بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:142
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده:

در تمام کشورها موضوع تصادفات جاده ای یکی از مهمترین عوامل مـرگ و میـر بخصـوص در رده ی سـنی افرادی است که از لحاظ اقتصادی فعال محسوب میشوند. این موضوع بویژه در کشور مـا بسـیار مهـم اسـت چون هم اکنون از لحاظ آمار تلفات در مکان اول جهان جای داریم . هزینه های تصادفات هم در ایران بسـیار بالاست و بطور مثال در سال هشتاد این رغم بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان که معادل  % ۳تولیـد ناخـالص ملی همان سال بوده است. در مجموع برای کاهش تعداد و اثرات تصادفات باید ابتدا عوامل موثر بر تصـادفات را شناسایی کرد مانند روسازی، حجم تردد خودروها، ضریب ساعت اوج ) ، (PHFنقش پلیس و جریمه ها ،بیمه و … و سپس برای هر کدام به تفکیک شرایط کاهش اثرات آنرا در تصادفات ، سنجیده میشود.

فهرست مطالب

چکیده ۷

مقدمه ۸

فصل اول آمارگیری تصادفات ۹

۱-۱-۱تصادفاتی که گزارش میشوند ۱۱

۲-۱-۱وسائط نقلیهای که گزارش میشوند ۱۲

۳-۱-۱مصدومینی که گزارش میشوند ۱۳

۴-۱-۱مشخصات و متغیرهایی که باید در گزارش قید شوند ۱۴

۲-۱ضرورت انجام تحقیق درفرضیه تصادفات ۱۶

۳-۱برخی تعاریف مربوط به تصادفات ۱۸

۱-۳-۱عامل انسان ۲۲

۲-۳-۱عامل جاده ۲۳

۳-۳-۱عامل وسیله نقلیه ۲۵

۴-۱لیست نتایج مهم به دست آمده ۲۷

۲-۴-۱لیست توصیههای مهم که حاصل از مطالعات آماری این فصل است ۲۹

فصل دوم هزینه تصادفات ۳۲

۱-۲هزینه تصادفات ترافیکی ایران ۳۶

فصل سوم مدلهای ریاضی ۳۸

۱-۳ریاضی تصادفات جادههای دو خطه برون شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه ۳۹

۱-۲-۳مدلهای تصادفات ۴۰

-۲-۲-۳انواع مدلهای تصادفات ۴۰

۳-۲-۳مدلهای کاربردی تصادفات ۴۱

۳-۳مراحل تحقیق، برداشتهای میدانی، دادههای حاصله ۴۵

۱-۳-۳محدوده مورد مطالعه ۴۵

۲-۳-۳مراحل تحقیق ۴۶

-۳-۳-۳تجزیه و تحلیل پرسشنامههای ثبت اطلاعات تصادفات ۴۶

-۴-۳-۳انتخاب مسیر به منظور برداشت اطلاعات ۴۶

-۵-۳-۳تجهیزات مورد استفاده ۴۷

-۶-۳-۳دادههای حاصل از انجام آزمایش آونگ انگلیسی و ارزیابی  PCIدر قطعات ۴۸

۴-۳ایجاد مدل ۴۸

۱-۴-۳رگرسیون چندگانه ۴۸

۲-۴-۳متغیرهای مدل ۴۸

۳-۴-۳انجام مدلسازی ۴۹

۱-۳-۴-۳مدل خطی ۴۹

۲-۳-۴-۳مدل کرافت ۵۰

۳-۳-۴-۳مدل نمایی ۵۰

۴-۳-۴-۳بررسی مدلها و انتخاب مدل برتر ۵۲

۵-۳تحلیل حساسیت مدل پیشنهادی ۵۲

۱-۵-۳   متغیرPCI –  ثابت  ۵۳ RW,SN,ADT

۲-۵-۳   متغیرSN –  ثابتRW  وPCI ، ۵۳ ADT

۳-۵-۳   متغیرRW  – ثابتSN  وPCI ، ۵۴ ADT

۴-۵-۳   متغیرADT  ثابت ـRW ،SN ، ۵۵ PCI

۶-۳نتایج ۵۵

۷-۳مدلهای پیشبینی تصادفاتهای شهری ۵۷

۱-۷-۳اثر عرض خط ۶۵

۲-۷-۳اثر تعداد خطوط ۶۷

۳-۷-۳اثر حجم ترافیک ۶۹

۴-۷-۳سرعت عملکردی ۷۰

۵-۷-۳اثر شرایط سطح راه )خشک یا مرطوب( ۷۱

۶-۷-۳اثر ماه سال، روز هفته، زمان )ساعت ـ روز( ۷۲

۷-۷-۳اثر شرایط روشنایی )روز یا شب( ۷۲

۸-۷-۳اثر متقابل پارامترها بر نرخ تصادف ۷۳

فصل چهارم بررسی علل تصادفات ۷۷

۱-۴نقش روسازی راه در تصادفات شهری ۷۸

۱-۱-۴استفاده از آسفالت ریز و درشت دانه در کاهش تصادفات ۸۱

۲-۴راهکارهای عملی بهبود اثرات بیمه در کاهش تصادفات ۸۳

۱-۲-۴تاثیر عامل انسانی بر تصادفات ۸۳

۲-۲-۴برخی از راهکارهای عملی کاهش تصادفات ۸۶

۳-۴کودکان آسیبپذیرترین گروه اجتماعی در حوادث ناشی از تصادفات ٨٨

۴-۴نقش کنترل ترافیک و آموزش رانندگان در برزیل در کاهش تصادف تصادفات ۹۴

۵-۴اصلاح جدول جرایم راهنمایی و رانندگی و نقش آن در کاهش ٩٧

۱-۵-۴تخلفات ترافیکی ۹۷

۲-۵-۴بررسی جداول جرایم ۹۸

۳-۵-۴پایین بودن مبلغ جرایم ۹۸

۴-۵-۴ناچیز بودن تعداد برخورد با متخلفان ۹۹

۵-۵-۴افزایش مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی ۹۹

۶-۵-۴اصلاح جدول جرایم راهنمایی و رانندگی ۱۰۰

۷-۵-۴درجهبندی تخلفات بر حسب نقش آنها در وقوع تصادف ۱۰۰

۸-۵-۴نتیجه ۱۰۲

۶-۴اصلاح سامانه رسیدگی به تصادف های رانندگی شهری ۱۰۳

۱-۶-۴مشکلات موجود ۱۰۳

۲-۶-۴بررسی سوابق ۱۰۸

۳-۶-۴ارایه پیشنهاد ۱۱۰

۷-۴بررسی اثر عوامل انسانی و محیطی بر تصادفهای چند وسیلهای ۱۲۰

۱-۷-۴رگرسیون لجستیکی ۱۲۰

۲-۷-۴اطلاعات مورد بررسی ۱۲۲

۳-۷-۴نمونه آماری مورد بررسی ۱۲۲

۴-۷-۴ نتایج ۱۲۴

۵-۷-۴پیشبینی درصد احتمال وقوع تصادفهای چند وسیلهای ۱۳۱

فصل پنجم نتیجه گیری ۱۳۳

منابع و مواخذ ۱۳۷

چکیده انگلیسی ۱۳۹

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط