بررسی علل خرابی های زودرس در روسازی آسفالتی مناطق سردسیر – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:253
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

بررسی علل خرابی های زودرس در روسازی آسفالتی مناطق سردسیر – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول کلیات
۱- ۱ تعریف مسئله ۴
۱- ۲ ضرورت تحقیق ۴
۱- ۳ اهداف و فرضیات ۵
۱- ۴ موانع و محدودیت ها ۵
۱- ۵ ساختار پایان نامه ۶

فصل دوم کاوش در متون
۲- ۱ مقدمه ۸
۲- ۲ مقالات ارائه شده ۹
۲- ۲- ۱ ترک در روسازی های آسفالتی ناشی از تغییر دما ۹
۲- ۲- ۲ ترکهای روسازی های آسفالتی در دمای پایین ۹
۲- ۲- ۳ تغییر ماهیت قیر واصلاح آن توسطزئولیت ۹
۲- ۲- ۴ ارائه زیر سیستم های روسازی و کاربرد برنامه کامپیوتری COLDص ۱۰
۲- ۲- ۵ شبیه سازی عددی ترک های حرارتی روسازی های آسفالتی ۱۲
۲- ۳ بررسی تزها و پروژه ها ۱۸
۲- ۳- ۱ تحلیل و بررسی ترک های روسازی به روش مکانیک شکست ۱۸
۲- ۳- ۲ بهسازی مخلوط آسفالتی در مقابل دما و رطوبت ۱۹
۲ ۳ ۳ پیش بینی فواصل ترک حرارتی ۱۹
۲ ۳ ۴ تنش دمایی آسفالت وابسته به مصالح در دمای مرجع ۱۹
۲ ۳ ۵ ترک آسفالت در دماهای پایین وابسته به ماهیت قیر ۲۰
۴ بررسی کتاب ها ۲۱
۲ ۴- ۱ طرح اختلاط ساخت و اجرای آسفالت ۲۱
۲- ۴- ۲ مدیریت روسازی برای راه ها ، فرودگاه ها و پارکینگ ها ۲۱
۲- ۴- ۳ شکست قیر و آسفالت ناشی از تنش های دمایی ۲۱
۲- ۴- ۴ پیش بینی تنش و حساسیت دمایی روسازی های آسفالتی ۲۴
۲- ۵ بررسی کنفرانس ها ۲۵
۲- ۵- ۱ کنفرانس های خارجی ۲۵
۲- ۵- ۱-۱ کنفرانس بین المللی روسازی های آسفالتی دانشگاه میشیگان ۲۵
۲- ۵- ۱-۲ پنجمین کنفرانس RILEMص ۲۵
۲- ۵- ۲ کنفرانس های داخلی ۲۵
۲- ۵- ۲-۱ کاربرد گرمانگری بوسیله اشعه مادون قرمز در یافتن ترکهای آسفالت ۲۵
۲- ۵- ۲-۲ سومین همایش قیر و آسفالت ۲۶
۲- ۵- ۲-۳ دومین کنگره ملی مهندسی عمران ۲۷ فصل سوم روش تحقیق
۳- ۱ روش به کار گرفته شده و دلایل آن ۲۹
۳- ۲ دستورالعمل جمع آوریاطلاعات و روش های به کار رفته ۳۰
۳- ۳ تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی ۳۴
۳- ۴ برنامه کامپیوتری ۳۵
۳- ۵ ارائه مباحث ضروری علمی ۳۶
۳ ۵ ۱ مدل های تجربی ۳۷
۳ ۵ ۱-۱ مدل تجربی فروم و فانگ ۳۷
۳ ۵ ۱-۲ مدل روسازی فرودگاهی ۴۳
۵ ۲ مدل های بر پایه مکانیک ۴۳

فصل چهارم بررسی تمامی عوامل موثر در وقوع ترک به استثنای قیر
۴- ۱ مقدمه ۵۶
۴- ۲ مدل اصطکاک مهاری تک بعدی ۵۷
۴- ۲- ۱ جابجایی حرارتی ۵۸
۴- ۲- ۲ جابجایی مکانیکی ۵۸
۴- ۲- ۳ جمع آثار ۵۹
۴- ۲- ۴ شرایط مرزی ۵۹
۴- ۲- ۵ ملاحظات تنش ۶۰
۴- ۳ تعمیم مدل تک بعدی به مدل دو بعدی ۶۲
۴- ۳- ۱ معادلات کاربردی ۶۴
۴- ۳- ۱-۱ معادله تعادل ۶۴
۴- ۳- ۱-۲ معادلات ترکیبی ۶۴
۴- ۳- ۲ شرایط مرزی ۶۷
۴- ۳- ۳ شبکه المان محدود ۶۸
۴- ۳- ۴ راه حل عددی FLACص ۷۰
۴- ۴ شبیه سازی و نتایج مدل دو بعدی ۷۱
۴- ۴- ۱ حالت تغییر دمای یکنواخت ۷۱
۴- ۴- ۱-۱ ورودی های مدل ۷۱
۴ ۴ ۱-۲ تحلیل نتایج ۷۳
۴ ۴ ۲ گرادیان حرارتی ۷۶
۴ ۴ ۳ بار های ترافیکی ۸۰
۴ ۳-۱ شبیه سازی FLACص ۸۰
۴ ۴ ۳-۲ نتایج ۸۱
۴- ۵ پیش بینی فواصل ترک از مدل اصطکاک مهاری ۸۵
۴- ۶ خلاصه ۸۶
۴- ۷ مقایسه محلی ۸۶
۴- ۷- ۱ معرفی ۸۶
۴- ۷- ۲ روش کار ۸۷
۴- ۷- ۳ انتخاب سلول های MN/ROADص ۸۷
۴- ۷- ۳-۱ مشخصات هر کدام از سلول ها ۸۸
۴- ۷- ۴ مشخصه های ترک ۸۹
۴- ۷- ۵ شرایط دمایی ۹۳
۴- ۷- ۶ مشخصه های مصالح ۹۷
۴- ۷- ۶-۱ سفتی لایه ها ۹۷
۴- ۷- ۶-۲ نسبت پوسن ۹۹
۴- ۷- ۶-۳ چگالی ۱۰۰
۴- ۷- ۶-۴ ضریب انقباض حرارتی ۱۰۰
۴- ۷- ۶-۵ زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی ۱۰۲
۴- ۷- ۶-۶ معیار مقاومت کششی ۱۰۲
۴- ۷- ۷ پروسه مقایسه مدل ۱۰۳
۴ ۷- ۸ بحث و گسترش ۱۰۴
۴ ۸ مطالعه پارامتری ۱۰۷
۴ ۸ ۱ پیش زمینه ۱۰۷
۴ ۸ ۲ متودولوژی ۱۰۸
۴ ۸ ۳ ورودی های بررسی پارامتریک ۱۱۰
۴- ۸- ۳-۱ مدول آسفالت ۱۱۱
۴- ۸- ۳-۲ ضریب پوسن آسفالت ۱۱۱
۴- ۸- ۳-۳ چگالی آسفالت ۱۱۱
۴- ۸- ۳-۴ ضخامت آسفالت ۱۱۱
۴- ۸- ۳-۵ ضریب گرمایی آسفالت ۱۱۱
۴- ۸- ۳-۶ مدول مصالح ۱۱۱
۴- ۸- ۳-۷ نسبت پوسن مصالح سنگی ۱۱۲
۴- ۸- ۳-۸ چگالی مصالح ۱۱۲
۴- ۸- ۳-۹ چسبندگی مصالح ۱۱۲
۴- ۸- ۳-۱۰ زاویه اصطکاک داخلی مصالح ۱۱۲
۴- ۸- ۴ مباحثه ۱۱۳
۴- ۸- ۴-۱مدول آسفالت ۱۱۳
۴- ۸- ۴-۲ نسبت پوسن آسفالت ۱۱۵
۴- ۸- ۴-۳ چگالی آسفالت ۱۱۷
۴- ۸- ۴-۴ ضخامت آسفالت ۱۱۷
۴- ۸- ۴-۵ ضریب گرمایی آسفالت ۱۱۸
۴- ۸- ۴-۶ مدول مصالح اساس ۱۱۹
۴ ۸- ۴-۷ نسبت پوسن مصالح ۱۲۰
۴ ۸- ۴-۸ چگالی مصالح اساس ۱۲۱
۴ ۸ ۴-۹ چسبندگی مصالح ۱۲۲
۴ ۸ ۴-۱۰ زاویه اصطکاک داخلی مصالح ۱۲۶
۴ ۸ ۵ مباحثه ۱۲۸
۴- ۹ معرفی مدل TC 130
۴- ۹- ۱ پیش گفتار ۱۳۰
۴- ۹- ۲ انتشار ترک ۱۳۰
۴- ۹- ۲-۱ محاسبه تنش حرارتی ۱۳۱
۴- ۹- ۲-۱-۱ بارگذاری دمایی ۱۳۱
۴- ۹- ۲-۱-۲ برآورد خزش ۱۳۲
۴- ۹- ۲-۱-۳ مدول رهایش ۱۳۳
۴- ۹- ۲-۱-۴ تنش حرارتی ۱۳۳
۴- ۹- ۲-۲ محاسبه انتشار ترک ۱۳۴
۴- ۹- ۲-۲-۱ فاکتور شدت تنش ۱۳۴
۴- ۹- ۲-۲-۲ مدل انتشار ترک ۱۳۵
۴- ۹- ۲-۳ محاسبه مقدار ترک ۱۳۶
۴- ۹- ۲-۳-۱ مشاهدات ۱۳۷
۴- ۹- ۳ رشد ترک ۱۳۷
۴- ۱۰ آزمایش مدل ۱۴۰
۴- ۱۰- ۱ توصیف سلول های ۱۸ ،۲۱ و ۲۲ ۱۴۱
۴- ۱۰- ۲ داده های فواصل ترک ۱۴۳
۴ ۱۰- ۳ پیش بینی فواصل ترک با مدل TC 143
۴ ۱۰- ۴ پیش بینی فواصل ترک با مدل اصطکاکی ۱۴۴
۴ ۱۰- ۵ مباحثه ۱۴۵
فصل پنجم تاثیر قیر در ترکهای حرارتی و چرخه های ذوب-انجماد
۵- ۱ مقدمه ۱۵۱
۵- ۲ حساسیت دمایی ۱۵۴
۵- ۳ تاثیر ضخامت پوشش قیر دور مصالح ۱۵۷
۵- ۴ اصلاح قیر و تغییر آن از طریق افزودن زئولیت ۱۵۸
۵- ۴- ۱ معرفی ۱۵۹
۵- ۵ تاثیر زئولیت بر مدول قیر ۱۶۱
۵- ۵- ۱ آزمایش DSRص ۱۶۵
۵- ۵- ۲ مدل تغییر ماهیت بر پایه میکرومکانیک ۱۶۶
۵- ۵- ۳ اثر تغییر حجم ( شکست حجمی ) زئولیت ۱۶۸
۵- ۵- ۴ منحنی های اصلی مدول مرکب ۱۶۹
۵- ۶ بررسی اثر افزودن زئولیت در حساسیت دمایی و بهبود خواص قیر در دماهای پایین ۱۷۰
۵- ۶-۱ تشریح روند کار ۱۷۰
۵- ۶-۲ قیر و زئولیت مورد مصرف و تعیین خصوصیات اولیه هر کدام ۱۷۲
۵- ۶-۲-۱ تعیین خصوصیات قیر اولیه مورد مصرف ۱۷۳
۵- ۶-۲-۲ تعیین خصوصیات زئولیت و آماده سازی نمونه های ترکیبی با زئولیت ۱۸۰
۵- ۶-۳ انجام چرخه های ذوب- انجماد ۱۸۴
۵- ۷ آنالیز اطلاعات و نتیجه گیری ۱۹۱
پیشنهادات ۱۹۳
منابع و مراجع منابع و مراجع فارسی ۱۹۵
منابع و مراجع لاتین ۱۹۶
چکیده انگلیسی ۱۹۹

چکیده
امروزه در آیین نامه های جدید عمر روسازی درحدود ۵۰ سال در نظر گرفته می شود. برای نیل بهاین هدف باید خرابی های زودرس که در روسازی رخ می دهد شناخته شده و از قبل تمهیدات لازمپیش بینی شود. در این تحقیق سعی بر ایـن اسـت کـه علـل خرابـی زودرس آسـفالت در منـاطقسردسیر که معمولا ترک انقباضی( دمایی یا حرارتی) بوده و این خرابی به عنـوان پـیش زمینـه وتسریع بخش سایر خرابی ها است ، مورد ارزیابی قرار بگیرد.
از میان عوامل مختلف ذکر شده در متن ، تاثیر خواص قیر کاربردی در فـصل آخـر بـه طـور مجـزابررسی شده است. بدین منظور روی قیر خالص چرخه های ذوب – انجماد ایجاد شده و تـاثیر ایـنچرخه بر روی خواص مهم قیر برای دمای پایین مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و سـپس بـرای بهبـودبخشیدن به پاسخ و رفتار قیر به آن ماده معدنی زئولیت بـا ۶,۳ و ۱,۷ درصـد وزنـی اضـافه شـده وهمان چرخه ها برای این نمونه ها نیز تکرار می شود. تاثیر کلی و خلاصه شده زئولیت را مـی تـواندر حباب زایی آن ، کاهش حساسیت دمـایی قیـر بـه دماهـای پـایین و بـه تـاخیر انـداختن رونـدپیرشدگی قیر در طول چرخه ها شمرد. امید است این تحقیق بتواند نظر خوانندگان محترم را جلب کرده و اطلاعاتی درخور توجه با ایـشانمنتقل نماید.

مقدمه
ترکهای حرارتی یکی از شایع تری خرابی های زودرس در روسازی آسفالتی منـاطق سردسـیر مـیباشد که به شدت کارایی روسازی را تحت تاثیر قرار می دهد. اصولا علل این خرابی را می تـوان بـهدو قسمت ( ۱ ) تاثیر مصالح زیرین لایه آسفالت و ویژگی مصالح لایه آسفالت و (۲ ) تاثیر خـواصقیر و رون پیرشدگی آن در عمر سرویس دهی آن دانست.
از جمله مهمترین عوامل موثر در قسمت (۱) می تـوان بـه چـسبندگی و زاویـه اصـطکاک داخلـیمصالح لایه اساس و زیراساس اشاره کرد که شاید قبلا کمتر در مورد این خرابی به ایـن ویژگـی هـاتوجه میشد . این پارامترها در مدل اصطکاک مهاری معرفی شده و تاثیر آنها بـر ایـن خرابـی نـشانداده میشود.
در مورد تاثیر قیر نیز سعی شده است تا با معرفی خواصی که این خرابی را تحت تاثیر قرار میدهنـدمعرفی شده و با افزودن زئولیت به آن قیر برای سرویس دهی در دماهای پایین بهبود بخشیده شود. امید است مطالب موجود در این پایان نامه مورد اسـتفاده دانـشجویان عزیـز قـرار گرفتـه و توجـهاساتید گرانقدر را جلب نماید.

نتیجه گیری
در مورد قیر خالص اولیه با مقایسه مقادیر جداول ۵ – ۴ و ۵ – ۷ موارد زیر برداشت می شود :
۱ – در مورد قیر خالص اولین تجربه افت دما و مقدار افت دما بیشترین تاثیر را دارد.
۲ – تاثیر افت دما به صورت افت درجه نفوذ ، افزایش نقطه نرمی و افزایش کندروانی مـشاهده مـیشود.
در مورد نمونه های B با مقایسه مقادیر جدول های ۵ – ۵ و ۵ – ۸ موارد زیر برداشت می شود :
۱ – افزودن ۶,۳ درصد زئولیت در ابتدا منجر به بالا رفتن وزن مخصوص قیر می شود.
۲ – افزودن ۶,۳ درصد زئولیت باعث افت درجه نفوذ می شود.
۳ – افزودن ۶,۳ درصد زئولیت باعث افزایش نقطه نرمی قیر می شود.
۴ – شکل پذیری قیر در ابتدا پایین می آید.
۵ – افزودن ۶,۳ درصد زئولیت باعث کمتر شدن حساسیت دمایی قیر در دماهای پایین می شود.
۶ – اف زودن زئولیت نرخ افت درجه نفوذ و افزایش کندروانی قیر در چرخه کاهش یافته و بهبود مییابد.
در مورد نمونه های C با مقایسه جداول ۵ – ۶ و ۵- ۹ موارد زیر برداشت می شود :
۱ – افزودن ۱,۷درصد زئولیت در ابتدا منجر به بالا رفتن وزن مخصوص قیر می شود.
۲ – افزودن ۱,۷ درصد زئولیت باعث افت درجه نفوذ می شود.
۳ – افزودن ۱,۷ درصد زئولیت باعث افزایش نقطه نرمی قیر می شود.
۴ – شکل پذیری قیر در ابتدا پایین می آید.
۵ – افزودن ۱,۷ درصد زئولیت باعث کمتر شدن حساسیت دمایی قیر در دماهای پایین می شود.
۶ – افزودن زئولیت نرخ افت درجه نفوذ و افزایش کندروانی قیر در چرخه کاهش یافته و بهبود مییابد.
۷ – افزودن ۱,۷ درصد زئولیت کندروانی اولیه را کاهش می دهد.
فصل پنجم : تاثیر قیر در ترکهای حرارتی و چرخه های ذوب – انجماد
در کل می توان گفت که افزودن زئولیت در ابتدا منجر به افزایش وزن مخصوص و سفت تـر شـدنقیر می شود. در مورد نمونهC با افزایش درصد زئولیت کندروانی اولیه کاهش پیدا کرد کـه ایـن رامی توان به افزایش میزان حباب در قیر ربط داد. ملاحظه می شود که زئولیت موجب پایداری بیشتر خواص قیر در دماهای پایین شـده و کـارایی آنبهبود می یابد. برای بررسی دقیق تر موضوع پیشنهاد می شود که چند مقطع روسازی بـا ایـن قیـراصلاح شده ساخته شود و کارایی محلی آن ملاحظه شود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت