بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:347
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی شرایط سیستم تخلیه سیلاب سد کارون دو و انتخاب گزینه بهینه – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهــرســت مطــالــب

۱ فصل اول کلیات
۲ سیستم های تخلیه سیلاب
۳ چکیده
۴ مقدمه
۱-۱- سرریزها ۵
۱-۱-۱- مقدمه ۶
۱-۱-۲- اهمیت سازه سرریز ۶
۱-۱-۳- انواع سرریز ها ۷
۱-۱-۴- انتخاب نوع و ظرفیت سرریز ۸
۱-۱-۴-۱ -تشریح سرریز اصلی ۱۱
۱-۱-۴-۲ – سرریز اضطراری ۱۲
۱-۱-۴-۳ – ترکیب سرریز های اصلی و کمکی ۱۳
۱-۱-۵- طراحی سرریزها ۱۶
۱-۱-۵-۱ – مولفه های سرریز ۱۹
۱-۱-۵-۲ – دبی طراحی سرریز ۲۸
۱-۱-۵-۳ – تعیین ارتفاع تاج ۲۹
۱-۱-۵-۴ – محاسبه حجم آب ۳۳
۱-۱-۵-۵ – محاسبه دبی ۳۵
۱-۱-۵-۶ – انتخاب سیل ورودی طرح ۳۶
۱-۱-۵-۱ -۷ – پخش سیل ۴۰
۱-۱-۶- طراحی تاج سرریز ۴۲
۱-۱-۶-۱ – تاج استاندارد ۴۲
۱-۱-۶-۲ – پروفیل سطح آزاد ۴۷
۱-۱-۶-۳ – شکل تاج اوجی بدون کنترل ۴۹
۱-۱-۶-۴ – خصوصیات دبی ۵۳
۱-۱-۶-۵ – ضریب تخلیه برای اوجی بدون کنترل ۵۵
۱-۱-۶-۶- اثر کاهش یا افزایش ارتفاع روی تاج از ارتفاع طرح ۵۶
۱-۱-۶-۷ – اثر شیب وجه بالا دست سرریز ۵۷
۱-۱-۶-۸ – اثر دخالت کف بند و استغراق پایین دست ۵۸
۱-۱-۶-۹ – اوجی بدون کنترل برای ارتفاعهای کمتر از ماکزیمم ۶۱
۱-۱-۶-۱۰-مشخصات فشار در کف سرریز ۶۲
۱-۱-۶-۱۱- توزیع سرعت ۶۵
۱-۱-۶-۱۲-کاویتاسیون ۶۹
۱-۱-۶-۱۳- پایه های روی سرریز ۷۱
۱-۱-۶-۱۴- اثر تکیه گاه ها و پایه ها ۷۵
۱-۱-۷- سرریزهای آبریز
۱-۱-۷-۱ – کلیات ۷۷
۱-۱-۷-۲ -شکل لبه ساختمان و پروفیل سریز ۷۷
۱-۱-۷-۳ – شکل پروفیل سطح بالای سفره جریان (Upper Nape Profile) 80
۱-۱-۷-۴ – تعیین شدت از سرریزهای لبه آبریز Discharge Of TheOverflow Spillwayص ۸۶
۱-۱-۷-۵ – تعیین طول موثر سرریز (Effeetive,length)ص ۹۲
۱-۱-۷-۶ – تعیین فشار در روی سرریزهای لبه آبریز ۹۷
۱-۱-۷-۷ -سرعت جریان در پاشنه سرریز لبه آبریز ۹۸
۱-۱-۸- سرریز های ریزشی آزاد( سرریز های با سقوط مستقیم ) ۱۰۲
۱-۱-۹- سرریز آزاد(اوجی) ۱۰۴
۱-۱-۱۰- سرریزهای آبریز ۱۰۷
۱-۱-۱۱-سرریزهای ریزشی مجهز به بارشکن ۱۰۸
۱-۱-۱۱-۱- کلیات ۱۰۸
۱-۱-۱۱- ۲-روش طراحی ۱۰۹
۱-۱-۱۲- سرریز های تونلی و مجرایی ۱۱۳
۱-۱-۱۳-سرریزهای بادهانه سقوط (نیلوفری) ۱۱۵
۱-۱-۱۴-سرریزهای سیفونی ۱۱۷
۱-۱-۱۵- سرریزهای آبرو ۱۲۲
۱-۱-۱۶-سرریز جانبی ۱۲۵
۱-۱-۱۶-۱-کلیات ۱۲۵
۱-۱-۱۶-۲-طراحی سرریزهای جانبی ۱۲۸
۱-۱-۱۷-سرریز روزنه ای ۱۳۴
۱-۱-۱۸- سرریزهای دریچه دار ۱۳۵
۱-۱-۱۸-۱-کلیات ۱۳۵
۱-۱-۱۸-۲-طراحی سرریزهای دریچه دار ۱۳۷
۱-۱-۱۸-۳- تاجهای اجی شکل با کنترل دریچه ای ۱۴۳
۱-۱-۱۸-۴- دبی جریان در سرریز دریچه دار با تاج اوجی شکل ۱۴۶
۱-۱-۱۹- سرریز شوت ۱۴۷
۱-۲- سیستم استهلاک انرژی ۱۴۹
۱-۲-۱- مقدمــه ۱۴۹
۱-۲-۲- تشریح حوضچه های آرامش ۱۵۰
۱-۲-۲-۱ – منحرف کننده های جامی ۱۵۰
۱-۲-۲-۲ -حوضچه های آرامش مستطیلی و ذوزنقه ای ۱۵۲
۱-۲-۲-۲-۱ – کلیات ۱۵۲
۱-۲-۲-۲ -۲ – عمق حوضچه در رابطه با ارتفاع هیدرولیکی ۱۵۲
۱-۲-۲-۲ -۳ – بررسی های پایاب ۱۵۵
۱-۲-۲-۲ -۴ – ارتفاع آزاد در حوضچه های آرامش ۱۵۹
۱-۲-۲-۳ – مستهلک کننده های جامی مستغرق ۱۶۰
۱-۲-۲-۴ – حوضچه آرامش با بارشکن ۱۶۶
۱-۲-۲-۵ – حوضچه های استغراق ۱۶۸
۱-۲-۲-۶ – حوضچه های آرامش با پرش هیدرولیکی ۱۶۹
۱-۲-۲-۶ -۱ – مقدمه ۱۶۹
۱-۲-۲-۶ -۲ – انواع حوضچه های آرامش ۱۶۹
۱-۲-۲-۶-۳ – محاسبه انرژی مخرب در پایانه سرریز ۱۷۲
۱-۲-۲-۶ -۴ – پرش هیدرولیکی به عنوان مستهلک کننده انرژی ۱۷۴
۱-۲-۲-۶ -۵ – افت در پرش هیدرولیکی ۱۸۱
۱-۲-۲-۶-۶ – طول پرش هیدرولیکی ۱۸۲
۱-۲-۲-۶-۶ – تنظیم و کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش ۱۸۴
۱-۲-۲-۶-۷ – محاسبه حداقل عمق لازم آب در حوضچه آرامش ۱۹۰
۱-۲-۲-۷ – حوضچه استاندارد SAFص ۱۹۵
۱-۲-۲-۷ -۱ – کلیات ۱۹۵
۱-۲-۲-۷ -۲ – عمق آزاد در حوضچه های آرامش ۱۹۷
۱-۲-۲-۷ -۳ – نکاتی پیرامون طراحی حوضچه های آرامش استاندارد ۱۹۷
۱-۲-۲-۸ – حوضچه های پرتابی ۱۹۹
۱-۲-۲-۸ -۱ – توصیف سازه ۱۹۹
۱-۲-۲-۸ -۲ – پرتاب کننده جریان ۲۰۱
۱-۲-۲-۸ -۳ – پخش شدن جت جریان ۲۰۴
۱-۲-۲-۸ -۴ -آبشستگی ۲۰۶
۲- حوضه آبریز کارون ۲۰۹
۲- ۱-موقعیت و شرایط کلی حوضه آبریز رودخانه کارون ۲۰۹
۲-۲- استان خوزستان ۲۰۹
۲- ۳-سدهای در دست مطالعه ، ساخت و بهره برداری در حوضه کارون ۲۱۱
۲-۳-۱- سد مخزنی دز ۲۱۴
۲-۳-۲-سد شهید عباسپور (کارون ۱) ۲۱۶
۲-۳-۳-سد مارون ۲۱۸
۲-۳-۴-سد مخزنی کرخه ۲۲۰
۲-۳- ۵-سد مسجد سلیمان ۲۲۲
۲-۴- موقعیت و راه دسترسی به ساختگاه سد کارون ۲ ۲۲۷
۳- طراحی سیستم تخلیه سیلاب سد مخزنی کارون دو ۲۲۹
۳-۱- کلیات ۲۲۹
۳-۱-۱- مقدمـــه ۲۲۹
۳-۱-۲- مشخصات سد کــارون دو ۲۳۰
۳-۲- اطلاعات پایه ۲۳۱
۳-۲-۱- مشخصات هندسی مخزن ۲۳۱
۳-۲-۲- منابع آب ۲۳۳
۳-۲-۲-۱ – آبدهی ۲۳۳
۳-۲-۲-۲ – سیلاب ۲۳۳
۳-۲-۲-۳ – بــاد ۲۳۴
۳-۲-۲-۴ – زمین شناسی مهندسی ۲۴۱
۳-۲-۲-۴ -۱ – کلیات ۲۴۱
۳-۲-۲-۴ -۲ – زمین شناسی سیستم تخلیه سیلاب ۲۴۱
۳-۳- ضوابط و معیارهای طراحی سیستم تخلیه سیلاب ۲۴۲
۳-۴- بررسی اثر سد کارون ۳ بر دبی اوج سیلاب طراحی سیستم انحراف سد کارون ۲ ۲۴۴
۳-۵- سیستم تخلیه سیلاب ۲۵۱
۳-۵-۱- کلیات ۲۵۱
۳-۵-۱-۱ – مشخصات کلی ۲۵۱
۳-۵-۱-۲ – محاسبه ارتفاع آزاد ۲۵۱
۳-۵-۲-طرح گزینه های محتمل جهت سیستم تخلیه سیلاب ۲۵۲
۳-۵-۲-۱ -بهره گیری از سرریز تونلی ۲۵۲
۳-۵-۲-۲ – بهره گیری از سرریز دریچه دار با شوت آزاد ۲۵۶
۳-۵-۳- مقایسه گزینه ها از لحاظ فنــی ۲۵۷
۳-۵-۴- مقایسه گزینه ها از لحاظ اقتـصــادی ۲۶۷
۴- نتیجه گیری و پیشنهاد ۲۸۶
۴-۱- بهگزینی سیستم تخلیه سیلاب ۲۸۶
۴-۱-۱- معرفی گزینه بهینه ۲۸۶
۴-۱-۲- جانمایی سرریز ۲۸۶
۴-۲- اجزاء مختلف سیستم تخلیه سیلاب سد کارون ۲ ۲۸۷
۴-۲-۱- کانال تقرب ۲۸۷
۴-۲-۲- اوجـــی ۲۸۷
۴-۲-۳- کانال تندآب ۲۸۸
۴-۲-۴- حوضچه آرامش ۲۸۸
۴-۲-۵- سیستم هواده ۲۸۹
۴-۳- مشخصات هیدرولیکی ۲۸۹
۴-۳-۱- منحنی دبی- اشل ۲۸۹
۴-۳-۲- نتایج پخش سیلاب در مخزن ۲۹۰
۴-۳-۳- پروفیل سطح آب ۲۹۱
۴-۳-۳-۱ – مقدمـــه ۲۹۱
۴-۳-۳-۲ – اهداف مطالعه ۲۹۱
۴-۳-۳-۳ – مراحل کار ۲۹۲
۴-۳-۳-۴ – داده های پایه ۲۹۲
۴-۳-۳-۵ – محاسبه پروفیل سطح آب ۲۹۵
۴-۳-۳-۶ – کالیبراسیون مدل ۲۹۵
۴-۳-۳-۷ – محاسبات پروفیل سطح آب ۲۹۶
۲۹۷ فهرست منابع فارسی
۲۹۸ فهرست منابع لاتین
۲۹۹ چکیده انگلیسی

چکیده
رودخانه کارون به عنوان پر آبترین سیستم آبی کشور، از پتانسیلهای متعـددی جهت احداث سد  برخوردار میباشد. محور سد کارون ۲ در پائیندست سـد کارون ۳ و به فاصله تقریبی ۵۴ کیلومتری آن  واقع شده است.  در رساله حاضر شرایط سیستم تخلیه سیلاب در سد مخزنی و نیروگاه برقابی کارون دو مورد بررسی و  انتخاب گزینه بهینه از میان انواع سرریزهای محتمل انتخاب شده است ، در نهایت تهیه جانمایی سازه  های هیدرولیکی انجام گرفته است.  در راستای انجام این مطالعات در ابتدا انواع سیستم های تخلیه سیلاب و استهلاک انرژی در آنها ،  معرفی و مطرح گردیده است. سپس بررسی ویژگی ها و خصوصیات سیستم حوضه آبریز کارون به  همراه سدهای در دست بهره برداری ، مطالعه و اجرای واقع در آن مورد مطالعه قرار گرفته است.  جهت طراحی سیستم تخلیه سیلاب در سد کارون دو ، ضوابط و معیارهای طراحی مطرح و با بررسی  شرایط توپوگرافی و زمین شناسی جانمایی صورت گرفته است.  گزینه منتخب کنترل سیلاب با در نظر داشتن شرایط ایمنی ، کارایی و اقتصادی گزینه های مختلف و با  لحاظ نمودن اثرات بهره برداری از سدهای بالادست ( کارون ۳ و ) ۴ طراحی شده است .

مقدمه
پس از بررسیها و مطالعات انجام شده برای انتخاب محل سد ، محوری بین سدهای کارون ۳ و شهید  عباسپور به نام کارون ۲ محور ۳ برای ادامه مطالعات مناسب تشخیص داده شد.  با توجه به شرایط توپوگرافی و زمین شناسی ساختگاه ، سد در محور ۳ از نوع خاکی ، مد نظر قرار  گرفته است.  شرایط خاص قرار گرفتن محور سد کارون ۲ و میزان سیلاب بالای در محل این ساختگاه ، جانمایی  سازه های هیدرولیکی و مخصئصا سیستم تخلیه سیلاب آن را از اهمیت زیادی برخوردار نموده است.  در این راستا انواع مختلف سرریزها و سیستم استهلاک انرژی در آنها مورد بررسی واقع شده و ضوابط و  معیارهای طراحی مطرح شده است.  سپس شرایط هیدرولوژیکی در حوضه آبریز کارون مورد مطالعه قرار گرفته است.در ادامه موارد فوق به  تفصیل ارائه شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط