنها ديده ميشود. بنابراين در اين پاياننامه به كمك تعدادي از اين روشهـا بـه بررسـيتشخيص پديده ناپايداري ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردي كاركرد آنها بهبود داده خواهد شد.
روشهاي بررسي شده در اين پاياننامه به دو دسته شاخصهاي شين و شاخصهاي خـط تقسـيم شـده و دريك شبكه استاندارد پيادهسازي خواهند شد. از آنجا كه پديده ناپايداري ولتاژ بطور عمده مربـوط بـه ناحيـه-هاي بار بوده و به مشخصه بار بستگي دارد خواهيم ديد كه شاخصهاي شين نسبت بـه شـاخصهـاي خـطداراي كاركرد بهتري هستند و پاسخ بدست آمده از آنها از دقت بيشتري برخوردار است. از بين شاخصهـايشين شاخص VSLBI و ZL/Zs داراي كاركرد بهتري هستند و در هردو حالت اغتشاش كوچك و بـزرگ بـهخوبي جواب خواهند داد. هرچند اين شاخصها در بارهاي وابسته به ولتاژ به درستي كـار نخواهنـد كـرد امـاپس از بهبود آنها توسط روشهاي پيشنهادي به پاسخهاي خوبي خواهند رسيد. البته ديگر شاخصهاي شـينبررسي شده نيز تا حدودي درست جواب خواهند داد. اما در برخي حالتها ايرادهايي ديده ميشود كه باعـثشده كاركرد كلي آنها همچون دو شاخص پيشين نباشد.
از بين شاخصهاي خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش كوچك و بزرگ جوابهاي بهتـري نسـبتبه ديگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهاي FVSI و Lmn هم دقت خـوبي دارنـد امـا درمقايسه با LQP با مقداري خطا پاسخ خواهند داد.

مقدمه:
پايداري سيستم قدرت از دهه هاي آغازين قرن گذشته به عنوان يك مسئله مهـم در امنيـت بهـرهبـرداري ازسيستمهاي قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسياري از خاموشي هـاي سراسـري كـه درشبكه هاي قدرت مختلف دنيا رخ داده است، به دليل ناپايداري سيستم قدرت بوده و توجه بسياري از صـنايعو شركت هاي برق را به اين مساله معطوف نموده است. گسترش سيستم هاي قدرت به دنبال افزايش خطـوطارتباطي و ايجاد شبكه هاي به هم پيوسته، استفاده از تكنولـوژي هـاي جديـد در كنتـرل و حفاظـت شـبكه وافزايش ميزان تقاضا و به دنبال آن بهره برداري از سيستم با حاشيه پايداري كم، به خصوص در سيسـتم هـايتجديد ساختار يافته، انواع مختلف ناپايداري ها در سيستمهاي قدرت به همراه داشته است. بـه عنـوان مثـال،پايداري ولتاژ، پايداري فركانس و نوسانات بين ناحيه اي بيش از گذشته دغدغه مهندسين سيستم هاي قدرت را برانگيخته است. بنابراين فهم و درك صحيح از انواع ناپايداري ها و چگونگي به وقـوع پيوسـتن آنهـا جهـتطراحي و بهره برداري سيستم هاي قدرت، بسيار ضروري است [1].
همان گونه كه بيان گرديد، يكي از انواع ناپايداري ها در شبكه هاي قدرت، ناپايداري ولتاژ اسـت . در سـالهـاياخير با توجه به رشد ميزان مصرف و هزينه بالاي احداث نيروگاه ها و خطوط انتقال، به ويژه در سيسـتمهـايتجديد ساختار يافته، بعضاً بهره برداري شبكه هاي قدرت تا نزديكي حداكثر ظرفيت نيروگاه ها و خطوط شبكه انجام مي گيرد كه در نتيجه شبكه تحت فشار زيادي قرار گرفته و از لحاظ ولتاژي دچار مشكل خواهـد شـد. وقوع خاموشي هاي سراسري اخير در برخي شبكه هاي قدرت مهم دنيا مانند فروپاشي ولتاژ در كشور شيلي و فروپاشي شبكه شمال شرق آمريكا و كانادا در آگوست سال 2003 و فروپاشي شبكه قدرت جنوب ايتاليـا درسپتامبر سال 2003 گوياي اين مطلب مي باشند[1]. به همين دليل، بحث ناپايداري ولتاژ در سال هاي اخيـربسيار مورد توجه قرار گرفته است. از طرف ديگر همانطور كه مي دانيد سيستم هاي قـدرت قسـمت زيـادي ازانرژي مورد نياز ما را فراهم مي كننـد هنگـامي كـه سيسـتم قـدرت دچارناپايـداري و فروپاشـي شـود ديگـرسيستم هاي مهم همچون سيستم هاي حمل و نقل الكتريكي، چراغ راهنماها و سيستم هاي امنيتي و سيسـتمآب رساني شهري و غيره هم دچار مشكل خواهند شد در نتيجه فروپاشي سيسـتم هـاي قـدرت باعـث بـروزمشكلات بزرگي ميشود كه اهميت توجه به اين موضوع را نشان مي دهد.
در كشور ما نيز، با توجه به افزايش ميزان مصرف و هزينه بالاي احداث خطـوط و نيروگـاه هـاي جديـد، بـهناچار بايستي در آينده اي نه چندان دور، بهره برداري از شبكه در ظرفيت بالاتر انجام گيرد. در نتيجه در ايـنپايان نامه به بررسي روش هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ پرداخته خواهد شد.

در فصل اول پس از بيان مفاهيم اساسي مربوط به پايداري ولتاژ، چگونگي استفاده از منحني ها P‐V و ‐VQ به عنوان روشي براي تحليل استاتيكي شبكه از لحاظ پايداري ولتاژ مورد بررسـي قـرار مـي گيـرد و تـاثيرپارامترهاي گوناگون شبكه بر روي پايداري گفته خواهند شد.
در فصل دوم روش هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ كه به دو دسته شاخص هاي مربـوط بـه شـينه بـار وشاخص هاي مربوط به خط انتقالي تقسيم مي شود و معرفي ميگردند.
در فصل سوم، اين روش ها در ابتدا بر روي شبكه دوشينه ساده و سـپس بـر روي شـبكه 9 شـينهIEEE در حالت ناپايداري اغتشاش كوچك پياده سازي مي شوند از آنجا كه بيشتر شاخص هاي مربوط به شين بـار نيـازبه مدار معادل تونن دارند در اين فصل روش هاي گوناگون تخمين پارامترهاي مدار معادل بيان خواهد گرديد و در مورد بهبود عملكرد برخي شاخصها پيشنهادهايي ارائه خواهد شد.
در فصل چهارم نيز شاخص هاي تشخيص پديده ناپايداري ولتاژ بـر روي شـبكه ي 9 شـينهIEEE در حالـتاغتشاش بزرگ پياده سازي خواهد شد و چگونگي به كار بردن و تعيين حـد تنظـيم پايـداري بـراي يكـي ازشاخص ها ارائه خواهد شد.
در فصل پنجم نيز، نتيجهگيري كارهاي انجام شده و پيشنهادهاي در جهت ادامه كار ارائه خواهد شد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت