بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:74
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول : مفاهیم پایه در پایداری ولتاژ ۵
۱-۱ مقدمه ۶
۱- ۲ مفاهیم پایه پایداری ولتاژ ۶
۱- ۲-۱ پایداری ولتاژ و فروپاشی ولتاژ ۶
۱ -۲-۲ منحنی های P-Vص ۷
۱ -۲-۳ منحنی های V-Qص ۹
۲- ۳ تاثیر پارامترهای مختلف بر روی منحنی P-Vص ۱۰
۲ -۳-۱ ضریب توان ۱۱
۲ -۳-۲ نوع بار ۱۳
۱ -۳-۳ تغییر دهنده تپ ۱۷
۱ -۳-۴ AVR، تنظیم کننده خودکار ولتاژ ۱۷
۱ -۳-۵ المانهای شبکه ۱۸
۱- ۳-۵-۱ قطع خط ۱۸
۲- ۳-۵-۲ از مدار خارج شدن ترانسفورماتور ۱۸
۱- ۳-۵-۳ از مدار خارج شدن ژنراتور ۱۸
۱- ۳-۵-۴ افزودن خازن شنت ۱۸
۱- ۳-۵-۵ حذف بار ۱۹
فصل دوم : روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ ۲۰
۲- ۱ مقدمه ۲۱
۲- ۲ شاخصهای مربوط به شینه بار ۲۱
۲۲ VSLBI شاخص ۱-۲- ۲
۲۶ ZL/ZS شاخص ۲-۲- ۲
۲ -۲-۳ شاخص SDCص ۳۱
۳۳ Indicator شاخص ۴-۲- ۲
۲- ۳ شاخصهای مربوط به خط انتقال ۳۸
۳۸ VSMI شاخص ۱-۳- ۲
۲- ۳-۱-۱ مدل ریاضی پایه ۳۸
ح
۲- ۳-۱-۲ معادلات کلی برای خط انتقال دارای تلفات ۴۱
۲- ۳-۱-۳ بکار بردن شاخص در سیستم قدرت گسترده ۴۳
۴۵ FVSI شاخص ۲-۳- ۲
۲ -۳-۳ شاخص Lmnص ۴۷
۲ -۳-۴ شاخص LQPص ۴۹
۲- ۴ جمع بندی عملکرد شاخص ها ۵۰
۲ -۴-۱ جمع بندی عملکرد شاخص های مربوط به شینه بار ۵۰
۲۲-۴-۲ جمعبندی عملکرد شاخص های مربوط به خط انتقال ۵۲
منابع و ماخذ ۵۳

فهرست منابع فارسی ۵۳

فهرست منابع لاتین ۵۳

چکیده:
پدیده ناپایداری ولتاژ از دهههای آغازین قرن بیستم و با رشد صنعت برق مورد توجه محققان، علاقهمنـد دراین زمینه قرار گرفت و در طول دهههای گذشته روشهایی برای تشخیص این پدیده و جلوگیری از آن ارائه شده است. از طرف دیگر در شبکههای امروزی به دلیل رشد کم سیستمهای قدرت در برابر افزایش مصرف و از طرفی حرکت به سمت سیستمهای تجدید ساختار یافته، سبب افزایش فشار بر سیستمهـای قـدرت شـدهاست بنابراین یکی از مهمترین دغدغههای صنعت برق بحث پایداری ولتاژ میباشد. این نکته باعـث شـده تـابار دیگر نظر محققان به این مسئله جلب شود. و باعث ارائه روشهای تازهای برای تشخیص پدیـده ناپایـداریولتاژ گردیده است که پیچیدگی و محاسبات زیاد روشهای گذشته را نداشته و کارکرد قابل قبولی در نتیجه-های بدست آمده از آنها دیده میشود. بنابراین در این پایاننامه به کمک تعدادی از این روشهـا بـه بررسـیتشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.و در مواردی کارکرد آنها بهبود داده خواهد شد.
روشهای بررسی شده در این پایاننامه به دو دسته شاخصهای شین و شاخصهای خـط تقسـیم شـده و دریک شبکه استاندارد پیادهسازی خواهند شد. از آنجا که پدیده ناپایداری ولتاژ بطور عمده مربـوط بـه ناحیـه-های بار بوده و به مشخصه بار بستگی دارد خواهیم دید که شاخصهای شین نسبت بـه شـاخصهـای خـطدارای کارکرد بهتری هستند و پاسخ بدست آمده از آنها از دقت بیشتری برخوردار است. از بین شاخصهـایشین شاخص VSLBI و ZL/Zs دارای کارکرد بهتری هستند و در هردو حالت اغتشاش کوچک و بـزرگ بـهخوبی جواب خواهند داد. هرچند این شاخصها در بارهای وابسته به ولتاژ به درستی کـار نخواهنـد کـرد امـاپس از بهبود آنها توسط روشهای پیشنهادی به پاسخهای خوبی خواهند رسید. البته دیگر شاخصهای شـینبررسی شده نیز تا حدودی درست جواب خواهند داد. اما در برخی حالتها ایرادهایی دیده میشود که باعـثشده کارکرد کلی آنها همچون دو شاخص پیشین نباشد.
از بین شاخصهای خط، شاخص LQP در هر دو حالت اغتشاش کوچک و بزرگ جوابهای بهتـری نسـبتبه دیگر شاخصها از خود نشان خواهند داد. البته شاخصهای FVSI و Lmn هم دقت خـوبی دارنـد امـا درمقایسه با LQP با مقداری خطا پاسخ خواهند داد.

مقدمه:
پایداری سیستم قدرت از دهه های آغازین قرن گذشته به عنوان یک مسئله مهـم در امنیـت بهـرهبـرداری ازسیستمهای قدرت، شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از خاموشی هـای سراسـری کـه درشبکه های قدرت مختلف دنیا رخ داده است، به دلیل ناپایداری سیستم قدرت بوده و توجه بسیاری از صـنایعو شرکت های برق را به این مساله معطوف نموده است. گسترش سیستم های قدرت به دنبال افزایش خطـوطارتباطی و ایجاد شبکه های به هم پیوسته، استفاده از تکنولـوژی هـای جدیـد در کنتـرل و حفاظـت شـبکه وافزایش میزان تقاضا و به دنبال آن بهره برداری از سیستم با حاشیه پایداری کم، به خصوص در سیسـتم هـایتجدید ساختار یافته، انواع مختلف ناپایداری ها در سیستمهای قدرت به همراه داشته است. بـه عنـوان مثـال،پایداری ولتاژ، پایداری فرکانس و نوسانات بین ناحیه ای بیش از گذشته دغدغه مهندسین سیستم های قدرت را برانگیخته است. بنابراین فهم و درک صحیح از انواع ناپایداری ها و چگونگی به وقـوع پیوسـتن آنهـا جهـتطراحی و بهره برداری سیستم های قدرت، بسیار ضروری است [۱].
همان گونه که بیان گردید، یکی از انواع ناپایداری ها در شبکه های قدرت، ناپایداری ولتاژ اسـت . در سـالهـایاخیر با توجه به رشد میزان مصرف و هزینه بالای احداث نیروگاه ها و خطوط انتقال، به ویژه در سیسـتمهـایتجدید ساختار یافته، بعضاً بهره برداری شبکه های قدرت تا نزدیکی حداکثر ظرفیت نیروگاه ها و خطوط شبکه انجام می گیرد که در نتیجه شبکه تحت فشار زیادی قرار گرفته و از لحاظ ولتاژی دچار مشکل خواهـد شـد. وقوع خاموشی های سراسری اخیر در برخی شبکه های قدرت مهم دنیا مانند فروپاشی ولتاژ در کشور شیلی و فروپاشی شبکه شمال شرق آمریکا و کانادا در آگوست سال ۲۰۰۳ و فروپاشی شبکه قدرت جنوب ایتالیـا درسپتامبر سال ۲۰۰۳ گویای این مطلب می باشند[۱]. به همین دلیل، بحث ناپایداری ولتاژ در سال های اخیـربسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر همانطور که می دانید سیستم های قـدرت قسـمت زیـادی ازانرژی مورد نیاز ما را فراهم می کننـد هنگـامی کـه سیسـتم قـدرت دچارناپایـداری و فروپاشـی شـود دیگـرسیستم های مهم همچون سیستم های حمل و نقل الکتریکی، چراغ راهنماها و سیستم های امنیتی و سیسـتمآب رسانی شهری و غیره هم دچار مشکل خواهند شد در نتیجه فروپاشی سیسـتم هـای قـدرت باعـث بـروزمشکلات بزرگی میشود که اهمیت توجه به این موضوع را نشان می دهد.
در کشور ما نیز، با توجه به افزایش میزان مصرف و هزینه بالای احداث خطـوط و نیروگـاه هـای جدیـد، بـهناچار بایستی در آینده ای نه چندان دور، بهره برداری از شبکه در ظرفیت بالاتر انجام گیرد. در نتیجه در ایـنپایان نامه به بررسی روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ پرداخته خواهد شد.

در فصل اول پس از بیان مفاهیم اساسی مربوط به پایداری ولتاژ، چگونگی استفاده از منحنی ها P‐V و ‐VQ به عنوان روشی برای تحلیل استاتیکی شبکه از لحاظ پایداری ولتاژ مورد بررسـی قـرار مـی گیـرد و تـاثیرپارامترهای گوناگون شبکه بر روی پایداری گفته خواهند شد.
در فصل دوم روش های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ که به دو دسته شاخص های مربـوط بـه شـینه بـار وشاخص های مربوط به خط انتقالی تقسیم می شود و معرفی میگردند.
در فصل سوم، این روش ها در ابتدا بر روی شبکه دوشینه ساده و سـپس بـر روی شـبکه ۹ شـینهIEEE در حالت ناپایداری اغتشاش کوچک پیاده سازی می شوند از آنجا که بیشتر شاخص های مربوط به شین بـار نیـازبه مدار معادل تونن دارند در این فصل روش های گوناگون تخمین پارامترهای مدار معادل بیان خواهد گردید و در مورد بهبود عملکرد برخی شاخصها پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.
در فصل چهارم نیز شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ بـر روی شـبکه ی ۹ شـینهIEEE در حالـتاغتشاش بزرگ پیاده سازی خواهد شد و چگونگی به کار بردن و تعیین حـد تنظـیم پایـداری بـرای یکـی ازشاخص ها ارائه خواهد شد.
در فصل پنجم نیز، نتیجهگیری کارهای انجام شده و پیشنهادهای در جهت ادامه کار ارائه خواهد شد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط